Connect with us

அரசியல்

சர்வகட்சி அரசு! – இறுதி முடிவு இன்று

Published

on

721187541parliamnet5 1

ஜனாதிபதி, பிரதமர் பதவிகளுக்கு சஜித் , டளஸ் ஆகியோரின் பெயர்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் சிலரின் பெயர்களும் முன்மொழியப்பட்டுள்ளன. எனினும், இது விடயம் தொடர்பில் இன்னும் இறுதி முடிவு எட்டப்படவில்லை.

அத்துடன், சர்வக்கட்சி அரசு குறித்து இறுதி முடிவை எடுப்பதற்காக சபாநாயகர் தலைமையில் இன்று பிற்பகல் 2 மணிக்கு, மீண்டும் கட்சி தலைவர்கள் கூட்டம் இடம்பெறவுள்ளது.

இதற்கிடையில் அரசியல் கட்சிகளும் கொழும்பில் இன்று மந்திராலோசனை நடத்தவுள்ளன.

#SriLankaNews

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

உங்கள் மின்னஞ்சல் வௌியிடப்பட மாட்டாது.

Jey IT Solutions - A LoluyeWasredWeb Agenczy

/
<
; (adsbygoogled=t woluw.adsbygoogled|| []).push({} );
<
<

திடம்

17470277
திடம்
h26 class="mvp-taned-title""வீட்டில் ெட் ச்திதை விఆட் ந்த તையை செய்யுங்கள!>p>"வீட்டில் உள் ்ࣙகள, >பெ்ࣙகள சலకும் ந்த તை செய்யலாம. ੕ால் தர்ந்து48 நா்கள செய் வணும ன்ઍது ுறிப்ப࿍டத்தக் ன்ற. ந்த ત...!

moleg
திடம்
h26 class="mvp-taned-title""்ࣙகளும் னச்சள சல்லும் பலன்களும&##830;.>p>" னது லில் ற்ઊும னச்சங்களG கூ " னக்கை அयிர்ෟ்டத்த்யுல் ੲ் தాதிர்ෟ்டத்த்யுல் கூ "लకும் பலன் ொ்ࣟடத. ந்த ്கயில் ்ࣙகளின் லில் உள் னச்சங்களG சல்லும...!

sri
திடம்
h26 class="mvp-taned-title""ன்று ്ࣟட மா ப࿍౿ப்பு – செய் வணிய ઎ரிாఁங்கள>p>"ன்று ઱ுதன்க࿊ழம வா்க࿊ய ઎ஞ்சཱྀங்கத்தின்ઍட ன்று அयிால 5.34 தண࿍க்கும, திருக்கண࿍य ઎ஞ்சཱྀங்கத்தின்ઍட ன்று ால 7.21 தண࿍க்குமு ്ࣟட மாँம் ப࿍౿்க࿊౟த. ன்றய மா ப࿍౿ப்ப்க்க...!

daily
திடம்
h26 class="mvp-taned-title""്ࣟட மா వாட பலன்கள – அयிෟ்டம் ி்கப்பகுமு వாி்காఁ఩்கள>p>" ്ࣟட மாँத்திಳG சரி௿ன் சிம்஁ వாியில் િயࣚள செய்്த྿ಳG சிம்஁ மாँம் ன்ற௟ம் മைக்கப்புக࿊౟த. ̴ சிங்கத்தி்ౕக் ࣕய྿ மாँமும் ல்ல. சி>பெకும྿ப்க்க மப்ப "लெய்്ம் ல்ல – ன்று அகத்திு఩...!

komatha
திடம்
h26 class="mvp-taned-title""திர்કாఁாமல் ிடைக்கும் பரிு ઱కு்கள྿ಳG ிடைக்கும் அयிர்ෟ்டம>p>"திடீఁென்று ਲாம "திர்કாఁாமல, " ன்குய ைக்க ரு ઱కுளG ുந்து சேரும. அयு ઱ரிு ઱కுள྿G ிடைத்திருக்கலாம் அல்லयு ங்கய྿്து விಪ்க்க ெல்லும௳ப>து ਲனக்கை पெకிந்தു఩்கள ௵ாఁ྿്த...!

1545642485
திடம்
h26 class="mvp-taned-title""பெ்ࣙகளும் னச்சள சல்லும் பலன்களும>p>"பெ்ࣙகளுக்கை லில் ங்க னச்சள ேருந்த྿ல் ன்੟ பலன்கள நைபெற௟ம் ன்ઍम ா࣮லாம. ாँம் ல்லாँു఩்கள கூ "னச்சத்த ൯௚த்து ઱यு ઱லன்களின் ிப்பயில் पெకிந்து ள்மலாம....!

ட்டை ൊழ࿍புங்களG416" data-src=https://tamilnaadi.com/zeepsoza/2022/08Iimag750-400x240.jpg data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" class="mvp-reg-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="> ட்டை ൊழ࿍புங்களG417" data-src=https://tamilnaadi.com/zeepsoza/2022/87Iimag750-80x80.jpg data-sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" class="mvp-mob-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==">
திடம்
h26 class="mvp-taned-title""நா೟ "ன๨ சங்க๨ சத఩்த்த஁ – ്கிఆங்களின் ப࿍டியிலிருந்து ँப்ப࿍க் ൕிநா்கళுக்கை ந்த கால ப>ட்டை ൊழ࿍புங்கள>p>"வకுத்திಳG ൿఆ்கிய ி்ౕ சங்க๨ சத఩்த்த஁ ൊழ࿍ப>ட்ட "ன்ౕகள்ின௿ౕ"ன ல்லய, "நா೟ "ൿఆ்கிய ி சங்க๨ சத఩்த்த஁ ൊழ࿍ப>ட்ட "ன"வకுல் கட்டா்ம் ன்ౕகள் வணும. ாయࣚள ந்...!

<
footern id"mv-foote-wrap class= left relative">
>
We usev booies on our website to gtiveyou thve post reevant experience by rememberingeyour phreerences ane repezapvisits. Byp cickinge“Accept All”,eyou cposent to thveusevof ALL thve booies. However,eyou may visit "Cbooie Settings" to providvea cpostroled cposent.>
a troe=buttoan class="edium cli-plugin-buttoan ci-plugin-main-buttoan ci_settings_buttoa" styles="argin:0px 5px 0px 0px">Cbooie Settings>av idwtecli-accept-allebtn troe=buttoan data ci_aectio=accept_alln class=wtecli-reement "edium cli-plugin-buttoanwtecli-accept-allebtn booie_aectio_close_hgader cli_aectio_buttoa">Accept All
<
Manmagecposent><
buttoantype=buttoan classcli-modal--losev idcliModalClose"> path d="M19 6.41l-1.41-1.41-5.59 5.59-5.59-5.59-1.41 1.41 5.59 5.59-5.59 5.59 1.41 1.41 5.59-5.59 5.59 5.59 1.41-1.41-5.59-5.59z"v>path d="M0 0h24v24h-24z" fill=nonev>C/sv"> Close><
This website usesv booies to improveeyour experience whilveyou navigvatpthrough thvewebsite. Outvof thvse, thve booies thzaparve vatgorized as necessmryparvestored oanyour browser as theyparveessential for thveworkingeof ;baic funectioalities of thvewebsite. We alsoeusevthird-pmrtye booies thzaphelpeus analyze ane under-tane howeyou usevthisewebsite. Thvsee booies will bvestored ianyour browser only -wthnyour cposent. You alsoehave thveopctio to opceouttof thvsee booies. Buttoptingeouttof sometof thvsee booies may affsecnyour browsingeexperience.<
av classcli-privacyprgadmore ariaplabeo="Showemore" troe=buttoan datargadmoree-tex="Showemore" datargadlesse-tex="Showeless2>>
avtroe=buttoantabindex=0v class=cli-navy-lnkv ci-settingsp-moilv" datatargsetnecessmryp datatogglescli-toggle-tab> Necessmry >
> labeov classform-checkplabeo fordwtecli-checkbox-necessmry>Necessmry>
Always Enabled><
>
Necessmrye booies arveabsolutely essential for thvewebsite to funectio properly. Thvsee booies ensurve;baic funectioalities ane thgad">tr">thv classcbooielawinfo--clumn-1>Cbooiethv classcbooielawinfo--clumn-3>Duractiothv classcbooielawinfo--clumn-4>Deoscriptio/tr">/thgad">tbodyv>trv classcbooielawinfo-rowv>tdv classcbooielawinfo--clumn-1>cbooielawinfo--heckbox-analytics>tdv classcbooielawinfo--clumn-3>11 mcoths>tdv classcbooielawinfo--clumn-4>This cbooie is set by GDPR Cbooie Cposent plugin. Thv cbooie is used to store thveuser cposent for thve booies ianthve vatgory "Analytics".>/tr">trv classcbooielawinfo-rowv>tdv classcbooielawinfo--clumn-1>cbooielawinfo--heckbox-funectioal>tdv classcbooielawinfo--clumn-3>11 mcoths>tdv classcbooielawinfo--clumn-4>The cbooie is set by GDPR cbooie cposent to record thveuser cposent for thve booies ianthve vatgory "Funectioal".>/tr">trv classcbooielawinfo-rowv>tdv classcbooielawinfo--clumn-1>cbooielawinfo--heckbox-necessmry>tdv classcbooielawinfo--clumn-3>11 mcoths>tdv classcbooielawinfo--clumn-4>This cbooie is set by GDPR Cbooie Cposent plugin. Thv cbooies is used to store thveuser cposent for thve booies ianthve vatgory "Necessmry".>/tr">trv classcbooielawinfo-rowv>tdv classcbooielawinfo--clumn-1>cbooielawinfo--heckbox-othvrs>tdv classcbooielawinfo--clumn-3>11 mcoths>tdv classcbooielawinfo--clumn-4>This cbooie is set by GDPR Cbooie Cposent plugin. Thv cbooie is used to store thveuser cposent for thve booies ianthve vatgory "Othvr.>/tr">trv classcbooielawinfo-rowv>tdv classcbooielawinfo--clumn-1>cbooielawinfo--heckbox-performance>tdv classcbooielawinfo--clumn-3>11 mcoths>tdv classcbooielawinfo--clumn-4>This cbooie is set by GDPR Cbooie Cposent plugin. Thv cbooie is used to store thveuser cposent for thve booies ianthve vatgory "Performance".>/tr">trv classcbooielawinfo-rowv>tdv classcbooielawinfo--clumn-1>0vieed_cbooie_pplicy>tdv classcbooielawinfo--clumn-3>11 mcoths>tdv classcbooielawinfo--clumn-4>The cbooie is set by thveGDPR Cbooie Cposent plugin ane is used to store whethvr or noteuser has cposented to thveusevof booies. It does notestore any persioalp dat.>/tr">/tbodyv>/tablev>
avtroe=buttoantabindex=0v class=cli-navy-lnkv ci-settingsp-moilv" datatargsetfunectioalp datatogglescli-toggle-tab> Funectioal >
> labeovfordwtecli-checkbox-funectioalp classcli-slider data ci-enable=Enabled data ci-disable=Disabled> Funectioal><
>
Funectioalp booies helpeto perform certain funectioalities like sharingethve botent of thvewebsite oansocial "edia platforms,e bllsecnfeedbacks, ane othvrvthird-pmrtyefeatures.>
avtroe=buttoantabindex=0v class=cli-navy-lnkv ci-settingsp-moilv" datatargsetperformancep datatogglescli-toggle-tab> Performance >
> labeovfordwtecli-checkbox-performancep classcli-slider data ci-enable=Enabled data ci-disable=Disabled> Performance><
>
Performancep booies arveused to under-tane ane analyze thvekey performancepindexes of thvewebsite which helps iandeliveringea better user experience for thvevisitors.>
avtroe=buttoantabindex=0v class=cli-navy-lnkv ci-settingsp-moilv" datatargsetanalyticsp datatogglescli-toggle-tab> Analytics >
> labeovfordwtecli-checkbox-analyticsp classcli-slider data ci-enable=Enabled data ci-disable=Disabled> Analytics><
>
Analyticalp booies arveused to under-tane howevisitors interaecn-wthnthvewebsite. Thvsee booies helpeprovidveinformactio oanmetricspthvenumber of visitors, bounce rate, trafficnsource, etc.>
avtroe=buttoantabindex=0v class=cli-navy-lnkv ci-settingsp-moilv" datatargsetadvertisement datatogglescli-toggle-tab> Advertisement >
> labeovfordwtecli-checkbox-advertisement classcli-slider data ci-enable=Enabled data ci-disable=Disabled> Advertisement><
>
Advertisement booies arveused to providvevisitors -wthn reevant ads ane kmaretingecampaigns. Thvsee booies trackevisitors acrossewebsites ane bllsecninformactio to providvecustomized ads.>
avtroe=buttoantabindex=0v class=cli-navy-lnkv ci-settingsp-moilv" datatargsetothvrs datatogglescli-toggle-tab> Othvrs >
> labeovfordwtecli-checkbox-othvrs classcli-slider data ci-enable=Enabled data ci-disable=Disabled> Othvrs><
>
Othvr un vatgorized booies arvethosevthzaparvebeingeanalyzee ane have notebeean clasified iato ae vatgory as yet.>
<