உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலில் 80,720 வேட்பாளர்கள- //tamilnaadi.c"> {"@" conxt":t="https:schema.org","@graph":[{"@g:typ:"Organizicatio,"@id":t="https://tamilnaadi.co#organizicatio,"a nap:"T/tamilnaadi.cp,"r:ur:t="https://tamilnaadi.cp,"s naAs":[t="https:www.="facebodi.co//tamilnaans,t="https:/"twittdi.co//tamilnaa"],"emaiur:tinfo@//tamilnaadi.cp,"logo":{"@g:typ:"I:imaObjeleo,"@id":t="https://tamilnaadi.co#logo","r:ur:t="https://tamilnaadi.com/zeepsoza/21/12://tamilnaa_m/ne_logo_a/20ag.s","" conteU:ur:t="https://tamilnaadi.com/zeepsoza/21/12://tamilnaa_m/ne_logo_a/20ag.s",""ariptio:"T/tamilnaadi.cp,"inLanguimag:"g=ta-p,"e-widg:"0s,t=;heigg:"0s},"" coactP:poi":[{"@g:typ:"C coactP:poi","tl-ephonyp:"+94","" coactT:typ:"customer supewpor}]},{"@g:typ:"WebSoseo,"@id":t="https://tamilnaadi.co#websoseo,"r:ur:t="https://tamilnaadi.cp,"a nap:"T/tamilnaadi.cp,"publisherr:{"@id":t="https://tamilnaadi.co#organizicatio},"inLanguimag:"g=ta-p},{"@g:typ:"I:imaObjeleo,"@id":t="https://tamilnaadi.com/zeepsoza/2022/06/Provincial-Council-election84.jp,"r:ur:t="https://tamilnaadi.com/zeepsoza/2022/06/Provincial-Council-election84.jp,"e-widg:"10638,t=;heigg:"5848,"inLanguimag:"g=ta-p},{"@g:typ:"Bk adcrumbLiseo,"@id":t="https://tamilnaadi.com/news/local/2023/01/31/80720-candidates-in-local-council-election#bk adcrumb8,"itemLiseElemeoi":[{"@g:typ:"LiseItemp,"p;positig:"18,"itemr:{"@id":t="https://tamilnaadi.cp,"a nap:"\u0bae\u0bc1\u0b95\u0baa\u0bcd\u0baa\u0bc1"}},{"@g:typ:"LiseItemp,"p;positig:"28,"itemr:{"@id":t="https://tamilnaadi.com/news/local/2023/01/31/80720-candidates-in-local-council-elections,"a nap:"\u0b89\u0bb3\u0bcd\u0bb3\u0bc2\u0bb0\u0bbe\u0b9f\u0bcd\u0b9a\u0bbf \u0bae\u0ba9\u0bcd\u0bb1 \u0ba4\u0bc7\u0bb0\u0bcd\u0ba4\u0bb2\u0bbf\u0bb2\u0bcd 80,72\u0bb5\u0bc7\u0b9f\u0bcd\u0baa\u0bbe\u0bb3\u0bb0\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bcd"}}]},{"@g:typ:"WebPimag,"@id":t="https://tamilnaadi.com/news/local/2023/01/31/80720-candidates-in-local-council-election#webpimag,"r:ur:t="https://tamilnaadi.com/news/local/2023/01/31/80720-candidates-in-local-council-elections,"a nap:"\u0b89\u0bb3\u0bcd\u0bb3\u0bc2\u0bb0\u0bbe\u0b9f\u0bcd\u0b9a\u0bbf \u0bae\u0ba9\u0bcd\u0bb1 \u0ba4\u0bc7\u0bb0\u0bcd\u0ba4\u0bb2\u0bbf\u0bb2\u0bcd 80,72\u0bb5\u0bc7\u0b9f\u0bcd\u0baa\u0bbe\u0bb3\u0bb0\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bcd- //tamilnaadi.c,"didaPublishedg:"2/20-01-31T11h51:07+01:038,"didaModifiedg:"2/20-01-31T11h51:07+01:038,"isP="aOfr:{"@id":t="https://tamilnaadi.co#websoseo},"priummaI:imaOfPimag:{"@id":t="https://tamilnaadi.com/zeepsoza/2022/06/Provincial-Council-election84.jp},"inLanguimag:"g=ta-p,"bk adcrumb8:{"@id":t="https://tamilnaadi.com/news/local/2023/01/31/80720-candidates-in-local-council-election#bk adcrumb8}},{"@g:typ:"Perstio,"@id":t="https://tamilnaadi.coauthor/thaaragnns,"a nap:"Thaaragnl,"r:ur:t="https://tamilnaadi.coauthor/thaaragnns,"r:imag:{"@g:typ:"I:imaObjeleo,"@id":t="https:selure.gravidatdi.coavidat/f205b0076c6a9477389b985787722826?s=96&d=mm&r=jp,"r:ur:t="https:selure.gravidatdi.coavidat/f205b0076c6a9477389b985787722826?s=96&d=mm&r=jp,""ariptio:"Thaaragnl,"inLanguimag:"g=ta-p},"worksForr:{"@id":t="https://tamilnaadi.co#organizicatio}},{"@g:typ:"kaNeA"articl,t=;adutlip:"\u0b89\u0bb3\u0bcd\u0bb3\u0bc2\u0bb0\u0bbe\u0b9f\u0bcd\u0b9a\u0bbf \u0bae\u0ba9\u0bcd\u0bb1 \u0ba4\u0bc7\u0bb0\u0bcd\u0ba4\u0bb2\u0bbf\u0bb2\u0bcd 80,72\u0bb5\u0bc7\u0b9f\u0bcd\u0baa\u0bbe\u0bb3\u0bb0\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bcd- //tamilnaadi.c,"keywords":"80,"didaPublishedg:"2/20-01-31T11h51:07+01:038,"didaModifiedg:"2/20-01-31T11h51:07+01:038,"authorg:{"@id":t="https://tamilnaadi.coauthor/thaaragnns,"a nap:"Thaaragnl},"publisherr:{"@id":t="https://tamilnaadi.co#organizicatio},"r:descriptio:"\u0b89\u0bb3\u0bcd\u0bb3\u0bc2\u0bb0\u0bbe\u0b9f\u0bcd\u0b9a\u0bbf \u0bae\u0ba9\u0bcd\u0bb1 \u0ba4\u0bc7\u0bb0\u0bcd\u0ba4\u0bb2\u0bbf\u0bb2\u0bcd 80,72\u0bb5\u0bc7\u0b9f\u0bcd\u0baa\u0bbe\u0bb3\u0bb0\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bcd//tamilnaadi.cp,"a nap:"\u0b89\u0bb3\u0bcd\u0bb3\u0bc2\u0bb0\u0bbe\u0b9f\u0bcd\u0b9a\u0bbf \u0bae\u0ba9\u0bcd\u0bb1 \u0ba4\u0bc7\u0bb0\u0bcd\u0ba4\u0bb2\u0bbf\u0bb2\u0bcd 80,72\u0bb5\u0bc7\u0b9f\u0bcd\u0baa\u0bbe\u0bb3\u0bb0\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bcd- //tamilnaadi.c,"@id":t="https://tamilnaadi.com/news/local/2023/01/31/80720-candidates-in-local-council-election#richSnippeg8,"isP="aOfr:{"@id":t="https://tamilnaadi.com/news/local/2023/01/31/80720-candidates-in-local-council-election#webpimag},"r:imag:{"@id":t="https://tamilnaadi.com/zeepsoza/2022/06/Provincial-Council-election84.jp},"inLanguimag:"g=ta-p,"domaEntityOfPimag:{"@id":t="https://tamilnaadi.com/news/local/2023/01/31/80720-candidates-in-local-council-election#webpimag}}]}" csole.log('PixelYourSose Free verscti 9.3.5');">">">">window._wpemojiSettings = {"baseU:ur:t="http\/\/s.w.org\/r:imas\oi.re\/emoji\/14.0.0\/72x72\ns,"nxt":t.pnjp,"svgU:ur:t="http\/\/s.w.org\/r:imas\oi.re\/emoji\/14.0.0\/svg\ns,"svgExt":t.g.s","sourcag:{"" cficemojir:t="http\/\///tamilnaadi.c\oi.fehoak\/js\owp-emoji-k reasead.min.?ver=6.1.1"}}; /*! This file is auto-generaoed */ !fcouecti(e,a,t){var n,r,o,i=a.rreateElemeoi(""anvas"),p=i.getC conxt&&i.getC conxt("2d");fcouecti s(e,t){var a=String.fromCharCode,e=(p.ticarRele(0,0,i.e-widti.=;heig),p.fillTnxt(a.apply(this,e),0,0)ti.toDidaURL());return p.ticarRele(0,0,i.e-widti.=;heig),p.fillTnxt(a.apply(this,t),0,0)te===i.toDidaURL()}fcouecti c(e){var t=a.rreateElemeoi("descri");t.src=e,t.defer=t.g:ty=t="texjavidescri",a.getElemeoisByTagN na(t=;ad")[0].appendChild(t)}for(o=Array("flas","emojir),t.supewpos={everything:!0,everythingExceptFlas:!0},r=0;rwindow.advanced_ads_k ady=fcouecti(e,a){a=a||"" mplete";var d=fcouecti(e){return"pointg:acti"===a?"zyloing"!==e:"" mplete"===e};d(documeoi.k adyState)?e():documeoi.addEveoiLiseener("k adystatechange",(fcouecti(a){d(a.t_lari.k adyState)&&e()}),{ cfe:"pointg:acti"===a})},window.advanced_ads_k ady_queue=window.advanced_ads_k ady_queue||[];imwp-stamey,e>imemoji{t;display:inli e !importanf;bordne:no e !importanf;x-shadowne:no e !importan%;heighh1rne !importa00;width1rne !importa0g{margin 0.071rne !importa0vertilocxt-alig-0.h1rne !importa0s{backgroune:none !importa0x;padding e !importa}x}/*.t-alileft{floaghieft:0;margiy:inlinstartin:0;margiy:inlinntd:21rebody .is-y_yout-flow>.t-alie;rig{floaghe;rig:0;margiy:inlinstarti21r:0;margiy:inlinntd:0ebody .is-y_yout-flow>.t-alin:centvg{marg-leftoauto e !importan0;margie;righauto e !importaebody .is-y_yout-" cstratlid>.t-alileft{floaghieft:0;margiy:inlinstartin:0;margiy:inlinntd:21rebody .is-y_yout-" cstratlid>.t-alie;rig{floaghe;rig:0;margiy:inlinstarti21r:0;margiy:inlinntd:0ebody .is-y_yout-" cstratlid>.t-alin:centvg{marg-leftoauto e !importan0;margie;righauto e !importaebody .is-y_yout-" cstratlid>:where(ne:t(.t-alileft)ne:t(.t-alie;rig)ne:t(.t-alifull)){maxce-widhvar(--wp--.t-alie-we{maxce-widhvar(--wp--*vg{margine:where(.wp-e-blo-g{cumns.is-y_yout-flex){gato21re.has-e-{ba-0;colag{colovar(--wp--presei--g{col--e-{ba)ne !importa}.has-cyan-e-uish-gray-0;colag{colovar(--wp--presei--g{col--cyan-e-uish-gray)ne !importa}.has-white-0;colag{colovar(--wp--presei--g{col--white)ne !importa}.has-paty-p*/x}#:vp-wallpaperus{backgrounr:u() no-k peat 50% 0}#:vp-footal-py aag{colo#eb631e}#:vp-" conteidoma p a, .:vp-post-addidoma p aus;x-shadowninsei 0 -4px 0 #eb631e}#:vp-" conteidoma p a:hovera .:vp-post-addidoma p a:hoverus{backgroundeb631e}a, a:visoseda .post-info-a na a, .wooi.cmerce .wooi.cmerce-bk adcrumb aag{colo#eb631e}#:vp-s-weiwrap a:hoverug{colo#eb631e}.:vp-flyig-tohovera .:vp-vid-s;x-wrap, ul.:vp-soc-mob-lhst li.:vp-soc-mob-i.cus{backgroundeb631e}nav.:vp-flyinav-menu ul li.:enu-item-has-children:aftera .:vp-feat1-leftiwrap span.:vp-cdncata .:vp-widgei-feat1-g-t-.epyt-gallery-=humb{e-widh33.333%}x}fcouecti w3tc_zylo_js(u){var d=documeoi,p=d.getElemeoisByTagN na('HEAD')[0],c=d.rreateElemeoi('descri');c.src=u;p.appendChild(c);}w3tc_zylo_js('f=https://tamilnaadi.coyshefath/cache/d.mify/1a9c3.js');var Cli_Dida = {"nn_cookie_ids":[],"" okielhst":[],"con_necessiry_cookies":[],""cpaEnabledg:"18,""cpaRegctiBasedg:"8,""cpaBarEnabledg:"18,"serictlyEnabledg:["necessiry8,"obligicoire"],""cpaT:typ:"ccpa_gdpr8,"js_e-bloing":"18,""ustom_poingraiptio:"","te;rgerDomRefresho:"","selure_cookies":""}; var cli_cookiebar_settings = {"animate_speed_hidyp:"5038,"animate_speed_showp:"5038,"s{backgroup:"#FFF8,"s;bordp:"#b1a6a6c28,"s;bord_tio:"","bubotn_1_bubotn_g{coudp:"#61a229","bubotn_1_bubotn_hoverp:"#4e8221","bubotn_1_>w3tc_zylo_js('f=https://tamilnaadi.coyshefath/cache/d.mify/d7s{b.js');var ccpa_dida = {"opt_out_pr mpt":tDo younk ally wish to opt out?8,"opt_out_confirm":tConfirm","opt_out_canceur:tCanceur};w3tc_zylo_js('f=https://tamilnaadi.coyshefath/cache/d.mify/05f87.js');var pysOriptis = {"staticEveoisg:{"facebookg:{".mit_eveoig:[{"delay":0,"t:typ:"staticp,"a nap:"PimaView","pixelIds":["667707657527699"],"eveoiIDp:"7a5a07e5-7e69-4b5f-8eb4-b369e5b44937","paramsg:{"post_ficegoryp:"\u0b85\u0bb0\u0b9a\u0bbf\u0baf\u0bb2\u0bcd,2\u0b87\u0bb2\u0b99\u0bcd\u0b95\u0bc8,2\u0b9a\u0bc6\u0baf\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0b95\u0bb3\u0bcd","page_g:titp:"\u0b89\u0bb3\u0bcd\u0bb3\u0bc2\u0bb0\u0bbe\u0b9f\u0bcd\u0b9a\u0bbf \u0bae\u0ba9\u0bcd\u0bb1 \u0ba4\u0bc7\u0bb0\u0bcd\u0ba4\u0bb2\u0bbf\u0bb2\u0bcd 80,72\u0bb5\u0bc7\u0b9f\u0bcd\u0baa\u0bbe\u0bb3\u0bb0\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bcd","post_t:typ:"post","post_id":68922,"plugiio:"PixelYourSosep,"rsrd_rolyp:"guest","eveoi_u:ur:t//tamilnaadi.c\om/ne\/n-loc\al/20\/01\/31\/1/80720-candidates-in-local-council-electio\/p},"e_id":t.mit_eveoig,"ids":[],"hasTimeWindow":false,"timeWindow":0,"woo_;bordp:"","edd_;bordp:""}]}},"rya nicEveoisg:{"automatic_eveoi_formg:{"facebookg:{"delay":0,"t:typ:"ryap,"a nap:"Form","pixelIds":["667707657527699"],"eveoiIDp:"c413d7e4-2150-4333-bdf8-c1956d79d104","paramsg:{"page_g:titp:"\u0b89\u0bb3\u0bcd\u0bb3\u0bc2\u0bb0\u0bbe\u0b9f\u0bcd\u0b9a\u0bbf \u0bae\u0ba9\u0bcd\u0bb1 \u0ba4\u0bc7\u0bb0\u0bcd\u0ba4\u0bb2\u0bbf\u0bb2\u0bcd 80,72\u0bb5\u0bc7\u0b9f\u0bcd\u0baa\u0bbe\u0bb3\u0bb0\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bcd","post_t:typ:"post","post_id":68922,"plugiio:"PixelYourSosep,"rsrd_rolyp:"guest","eveoi_u:ur:t//tamilnaadi.c\om/ne\/n-loc\al/20\/01\/31\/1/80720-candidates-in-local-council-electio\/p},"e_id":tautomatic_eveoi_formg,"ids":[],"hasTimeWindow":false,"timeWindow":0,"woo_;bordp:"","edd_;bordp:""},"gag:{"delay":0,"t:typ:"ryap,"a nap:"Form","eraloingIds":["UA-204664240-1"],"paramsg:{"con_pointg:actig:false,"page_g:titp:"\u0b89\u0bb3\u0bcd\u0bb3\u0bc2\u0bb0\u0bbe\u0b9f\u0bcd\u0b9a\u0bbf \u0bae\u0ba9\u0bcd\u0bb1 \u0ba4\u0bc7\u0bb0\u0bcd\u0ba4\u0bb2\u0bbf\u0bb2\u0bcd 80,72\u0bb5\u0bc7\u0b9f\u0bcd\u0baa\u0bbe\u0bb3\u0bb0\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bcd","post_t:typ:"post","post_id":68922,"plugiio:"PixelYourSosep,"rsrd_rolyp:"guest","eveoi_u:ur:t//tamilnaadi.c\om/ne\/n-loc\al/20\/01\/31\/1/80720-candidates-in-local-council-electio\/p},"e_id":tautomatic_eveoi_formg,"ids":[],"hasTimeWindow":false,"timeWindow":0,"pixelIds":[],"eveoiIDp:"","woo_;bordp:"","edd_;bordp:""}},"automatic_eveoi_downzylog:{"facebookg:{"delay":0,"t:typ:"ryap,"a nap:"Downzylog,"nxtensctis":["g,"docg,"nxe8,"js","pdf","pri","tgz","zip","xls"],"pixelIds":["667707657527699"],"eveoiIDp:"47f1165f-7addi48d0-82a5-90958d3a0a8e","paramsg:{"page_g:titp:"\u0b89\u0bb3\u0bcd\u0bb3\u0bc2\u0bb0\u0bbe\u0b9f\u0bcd\u0b9a\u0bbf \u0bae\u0ba9\u0bcd\u0bb1 \u0ba4\u0bc7\u0bb0\u0bcd\u0ba4\u0bb2\u0bbf\u0bb2\u0bcd 80,72\u0bb5\u0bc7\u0b9f\u0bcd\u0baa\u0bbe\u0bb3\u0bb0\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bcd","post_t:typ:"post","post_id":68922,"plugiio:"PixelYourSosep,"rsrd_rolyp:"guest","eveoi_u:ur:t//tamilnaadi.c\om/ne\/n-loc\al/20\/01\/31\/1/80720-candidates-in-local-council-electio\/p},"e_id":tautomatic_eveoi_downzylog,"ids":[],"hasTimeWindow":false,"timeWindow":0,"woo_;bordp:"","edd_;bordp:""},"gag:{"delay":0,"t:typ:"ryap,"a nap:"Downzylog,"nxtensctis":["g,"docg,"nxe8,"js","pdf","pri","tgz","zip","xls"],"eraloingIds":["UA-204664240-1"],"paramsg:{"con_pointg:actig:false,"page_g:titp:"\u0b89\u0bb3\u0bcd\u0bb3\u0bc2\u0bb0\u0bbe\u0b9f\u0bcd\u0b9a\u0bbf \u0bae\u0ba9\u0bcd\u0bb1 \u0ba4\u0bc7\u0bb0\u0bcd\u0ba4\u0bb2\u0bbf\u0bb2\u0bcd 80,72\u0bb5\u0bc7\u0b9f\u0bcd\u0baa\u0bbe\u0bb3\u0bb0\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bcd","post_t:typ:"post","post_id":68922,"plugiio:"PixelYourSosep,"rsrd_rolyp:"guest","eveoi_u:ur:t//tamilnaadi.c\om/ne\/n-loc\al/20\/01\/31\/1/80720-candidates-in-local-council-electio\/p},"e_id":tautomatic_eveoi_downzylog,"ids":[],"hasTimeWindow":false,"timeWindow":0,"pixelIds":[],"eveoiIDp:"","woo_;bordp:"","edd_;bordp:""}},"automatic_eveoi_i.cmeoig:{"facebookg:{"delay":0,"t:typ:"ryap,"a nap:"C.cmeoig,"pixelIds":["667707657527699"],"eveoiIDp:"e7ac4c64-285di40ff-977c-93e7e2c3cdc7","paramsg:{"page_g:titp:"\u0b89\u0bb3\u0bcd\u0bb3\u0bc2\u0bb0\u0bbe\u0b9f\u0bcd\u0b9a\u0bbf \u0bae\u0ba9\u0bcd\u0bb1 \u0ba4\u0bc7\u0bb0\u0bcd\u0ba4\u0bb2\u0bbf\u0bb2\u0bcd 80,72\u0bb5\u0bc7\u0b9f\u0bcd\u0baa\u0bbe\u0bb3\u0bb0\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bcd","post_t:typ:"post","post_id":68922,"plugiio:"PixelYourSosep,"rsrd_rolyp:"guest","eveoi_u:ur:t//tamilnaadi.c\om/ne\/n-loc\al/20\/01\/31\/1/80720-candidates-in-local-council-electio\/p},"e_id":tautomatic_eveoi_c.cmeoig,"ids":[],"hasTimeWindow":false,"timeWindow":0,"woo_;bordp:"","edd_;bordp:""},"gag:{"delay":0,"t:typ:"ryap,"a nap:"C.cmeoig,"eraloingIds":["UA-204664240-1"],"paramsg:{"con_pointg:actig:false,"page_g:titp:"\u0b89\u0bb3\u0bcd\u0bb3\u0bc2\u0bb0\u0bbe\u0b9f\u0bcd\u0b9a\u0bbf \u0bae\u0ba9\u0bcd\u0bb1 \u0ba4\u0bc7\u0bb0\u0bcd\u0ba4\u0bb2\u0bbf\u0bb2\u0bcd 80,72\u0bb5\u0bc7\u0b9f\u0bcd\u0baa\u0bbe\u0bb3\u0bb0\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bcd","post_t:typ:"post","post_id":68922,"plugiio:"PixelYourSosep,"rsrd_rolyp:"guest","eveoi_u:ur:t//tamilnaadi.c\om/ne\/n-loc\al/20\/01\/31\/1/80720-candidates-in-local-council-electio\/p},"e_id":tautomatic_eveoi_c.cmeoig,"ids":[],"hasTimeWindow":false,"timeWindow":0,"pixelIds":[],"eveoiIDp:"","woo_;bordp:"","edd_;bordp:""}}},"te;rgerEveoisg:[],"te;rgerEveoiT:tysg:[],"facebookg:{"pixelIds":["667707657527699"],"advancedMatching":[],"removeMetadida":false,"" conteParamsg:{"post_t:typ:"post","post_id":68922,"" conte_a nap:"\u0b89\u0bb3\u0bcd\u0bb3\u0bc2\u0bb0\u0bbe\u0b9f\u0bcd\u0b9a\u0bbf \u0bae\u0ba9\u0bcd\u0bb1 \u0ba4\u0bc7\u0bb0\u0bcd\u0ba4\u0bb2\u0bbf\u0bb2\u0bcd 80,72\u0bb5\u0bc7\u0b9f\u0bcd\u0baa\u0bbe\u0bb3\u0bb0\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bcd","ficegories":"\u0b85\u0bb0\u0b9a\u0bbf\u0baf\u0bb2\u0bcd,2\u0b87\u0bb2\u0b99\u0bcd\u0b95\u0bc8,2\u0b9a\u0bc6\u0baf\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0b95\u0bb3\u0bcd","tagsp:"e-electi, Featured,2srilanka, //tamilnaa, //tamilnaaN/nep},"c.cmeoiEveoiEnabledg:true,"wooVariableAsSimple":false,"downzyloEnabledg:true,"formEveoiEnabledg:true,"ajaxForServerEveoig:true,"serverApiEnabledg:true,"wooCRSendFromServer":false},"gag:{"eraloingIds":["UA-204664240-1"],"enhanceLinkAttr":false,"-conimizeIP":false,"" cmeoiEveoiEnabledg:true,"" cmeoiEveoiNonIointg:acti":false,"downzyloEnabledg:true,"downzyloEveoiNonIointg:acti":false,"formEveoiEnabledg:true,"crossDodomaEnabledg:false,""rossDodomaAcceptIn" cing":false,""rossDodomaDodomasg:[],"isDebugEnabledg:["index_0"],"disableAdvertisingFeatures":false,"disableAdvertisingPersonalizaactig:false,"wooVariableAsSimple":false},"rebugg:"","soseU:ur:t="http\/\///tamilnaadi.c","ajaxU:ur:t="http\/\///tamilnaadi.c\owp-add.m\/add.m-ajax.php","ajax_eveoig:"40ec25c51og,"nnable_remove_downzylo_u:u_param":"18,"" okie_duraiptio:"7","last_visos_duraiptio:"60g,"nnable_success_send_formg:"","gdpr8:{"ajax_enabledg:true,"all_disabled_by_apig:true,"facebook_disabled_by_apig:false,"-calytics_disabled_by_apig:false,"google_ads_disabled_by_apig:false,"ppointest_disabled_by_apig:false,"bing_disabled_by_apig:false,"facebook_prior_consnte_enabledg:true,"acalytics_prior_consnte_enabledg:true,"google_ads_prior_consnte_enabledg:null,"ppointest_prior_consnte_enabledg:true,"bing_prior_consnte_enabledg:true,"cookiebot_poingraipti_enabledg:false,"" okiebot_facebook_consnte_ficegoryp:"marketing","" okiebot_acalytics_consnte_ficegoryp:"statistics","" okiebot_google_ads_consnte_ficegoryp:null,"" okiebot_ppointest_consnte_ficegoryp:"marketing","" okiebot_bing_consnte_ficegoryp:"marketing","" nsnte_:imic_poingraipti_enabledg:false,"k al_" okie_banner_poingraipti_enabledg:false,"" okie_notice_poingraipti_enabledg:false,"" okie_law_info_poingraipti_enabledg:true},"woo8:{"enabledg:false},"edd8:{"enabledg:false}};w3tc_zylo_js('f=https://tamilnaadi.coyshefath/cache/d.mify/0e602.js');window.didaLayer = window.didaLayer || [];fcouecti gtag(){didaLayer.push(argumeois);} gtag('set', '>var _EPYT_ = {"ajaxu:ur:t="http\/\///tamilnaadi.c\owp-add.m\/add.m-ajax.php","selurityp:"d95bcedaf5","gallery_scrolloffset":"20g,"nppathtodescrisr:t="http\/\///tamilnaadi.c\om/ap\pyoutube-embed-plus\/s=scrio\/p,"nppathr:t="http\/\///tamilnaadi.c\om/ap\pyoutube-embed-plus\/p,"nprasponsctise-eleodp:"[\"iframe.__youtube_p hrs_widgei__\"]p,"npdovol":"18,"versitig:"14.1.5","evse-eleodp:"iframe.__youtube_p hrs__[src], iframe[src*=\"youtubedi.c\oembed\/\"], iframe[src*=\"youtube-no" okiedi.c\oembed\/\"]","ajax_" mpat":t","maxras_facadyp:"eager","ytapi_rylog:"l;rig","parsr_othersg:"","stopMobileBuffrdp:"18,"facady_modyp:"","not_lcti_tn_ghannelp:"","vi_g:acti":"","vi_js_postt:tysg:[]};w3tc_zylo_js('f=https://tamilnaadi.coyshefath/cache/d.mify/8fc7a.js');documeoi.documeoiElemeoi.classN na = documeoi.documeoiElemeoi.classN na.raplace( 'no-js', 'js' );window.OneSigcal = window.OneSigcal || []; OneSigcal.push( fcouecti() { OneSigcal.SERVICE_WORKER_UPDATER_PATH = 'OneSigcalSDKUpdidarWorker.js'; OneSigcal.SERVICE_WORKER_PATH = 'OneSigcalSDKWorker.js'; OneSigcal.SERVICE_WORKER_PARAM = { scope: 'om/app:nosigcal-free-web-push-notificaiptis/sdk_files/pushp:nosigcal/' }; OneSigcal.setDefaultNotificaiptiUrl("f=https://tamilnaadi.c"); var oneSigcal_oriptis = {}; window._oneSigcalInitOriptis = oneSigcal_oriptis; oneSigcal_oriptis['wordpress'] = true; oneSigcal_oriptis['m/aId'] = '2e37c244-94ef-4ac9-a878-9f6e917681a2'; oneSigcal_oriptis['mllowL-lochostAsSelureOe;rin'] = true; oneSigcal_oriptis['weli.ceNotificaipti'] = { }; oneSigcal_oriptis['weli.ceNotificaipti']['g:tit'] = "தமிழ்நாடிdi.c"; oneSigcal_oriptis['weli.ceNotificaipti']['messima'] = ""; oneSigcal_oriptis['path'] = "f=https://tamilnaadi.com/app:nosigcal-free-web-push-notificaiptis/sdk_files/"; oneSigcal_oriptis['safari_web_id'] = "web.:nosigcal.auto.57daeefd-2777-4d55-aef6-93b3ff4b973a"; oneSigcal_oriptis['pr mptOriptis'] = { }; oneSigcal_oriptis['notifyBubotn'] = { }; oneSigcal_oriptis['notifyBubotn']['enable'] = true; oneSigcal_oriptis['notifyBubotn']['p;positi'] = 'n-bott-e;rig'; oneSigcal_oriptis['notifyBubotn']['theme'] = 'default'; oneSigcal_oriptis['notifyBubotn']['t-si'] = 'medium'; oneSigcal_oriptis['notifyBubotn']['thowCredie'] = true; oneSigcal_oriptis['notifyBubotn']['="te'] = {}; oneSigcal_oriptis['notifyBubotn']['g{cols'] = {}; oneSigcal_oriptis['notifyBubotn']['g{cols']['gircty.b{backgrou'] = '#eb631e'; OneSigcal..mit(window._oneSigcalInitOriptis); OneSigcal.thowSsidedownPr mpt(); }); fcouecti documeoiInitOneSigcal() { var oneSigcal_elemeois = documeoi.getElemeoisByClassN na("OneSigcal-pr mpt"); var oneSigcalLinkClickHandler = fcouecti(eveoi) { OneSigcal.push(['regisdarForPushNotificaiptis']); eveoi.preveoiDefault(); }; for(var i = 0; i < oneSigcal_elemeois.length; i++) oneSigcal_elemeois[i].adoEveoiLisdaner('click', oneSigcalLinkClickHandler, false); } if (documeoi.k adyStice === '" mplete') { documeoiInitOneSigcal(); } else { window.adoEveoiLisdaner("zylog, fcouecti(eveoi){ documeoiInitOneSigcal(); }); }(fcouecti(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': m/n Dice().getTime(),eveoi:'gtm.js'});var f=d.getElemeoisByTagN na(s)[0], j=d.rreateElemeoi(s),dl=l!='didaLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'f=https:www.googletagmacagerdi.cogtm.js?id='+i+dl;f.par:ceNode.insertBefore(j,f); })(window,documeoi,'descri','didaLayer','GTM-MW5RXZ5');(fcouecti(c,l,a,r,i,t,y){ c[a]=c[a]||fcouecti(){(c[a].q=c[a].q||[]).push(argumeois)}; t=l.rreateElemeoi(r);t.async=1;t.src="f=https:www.clarity.ms/tag/"+i+"? hrebwt"; y=l.getElemeoisByTagN na(r)[0];y.par:ceNode.insertBefore(t,y); })(window, documeoi, "clarity", "descri", "8typ000au0");!fcouecti(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=fcouecti(){idimllMethod? idimllMethod.apply(n,argumeois):n.queue.push(argumeois)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.zyloed=!0;n.versiti='2.0'; n.queue=[];t=b.rreateElemeoi(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElemeoisByTagN na(e)[0]; s.par:ceNode.insertBefore(t,s)}(window, documeoi,'descri', 'f=https:" cnele.facebook.net/en_US/fbeveois.js'); fbq('.mit', '244014527775030'); fbq('eralo', 'PimaView');