Connect with us

அரசியல்

நாடு திரும்ப மறுக்கும் கோட்டா! – சிங்கப்பூர் விசா மேலும் நீடிப்பு

Published

on

gotta

முன்னாள் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச மேலும் இரண்டு வாரங்கள் சிங்கப்பூரில் தங்கவுள்ளார் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

கடந்த ஜூலை மாதம் கோட்டாபய ராஜபக்ச தலைமையிலான அரசை பதவிவிலகக் கோரி நாட்டில் மாபெரும் மக்கள் போராட்டம் வெடித்தது.

இந்தநிலையில், ஜனாதிபதி மாளிகையிலிருந்து வெளியேறி நாட்டில் தலைமறைவாகவிருந்த கோட்டாபய ராஜபக்ச கடந்த 13 ஆம் திகதி மாலைதீவுக்கு தப்பிச் சென்றார்.

மாலைதீவு சென்ற அவருக்கு அங்கும் எதிர்ப்பு கிளம்பிய நிலையில், அங்கிருந்து சிங்கப்பூர் சென்றார்.

சாதாரண நபருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள 14 நாட்களுக்கான விசாவே அவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது எனவும் அவருக்கு சலுகைகள் எவையும் வழங்கப்படவில்லை எனவும் சிங்கப்பூர் அரசு தெரிவித்தது.

இதன்படி கடந்த 28ஆம் திகதி குறித்த விசா முடிவடையும் நிலையில், அவருக்கு மீண்டும் 14 நாட்கள் தங்கியிருப்பதற்கான விசா சிங்கப்பூர் அரசால் வழங்கப்பட்டது.

Advertisement

இந்த நிலையில், எதிர்வரும் 13ஆம் திகதி கோட்டாபய ராஜபக்ச நாடு திரும்புவார் என தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது அவர் சிங்கப்பூரில் தங்குவதற்கு மேலும் 14 நாட்கள் விசாவை நீடிக்குமாறு கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது என தெரிவிக்கப்படுகிறது.

குறித்த கோரிக்கை இலங்கை அரசால் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது எனவும், இந்த கோரிக்கைக்கு இணங்க அவருக்கு விசா நீடிக்கப்படவுள்ளது எனவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

கோட்டபாய ராஜபக்ச இலங்கை திரும்புவதற்கு சரியான தருணம் இதுவல்ல என ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க அண்மையில் தெரிவித்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

#SriLankaNews

Advertisement
1770791 sur

ு் சிclass="றல்த்ளதோஆத!! –்ல-ஜ ைக்ளத

s=mvp-s=mvp-s=mvp-s=mvp-.com/entertainment/2022/10/02/amalapaschooworld+0791-09l=8/farewell-queen-elizabeth-of-englamdmvp-related-imght relative">

p>s=mvp-s=mvp-s=mvp-s=mvp-.com/ass=left>

பேிா ௎ வெளasக-ஜோதரவெ

s=mvp-s=mvp-s=mvp-s=mvp-.com/entertainment/2022/10/02/amalapal-relaய Z+0791-09l29/ponniyinselvan in-h%3C-expectaothes/ p-related-imght relative">
கசாதாதவச! 26m/zeepsoza/2022/10/1770791-sur-80x80.jpg class="=9l93813587ni.com/zeep0vw, 80px" class="mvp-mob-img wp-post-image lazyloattach Z-ass=small-thumb 80px-ass=small-thumb a:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==">

ைூ்ச ௎றிபa> கசாதாதவச!

s=mvp-s=mvp-s=mvp-s=mvp-.com/entertainment/2022/10/02/amalapaschoosef=ts 150w"0bookmnaothealimawerlifith -w, h-trtae-naothealirecordv in-on

ச் ா-ஜோ! ்ளதக150w –்li cl ளa ்கு ! ள் ச் ா-னபூரம்தவு எனவ-ஜோதய ாூைர ேரமச

s=mvp-s=mvp-s=mvp-s=mvp-.com/entertainment/2022/10/02/amalapaastrology 150w"0boo6/sri-rama-jayamookmmak

ஈ-ஜோவ ்ட ்ள ‘1; it cl"ற பவெ’

s=mvp-s=mvp-s=mvp-s=mvp-.com/entertainment/2022/10/02/amalapavideos 150w"07/30=mvd-samantha-finish-sinsecres-0ealmvp-related-imght relative">

ூய ுகு த-ஜோ clastem பம?

s=mvp-s=mvp-s=mvp-s=mvp-.com/ass=lefss=lefss=lefs>ecothete>ecothediv ass_flex_span>< ass_flex_span><"ft relative""> You may like
    <ரtpnt>35n-lisxt left relative">

    span> eptember/h4rlatope(adsult-w, hmvp-related-imght relative"> ு."்படானபது.

ு."்படானபது.spt பு."ரி்கem m-ஜோதிஙவஷவெளறகதிஙrான்பூ ுவெளற ragarel=aப 12ளறகளதྮ்ூரளதྮ ேற ௪"mசதோமக்க்பட > ளதறஙவஷவெ வஷளறகதன
spt࣮gaவ ௅றிக்ள ககளa ் சு ragaதோஉ, இந.rிள
sptMedam > ெள் ்கv> p்ூர. கா> <் ந யஙகయ-ஜோத 48m/zeepsoza/2022/10/1770791-sur-80x80.jpg class="=8/1753987-tomorrwnaadi.com/zee0vw, 80px" title="தேaadிய வaadge lazyload" "1770791 sur" data-srcset=,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==">
<் ந யஙகయ-ஜோதsptྮா a ்ன வெளபே வெளorm஁"ள
sptpதகிங൯்துக பக பக ைrel=ூரறு clடp்ு.ூ க య மநபமிபடக் -ஜோற்ྮ ள்/ ><ங் பਯபட itub-m, இளordச்f=ht. ரிகளதறதறத...tps://tamis=mvp-s=mvp-s=mvp-.com/entertainment/2022/10/02/amalapaastrology 150w"08/21/to <൯ ௞ ய்/ - ிம௮ ேமclபட itpரக னறனக"m்பூர 5om/zeepsoza/2022/10/1770791-sur-400x240.jpg data-08/1748967-surya-devhworship-aadi.com/zee0vw, 80px" title="தேaadிய வaadge lazyload" "1770791 sur" data-srcset=,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==">
<൯ ௞ ய்/ –்ிம௮ ேமclபட itpரக னறனக"m்பூரspt ள்/ ><൯ ௞ ய்/.்ிம௮ ேமclபட itub-m்பூிஙபட itனக"mதிஙrஷ்பூர ிே வெள-m்! &ட itரிஂட ு எனவ சிclபரடpயபேf=ht. pரகன ்து கரிan த ragaபேf=ht. ൯ em m௮...tps://tamis=mvp-s=mvp-s=mvp-.com/entertainment/2022/10/02/amalapaastrology 150w"08/19/to <"://tamilnaadi.com/zeepsoza/2022/10/1770791-sur-80x80.jpg 80w, ht=8/1748584-gokulath2/10-puja-js-h4>< வமருதை ள்/ ><ிப෤ு. பநபம - தகிஙிப෤ு.ஙm m௮ ragarel=பட itனக"m்பூர 54m/zeepsoza/2022/10/1770791-sur-80x80.jpg classht=8/1748584-gokulath2/10-puja-js-h4>
<ிப෤ு. பநபம –்தகிஙிப෤ு.ஙm m௮ ragarel=பட itனக"m்பூரsptேa க ேபடபேa ள்/ ><ிப෤ு. பநபம itub-m் ச ு எனவ><ிட. ள்/ ><ிப෤ு.த்து கecothete/tamis=mvp-s=mvp-s=mvp-s=mvp-s=article-s=mvp-sfooterdiv ass-footass="espan cl விருht riv ass-footato"espan cl விருht rative"">
Manf;baconsentfs>ink>
Closefs>ink> This website usesraateies to improve your experience while you navigvweethrough th website. Outrof thse, th aateies thjsear avwegorized as necessfryear stored ontyour browsr as theyear essential for th working of AEAic funcothealities hf th website. We also userthird-pfrty aateies thjsehelp us analyze andunderstand how you userthis website. Thse aateies will b stored intyour browsr only with your consent. You also have th opothe to opoaoutof thse aateies. Butopting outof someof thse aateies may affecotyour browsing experience.<=mvp-s=mvp-.carative"cli-privacyireadmore ariailabel="Show more" role=buttont0vw, readmoreaி="Show more" 0vw, readlessaி="Show lessm>t=aext leftt leftht relativecli-col-12 cli-alignaitems-stretch cli-px-0 cli-tab->ecothe-containerht rative"cli-tab->ecotheht rative"cli-tab-headr-.carrole=buttonttabindex=0relativecli-nav-linkreli-settings srcile" 0vw, targozanecessfrye0vw, toggle"cli-toggle-tab> Necessfry t=aexht rative"wtacli-necessfry-checkbox="1nputtype=checkboxrative"cli-user-ptaierence-checkbox riv wtacli-checkbox-necessfrye0vw, iv checkbox-necessfryecheckev checked>islabelrative"form-checkilabel for wtacli-checkbox-necessfry>Necessfryxtlabel-s=mvp-.camentAlways Enabledfs>ink>
xht rative"wtacli-cateieide>ted-tthe> Necessfry aateies ar absolutely essential for th website to funcothe properly. Thse aateies ensur AEAic funcothealities and >ecurity features hf th website, anonymously.CateieDuraotheDe>ted-tthecateielawinfo-checkbox-analyticst=tdfttdrelativcateielawinfo-column-3>11 monthst=tdfttdrelativcateielawinfo-column-4>This cateie is set byGDPR Cateie Consent plugin. Th cateie is used to store th user consent for th aateies intth avwegory "Analytics".t=tdft/trtrrelativcateielawinfo-rowfttdrelativcateielawinfo-column-1>cateielawinfo-checkbox-funcothealt=tdfttdrelativcateielawinfo-column-3>11 monthst=tdfttdrelativcateielawinfo-column-4>The cateie is set byGDPR cateie consent to record th user consent for th aateies intth avwegory "Funcotheal".t=tdft/trtrrelativcateielawinfo-rowfttdrelativcateielawinfo-column-1>cateielawinfo-checkbox-necessfryxttdfttdrelativcateielawinfo-column-3>11 monthst=tdfttdrelativcateielawinfo-column-4>This cateie is set byGDPR Cateie Consent plugin. Th cateies is used to store th user consent for th aateies intth avwegory "Necessfry".t=tdft/trtrrelativcateielawinfo-rowfttdrelativcateielawinfo-column-1>cateielawinfo-checkbox-othrst=tdfttdrelativcateielawinfo-column-3>11 monthst=tdfttdrelativcateielawinfo-column-4>This cateie is set byGDPR Cateie Consent plugin. Th cateie is used to store th user consent for th aateies intth avwegory "Othr.t=tdft/trtrrelativcateielawinfo-rowfttdrelativcateielawinfo-column-1>cateielawinfo-checkbox-performancet=tdfttdrelativcateielawinfo-column-3>11 monthst=tdfttdrelativcateielawinfo-column-4>This cateie is set byGDPR Cateie Consent plugin. Th cateie is used to store th user consent for th aateies intth avwegory "Performance".t=tdft/trtrrelativcateielawinfo-rowfttdrelativcateielawinfo-column-1>svg%ed_cateie_palicyt=tdfttdrelativcateielawinfo-column-3>11 monthst=tdfttdrelativcateielawinfo-column-4>The cateie is set byth GDPR Cateie Consent plugin and is used to store whethr or not user has consented to th userof aateies. It does not store any persheale0vw,.t=tdft/tr/tbodyft/tableftt leftt leftt leftt leftht rative"cli-tab->ecotheht rative"cli-tab-headr-.carrole=buttonttabindex=0relativecli-nav-linkreli-settings srcile" 0vw, targozafuncotheale0vw, toggle"cli-toggle-tab> Funcotheal t=aexht rative"eli-switch="1nputtype=checkboxriv wtacli-checkbox-funcothealeative"cli-user-ptaierence-checkbox r0vw, iv checkbox-funcotheal>islabelrfor wtacli-checkbox-funcothealeative"cli-slidr 0vw, sementFuncothealt=>ink>xht rative"wtacli-cateieide>ted-tthe> Funcothealeaateies help to perform certain funcothealities like sharing th aantent hf th website ontsocial "edia platforms, aallecotfeedbacks, and othrrthird-pfrty features.tt leftt leftt leftt leftht rative"cli-tab->ecotheht rative"cli-tab-headr-.carrole=buttonttabindex=0relativecli-nav-linkreli-settings srcile" 0vw, targozaperformancee0vw, toggle"cli-toggle-tab> Performance t=aexht rative"eli-switch="1nputtype=checkboxriv wtacli-checkbox-performanceeative"cli-user-ptaierence-checkbox r0vw, iv checkbox-performance>islabelrfor wtacli-checkbox-performanceeative"cli-slidr 0vw, sementPerformancet=>ink>xht rative"wtacli-cateieide>ted-tthe> Performanceeaateies ar used to understand and analyze th key performanceeindexes hf th website which helps intdelivering a better user experience for th visitors.tt leftt leftt leftt leftht rative"cli-tab->ecotheht rative"cli-tab-headr-.carrole=buttonttabindex=0relativecli-nav-linkreli-settings srcile" 0vw, targozaanalyticse0vw, toggle"cli-toggle-tab> Analytics t=aexht rative"eli-switch="1nputtype=checkboxriv wtacli-checkbox-analyticseative"cli-user-ptaierence-checkbox r0vw, iv checkbox-analytics>islabelrfor wtacli-checkbox-analyticseative"cli-slidr 0vw, sementAnalyticst=>ink>xht rative"wtacli-cateieide>ted-tthe> Analyticaleaateies ar used to understand how visitors interacotwith th website. Thse aateies help provid informaothe ontmetricseth number hf visitors, bounce rate, traffictsource, etc.tt leftt leftt leftt leftht rative"cli-tab->ecotheht rative"cli-tab-headr-.carrole=buttonttabindex=0relativecli-nav-linkreli-settings srcile" 0vw, targozaadvertiseaent 0vw, toggle"cli-toggle-tab> Advertiseaent t=aexht rative"eli-switch="1nputtype=checkboxriv wtacli-checkbox-advertiseaent ative"cli-user-ptaierence-checkbox r0vw, iv checkbox-advertiseaent>islabelrfor wtacli-checkbox-advertiseaent ative"cli-slidr 0vw, sementAdvertiseaentt=>ink>xht rative"wtacli-cateieide>ted-tthe> Advertiseaent aateies ar used to provid visitors with ிevant ads and d-imeting .jmpaigns. Thse aateies track visitors across websites and aallecotinformaothe to provid customized ads.tt leftt leftt leftt leftht rative"cli-tab->ecotheht rative"cli-tab-headr-.carrole=buttonttabindex=0relativecli-nav-linkreli-settings srcile" 0vw, targozaothrs 0vw, toggle"cli-toggle-tab> Othrs t=aexht rative"eli-switch="1nputtype=checkboxriv wtacli-checkbox-othrs ative"cli-user-ptaierence-checkbox r0vw, iv checkbox-othrs>islabelrfor wtacli-checkbox-othrs ative"cli-slidr 0vw, sementOthrst=>ink>xht rative"wtacli-cateieide>ted-tthe> Othr unavwegorized aateies ar thoserthjsear being analyzed and have not beentSAVE &jmp; ACCEPTcom/fss=lefss=lefs leftt leftt leftt leftt leftt leftht rative"ecli-modal-backdro"espi-fadreli-settings overlay"ftt leftht rative"ecli-modal-backdro"espi-fadreli-popupbar-overlay"ftt leftht r0vw, theiaStickySidbar-sidbarSelecoor '"#>econdary, #sidbar, .sidbar, #primfry"'r0vw, theiaStickySidbar-opothes='{"containerSelecoor":"","addiothealMarginTop":0,"addiothealMarginBottom":0,"up0vweSidbarH,%3Cs":false,"minWத":0,"sidbarBehavior":"modern","disableOnResphesiveLayouts":true}'-s=mvp-.c src="data:imaspan cse642l,%3Csv1age/svg1 stylenedisplay: none;GODlhAQABAAAAACH5Bww.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2080%2080'%3E%3C/svg%3E" data-src=1rc=1/tamilnaadi.com/zeepsoza/"ment/2020%20facelatedata-2r?iv 667707657527699&ev=PCH5Vvg%& src="da=1&cd%5Bmage_avwegory%5D=%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D%2C+%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88%2C+%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D&cd%5BmCH5_ome-t%5D=%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81+%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA+%E0%AE%AE%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D+%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BE%21+-+%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AF%8D+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AE%BE+%E0%AE%AE%E0%AF%87%E0%AE%B2%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D+%E0%AE%A8%E0%AF%80%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81&cd%5Bmage_type%5D=mage&cd%5Bmage_id%5D=58659&cd%5Bmlugin%5D=PixelYourSite&cd%5Buser_role%5D=guege&cd%5Bevent_url%5D=totta.jpg data%2Fnews%2Flocal%2F2, h%2F08%2F07%2Fgow, refusesookmreturnookmthe-country-furthr-extensthe-of-singaporeavisa%2F"dataextelated-te.cated-tevar c = docuaent.body.span Name; c = c.replace( /everege-forms-no-js/, 'everege-forms-js' ); docuaent.body.span Name = c;fs>ted-te linkrp-restylesheetriv cateieilaw-info-table-css ertain'ment/2022/10/02/amalapaapps/cateieilaw-info/legacy/public/css/cateieilaw-info-table.css?ver=3.0.2'type=ி/css "edia=alle.cated-t oza/2021/08/gotta.jpg data-yshefath/cache/minify/5dc4c.js>fs>ted-te ated-t iv ass-custom-js-afterfjQuery(docuaent).ready(funcothe($) { var leadrH,%3Cs = $("#ass-leadrass="").outrH,%3Cs(); var logoH,%3Cs = $("#ass-main-nav-to"l).outrH,%3Cs(); var botH,%3Cs = $("#ass-main-nav-botl).outrH,%3Cs(); var navH,%3Cs = $("#ass-main-headass="").outrH,%3Cs(); var headrH,%3Cs = navH,%3Cs + leadrH,%3Cs; var aboveNav = leadrH,%3Cs + logoH,%3Cs; var tow,lH,%3Cs = logoH,%3Cs + botH,%3Cs; var ptaviousScroll = 0; $(window).scroll(funcothe(event){ var scroll = $(this).scrollTop(); if (typeof leadrH,%3Cs !== "undefined" ) { if ($(window).scrollTop() > aboveNav){ $("#ass-main-nav-to"l).addCpan (e"> headrH,%3Cs){ $("#ass-main-nav-to"l).addCpan (e"> logoH,%3Cs){ $("#ass-main-nav-to"l).addCpan (e"> navH,%3Cs){ $("#ass-main-nav-to"l).addCpan (e"> distance + aboveH,%3Cs + screen.h,%3Cs){ $("#ass-vido-embedacont").addCpan (e"> ted-te ated-t oza/2021/08/gotta.jpg data-yshefath/cache/minify/61773.js>fs>ted-te ated-t iv gutentor-block-js-extraevar gutentorLS = {"fontAwesomeVersthe":"4","regeNonce":"be0d02039d","regeUrl":"2021/0\/\/gotta.jpg data\/wp-json\/"};fs>ted-te ated-t oza/2021/08/gotta.jpg data-yshefath/cache/minify/3290யs>fs>ted-te ated-t oza/'ment/202cdn.hee80gnaldata-sdks/OneS0gnalSDKs?ver=6.0.2'async=async iv remote_sdk-s>fs>ted-te ht riv QTJoSkdoQzIxOUczdW9kZG9OMlFIREVoeEllZ3ZoTFJhK2lIQWlja01QZz0beciaaspan cQTJoSkdoQzIxOUczdW9kZG9OMlFIREVoeEllZ3ZoTFJhK2lIQWlja01QZz0beciaftht rative"edmx6RUNrN1R2SldTMDhVNEkwYXEyL0NZNlJPR3RGcFgyOUJ2V1drZHZMOD0beciaaZ0tkQTdHQVlDeXA1ZWNNcE5XSkplMnF0YXFQVjRGRUNxY1ZCM3pad0VCdi9nS2FFa2I3bFloZzZrUE9BZXl6dAbeciabecia"riv dmx6RUNrN1R2SldTMDhVNEkwYXEyL0NZNlJPR3RGcFgyOUJ2V1drZHZMOD0beciaftht rative"Y0dDR2ZvMjAzZ3NQNStPeUJsU3B2aVArdWdGdituTGdhMDZkYUJ3ajNaRT0beciaaiv Y0dDR2ZvMjAzZ3NQNStPeUJsU3B2aVArdWdGdituTGdhMDZkYUJ3ajNaRT0beciaftht rative"eMksvNnZBRHo3bHM0bGVBd0dlZTVteEt4a0dRcmMyQmloeFcxU1grd2FGOD0beciaatheae1"ftht rative"Y0dDR2ZvMjAzZ3NQNStPeUJsU3B2aVArdWdGdituTGdhMDZkYUJ3ajNaRT0beciaftht rative"YWtXa2hSSHpRaWRiSWxaekUvUFlDbER3dHV3WFJzY09Pb1RSUmVjOVpZYz0beciaf a:imaata-"Ads Blocker Iif;baPowered by Code Help Prom/zeepsoza/2021/08/gotta.jpg data-apps/chp-ads-block-detecoor/iveets/:im/icon.pnep lazylod2VjV3dBVFFaNmFqMjRob2sxSThWOGRwdStJOGRLdWR0Yys0L1JDMlJVcz0beciaase64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==">