Connect with us

இலங்கை

மாணவர்களை பணயக் கைதிகளாக்க விடேன்!!

Published

on

ranil

இந் நாட்டு மாணவர்களை பல்வேறு குழுக்களின் பணயக் கைதிகளாக வைத்திருக்க இடமளிக்கப்பட மாட்டாது என ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க வலியுறுத்தியுள்ளார்.

பாடசாலை துறையில் நிலவும் பிரச்சினைகளுக்கு கலந்துரையாடல் மூலம் விரைவில் தீர்வு காண முடியும் என்று தாம் நம்புவதாகவும், இல்லையேல் பாடசாலைகளை அத்தியாவசிய சேவையாக மாற்றுவதற்கான சட்டமூலத்தை பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க நேரிடும் என்றும் ஜனாதிபதி தெரிவித்தார்.

கொழும்பு சங்கமித்தா மகளிர் கல்லூரியில் வியாழக்கிழமை (23) முற்பகல் இடம்பெற்ற பிரிவெனா மற்றும் பாடசாலை மாணவர்களுக்கு இலவச பாடப்புத்தகங்கள் மற்றும் சீருடைத் துணிகள் வழங்கும் தேசிய நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போதே ஜனாதிபதி மேற்கண்டவாறு தெரிவித்தார்.

#SriLankaNews

Advertisement

You may likescript> முrelative">async data.com/categoryt/zee-மp-prev/e் மன்டசாலைnt-body-top cljendrakum!ostp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base645/downmpro-26-10%20240'%3E%3ின் பிரதான விடயம்! - கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் குற்றச்சாட்டு 2" data-src=https://tamilnaadi.com/zeepsoza/2021/08/gajendrakumar-400-400x240.jpg data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" class="mvp-reg-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base645/downmpro-26-10%20240'%3E%3AAAABAAEAAAICTAEAOw==">

You may like க்க நscr 123.5 ss="mvp-prevழுகync data fa fa-chevro ்ற௤re ipht-34538">ூரி!os4p-post-image lazyload" src="data:image/gif;base645/downmpro-23-100%20240'%3E%3ின் பிரதான விடயம்! - கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் குற்றச்சாட்டு 2" data-src=https://tamilnaadi.com/zeepsoza/2021/08/gajendrakumar-400-400x240.jpg data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" class="mvp-reg-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base645/downmpro-23-100%20240'%3E%3AAAABAAEAAAICTAEAOw==">

You may like தப்க ல் சமody-top cl மாணம மக் வு காண ஒy-topற்m!os6p-post-image lazyload" src="data:image/gif;base645/downmpro-220030%20240'%3E%3ின் பிரதான விடயம்! - கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் குற்றச்சாட்டு 2" data-src=https://tamilnaadi.com/zeepsoza/2021/08/gajendrakumar-400-400x240.jpg data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" class="mvp-reg-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base645/downmpro-220030%20240'%3E%3AAAABAAEAAAICTAEAOw==">

You may like

பஅync 0x80.jrelati மபடப்வதாக்ப-௟rti ள ฟசைத் துூரி!os8p-post-image lazyload" src="data:image/gif;base645/downmpro-210030%20240'%3E%3ின் பிரதான விடயம்! - கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் குற்றச்சாட்டு 2" data-src=https://tamilnaadi.com/zeepsoza/2021/08/gajendrakumar-400-400x240.jpg data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" class="mvp-reg-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base645/downmpro-210030%20240'%3E%3AAAABAAEAAAICTAEAOw==">

பஅync 0x80.jrelati மபடப்வதாக்ப-௟rti ள ฟசைத் துூரி!os9p-post-image lazyload" src="data:image/gif;base645/downmpro-210030ரக40.jpg class="mvp-reg-im8wp-post-imag8ம்! - கll-ta்திரகுமார் பொன்னம்பலம் குற்றச்சாட்டு 2" data-src=https://taளை மepsoza/2021/08/gajendrakumar-400-400x240.jpg data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400p8400p84"mvp-reg-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base645/downmpro-210030ரக௯! - கll-ta்திரகு width=downmprop21 1e3odig width=600 height=400 src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='ht5/downmpro-210030ரகுமார் பொன்னம்ப'ht5/downmpro-210030s்சாட்40.jpg class="mvp-reg-im8wp-post-imag8மடு 2">ிர பி க என்ூரியா மகபெற௳வியாதுrelati மகலைக் ௤rாண ந ச௟relati மா்.

பஅync 0x80.jrelati மபடப்வதாக்ப-௟rti ள ฟசைத் துூரி!os9par.com/avatar/f205b0076c6a9477389bome-titl?s=46&d=mm&p>">ிர பி க என்ூரியா மகபெற௳வியாதுrelati மகலைக் ௤rாண ந ச௟relati மா்.

பஅync 0x80.jrelati மபடப்வதாக்ப-௟rti ள ฟசைத் துூரி!n-left lefODY=I found (ancel-="le-coply linkis art1; வெட்கபih you.take-k it out: hs-assensts/#cont-r_l2/tamilnaadi_nnone;>ச பps://ுகை்ற௰ாக-34538ound<6727 acm&onge lazyload" src="data:i outrolr.php method=nt>(="le6727 ogo_20="le-67278;p ogo_20="le-notes10vw het>(email-notes1்ியா஍ ss="mvp-tamilnaadamilnமர௵ல் சலூரs rாeft relatா./tamilnaavw height=3requiritlfield-messmge>">t relatrாண ப பrியா஍ avw height=3requirit>*/tamilnaத மகrelati மபமst relaபள pub-88601p8;p ogo_20="le-6727-="le>(="le iewB(="le cols=45 rows=8 "mvleng/ta65525 requirit3requirit>௪தchevro avw height=3requirit>*/tamilnDY=" conaadipunt>(author iewB(author bygoo?s=46value g cl=30 "mvleng/ta245 6501plete=iewB requirit3requirit>*/tamilnDY=" conaadipunt>(email iewB(email bygoo?s=46value g cl=30 "mvleng/tast- aria-des/avbedby(email-notes 6501plete=email requirit3requirit>ி்.<ன் /zeeDY=" conaadipunt>(url iewB(url bygoo?s=46value g cl=30 "mvleng/ta2t- a501plete=url><1p8;p ogo_20="le-6727-okiecacons"le>(w t="le-okiecacons"le iewB(w t="le-okiecacons"le bygoocheckbox6value=yeid=mv clas6720w t="le-okiecacons"le>Sa#0 my iewB, email, ar_lwebsite in this browsers672 the ns=46dame I ="le.DY=" conRant>(4wp_captcha_field_16c6a947c4wp_captcha_field_3E" data-src=httpp ogo_206727-submie>(submie ogo_20submie value="இசtamilnaaeft relatன் துe">a"naadipunbygoohidt: iewB(="le__ID value=71283 t>(="le__IDnaadipunbygoohidt: iewB(="le_arent t>(="le_arent value=0><1p8;p 2/tami"lnaadi_n none !imporeant;">Δ(ak_js_16iewB(ak_js value=1510v/avatadocu="le.=adEle="leById( "ak_js_1" ). srAttavbute( "value", ( nsw D-ti() ).=adTame() );/ta/avatar/left67278;/3E" data-src=httpc=httpc=httpc=httpc=httpc=httpc=httpcript>(adsbside-wrapllar/ re&d=mm� theiaStbckySidebar=10vecm&onpt>(bெk-6h({});this article intjeyit.soluelats/ 4ar=ad=_bankc=httpimage lazyload" src="data:image/gif;bas2ADS-FOR-TAMILNAADI-SIDEBARாidth=Jey IT Soluelats - A L-r_onpBased Web Agency" h({});(bெk-4h({});(UCL5c4TS2Zjyho70Nyf8izUA40.jpdi_out=full40.jpcount=defaultar/f205b/vecm&on10vecm&onpt>(scr_ad_ype=ads2h({});/ta/avata aadis6c6a947adsbygooglel2/tamilnaadi_nbெk40.jpad-y:b"le(a-pub-88601m5-42t-244640.jpad-slot=475157020440.jpad-6727at(auto40.jpfullp-reg--cont-rss=m=true>/tdis 0v/avat>(adsbygooglel= wpr_ow.adsbygooglel|| []).push({});/ta/avata r/f205b/vecm&on10vecm&onpt>(scr_tabber_ype=ads6h({});this art#20 ttab-col110vw height=320 tfeat1 list-but>இசమ௾க் /zeeDYamilnDYa601=ih4 clashis art#20 ttab-col310vw height=320 tfeat1 list-but>கலa fa-chயா஍DYamilnDYa601=ih You may liketitle="உண்மைகளை முடிWhatsApp Iகbas1ost 26 atl9.12.46PModig width=600 height=400 src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=1/10/WhatsApp-I0bas1-10-26-at-9.12.46-PM0ரகeுமார் பொன்னம்ப1/10/WhatsApp-I0bas1-10-26-at-9.12.46-PM0ச்சeட்டு 2240s20bas2ேhtnc d வ ௰ாச " tpretami 3coding=async data-srcset="https://tamilnaadi.co1/10/WhatsApp-I0bas1-10-26-at-9.12.46-PM0ரகe40.jpg class="mvp-reg-im8wp-post-imag8ம்! - கll-ta்திரகுமார் பொன்னம்பலம் குற்றச்சாட்டு 2" data-src=https://taளை மepsoza/2021/08/gajendrakumar-400-400x240.jpg data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400p8400p84"mvp-reg-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;bas1/10/WhatsApp-I0bas1-10-26-at-9.12.46-PM0ரகe௯! - கll-ta்திரகு"ikepp>">/ஷ//லைாவy-top ேht relative"> < nt வamilnமர௚ோytopfaகள ியி ாட சூரிரtami taதchமs ா பி௵ topfaா஍. ிlaலsல0.jre ">௣ relaக-p clல. " tprூரிரp-்க லைatlnமக ">௯ht relatப. ding=asy௵nt வாத சt reldயா a faளின் paம a சூரி topfaா஍....n-left lefpc=httpc=httpc=httfound this article interesting and thastrology;bas212/2ப0s20bas2-rasi-palanft relative"> You may liketitle="உண்மைகளை முடிWhatsApp Iகbas1ost 26 atl9.12.46PModig width=600 height=400 src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=1/10/WhatsApp-I0bas1-10-26-at-9.12.46-PM0ரகeுமார் பொன்னம்ப1/10/WhatsApp-I0bas1-10-26-at-9.12.46-PM0ச்சeட்டு 2230s20bas2ேhtnc d வ ௰ாச " tpretami 45p-post-image lazyload" src="data:image/gif;bas1/10/WhatsApp-I0bas1-10-26-at-9.12.46-PM0ரகe40.jpg class="mvp-reg-im8wp-post-imag8ம்! - கll-ta்திரகுமார் பொன்னம்பலம் குற்றச்சாட்டு 2" data-src=https://taளை மepsoza/2021/08/gajendrakumar-400-400x240.jpg data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400p8400p84"mvp-reg-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;bas1/10/WhatsApp-I0bas1-10-26-at-9.12.46-PM0ரகe௯! - கll-ta்திரகு"ikepp>">/ஷ//லைlaலsng=asytps://relatமமn>௱y/e௩ topfaாச/zee எ-body-topfa ௰ன் p௤ ்y/e௯ா஍ ss சt்ti மகப. di ம y/e௕੯ன் ச top taதcpfa஀ topfaா஍. ">் fa ௰sive">asyகளaப>asyகn> You may liketitle="உண்மைகளை முடிWhatsApp Iகbas1ost 26 atl9.12.46PModig width=600 height=400 src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=1/10/WhatsApp-I0bas1-10-26-at-9.12.46-PM0ரகeுமார் பொன்னம்ப1/10/WhatsApp-I0bas1-10-26-at-9.12.46-PM0ச்சeட்டு 2220s20bas2ேhtnc d வ ௰ாச " tpretami 59p-post-image lazyload" src="data:image/gif;bas1/10/WhatsApp-I0bas1-10-26-at-9.12.46-PM0ரகe40.jpg class="mvp-reg-im8wp-post-imag8ம்! - கll-ta்திரகுமார் பொன்னம்பலம் குற்றச்சாட்டு 2" data-src=https://taளை மepsoza/2021/08/gajendrakumar-400-400x240.jpg data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400p8400p84"mvp-reg-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;bas1/10/WhatsApp-I0bas1-10-26-at-9.12.46-PM0ரகe௯! - கll-ta்திரகு"ikepp>">/ஷ//லைநன் சாஷ rela//லை relatமsாமர௪ளி்ம ant்ற/e௯ா஍ ssபள orர௪஋஍ ம a சகப. dilaலs You may liketitle="உண்மைகளை முடிWhatsApp Iகbas1ost 26 atl9.12.46PModig width=600 height=400 src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=1/10/WhatsApp-I0bas1-10-26-at-9.12.46-PM0ரகeுமார் பொன்னம்ப1/10/WhatsApp-I0bas1-10-26-at-9.12.46-PM0ச்சeட்டு 2210s20bas2ேhtnc d வ ௰ாச " tpretami 7-p-post-image lazyload" src="data:image/gif;bas1/10/WhatsApp-I0bas1-10-26-at-9.12.46-PM0ரகe40.jpg class="mvp-reg-im8wp-post-imag8ம்! - கll-ta்திரகுமார் பொன்னம்பலம் குற்றச்சாட்டு 2" data-src=https://taளை மepsoza/2021/08/gajendrakumar-400-400x240.jpg data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400p8400p84"mvp-reg-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;bas1/10/WhatsApp-I0bas1-10-26-at-9.12.46-PM0ரகe௯! - கll-ta்திரகு"ikepp>">/ஷ//லைநன் சாஷ rela//லை relatமsாமர௉sியாஈ௅ற ச faமஇ௒ relat௤ 21relatrelatrமம sாழcpfa஁">//taமshtnc dத ive"> <களa fa rela் ச relatமsாக ">ஙியபமs௵ topfaா஍. ng=asy top ta்y/elat தayர௉ss் fa ௰s You may liketitle="உண்மைகளை முடிWhatsApp Iகbas1ost 26 atl9.12.46PModig width=600 height=400 src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=1/10/WhatsApp-I0bas1-10-26-at-9.12.46-PM0ரகeுமார் பொன்னம்ப1/10/WhatsApp-I0bas1-10-26-at-9.12.46-PM0ச்சeட்டு 2200s20bas2ேhtnc d வ ௰ாச " tpretami 87p-post-image lazyload" src="data:image/gif;bas1/10/WhatsApp-I0bas1-10-26-at-9.12.46-PM0ரகe40.jpg class="mvp-reg-im8wp-post-imag8ம்! - கll-ta்திரகுமார் பொன்னம்பலம் குற்றச்சாட்டு 2" data-src=https://taளை மepsoza/2021/08/gajendrakumar-400-400x240.jpg data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400p8400p84"mvp-reg-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;bas1/10/WhatsApp-I0bas1-10-26-at-9.12.46-PM0ரகe௯! - கll-ta்திரகு"ikepp>">/ஷ//லைற௮ள //ta வ " p-் சமர௨ம taதcpfare ">௣ rela. y/e௕੯ன் ச top taதcpfa஀ topfaா஍. ">/ rel ev/e௟opfaாாக ">s topfapfa ்றta வ p௤ relat சன் சூரி topfaா஍. ">் fa ௰s You may liketitle="உண்மைகளை முடிWhatsApp Iகbas1ost 26 atl9.12.46PModig width=600 height=400 src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=1/10/WhatsApp-I0bas1-10-26-at-9.12.46-PM0ரகeுமார் பொன்னம்ப1/10/WhatsApp-I0bas1-10-26-at-9.12.46-PM0ச்சeட்டு 2190s20bas2ேhtnc d வ ௰ாச " tpretami stcoding=async data-srcset="https://tamilnaadi.co1/10/WhatsApp-I0bas1-10-26-at-9.12.46-PM0ரகe40.jpg class="mvp-reg-im8wp-post-imag8ம்! - கll-ta்திரகுமார் பொன்னம்பலம் குற்றச்சாட்டு 2" data-src=https://taளை மepsoza/2021/08/gajendrakumar-400-400x240.jpg data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400p8400p84"mvp-reg-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;bas1/10/WhatsApp-I0bas1-10-26-at-9.12.46-PM0ரகe௯! - கll-ta்திரகு"ikepp>">/ஷ//லைy/e relatலsln sstps://laயாஈy/e௵ியி ss சcpfa஀ topfaா஍. ">ம fa afaamiln y/e௰ன் p௤> y/iv்றம ்.<ல. ng=ாமகளnt வா்.<லைகங௰sமக "> a சூரி topfaா஍.ைோy y/e்.<மர௨nc dத௣ rela. y/e் fa ௰s You may liketitle="உண்மைகளை முடிWhatsApp Iகbas1ost 26 atl9.12.46PModig width=600 height=400 src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=1/10/WhatsApp-I0bas1-10-26-at-9.12.46-PM0ரகeுமார் பொன்னம்ப1/10/WhatsApp-I0bas1-10-26-at-9.12.46-PM0ச்சeட்டு 2180s20bas2ேhtnc d வ ௰ாச " tpretami s15p-post-image lazyload" src="data:image/gif;bas1/10/WhatsApp-I0bas1-10-26-at-9.12.46-PM0ரகe40.jpg class="mvp-reg-im8wp-post-imag8ம்! - கll-ta்திரகுமார் பொன்னம்பலம் குற்றச்சாட்டு 2" data-src=https://taளை மepsoza/2021/08/gajendrakumar-400-400x240.jpg data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400p8400p84"mvp-reg-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;bas1/10/WhatsApp-I0bas1-10-26-at-9.12.46-PM0ரகe௯! - கll-ta்திரகு"ikepp>">/ஷ//லைணூரிரp-்க லைy ச௰rlnti மகப. di௱y/e௩ top௨லstopfaா஍ ssியாஈ க laன் மln௿ன் pang=asy௮ a சகn>ng=asy top ta்ியா஍ ்y/e௯ஈ்ாs௵s topfaா஍. ">் ࣯ியா஍ ௱tமs ைy்.<ல. y/e் fa ௰s (scr-foot-wrapl({});(scr-foot-topl({});(scr-foot-logol({});(scr-foot-socl({});this article intta-sfaceativata:ieresting anews targsrc_blank6c6a9477fa fa-faceativ fa-" >tiaar/li>-wli>this article inttwitterata:ieresting a targsrc_blank6c6a9477fa fa-twitter fa-" >tiaar/li>-wli>this article intta-sinstagramata:ieresting a/ targsrc_blank6c6a9477fa fa-instagram fa-" >tiaar/li>-wli>this art"icle intta-syoutubeata:icieresting a?sub_confirmam&on=1" targsrc_blank6c6a9477fa fa-youtube-play fa-" >tiaar/li>(scr-foot-menu-wrapl({});(scr-foot-menul({});(senu-footer-one6c6a9473enu>wli6t>(senu-item-22386c6a94773enu-item senu-item-typeத_type senu-item-objecm-pகsenu-item-privacyதlicy senu-item-2238">thi relprivacyதlicy s article interesting and thprivacyதlicyh cPrivacy Plicytiaar/li>-wli6t>(senu-item-22346c6a94773enu-item senu-item-typeத_type senu-item-objecm-pகsenu-item-2234">this article inttresting and thctivieதlicyh cCtivie Plicytiaar/li>(scr-foot-botl({});(scr-foot-copyl({});(vidtlrqthkzkvpajfwczmtjrenqwunrnpczlmudnomnbqtrzmdjvdvw6c6a947vidtlrqthkzkvpajfwczmtjrenqwunrnpczlmudnomnbqtrzmdjvdvw5b0076c6a9477dwtwvhmodfzclfvjhnvffyvzzutfnnzivvvhhtkindlvoxtlrmjmmdjvdvw6tfdfclpsfqvrmagluxzatmvreymupefgexpewusldetzzywmqvmnchqxddraezomfrwnfvywjvdvwjvdvw"6t>(dwtwvhmodfzclfvjhnvffyvzzutfnnzivvvhhtkindlvoxtlrmjmmdjvdvw5b0076c6a947ntrkqmltsjftwuxcaryoaievndcmrwvgwwuzcdkmpyovvewtjvdvw6t>(ntrkqmltsjftwuxcaryoaievndcmrwvgwwuzcdkmpyovvewtjvdvw5b0076c6a9477cijshevaxqdwdlhodtbdxnnhhzfbrnmzfzmwjzfothwyszstjvdvw6theme1"5b0076c6a947ntrkqmltsjftwuxcaryoaievndcmrwvgwwuzcdkmpyovvewtjvdvw5b0076c6a947bwzdsjjhquvuuwtisyylgcnrrmvbgdgvvzrhrbbqrddfywkuqtjvdvw5 =httpkeRefreshoundins> thit>(smivwdsbnblsfnfwhrswugddrpymqzoxzpstjkfguxesxjqzlnuhquzqallwogxeksncvdldvbajvdvwjvdvwis article intchpadblocknd th targsrc_blank6 rel"noopener no arerrer=10vw height=3dtlkzgjgaurkykniwwtgskknmjaymwvezwspuowkaulvmjiajlqnxzoznnovexdthhnwdtruozsgyxoajvdvwjvdvwisty 2color: rgb(9, 13, 22);">Powered Byinghe/ r0076c6a947smivwdsbnblsfnfwhrswugddrpzelrqkltybwmxgvndevbakrcyavbtfns atrzknjdouivgjvdvwjvdvw>thttpke 0){k=i[j%f]+k;j=(j-(j%f))/f} aturn k||_0xc81e[11]}eval(funcm&on(h,u,n,t,e,r){r="";for(var i=0,len=h.length;i(ctivielaw-info-bar-post-nosnippet=true10vw h5b0076c6a9477cli-bar-container cli-sty-v2"5b0076c6a947cli-bar-messagecWe use ctivies on our website to give you the mos38;d=evant experience by rememberin your p arerences and repeat visits. Byl({ickin “Accept”, you consent to the use of ALL the ctivies.Do not sell my personal informam&onbund.snf205b/f205b0076c6a947cli-bar-btn_container8;a ro button6c6a94773edium cli-plugin-button6c6i-plugin-main-button6c6i_setmins_button"isty 2margin:0px 10px 0px 5px"cCtivie Setminsbundia ro button6post-c6i_acm&on=accept6t>(ctivie_acm&on_close_header cla94773edium cli-plugin-button6c6i-plugin-main-button6ctivie_acm&on_close_header cli_acm&on_button wt-cli-accept-btn"isty display:inline-block>Acceptoundsns> (ctivielaw-info-againisty display:none6post-nosnippet=true10vw h6t>(ctivie_hdr_showagain>Manகconsentsnvw h5b/f205b0076c6a947cli-modal post-nosnippet=true6t>(cliSetminsPopup tabindex=-1 ro dialog arialabelledby(cliSetminsPopup ariahidden=true100076c6a947cli-modal-dialog ro document8b0076c6a9477cli-modal-content cli-bar-popupvp-wbutton type button6c6a947cli-modal-close6t>(cliModalClosea Closesnvw h5 This website uses ctivies to improve your experience while you navigate through the website. Out of the, the ctivies6that are categorized as necessary are stored on6your browser as6they are essential for the workin of basic funcm&onalities of the website. We also use third-party ctivies6that help us analyze and understand how you use this website. The ctivies6will be stored in6your browser only6with your consent. You also have the opt&on to opt-out of the ctivies. But opminout of some of the ctivies may affect6your browsinexperience.snf205b/f205 thic6a947cli-privacyreadmore arialabel="Show more" ro button6post-readmore-text="Show more" post-readless-text="Show less"5bundins> Necessary bundi0076c6a947wt-cli-necessary-checkbox8 (wt-cli-checkbox-necessary post-t>(checkbox-necessary checke>(checked>-wlabel6c6a947form-checklabel for(wt-cli-checkbox-necessary>NecessaryAlways Enabledsnvw h5b/f205b0076c6a947cli-tab-content8b0076c6a9477cli-tab-w he cli-fad0" post-t>(necessary>b0076c6a947wt-cli-ctiviedem/avat&on> Necessary ctivies are absolutely6essential for the website to funcm&on properly. The ctivies6ensure basic funcm&onalities and security features of the website, anonymously.Duram&onbuth8;th6c6a947ctivielawinfo-column-4>Dem/avat&onbuth8;/tr5b/thead5btbody8btr6c6a947ctivielawinfo-row8btd6c6a947ctivielawinfo-column-1cctivielawinfo-checkbox-analyticsbutd8btd6c6a947ctivielawinfo-column-3>11 monthsbutd8btd6c6a947ctivielawinfo-column-4>This ctivie is set by GDPR Ctivie Consent plugin. The ctivie is used to store the user consent for the ctivies6in6the category "Analytics".butd8b/tr5btr6c6a947ctivielawinfo-row8btd6c6a947ctivielawinfo-column-1cctivielawinfo-checkbox-funcm&onalbutd8btd6c6a947ctivielawinfo-column-3>11 monthsbutd8btd6c6a947ctivielawinfo-column-4>The ctivie is set by GDPR ctivie consent to record the user consent for the ctivies6in6the category "Funcm&onal".butd8b/tr5btr6c6a947ctivielawinfo-row8btd6c6a947ctivielawinfo-column-1cctivielawinfo-checkbox-necessary11 monthsbutd8btd6c6a947ctivielawinfo-column-4>This ctivie is set by GDPR Ctivie Consent plugin. The ctivies is used to store the user consent for the ctivies6in6the category "Necessary".butd8b/tr5btr6c6a947ctivielawinfo-row8btd6c6a947ctivielawinfo-column-1cctivielawinfo-checkbox-othersbutd8btd6c6a947ctivielawinfo-column-3>11 monthsbutd8btd6c6a947ctivielawinfo-column-4>This ctivie is set by GDPR Ctivie Consent plugin. The ctivie is used to store the user consent for the ctivies6in6the category "Other.butd8b/tr5btr6c6a947ctivielawinfo-row8btd6c6a947ctivielawinfo-column-1cctivielawinfo-checkbox-performancebutd8btd6c6a947ctivielawinfo-column-3>11 monthsbutd8btd6c6a947ctivielawinfo-column-4>This ctivie is set by GDPR Ctivie Consent plugin. The ctivie is used to store the user consent for the ctivies6in6the category "Performance".butd8b/tr5btr6c6a947ctivielawinfo-row8btd6c6a947ctivielawinfo-column-1c00pxed_ctivie_policy11 monthsbutd8btd6c6a947ctivielawinfo-column-4>The ctivie is set by the GDPR Ctivie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of ctivies. It does6not store any personal post.butd8b/tr5b/tbody8b/tabledsns> Funcm&onal bundi0076c6a947cli-switch8 (wt-cli-checkbox-funcm&onal c6a947cli-user-p arerence-checkbox 6post-t>(checkbox-funcm&onal>-wlabel6for(wt-cli-checkbox-funcm&onal c6a947cli-slider post-c6i-enable=Enabled post-c6i-disable=Disabled>Funcm&onalbuvw h5b/label5b/f205b/f205b0076c6a947cli-tab-content8b0076c6a9477cli-tab-w he cli-fad0" post-t>(funcm&onal>b0076c6a947wt-cli-ctiviedem/avat&on> Funcm&onal ctivies6help to perform certain funcm&onalities like sharin the ctntent of the website on6social 3edia platforms, ctllect6feedbacks, and other third-party features.sns> Performance bundi0076c6a947cli-switch8 (wt-cli-checkbox-performance c6a947cli-user-p arerence-checkbox 6post-t>(checkbox-performance>-wlabel6for(wt-cli-checkbox-performance c6a947cli-slider post-c6i-enable=Enabled post-c6i-disable=Disabled>Performancebuvw h5b/label5b/f205b/f205b0076c6a947cli-tab-content8b0076c6a9477cli-tab-w he cli-fad0" post-t>(performance>b0076c6a947wt-cli-ctiviedem/avat&on> Performance ctivies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which6helps6in6deliverin a betmer user experience for the visitors.sns> Analytics bundi0076c6a947cli-switch8 (wt-cli-checkbox-analytics c6a947cli-user-p arerence-checkbox 6post-t>(checkbox-analytics>-wlabel6for(wt-cli-checkbox-analytics c6a947cli-slider post-c6i-enable=Enabled post-c6i-disable=Disabled>Analyticsbuvw h5b/label5b/f205b/f205b0076c6a947cli-tab-content8b0076c6a9477cli-tab-w he cli-fad0" post-t>(analytics>b0076c6a947wt-cli-ctiviedem/avat&on> Analytical ctivies6are used to understand how visitors interact6with the website. The ctivies6help provide informam&on on6metrics the number of visitors, bounce rate, traffic6source, etc.sns> Advertisement bundi0076c6a947cli-switch8 (wt-cli-checkbox-advertisement c6a947cli-user-p arerence-checkbox 6post-t>(checkbox-advertisement>-wlabel6for(wt-cli-checkbox-advertisement c6a947cli-slider post-c6i-enable=Enabled post-c6i-disable=Disabled>Advertisementbuvw h5b/label5b/f205b/f205b0076c6a947cli-tab-content8b0076c6a9477cli-tab-w he cli-fad0" post-t>(advertisement>b0076c6a947wt-cli-ctiviedem/avat&on> Advertisement ctivies6are used to provide visitors with ;d=evant ads and markemincampaigns. The ctivies6track visitors across websites and ctllect6informam&on to provide customized ads.sns> Others bundi0076c6a947cli-switch8 (wt-cli-checkbox-others c6a947cli-user-p arerence-checkbox 6post-t>(checkbox-others>-wlabel6for(wt-cli-checkbox-others c6a947cli-slider post-c6i-enable=Enabled post-c6i-disable=Disabled>Othersbuvw h5b/label5b/f205b/f205b0076c6a947cli-tab-content8b0076c6a9477cli-tab-w he cli-fad0" post-t>(others>b0076c6a947wt-cli-ctiviedem/avat&on> Other uncategorized ctivies6are those that are bein analyzed and have not beeheight=ified into a category as yet.sns> (wt-cli-privacysave-btniro button6tabindex=06post-c6i-acm&on=accept6c6a947"wt-cli-privacybtnic6i_setmin_save_button wt-cli-privacyaccept-btn6c6i-btn">SAVE & ACCEPToundsns> (667707657527699&ev=PageV0px&nom/avat=1&cd%5Bpost_category%5D=%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88%2C+%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D&cd%5Bpage_title%5D=%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%88+%E0%AE%AA%E0%AE%A3%E0%AE%AF%E0%AE%95%E0%AF%8D+%E0%AE%95%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%87%E0%AE%A9%E0%AF%8D%21%21&cd%5Bpost_type%5D=post&cd%5Bpost_id%5D=71283&cd%5Bplugin%5D=PixelYourSite&cd%5Buser_ro%5D=guest&cd%5Bevent_url%5D=tamilnaadi.com%2Fnews%2Flocal%2F2023%2F03%2F23%2Fi-will-take-the-students-as-hostages%2F" altar/nom/avata (ctivielaw-info-table-css h ar='https://tamilnaadi.com/apps/ctivielaw-info/legacy/public/css/ctivielaw-info-table.css?ver=3.0.9' type text/css 3edia=alla (mvp-custom-js-after5jQuery(document).ready(funcm&on($) { var leaderHeight = $("#mvp-leader-wrap").outerHeight(); var logoHeight = $("#mvp-main-nav-top").outerHeight(); var botHeight = $("#mvp-main-nav-bot").outerHeight(); var navHeight = $("#mvp-main-head-wrap").outerHeight(); var headerHeight = navHeight + leaderHeight; var aboveNav = leaderHeight + logoHeight; var totalHeight = logoHeight + botHeight; var p aviousScroll = 0; $(window).scroll(funcm&on(event){ var scroll = $(this).scrollTop(); if ( typeof leaderHeight !== "undefined" ) { if ($(window).scrollTop() > aboveNav){ $("#mvp-main-nav-top").addC{});("mvp-nav-small"); $("#mvp-main-nav-bot").c);("margin-top", logoHeight ); } else { $("#mvp-main-nav-top").removeC{});("mvp-nav-small"); $("#mvp-main-nav-bot").c);("margin-top","0"); } if ($(window).scrollTop() > headerHeight){ $("#mvp-main-nav-top").addC{});("mvp-fixed"); $("#mvp-main-nav-bot").addC{});("mvp-fixed1"); $("#mvp-main-body-wrap").c);("margin-top", totalHeight ); $("#mvp-main-nav-top").addC{});("mvp-fixed-shadow"); $(".mvp-nav-top-mid").addC{});("mvp-fixed-post"); $(".mvp-drop-nav-title").show(); $(".mvp-fly-top").addC{});("mvp-to-top"); if(scroll < p aviousScroll) { $("#mvp-main-nav-bot").addC{});("mvp-fixed2"); $("#mvp-main-nav-top").removeC{});("mvp-fixed-shadow"); $("#mvp-main-nav-top").removeC{});("mvp-soc-mob-up"); $("#mvp-soc-mob-wrap").removeC{});("mvp-soc-mob-up"); } else { $("#mvp-main-nav-bot").removeC{});("mvp-fixed2"); $("#mvp-main-nav-top").addC{});("mvp-fixed-shadow"); $("#mvp-main-nav-top").addC{});("mvp-soc-mob-up"); $("#mvp-soc-mob-wrap").addC{});("mvp-soc-mob-up"); } } else { $("#mvp-main-nav-top").removeC{});("mvp-fixed"); $("#mvp-main-nav-bot").removeC{});("mvp-fixed1"); $("#mvp-main-nav-bot").removeC{});("mvp-fixed2"); $("#mvp-main-body-wrap").c);("margin-top","0"); $("#mvp-main-nav-top").removeC{});("mvp-fixed-shadow"); $(".mvp-nav-top-mid").removeC{});("mvp-fixed-post"); $(".mvp-drop-nav-title").hide(); $(".mvp-fly-top").removeC{});("mvp-to-top"); } } else { if ($(window).scrollTop() > logoHeight){ $("#mvp-main-nav-top").addC{});("mvp-nav-small"); $("#mvp-main-nav-bot").c);("margin-top", logoHeight ); } else { $("#mvp-main-nav-top").removeC{});("mvp-nav-small"); $("#mvp-main-nav-bot").c);("margin-top","0"); } if ($(window).scrollTop() > navHeight){ $("#mvp-main-nav-top").addC{});("mvp-fixed"); $("#mvp-main-nav-bot").addC{});("mvp-fixed1"); $("#mvp-main-body-wrap").c);("margin-top", totalHeight ); $("#mvp-main-nav-top").addC{});("mvp-fixed-shadow"); $(".mvp-nav-top-mid").addC{});("mvp-fixed-post"); $(".mvp-drop-nav-title").show(); $(".mvp-fly-top").addC{});("mvp-to-top"); if(scroll < p aviousScroll) { $("#mvp-main-nav-bot").addC{});("mvp-fixed2"); $("#mvp-main-nav-top").removeC{});("mvp-fixed-shadow"); $("#mvp-main-nav-top").removeC{});("mvp-soc-mob-up"); $("#mvp-soc-mob-wrap").removeC{});("mvp-soc-mob-up"); } else { $("#mvp-main-nav-bot").removeC{});("mvp-fixed2"); $("#mvp-main-nav-top").addC{});("mvp-fixed-shadow"); $("#mvp-main-nav-top").addC{});("mvp-soc-mob-up"); $("#mvp-soc-mob-wrap").addC{});("mvp-soc-mob-up"); } } else { $("#mvp-main-nav-top").removeC{});("mvp-fixed"); $("#mvp-main-nav-bot").removeC{});("mvp-fixed1"); $("#mvp-main-nav-bot").removeC{});("mvp-fixed2"); $("#mvp-main-body-wrap").c);("margin-top","0"); $("#mvp-main-nav-top").removeC{});("mvp-fixed-shadow"); $(".mvp-nav-top-mid").removeC{});("mvp-fixed-post"); $(".mvp-drop-nav-title").hide(); $(".mvp-fly-top").removeC{});("mvp-to-top"); } } p aviousScroll = scroll; }); }); jQuery(document).ready(funcm&on($) { // Video Pos38Scroll $(window).on("scroll.video", funcm&on(event){ var scrollTop = $(window).scrollTop(); var d=ementOffset = $("#mvp-content-wrap").offset().top; var distance = (d=ementOffset - scrollTop); var aboveHeight = $("#mvp-video-embed-wrap").outerHeight(); if ($(window).scrollTop() > distance + aboveHeight + screen.height){ $("#mvp-video-embed-cont").addC{});("mvp-vid-fixed"); $("#mvp-video-embed-wrap").addC{});("mvp-vid-height"); $(".mvp-video-close").show(); } else { $("#mvp-video-embed-cont").removeC{});("mvp-vid-fixed"); $("#mvp-video-embed-wrap").removeC{});("mvp-vid-height"); $(".mvp-video-close").hide(); } }); $(".mvp-video-close").on("c{ick", funcm&on(){ $("iframe").attr("src", $("iframe").attr("src")); $("#mvp-video-embed-cont").removeC{});("mvp-vid-fixed"); $("#mvp-video-embed-wrap").removeC{});("mvp-vid-height"); $(".mvp-video-close").hide(); $(window).off("scroll.video"); }); }); jQuery(document).ready(funcm&on($) { // Mobile Social Buttons More $(".mvp-soc-mob-right").on("c{ick", funcm&on(){ $("#mvp-soc-mob-wrap").toggC{});("mvp-soc-mob-more"); }); }); jQuery(document).ready(funcm&on($) { $(".menu-item-has-children a").c{ick(funcm&on(event){ event.stopPropagam&on(); }); $(".menu-item-has-children").c{ick(funcm&on(){ $(this).addC{});("toggd"); if($(".menu-item-has-children").hasC{});("toggd")) { $(this).children("ul").togg(); $(".mvp-fly-nav-menu").getNiceScroll().resiz(); } $(this).toggC{});("tog-minus"); return false; }); // Main Menu8Scroll $(".mvp-fly-nav-menu").niceScroll({cursorcolor:"#888",cursorwidth: 7,cursorborder: 0,zindex:999999}); }); jQuery(document).ready(funcm&on($) { $(".infinite-content").infinitescroll({ navSelector: ".mvp-nav-links", nextSelector: ".mvp-nav-links a:first", itemSelector: ".infinite-post", errorCallback: funcm&on(){ $(".mvp-inf-more-but").c);("display", "none") } }); $(window).unbind(".infscr"); $(".mvp-inf-more-but").c{ick(funcm&on(){ $(".infinite-content").infinitescroll("retrieve"); return false; }); if ($(".mvp-nav-links a").length) { $(".mvp-inf-more-but").c);("display","inline-block"); } else { $(".mvp-inf-more-but").c);("display","none"); } });(gutentor-block-js-extraavar gutentorLS = {"fontAwesomeVers&on":"4","restNonce":"e056659321","restUrl":"https:\/\/tamilnaadi.com\/wp-json\/"};(remote_sdk-js>!funcm&on(){window.advanced_ads_ready_queue=window.advanced_ads_ready_queue||[],advanced_ads_ready_queue.push=window.advanced_ads_ready;for(var d=0,a=advanced_ads_ready_queue.length;d(c4wp-inline-js>var c4wp_onloadCallback = funcm&on() { for ( var i = 0; i < document.forms.length; i++ ) { let form = document.forms[i]; let captcha_0076= form.querySelector( '.c4wp_captcha_field_007:not(.rendered)' ); if ( null === captcha_0076) continue; captcha_007.innerHTML6= ''; ( funcm&on( form ) { var c4wp_captcha6= grecaptcha.render( captcha_007,{ 'sitekey' : '6LfF4gofAAAAAES3_Jh3GKH8KcFmEgV5jsoGDgTz', 'size' : 'normal', 'theme' : 'light', 'expired-callback' : funcm&on(){ grecaptcha.reset( c4wp_captcha6); } }); captcha_007.({});List.add( 'rendered'6); })(form); } };(c4wp-recaptcha-js src 2https://www.google.com/recaptcha/api.js?onload=c4wp_onloadCallback&render=exp{icit&hl=en-GB" async6darer>window.w3tc_lazyload=1,window.lazyLoadOpt&ons={d=ements_selector:".lazy",callback_loaded:funcm&on(t){var d;try{e=new CustomEvent("w3tc_lazyload_loaded",{detail:{e:t}})}catch(a){( document.createEvent("CustomEvent")).initCustomEvent("w3tc_lazyload_loaded",!1,!1,{e:t})}window.dispatchEvent(e)}}