Connect with us

இலங்கை

கேலிக்கூத்தாகும் காலிமுகத்திடல் போடட்டக்களம்! – வீரவன்ஸ குற்றச்சாட்டு

Published

on

21 61ab7a7969ca1 1

காலிமுகத்திடல் போராட்டம் ஆரம்பத்தில் நியாயமான மக்கள் போராட்டமாக ஆரம்பிக்கப்பட்டது. ஆனால் அது தற்போது பைத்தியகாரத்தனமான, போதைப் பொருளுக்கு அடிமையானவர்கள் மற்றும் மோசடியாளர்களின் கூட்டாக மாறியுள்ளது என்று விமல் வீரவன்ச எம் பி. சபையில் நேற்று கடுமையாக சாடினார்

நாட்டை அராஜக நிலைமைக்கு மாற்ற பைத்தியகாரர்கள் போன்று செயற்படும் போராட்டம் தொடர்பில் ஏன் இன்னும் பொறுத்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள்? எனவும் அவர் சபையில் கேள்வி எழுப்பினார்.

நாடாளுமன்றத்தில் நேற்று விஷேட கூற்றுஒன்றை முன்வைத்து உரையாற்றிய அவர், அது தொடர்பில் மேலும் தெரிவிக்கையில்:

இயற்கை பசளை பயிர் செய்கை போன்ற சிறந்த நோக்கத்திற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட காலிமுகத் திடல் போராட்டம் தற்போது இரசாயன பயிர் செய்கைக்கு ஏற்பட்ட நிலைமை போல் மாறியுள்ளது.

சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் உயர் அதிகாரிகள் இலங்கைக்கு வந்திருந்த போது, அவர்களின் நடவடிக்கைகளுக்கு காலிமுகத்திடல் போராட்டகாரர்கள் தடையேற்படுத்தினர்.

நாடு ஸ்திரமற்ற நிலைமையில் இருக்கின்றது என்பதை உறுதிப்படுத்தி நாணய நிதியத்திடம் உதவி பெற்றுக்கொள்வதை தடுப்பதே போராட்டகாரர்களின் நோக்கம்.போராட்டகாரர்கள் நாட்டை அராஜக நிலைமைக்கு மாற்ற பைத்தியகாரர்கள் போன்று செயற்படும் போது ஏன் இன்னும் பொறுத்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் என வினவினார்.

#SriLankaNews

<"/a> <%3A%2F%2Fref=https://ta%2Filna%2Fdi.co%2F45/2%2F06%2F43%2Frersy-diculousspedelossan-pavilion-weerawansalcharge%2FeftLog1n /div
Lea l a Replyalife-nofollowtid=aancel-al-cent-replyslink/li> /h3ft t>ில் வான பtle=்: பட்டதமடீe" சள் =்: ரண் <"/a> <%3A%2F%2Fref=https://ta%2Filna%2Fdi.co%2F45/2%2F06%2F43%2Frersy-diculousspedelossan-pavilion-weerawansalcharge%2Fefன்நீழ்ve">

இரெட ச/div>டe">

மீண்.ல̷̷̷̷̷̷̷̷̷riptid=

elated-text l reriaStickySidebarrscsectiontid=bdi.k-4t>
Advertisecent(adsbygooglet= window.adsbygooglet|| []).p/b3({});c/s.. 11" >
<#னிய p>ரண் <# ணொல௩்
tript>
spant>0pஏன்் இயமன டா03.02.45/z ர11; T-cel Rasi Palan>/h23̷̷̷̷ tript>spant>0pஏன்் இயமன டா08.02.45/z ர11; T-cel Rasi Palan>/h23̷̷̷̷ இர் சரம2்ல... 12" data-src="https://b3217245.smushcdn.com/3217245/zeepsoza/2024/22/tamilni-107-80x80.jpg?lossy=2&strip=1&webp=1" data-sizes="(max-width: 80px) 100vw, 8attachcent-tript>spant>0px"e"ீண்னிாமு elative">இர் சரம>/h23̷̷̷̷ tript>spant>0pஏன்் இயமன டா10.02. 45/z ர11; T-cel Rasi Palan>/h23̷̷̷̷ tript>spant>​0pஏன்் இயமன டா18.02.45/z ர11; T-cel Rasi Palan>/h23̷̷̷̷

ெறளனசையரண சரீக்கெ 0pஏன்மனண அ்கிசளெற்றுா சர௿ல் சை 2 சகா 5" data-src="https://b3217245.smushcdn.com/3217245/3o10/rtjy-10/tamilni-107-80x80.jpg?lossy=2&strip=1&webp=1" data-sizes="(max-width: 80px) 100vw, 8attachcent-

ெறளனசையரண சரீக்கெ 0pஏன்மனண அ்கிசளெற்றுா சர௿ல் சை 2 ்... 11">tript>spant>0pவரெனரெve">

ெறளனசையரண சரீக்கெ 0pஏன்மனண அ்கிசளெற்றுா சர௿ல் சை>/h23̷̷̷̷

ிரe"! 2னணி 6" data-src="https://b3217245.smushcdn.com/3217245/3o04odownt-im-2/t/t/tamilni-107-80x80.jpg?lossy=2&strip=1&webp=1" data-sizes="(max-width: 80px) 100vw, 8attachcent-

ிரe"! 2்... 11">tript>spant>0p க ரக

ிரe"!>/h23̷̷̷̷ இர் சரமச்சையில௮ிசள் 2னணி 7" data-src="https://b3217245.smushcdn.com/3217245/3o03o1/tamilni-107-80x80.jpg?lossy=2&strip=1&webp=1" data-sizes="(max-width: 80px) 100vw, 8attachcent-tript>spant>ர16;ல 7மின>டலலளடதிஇந௿க்கனற்றுe"ீ ர11; 0pஏன்ா

இர் சரமச்சையில௮ிசள்>/h23̷̷̷̷

ய' 2ன்ன 8" data-src="https://b3217245.smushcdn.com/3217245/3o02/Un00vw,d/tamilni-107-80x80.jpg?lossy=2&strip=1&webp=1" data-sizes="(max-width: 80px) 100vw, 8attachcent-

ய' 2்... 11">tript>spant>0pஏ் பட்டத கறுe"்டிரe"ரு ர16;ின் சமனe">

ய>/h23̷̷̷̷ tript>spant>14யிய ெறளெற்றுானிறுாஏ் ுe"்டி்மனகளம>/h23̷̷̷̷களன௮் spant>/h23 rel ளான பஊற்றபட்மல்டாண்டாளெற்றுரe" இயம டஈா

ெ சொe">

முா

ாமே்ா்ள்டுன பt சர௿ல் சை ள்டம ம p>சளை னp>ம࿮ன

முாமve">

ெ சொe"்ள,மி்ட் ம p>சள்டி்மனிண்.தரக...ல̷̷̷̷ spant>/h23 relஏன்் இயம டாட் ச02, 45/z, ரੀ>ெ ஍க஁௮்டம19, வா் =e"ணை, ve">

இரடாடரੀ சரமக்டயம்சையஞசர௿ல் சிா்.டீவ்,டஏ்டயம்சையன்ளடயஏ

இ,...ல̷̷̷̷ spant>/h23 r​0pஏன்் இயமன டா01.03.45/z ர11; T-cel Rasi Palan elஏன்் இயம டாட் ச23, 45/z, ரੀ>ெ ஍க஁௮்டம11,டி்ளா் =e"ணை, ve">

இரடா...ல̷̷̷̷ spant>/h23 r​0pஏன்் இயமன டா29.02.45/z ர11; T-cel Rasi Palan elஏன்் இயம டாடம்஍கம2, 45/z, ரੀ>ெ ஍க஁௮்டம17,டச௾் =e"ணை, ve">

இரடா...ல̷̷̷̷ spant>/h23 relஏன்் இயமன டார11; 28.02.45/z ர11; T-cel Rasi Palan elஏன்் இயம டாடம்஍கம28, 45/z, ரੀ>ெ ஍க஁௮்டம16,டੀ>டாட=e"ணை,...ல̷̷̷̷ spant>/h23 relஏன்் இயமன டாசள் ர11; 27.02.45/z ர11; Rasi Palan T-cel ரੀ>ெ ஍க஁௮்டமடண்15ட்டஏமன੍ியாச சிணை 27.02.45/z. ve">

இர ிடா...ல̷̷̷̷ spant>/h23 r​0pஏன்் இயமன டா26.02.45/z ர11; T-cel Rasi Palan elஏன்் இயம டாடம்஍கம26, 45/z, ரੀ>ெ ஍க஁௮்டம1z, னங சட் =e"ணை, ve">

இரடா...ல̷̷̷̷elated-text leftriptid=elated-text leftript>elated-text lef> <... 11"><... 11">elated-text leftult> fab fa-facerumo-f"">

 • t li>
 • fab fa-twitter"">
 • t li>
 • fab fa-instagram"">
 • t li>
 • fab fa-tiktmo"">
 • t li>
 • <"/a>
  fab fa-youtube"">
 • elated-text leftriptid=elated-text leftript> litid=
 • t litid=
 • elated-text leftript>elated-text leftp=Cupyd wide© 45/1r/new tef=https://ta.ல̷̷̷&footerscfa fa-angle-up fa-ரisc<#823<... 11" triptid=cumoieplaw-info-barwebp=1.nippnc true">spanscript>cli-bar-condi.cer cli-style-v2eftript>We uset>umoies on our strsite to gt l you thl erencrs anded-peattvisits. Byt>umoies.brftript> Do nottsell my personaltinformation>umoie_action_close_hwader cli_action_button wtpcli-accept-btn"/style=display:inl.ce-block>Accept/divcspantid=cumoie_hdr_showagain>Mang wpconsentcript>cli-m-cel-condent cli-bar-popupeft button type=buttont> path d="M19 6.41l-1.41-1.41-5.59 5.59-5.59-5.59-1.41 1.41 5.59 5.59-5.59 5.59 1.41 1.41 5.59-5.59 5.59 5.59 1.41-1.41-5.59-5.59z""> path d="M0 0h24v24h-24z" fill=none"> %208ft spant>Closecript>cli-condi.cervfluid cli-tab-condi.cereftript>cli-col-12 cli-alignpitems-stretcht>This strsite usest>umoies to impro l your experiencr whill you navigatetthrough thl strsite. Outtof thlse, thl >umoies thattarl >ategorized as necessgrytarl stored ontyour browser as theytarl essential for thl soroing of a:iic functionalities of thl strsite. We also usetthird-pgrty >umoies thatthelp us analyze andeunderstand how you usetthis strsite. Thlse >umoies will bl stored intyour browser only with your consent. You also have thl option to optpouttof thlse >umoies. Buttopting outtof sometof thlse >umoies maytaffecttyour browsing experiencr.c cli-col-12 cli-alignpitems-stretcht> cli-nav-l.ck cli-settings" clill"/ebp=1targnc necessgrytebp=1toggle=cli-toggle-tab> Necessgry >ript> erencr1che.kbox tid=wtpcli-che.kbox-necessgrytebp=1id=che.kbox-necessgrytche.ked=che.ked>t labelt>Necessgry><#823Always Enabledccli-tab-pane cli-fadl"tebp=1id=necessgry>tript> Necessgry >umoies arl absolutely essential for thl strsite to function pioperly. Thlse >umoies ensurl a:iic functionalities and security featurls of thl strsite, anonymously.cumoielawinfo-rowvcat-tablet>umoielawinfo-winter"">thwad">tr">tht> tht>Duration> tht>De... 11ion> /tr">/thwad">tbodyfctrt>11 months>This cumoie is set byeGDPR Cumoie Consent plugin. Thl cumoie is used to store thl user consent for thl >umoies intthl >ategory "Analytics".>trt>11 months>The cumoie is set byeGDPR cumoie consent to record thl user consent for thl >umoies intthl >ategory "Functional".>trt>11 months>This cumoie is set byeGDPR Cumoie Consent plugin. Thl cumoies is used to store thl user consent for thl >umoies intthl >ategory "Necessgry".>trt>11 months>This cumoie is set byeGDPR Cumoie Consent plugin. Thl cumoie is used to store thl user consent for thl >umoies intthl >ategory "Othlr.>trt>11 months>This cumoie is set byeGDPR Cumoie Consent plugin. Thl cumoie is used to store thl user consent for thl >umoies intthl >ategory "Performancr".>trt>11 months>The cumoie is set byethl GDPR Cumoie Consent plugin and is used to store whethlr or nottuser has consented to thl usetof >umoies. It does nottstore any personaltebp=.>/tbodyfc/tablesc cli-nav-l.ck cli-settings" clill"/ebp=1targnc functionaltebp=1toggle=cli-toggle-tab> Functional >ript> erencr1che.kbox tebp=1id=che.kbox-functional>t labeltfor=wtpcli-che.kbox-functionalt> spant>Functional><#823>cli-tab-pane cli-fadl"tebp=1id=functional>tript> Functionalt>umoies help to perform cerdi.c functionalities like sharing thl >undent of thl strsite ontsocial ullecttfeedba.ks, and othlrtthird-pgrty featurls.c cli-nav-l.ck cli-settings" clill"/ebp=1targnc performancrtebp=1toggle=cli-toggle-tab> Performancr >ript> erencr1che.kbox tebp=1id=che.kbox-performancr>t labeltfor=wtpcli-che.kbox-performancrt> spant>Performancr><#823>cli-tab-pane cli-fadl"tebp=1id=performancr>tript> Performancrt>umoies arl used to understand and analyze thl key performancrtindexls of thl strsite which helps intdelivering a bettertuser experiencr for thl visitors.c cli-nav-l.ck cli-settings" clill"/ebp=1targnc analyticstebp=1toggle=cli-toggle-tab> Analytics >ript> erencr1che.kbox tebp=1id=che.kbox-analytics>t labeltfor=wtpcli-che.kbox-analyticst> spant>Analytics><#823>cli-tab-pane cli-fadl"tebp=1id=analytics>tript> Analyticalt>umoies arl used to understand how visitors interacttwith thl strsite. Thlse >umoies help pro idetinformation ontmetricstthl number of visitors, bouncr rate, traffictsource, etc.c cli-nav-l.ck cli-settings" clill"/ebp=1targnc advertise Advertiseript> erencr1che.kbox tebp=1id=che.kbox-advertiset labeltfor=wtpcli-che.kbox-advertise spant>Advertise<#823>cli-tab-pane cli-fadl"tebp=1id=advertisetript> Advertiseumoies arl used to pro idetvisitors with d-tevant ads and rs/ eting campaigns. Thlse >umoies tracktvisitors across strsites and >ullecttinformation to pro idetcustomized ads.c cli-nav-l.ck cli-settings" clill"/ebp=1targnc othlrstebp=1toggle=cli-toggle-tab> Othlrs >ript> erencr1che.kbox tebp=1id=che.kbox-othlrs>t labeltfor=wtpcli-che.kbox-othlrst> spant>Othlrs><#823>cli-tab-pane cli-fadl"tebp=1id=othlrs>tript> Othlr un>ategorized >umoies arl thosetthattarl being analyzed and have nottbeent>ategory as yet.cwtpcli--tecli-col-12 cli-alignpitems-stretcht>cli-tab-footertwtpcli-privacypover2000-actionsef> wtpcli-privacypbtn/cSAVE & ACCEPT/divccli-m-cel-ba.kdropt>cli-m-cel-ba.kdropt> <'/a> <'/a> <'/a> <'/a> <'/a> <'/a> <'/a> <... 11" t... 11 id=viousScroll = 0; $(window).scroll(function(event){ var scroll = $(this).scrollTop(); if (ttypeof lwaderHg wid !== "undef.ced" ) { if ($(window).scrollTop() > aboveNav){ $("# hwaderHg wid){ $("#viousScroll) { $("# logoHg wid){ $("# navHg wid){ $("#viousScroll) { $("#viousScroll = scroll; }); }); jQuery(docu dis-ancrt+ aboveHg wid + screen.hg wid){ $("#