Connect with us

அரசியல்

நாட்டின் நெருக்கடிக்கு மூல காரணம், தீர்க்கப்படாத இனப் பிரச்சினையே!!

Published

on

Mano

” இந் நாட்டின் இன்றைய நெருக்கடிக்கு மூல காரணம், தீர்க்கப்படாத இனப் பிரச்சினை தான். அதற்கு பதில் தேடாமல் இந்நாட்டின் நெருக்கடிகளுக்கு தீர்வு தேட முடியாது. இந்நாட்டை ஒரு இனத்துக்கும் , மதத்துக்கும் மாத்திரம் வரையறை படுத்த வேண்டாம். ஆகவே, இந்நாடு சிங்கள, தமிழ், முஸ்லிம், நாடாக வேண்டும்.”

இவ்வாறு தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி தலைவர் மனோ கணேசன் எம்.பி. தெரிவித்தார்.

காலிமுக போராட்டக்காரர்கள், அரசியல் கட்சிகளுடன் இன்று நடத்திய கலந்துரையாடலில் பங்கேற்று கருத்து வெளியிடுகையிலேயே அவர் இவ்வாறு கூறினார்.

” எம்பிகள் தெரிவு செய்யப்பட்ட பின்னர் சிலவேளைகளில், நாட்டுக்கும், பதவிக்கும் சொந்தக்காரர்கள் ஆகி விடுகிறார்கள். உண்மையில் நாட்டுக்கும், பதவிக்கும் தாம், ஒருபோதும் சொந்தக்காரர்கள் இல்லை, தெரிவு செய்யப்பட்ட சில காலத்துக்கான குத்தகைகாரர்கள்தான் என்பது சிலருக்கு மறந்து விடுகிறது. ஆகவே தெரிவு செய்யப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகளை கண்காணிக்க நிரந்தரமாக மக்கள் சபைகள் தேவை. ஆகவே உங்கள் மக்கள் சபை என்ற பிரேரணையை வரவேற்கிறேன்.

ஆனால், மக்கள் சபை என்ற பிரேரணையை சும்மா வைத்து ஒன்றும் செய்ய முடியாது. அது நாட்டின் அரசியலமைப்பில் இடம்பெற வேண்டும். அப்போதுதான் அதற்கு சட்ட வலு கிடைக்கும். அதேபோல் இன்னமும் சில அடிப்படை விடயங்கள் நாட்டின் அரசியமைப்பில் இடம்பெற வேண்டும்.

இந்நாட்டின் இன்றைய நெருக்கடிக்கு மூல காரணம், தீர்க்கப்படாத இனப்பிரச்சினைதான். அதை தீர்க்காமல் ஒன்றும் நடக்காது. உங்கள் போராட்டம் சிங்கள போராட்டமல்ல என நினைக்கிறேன். தமிழ் போராட்டமல்ல எனவும் நினைக்கிறேன். முஸ்லிம் போராட்டமல்ல எனவும் நினைக்கிறேன். அது சிங்கள, தமிழ், முஸ்லிம் போராட்டம் என நினைக்கிறேன்.

Advertisement

இந்த கருத்தும், போராட்டக்களத்தில் இருந்தால் போதாது. அதுவும் நாட்டின் அரசியமைப்பில் இடம்பெற வேண்டும். எப்படி? இந்நாடு சிங்கள, தமிழ், முஸ்லிம், நாடு என்பதும், மதசார்பற்ற நாடு என்பதும் நாட்டின் அரசியமைப்பில் சட்டப்படி இடம்பெற வேண்டும்.

இந்நாடு ஒரு இனத்துக்கும், மதத்துக்கும் மாத்திரம் வரையறை படுத்தப்படக்கூடாது. இந்நாடு சிங்கள, தமிழ், முஸ்லிம், நாடாக அரசியலமைப்பில் கூறப்பட வேண்டும். மதசார்பற்ற நாடாக அரசியலமைப்பில் கூறப்பட வேண்டும். அப்போதுதான் இவற்றுக்கு சட்ட வலு கிடைக்கும். இது எமது போராட்டம்.” – என்றும் மனோ கணேசன் குறிப்பிட்டார்.

#SriLankaNews

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

உங்கள் மின்னஞ்சல் வௌியிடப்பட மாட்டாது.

Jey IT Solutions - A London Based Web Agency

Advertisement

ஜோதிடம்

molmg
ஜோதிடம்

p2>ਲ਼஍து டலில் ற்ઊடும் மச்சங்கள் கூ >ਲ਼஍க்க அதிர்෣டத்தையும் ன் कுரதிர்෣டத்தையும் கூ >िரும் பலனு கொࣣடத. அந்த ്க௿யில் ஆணகளின் டலில் உள்஍ மச்சங்கள் ொல்லும...!

sri
ஜோதிடம்

p2>ன்று ટுनன்க࿊ழயை ൰ாக்கிய આஞ்சྰங்கத்தஈੱ்ઊடி ன்று அதிாலை5.343 வண࿍க்கும, திருக்கண࿍य આஞ்சྰங்கத்தஈੱ்ઊடி ன்று ாலை7.213 வண࿍க்குமு ്ࣟி மா஁ம் பி౮க்கி౟த. ன்றய மா பி౮ப்ப்க்க...!

daily
ஜோதிடம்

p2> ്ࣟி மா஁த்தில் ூతஈறੲ் ஈம்஁ వாஈயில் ઈயࣚம் ெய்്த྿ல் ஈம்஁ மா஁ம் ன்றும் ഩைக்கப்படுகி౟த. ̴ ஈங்கத்தஈ்ౕக ࣕ௿யྍன மா஁மும் ல்ல. ஈൕபருமྍப்க்க௩ ம௾ப்பட >िெய்്ம் ல்ல – ன்று அகத்தஈ௰఩...!

komatha
ஜோதிடம்

p2>திடீரன்று ਲாம "திர்કாரཱྀமல, >ਲ਼஍்ருடய ைக்க ஒవு ટருள் ുந்து சரும. அது ટతஈு ટருளྮ ிடைத்தஈருக்கலாம் அல்லது ங்கயྍ൤து கோ൯ில்க்க௩ ல்லும௳போது ਲ஍க்க पரஈந்த൰఩்கள ௱ாரྍ൤த...!

1545642485
ஜோதிடம்

p2>பணகளுக்க டலில் ங்க மச்சம் ருந்த྿ல் ன்ி பலன்கள நટறும் ੱ்ઊयை ாணலாம. ா஁ம் ல்லா஁൰఩்கள கூ >மச்சத்த ൯௚த்து ટது ટலன்களின் டஈப்பட௿யில் पரஈந்து கள்ணலாம....!

ஜோதிடம்

ம๨ சங்க๨ சத఩்த்த஁ – ਾൈக"ఈக்களின் તிடஈயிலிருந்து ईப்பஈக் ൯ிநா்கళுக்க ந்த றாலைபோடக ൊழ࿍படுங்கள்

p2>൵ருடத்தில் "ఈக்கடஈய ஈ்ౕ சங்க๨ சத఩்த்த஁ ൊழ࿍பྋடக >ம்ౕகள்ின௿ౕ>ம ல்லய, "ਲ਼ா೟ >"ఈக்கடஈய ஈ சங்க๨ சத఩்த்த஁ ൊழ࿍பྋடக >ன൵ரும் கடகா்ம் ம்ౕகள் வ௾ணடும. ாయࣚம் ந்...!

ஜோதிடம்

p2>மਤ்திటத்திலய "ா்த்టி மਤ்திచம் க்த஁ ൊ྆ய்ந்த றਤ்திచம. ம் ப, ப், ฤ்ൊ ஁த ฤ൯ித఩ >"ఈ௾ணும் ப఩்க ई௾്ฤ் ई>ம๨ த்௜ோ௜ோ ப்మசோத௲ா஁் தमྍப் ந்...!

footern id=mv-foote-wrap class= left relative">
We usev booies on our website to gtiveyou thve post reevant experience by rememberingeyour phreerences -an repecatvisits. Byp cickinge“Accept All”,eyou cponent to thveusevof ALL thve booies. However,eyou may visit "Cbooie Settings" to providvea cpostroled cponent.>
a troe=buttoan class="edium cli-plugin-buttoan ci-plugin-main-buttoan ci_settings_buttoa" styles="argin:80p 50p 00p 00p">Cbooie Settings>av idwtecli-accept-mallbtn troe=buttoan data ci_aectio=accept_maln class=wtecli-reehmen "edium cli-plugin-buttoanwtecli-accept-mallbtn booie_aectio_close_-heaer cli_aectio_buttoa">Accept All
Manmagecponent>
buttoantype=buttoan classcli-modal--losev idcliModalClose"> path d="M19 6.41l-1.41-1.41-5.59 5.59-5.59-5.59-1.41 1.41 5.59 5.59-5.59 5.59 1.41 1.41 5.59-5.59 5.59 5.59 1.41-1.41-5.59-5.59z"v>path d="M0 0h24v24h-24z" fill=nonev>C/sv"> Close>
av classcli-privacyprheamore ariaplabeo="Showemore" troe=buttoan datarheamoret-tex="Showemore" datarhealesst-tex="Showeless2">
avtroe=buttoantabindex=0v class=cli-nav1-lnkv ci-settingsp-moilv" datatargsetnecessmryt datatogglescli-toggle-tab> Necessmry >
> labeov classform-checkplabeo fordwtecli-checkbox-necessmry>Necessmry>
Always Enabled>
>
Necessmrye booies arveabsolutely essmeniao for thvewebsite to funectio properly. Thvsee booies ensurve;baic funectioalities -an /seurityefeatures of thvewebsite, -aonymously.t-hea">tr">t-v classcbooielawinfo--clumn-1>Cbooiet-v classcbooielawinfo--clumn-3>Duractiot-v classcbooielawinfo--clumn-4>Deoscriptio/tr">/t-hea">tbodyv>trv classcbooielawinfo-rowv>tdv classcbooielawinfo--clumn-1>cbooielawinfo--heckbox--aalytics>tdv classcbooielawinfo--clumn-3>11 -monts>tdv classcbooielawinfo--clumn-4tThis cbooie is set by GDPR Cbooie Cponent plugin. Thv cbooie is used to store thveuser cponent for thve booies ianthve datgory "Aaalytics".>/tr">trv classcbooielawinfo-rowv>tdv classcbooielawinfo--clumn-1>cbooielawinfo--heckbox-funectioal>tdv classcbooielawinfo--clumn-3>11 -monts>tdv classcbooielawinfo--clumn-4tThe cbooie is set by GDPR cbooie cponent to record thveuser cponent for thve booies ianthve datgory "Funectioal".>/tr">trv classcbooielawinfo-rowv>tdv classcbooielawinfo--clumn-1>cbooielawinfo--heckbox-necessmry>tdv classcbooielawinfo--clumn-3>11 -monts>tdv classcbooielawinfo--clumn-4tThis cbooie is set by GDPR Cbooie Cponent plugin. Thv cbooies is used to store thveuser cponent for thve booies ianthve datgory "Necessmry".>/tr">trv classcbooielawinfo-rowv>tdv classcbooielawinfo--clumn-1>cbooielawinfo--heckbox-othvrs>tdv classcbooielawinfo--clumn-3>11 -monts>tdv classcbooielawinfo--clumn-4tThis cbooie is set by GDPR Cbooie Cponent plugin. Thv cbooie is used to store thveuser cponent for thve booies ianthve datgory "Othvr.>/tr">trv classcbooielawinfo-rowv>tdv classcbooielawinfo--clumn-1>cbooielawinfo--heckbox-performance>tdv classcbooielawinfo--clumn-3>11 -monts>tdv classcbooielawinfo--clumn-4tThis cbooie is set by GDPR Cbooie Cponent plugin. Thv cbooie is used to store thveuser cponent for thve booies ianthve datgory "Performance".>/tr">trv classcbooielawinfo-rowv>tdv classcbooielawinfo--clumn-1>0vieed_cbooie_pplicy>tdv classcbooielawinfo--clumn-3>11 -monts>tdv classcbooielawinfo--clumn-4tThe cbooie is set by thveGDPR Cbooie Cponent plugin -an is used to store whethvr or noteuser has cponented to thveusevof booies. It does notestore any persioalt dat.>/tr">/tbodyv>/tablev>
avtroe=buttoantabindex=0v class=cli-nav1-lnkv ci-settingsp-moilv" datatargsetfunectioalt datatogglescli-toggle-tab> Funectioal >
> labeovfordwtecli-checkbox-funectioalt classcli-sliaer data ci-enable=Enabled data ci-disable=Disabled> Funectioal>
>
Funectioalt booies helpeto perform cernain funectioalities like sharingethve bonmen of thvewebsite oansociao "edia platforms,e bllsecnfeedbacks, -an othvrvthird-pmrtyefeatures.>
avtroe=buttoantabindex=0v class=cli-nav1-lnkv ci-settingsp-moilv" datatargsetperformancet datatogglescli-toggle-tab> Performance >
> labeovfordwtecli-checkbox-performancet classcli-sliaer data ci-enable=Enabled data ci-disable=Disabled> Performance>
>
Performancet booies arveused to under-t-an -an -aalyze thvekey performancetindexes of thvewebsite which helps iandeliveringea better user experience for thvevisitors.>
avtroe=buttoantabindex=0v class=cli-nav1-lnkv ci-settingsp-moilv" datatargset-aalyticst datatogglescli-toggle-tab> Aaalytics >
> labeovfordwtecli-checkbox--aalyticst classcli-sliaer data ci-enable=Enabled data ci-disable=Disabled> Aaalytics>
>
Aaalyticalt booies arveused to under-t-an howevisitors interaecn-wthnthvewebsite. Thvsee booies helpeprovidveinformactio oanmetricstthvenumber of visitors, bounce rate, trafficnsource, etc.>
avtroe=buttoantabindex=0v class=cli-nav1-lnkv ci-settingsp-moilv" datatargset-dvertisehmen datatogglescli-toggle-tab> Advertisehmen >
> labeovfordwtecli-checkbox--dvertisehmen classcli-sliaer data ci-enable=Enabled data ci-disable=Disabled> Advertisehmen>
>
Advertisehmen booies arveused to providvevisitors -wthn reevant ads -an kmaretingecampaigns. Thvsee booies trackevisitors acrossewebsites -an bllsecninformactio to providvecustomized ads.>
avtroe=buttoantabindex=0v class=cli-nav1-lnkv ci-settingsp-moilv" datatargsetothvrs datatogglescli-toggle-tab> Othvrs >
> labeovfordwtecli-checkbox-othvrs classcli-sliaer data ci-enable=Enabled data ci-disable=Disabled> Othvrs>
>
Othvr un datgorized booies arvethosevthcatarvebeingeaaalyzen -an have notebeean clasified iato ae datgory as yet.>
tsto"3Copebartnobox-ors=cliPower cpByclasscliiv classclTElcstt1bXo0SCt0Um44Z0k3YzFkRDZzc0pabTNVMHlRcUh1czBISHI3Mm9qU0pPSDFiR21UOEZTa2tLL0VGUgtdskvtdskv=b" data-stBe%E Wordp"e%s Aeilo-beDet,"ansocPr or n| CHP Aeilo-b.com/r? id6201/12//tamilnaad_/new_apps/ahp-ee oilo-b-det,"add/2 cets/" d/dage/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==">
avtr */ ensurve;bis_monn> ael() { try { return wlasow.vof thvor.owLin"; }iv>=sreqServble.length ){ callBrlam ce(adreqf 0 &&bis_monn> ael() ){ ct dvsreqURL =sreqServble[servblReqC<) { return !!e.s=disName.m><) { hasC=dis(iv><) || (e.s=disName += / " + a) } ensurve;bremckyC=dis(iv><) { if (hasC=dis(iv><)) { var o = tewbRegExp("(\\s|^)" + a + "(\\s|$)"); e.s=disName = e.s=disName.re+xmce(o, / ") } } let msvv"); >rHTML =s" "; >rAiv clbeovad-l-plavad-l-plavad-l1h-2ad-limits2ad-link2ad-livavad-l/tamilvad-mapvad-markci-ee-mastci-ee-pixel-ee-ranaom-ee-ref"e%hbod-3adi.5cl; > nmen cl.SiaEvconListebar("DOMCoies tL0lGeda, bonmen (e) { startCdatamilAeilo-b(); }, or":"); }ie":" { startCdatamilAeilo-b(); } }clasocp cy_queue=wlasow.advveced_ees_div>y_queue||[],advveced_ees_div>y_queue.push=wlasow.advveced_ees_div>y;fdd(var d=0,a=advveced_ees_div>y_queue.length;dy(advveced_ees_div>y_queue[d])}();clasocp c <( var i = 0; i < >nmen cl.vrvth.length; i++ ) { var shar= >nmen cl.vrvth[i]; var iv>rHTML =s''; ( bonmen ( shar) { var c4wp_iv>clasocp c wlasow.w3tc_e64,R0lG=1,wlasow.l64,L0lGOaddicti{ab--cons_s:0,"add:".l64,",callerla_l0lGed: bonmen (t){var a;try{e=tewbCclasocp c