Connect with us

இலங்கை

ஜப்பான் தூதுவர் – டக்ளஸ் சந்திப்பு!

Published

on

IMG 20220629 WA0093

வடக்கிற்கான 3 நாள் விஜயத்தினை மேற்கொண்டுள்ள இலங்கைக்கான ஜப்பான் தூதுவர் மிசுகோஷி ஹிடேகி மற்றும் கடற்றொழில் அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா ஆகியோருக்கிடையிலான சந்திப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் இடம்பெற்றது.

சமகால அரசியல் நிலைவரங்கள், கடற்றொழில் அமைச்சின் செயற்பாடுகள், குறிப்பாக கடலட்டை உற்பத்தி உட்பட நீர்வேளாண்மை எனப்படும் பண்ணை முறையில் ஏற்றுமதித் தரத்திலான கடலுணவுகளை உற்பத்தி செய்வதில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றங்கள் தொடர்பாக ஜப்பானிய துாதுவருக்கு தெளிவுபடுத்திய அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா, ஜப்பானின் உயரிய தொழில்நுட்ப அனுபவங்களும் – உதவிகளும் கிடைக்குமாயின், எமது மக்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் அமையும் எனவும் தெரிவித்துள்ளார்.

IMG 20220629 WA0094

#SriLankaNews

Advertisement

>றுமழி௳ை ਤிராகரa/h3><-for acitioc=https://tamilnaadi.com/sturolr.php methods=posv id-cmmien-for class-cmmiens-for">< class-cmmiensnotesn> ஆ குறிக்கப்பட்ருள௾೵e< class-cmmiens-for--cmmien><-label-fos-cmmien>பின்ூட்டள் < class-cmmiens-for-author><-label-fosauthor>பெ௵ர் < class-cmmiens-for-email><-label-fosemail> கின்ஞ்சல் < class-cmmiens-for-url><-label-fosurl> இ࣮ையத்த೤ம்< class-cmmiens-for--cokiesp-cosien>< -label-foswvp-cmmiens-cokiesp-cosien>Saiv my "nam, email, aoadwebsite in -thi browserl-fo -te -nex" tme I -cmmien.
< class-for-submin><< style"=display none !imsporant;"v>/labelΔ<-texareav"namdak_hp_-texareavcols=45 rows=8 (malengdth100n><-texarean> <-for">

/

/
Advertisement
/<

h24 class="mvpstande-title""சப்ம்பர் மாऍ ரா࿍ பತ੮்2202! திர்෪்த்த அள்ೈப பகும் ரா࿂்காమர் ௱ྵர?>p""சப்ம்பர் மாँத௅திಮ் ம෪ம் ரா࿂௤ிಮ் कுേங்க ">ீ੪ம் ரா வమையிலா 12 ரா࿂்காమர்கள்கா੍ இரா࿍ பತ੮்கள்முறித்தப ઱ྵர௕்கலாம் ம෪ம  ம෍ ரா࿂௤ி੕ப பொ౟த௅தவమ்முர 12...!

h24 class="mvpstande-title""ங்களுக்கு ાணம் ઱ மங்க྾ પெரு வண்டும? இൿற்ற "ச௨்த྿ಮ பकும>p""ાணவమ൳ை திఱிக் ࿂಍ ೤ி ੮்>ீ வழிகள்உள௾೵. कற்பकை ൳ை ன்ੈ ன்ઍத पெரிந்து ொள௾൪ம. "ાணத்த ி఍ப்ப்࿂௤ிಮ் ൕப்பத ி்டும் ൕழ்கடாக்க "઱ྵரங்கள. "ਲ਼ி்சயம...!

WhatsApp
h24 class="mvpstande-title""ன்ற ரா࿂பತ੮்(01.09.2202)>p"Medam பிள௾೵்கள "ਲ਼ம்ப࿂்க पకுേྮர்கள. "൤ிரம்ப࿂ பொనுட்கள േྮங்கி >க࿕ழ௾൪ர்கள. "൤೤ிൾ்ாమத௅திಮ் ટத࿂௤൪ர் ਀ண்મர்கள >க࿕ப்பྮர்கள. "टிரன்று ౟ிமுகம பவమ྿ಮ் ટ௤੕൪ர்கள. "൤࿂௤ྍபྮரத௅திಮ் ࿂಍ ூ்சும்கள કுரிந்தூ...!

1753987
h24 class="mvpstande-title""ன்ற விਤா௿ఱ் कுரத௅த>p""ાྵರும त೤ி ேੱும் ટாகும் ઱నுப்பும࿤൳ை ਤྵರும கலந்தூੁக்கு ਤྵ੮ तకுേேੱ! – ோಁம் ச௨ தூ்க கటிமுகத்தन தமࣤ࿂௤! ਤ ੁக்கு ்கन தம࿤் மூன்றும त!...!

h24 class="mvpstande-title""൳்࿂ಮ் ટ࿚ఱ்ச੮ைய? – ற்பரம ஏற்றும் ઱कை த ச௨்௤ூ்>p""൳்࿂ಮ் "఍க்க࿂ પெர࿂ પெர࿂ પ࿚ఱ்ச੮ைகள க சு પக྾ पர்க்க க࿂ ர த྿ந்திர પఱிகྮரத௅த पྵ੮ ன்ற ਲாம் पெரிந்து ொள௾್ ઱ி੮்றம. "ਲ਼ம்ப࿂்க ல௯லாமல...!

1748967
h24 class="mvpstande-title""ன்ற "ண ா௿࿍ற – ൤ிரलள் இருந்து ர࿂ પ േྮੳ േയ࿂பங்கள>p""ன்ற "ண ா௿࿍ற.; ൤ிரलள் இருந்து பொங்கಮ் ൕन்து േയ࿂ப்ாಮ் क෪ங்கள ൤ிಾகும் ன்ઍது ாಮம்ாಮம྾ પணப்பட்டுൿரம पகடாகம. "ர࿂ேੱுக்கு ࿮ம்கம ்ச வாகம. " "ண மாलள...!

1748584
h24 class="mvpstande-title""ன்ற ிர෪் ஜெயந்த – ൤்࿂ಮ் ிர෪்ࣚఱ் મாलள்வమைਨ்து േയ࿂பங்கள>p""ಾக೤"൤࿂் இந்தூ௾க೤"ಮ ன்ற ிர෪் ஜெயந்த ொண்ட"ப்பட ி్த. ன்ற ிர෪்ࣆருக்கு ப ச௨்௤ூம் ઱कை ൿற்ற "ி్க்க௱கྍத. பக்க௿ர࿂ ல : தூ೾࿍ பन்ంம் ઱க்க௿ர࿂ மலர்கள...!

<
footerv id"mv-footg-wrap class= left relative">
oscriptdocu"ent.addEventLlisener("keydown", funcitio (event) { });><