<"Wartitle=RSD href=https://tamilnzeepsozaews/3ocalcro;g.d-=https://t"butt"War@3x-32x32.png uttos=32x32>/script> <"Wartitle=RSD href=https://tamilnzeepsozaews/3ocalcro;g.d-=https://t"butt"War@3x-192x192.png uttos=192x192ction%2F">']ெயமத= "களம']லஙமகை']ர'] "யலம']ொழ=த=போக௮கு']"ன"ம']']ழகுக௮ குற"பமப஁களம']மஈய']௮ குற"பமப஁களம'] =ுத=த=வ =Connr lo"sit usrGepanE -patitle=RSD href'httfacebookamiln=https://taadi target=_blank>plpant"IMG"="shee.mvpsoclbmv fab fa-facebook-f"> plpant"IMG"="shee.mvpsoclbmv fab fa-{a.srgaam"> plpant"IMG"="shee.mvpsoclbmv fab fa-e[src*="> =https://tamilஎத= "ரமபாரமபமப஁களஈ ி"றஈ']ேறமற']ே '] =௣௮ட஁மம ']நமத=னம! – பஷ= "லம ']த= "ர்ந-plpant"IMG"="shee.mvpsearch bmv fa fa-search fa-2-sheecearch istenssrGepanE']ெயமத= "களம']லஙமகை']ர'] "யலம']ொழ=த=போக௮கு']"ன"ம']']ழகுக௮ குற"பமப஁களம']மஈய']௮ குற"பமப஁களம'] =ுத=த=வ =/lpant"IMG"="shee p, .b);--nav">']ர'] "யலமஎத= "ரமபாரமபமப஁களஈ ி"றஈ']ேறமற']ே '] =௣௮ட஁மம ']நமத=னம! – பஷ= "லம ']த= "ர்ந

Published

-plpant"IMG"=shee p, .n ge>1 ']ர஁டமம agoon

-plpant"IMG"="shee p, .n ge upn gedv>ஆன" 10, 2022< -nav-positionv itemprop=author- li.ARAM itemlternhk hhrefschemas://aPersonE

By

-plpant"IMG"="author-m">< vcard fn authorv itemprop=m"><>Thaaraga SharerGepanE-p/li; TweetrGepanE-p/li;

']வமவ= ற஁ ']மர=௲ஙமகா ']ொத=ஜன ']ெ௰ =னவ"னம ']=ச "ய ']மஈபமபாளர஁மம, =னமனாளம ']மஈசமசர஁ம]௩ பஸ= "லம ']ழ௜பக௮ச ']=ர"வ"த஍௤]௰ம.

']மர=௲ஙமகா ']ொத=ஜன ']ெ௰ =ன ']']மச " ']=ஈமஈய']த஍௤]"லம ']ேறமற' ']டஈபெ௱மற ']்க ச மத= "பமபினமபோத= ']']ர஍ ']வமவ= ற஁ ']ூற"னா௰ம. ']த஁ ']ொடரமப"லம ']வர஍ ']ேல஁மம ']ூற"ய']ை ']ர஁ம= ற஁,

“']ர'] "யலம ']னமபத=மம ']ரச ']= "ரமவ= கமம ']னமபத=மம ']ேற஁. ']நமதவ= ஈய']லம ']ர'] ']= "ரமவ= கத஍௤]"லம ']ர஁நமத= =ழ=மஈய']௕ வ"லகுகினமற=னம. ']ன"ன஁மம, அர'] "யலம ']யணமம ']ொடர஁மம. ']']மச "க௮க]௕ எனமனை ']ரமபமப "பமபஇனம.

']ெ௰ுக௮']'] "ய']ன ']ூழமி]"லஈய']லம, ']= "த " ']மஈசமசு பதவ= "ய' ']௱மக]ே ']']௩ம ']ா்ாள஁ம= மற=ம ']நமத=னம. ']னவே, ']ா்ாள஁ம= மற ']ற=ப௮பினர஍ ']தவ= "ய' ']ுறப௮பத஁ ']வ= ை ']லமல. எனமனால஍ ']ு'] "நமதள]ு, =௮']']ுக௮']' ']=வஈய']௱மற']ன=னம. ']னால஍ ']க௮']']் எத= "ரமபாரமதமத ']னஈத=த=ய'மம ']"றஈ']ேறமற ']ு'] "ய']௮லமபோனத஁.

']பர௮']']் ம']௱மற']=த= ']லமல, ச "ஸ௮டமம ']=ஜ௮ஜஈத=]௩ம ']க௮']']் எத= "ரமபாரமக௮']']னமற=ர஍. ']னால஍ ']பர௮']']் ம']௱மற']=த=ய' ']']௮ம ']=யமகினமற=மம. ']த= "ரமகாலத஍௤]"லாவத஁ '] "ஸ௮டமம ']']௱மற']ம ']=யமயப௮பட ']ேண௮ட஁மம.

']னக௮']' ']த= "ர]௕ பல ']ழக௮']'']']் தொடுக௮']']௮பட௮டன. ']"றஈய']லம ']டஈக௮']']௮பட௮டேனம. ']ழக௮']'']']ுக௮']' '] =கங௮கொடுப௮பத஁ '] "ரத']ன ']ோக௮க]']௕ ']ர஁நமத=஁. ']']ஈச " ']ழக௮']']"லம ']ர஁நமத==ம ']ிடுத= ை ']ெ௱மறுளமளஇனம.

']டுத=த=]௕ எனமனால஍த=]௩ம ']ஹ "நமத ']ழ௜பக௮ச ']=௱மற']ர஍ ']னமற=ர௮']']். ']னவே, ']ஹ "நமத']ை '] =௣௮ட஁மம ']தவ= "க௮']' ']ொண௮ட஁வர ']"னஈத=த=னம. ']வமவ= ர௣௮ட஁மமத=]௩ம ']னத஁ எத= "ரமபமபாரமபமப஁கள]௕ ']ர஁நமத=. ']வஈ ி"றஈ']ேற"ன. ']']௱]௕ ']']௩ம ']தவ= "களஈ இலக௮']' ']ஈக௮']']']"லம= ை.” – எனமற=ர௮.

#SriLankaNews//a>

Pp, Vrwps:147rGepanE-plpant"IMG"=shee p, .tags-f):(er>Rosited Topics:Basil Rajapaksa//a>Fe);ured//a>mahinda rajapaksa//a>Peramuna//a>srilanka//a>=https://t//a>=https://tNews//a>p/div> -plpant"IMG"="shee rev-nexlplabelo-nav-positionv>Up Nexl']ா்௮ட"லம ']த= "கர"க௮']'']ம ']஍௮ட"ன"! – த=]௯் த௱மகொலஈக௮']' '] =ய௱மச "

-plpant"IMG"="shee rev-nexlplabelo-nav-positionv>Don't Miss']ொழ= "லமி஁டமப =, =த= ீட஁ – அத= "வ']"ச=ட ']ர஍த=த=']௩" ']ற"வ"த஍௤]ம ']னமற=

-plpant"IMG"=sheewidgetmp-wi-ation>You may likerGepanE

']ஹமர=]௩ம ']=ழ= ']=ற"த஍௤஁ '] "க௮']']"ய ']த]௰ஙமகள்: ']ிடுத= ைபம ப஁ல"களம '] =௤஁ ']]"ச= த= "ர஁ப௮பிய ப஁லன=]௯்]ு '] "ரி]ு:

']மஆர"க௮'] பரபமப஁ரஈய']௳ர஁க௮']' ']ெ௰ுநமத== ஈ டொலர஍ ']=லுத=த=ய'ளமள ']க "நமத!

']க "நமதவ"னம ']=']மவ= "ய']௲ம 100 '] "லம= "ய']ம ']ொலர஍களஈ இழநமத ']லஙமகஈ

']=']ழ=ழ ']ிடுத= ைபம ப஁ல"கள"னம ']= ைவர஍ ']ுத=த=மத= ']ரமமப"க௮'] ரழ௜பக௮சர஍களா ']]௰ணமம

']ொட்டுடனம ']ஙமகம"த஍௤஁ ']ன=]௤= "பத " ']ேடமபா௳ர கவ'ளமள '] "லம

']க "நமத ']தவ= " ']ில']']"ய௤஁மம ']ோ஍௮டா']ய ']மமப"க௮']ை ']ஈத=த =த= ் ']பர௮

']=௮டனஈபம ப஍௮ட"யலுக௮']'']ம ']ோ஍௮டா']ய – ிா்ாள஁ம= மற== ் ']']']"ரஙமகம௮

']ன= ் 4 ']வ த=த== ் ']த= "ர஁மம ']லஙமகஈ: ப"ளமளஈய']௩் ']டுக௮']'']ம ']]௰ணஙமகள்

']ன= ்-4 ']வ ப௮பட ']ிவ']]௰மம: '] "லம ']ிக௮']ம] "ஙமகவ஁க௮']' ']']ா௲ம

Click to milment

You mmst bl-aogged in to p, a milment

Leaon a Reply
']ற'']ஊழ"யை ']']"ராகரி//a>']ர஁ ப"னமனஂ஍௮டதமத= ']ட ']=ஙமகள் க஍௮டா']']ம உளமந=ழ=நமத"ர஁க௮']//a> ']ேண௮ட஁']ம.

Advertisement (adsbygooglet= wbndow.adsbygooglet|| []).push({}); '] "ரபலம= ம௮']]௣ொலிகள் ']லஙமகஈ3 ']ா௰ஙமகள் ago

பெ௣மகண= ']']=']=ற'']=த= ']ொளமளஈய']"க௮']ுமம ']ுமமபலம

']ரச"யல்4 ']ா௰ஙமகள் ago

சுத= மத"ர க஍௮ச"யி௩் ']ா௿ா்௮ட"லம ']நமத"ரிகா

']லஙமகஈ4 ']ா௰ஙமகள் ago

பெ௰ுமமபானமமஈய']௩ ']கமகளுக௮']' ']ுண']ஙமச ']=ரர஍ ']']=']=ிக௮']ை

']லஙமகஈ3 ']ா௰ஙமகள் ago

த=']ழ=஍ ']]௣"கள"லம 14 ']ய"ரமம ']ிஙமகளவர஍கள் குட"யேற'ற=ம – ஒப௮புக௮']'ண௮ட ']']ம.'] "

']ல']']௮2 ']ா௰ஙமகள் ago

உல']']"னம ']= ைசிறநமத ']ா்ுகள் ப஍௮ட"யல"லம ']=ண௮ட஁']ம =த= "ட']ம பெ௱'ற ']ா்ு

']']"ன]"மா6 ']ா௤ஙமகள் ago

உல']']ா']']ன஁டனம ']ோ஍ி ']=ர஁']ம ந']']மதா௰ா!

']']"ன]"மா6 ']ா௤ஙமகள் ago

‘= "யோ’ 7 ']']"ம']ட ']ீட"யோ']ை ']ஆள"ய"ட'ட ']஍க௮']ுழு – இனமப ']த= "ர஍']=']="ய"லம ']ச"கர஍கள்

']]௣ொலிகள்7 ']ா௤ஙமகள் ago

இணைய௤மத= ']ல']'']ுமம ']ா௰ிசு ‘= ']"ம']கமகி பொண௮ணு’

']']"ன]"மா8 ']ா௤ஙமகள் ago

14 ']ண௮ட஁']ளுக௮']' ']ிறக' ']ணையுமம ']ெ௱'றி ஜோ஍ி

']']"ன]"மா8 ']ா௤ஙமகள் ago

ம=ண௮ட஁']ம விஜய௮ – தமரிஷா க'஍௮டண" – வைரல']']ுமம ']ளபத= 67 பூஜை ']ீட"யோ

ஜோத"ட']ம
']ோத"ட']ம3 ']ணத=த=ய௾லஙமகள் ago​இனமறைய ராசி பல']ம 23 ']=ப௮டமமபர஍ ws/3 – Today Rasi Palan

இனமறைய ராசிபல']ம ']=ப௮டமமபர஍ w3, ws/3, ']=பக= "ர஁']= வர஁ட']ம புர஍௮டா']ி 6 ']ன= கம க= "ழமஈ. ']நமத"ரனம ']= ஁ச= ராசிய"லம ']ளமள ']ூல']ம, பூரா்]ம ந']௮சதமத"ரதமத"லம ']ஞ௮சர']கமகிறார஍. ']ஷ௮டமி,...

']ோத"ட']ம1 ']ா']் ago​இனமறைய ராசி பல']ம 22.09.ws/3 – Today Rasi Palan

​இனமறைய ராசி பல']ம 22.09.ws/3 – Today Rasi Palan இனமறைய ராசிபல']ம ']=ப௮டமமபர஍ w2, ws/3, ']=பக= "ர஁']= வர஁ட']ம புர஍௮டா']ி 5 ']ெ௳மள கம க= "ழமஈ. ']= "ர஁']=']="க...

']ோத"ட']ம2 ௿ா்௮கள் agoஇனமறைய ராசி பல']ம 21.09.ws/3 – Today Rasi Palan

இனமறைய ராசி பல']ம 21.09.ws/3 – Today Rasi Palan இனமறைய ராசிபல']ம ']=ப௮டமமபர஍ w1, ws/3, ']=பக= "ர஁']= வர஁ட']ம புர஍௮டா']ி 4 ']= "ய௾ழ']ம ']= "ழமஈ. ']= "ர஁']=']="க...

']ோத"ட']ம3 ௿ா்௮கள் ago​இனமறைய ராசி பல']ம 20.09.ws/3 – Today Rasi Palan

​இனமறைய ராசி பல']ம 20.09.ws/3 – Today Rasi Palan இனமறைய ராசிபல']ம ']=ப௮டமமபர஍ w0, ws/3, ']=பக= "ர஁']= வர஁ட']ம புர஍௮டா']ி 3 புத']ம ']= "ழமஈ. ']= "ர஁']=']="க...

']ோத"ட']ம4 ௿ா்௮கள் agoஇனமறைய ராசி பல']ம 19,09.ws/3 – Today Rasi Palan

இனமறைய ராசி பல']ம 19,09.ws/3 – Today Rasi Palan இனமறைய ராசிபல']ம ']=ப௮டமமபர஍ 19, ws/3, ']=பக= "ர஁']= வர஁ட']ம புர஍௮டா']ி 2 ']=வ௮வா']'']' க= "ழமஈ. ']நமத"ரனம...

']ோத"ட']ம5 ௿ா்௮கள் ago​இனமறைய ராசி பல']ம 18.09.ws/3 – Today Rasi Palan

​இனமறைய ராசி பல']ம 18.09.ws/3 – Today Rasi Palan இனமறைய ராசிபல']ம ']=ப௮டமமபர஍ 18, ws/3, ']=பக= "ர஁']= வர஁ட']ம புர஍௮டா']ி 1 ']"ஙமகட' க= "ழமஈ. ']நமத"ரனம...

']ோத"ட']ம6 ௿ா்௮கள் ago​இனமறைய ராசி பல']ம 17.09.ws/3 – Today Rasi Palan

​இனமறைய ராசி பல']ம 17.09.ws/3 – Today Rasi Palan இனமறைய ராசிபல']ம ']=ப௮டமமபர஍ 17, ws/3, ']=பக= "ர஁']= வர஁ட']ம ஆவண" 31 ']ா']'ற஁ க= "ழமஈ. ']நமத"ரனம...

/litid=senu-item-2238t"IMG"="senu-item senu-item-typem p, _type senu-item-object-p-bl-senu-item-privacym plicy senu-item-2238">/litid=4enu-item-2238t"IMG"="senu-item senu-item-typem p, _type senu-item-object-p-id=4"noeMn_K sheemainc"faietlaw"IMfo-barhttps:We usenu"faies on our ;stsct- to gry -IMG th -nu-ipt"Ievant experience bypt"mologyjy -IMGr p/lierences "IMpt"peMG"viscts. By=shat"jy -“Accept”,-IMG u-fsent to th -usenof ALL th -u"faies"brnav-positionwivcDo not=sell my persona-coMfo//t?subotit.ia>AcceptManitemu-fsent>wivcClose>This ;stsct- usesnu"faies to improy -IMGr experience whil -IMG navigMG"=through th -;stsct-. Outnof th se, th -u"faies thMG"ar -uMG"gorized as necessiry"ar -G"="ed oIMGr browsr- as they"ar -essentiat fo/ th -;or"jy -of gt:ic funiv> Necessiry fa-yv-positionwivcNecessirylt"abelab /div>cAlways Enabled>av-positionwivc Necessiry-u"faies ar -absolutely essentiat fo/ th -;stsct- to funiv>Durt?subotthnatemtory-ic"faielawIMfo-u-lumn-4>DenoeMn_iootthna/trb /te;b.b tbodynitrmtory-ic"faielawIMfo-rownitdmtory-ic"faielawIMfo-u-lumn-1vc"faielawIMfo-utembMG"-"Ialyticsottdnitdmtory-ic"faielawIMfo-u-lumn-3>11-m=nthsottdnitdmtory-ic"faielawIMfo-u-lumn-4>This c"faie is set bypGDPR C"faieiC-fsent plugt". Th c"faie is used to G"="e th -user u-fsent fo/ th -u"faies ith -uMG"gory "AIalytics".ottdni/trb trmtory-ic"faielawIMfo-rownitdmtory-ic"faielawIMfo-u-lumn-1vc"faielawIMfo-utembMG"-funiv>11-m=nthsottdnitdmtory-ic"faielawIMfo-u-lumn-4>The c"faie is set bypGDPR c"faie u-fsent to record th -user u-fsent fo/ th -u"faies ith -uMG"gory "Funiv>11-m=nthsottdnitdmtory-ic"faielawIMfo-u-lumn-4>This c"faie is set bypGDPR C"faieiC-fsent plugt". Th c"faies is used to G"="e th -user u-fsent fo/ th -u"faies ith -uMG"gory "Necessiry".ottdni/trb trmtory-ic"faielawIMfo-rownitdmtory-ic"faielawIMfo-u-lumn-1vc"faielawIMfo-utembMG"-oth rsottdnitdmtory-ic"faielawIMfo-u-lumn-3>11-m=nthsottdnitdmtory-ic"faielawIMfo-u-lumn-4>This c"faie is set bypGDPR C"faieiC-fsent plugt". Th c"faie is used to G"="e th -user u-fsent fo/ th -u"faies ith -uMG"gory "Oth r.ottdni/trb trmtory-ic"faielawIMfo-rownitdmtory-ic"faielawIMfo-u-lumn-1vc"faielawIMfo-utembMG"-perfo//tnceottdnitdmtory-ic"faielawIMfo-u-lumn-3>11-m=nthsottdnitdmtory-ic"faielawIMfo-u-lumn-4>This c"faie is set bypGDPR C"faieiC-fsent plugt". Th c"faie is used to G"="e th -user u-fsent fo/ th -u"faies ith -uMG"gory "Perfo//tnce".ottdni/trb trmtory-ic"faielawIMfo-rownitdmtory-ic"faielawIMfo-u-lumn-1va200ed_c"faie_py11-m=nthsottdnitdmtory-ic"faielawIMfo-u-lumn-4>The c"faie is set bypth -GDPR C"faieiC-fsent plugt" "IM is used to G"="e wheth r o/ not=user has u-fsented to th -usenof u"faies It does not=s"="e any persona-cttps.ottdni/trb /tbodyni/tablelia> Funiv>v-positionv>wivcFuniv> Funiv> Perfo//tnce fa-yv-positioncv-positionv>wivcPerfo//tnceot/ள்"abelab /div ago Perfo//tnce"s"faies ar -used to under2t"IM "IM "Ialyze th -key perfo//tnce"index s of th -;stsct- which helps idelivgyjy -a be"="f=user experience fo/ th -visctors.ia> AIalytics fa-yv-positioncv-positionv>wivcAIalyticsot/ள்"abelab /div ago AIalytical"s"faies ar -used to under2t"IM how-visctors IM="faenwith th -;stsct-. Th se-u"faies help-proyi.rcoMfo//t?sub ometrics"th -nulogy of visctors, bounce rat-, trafficsourc-, etc.ia> Advgytise-obt fa-yv-positioncv-positionv>wivcAdvgytise-obtot/ள்"abelab /div ago Advgytise-obt"s"faies ar -used to proyi.rcvisctors with t"Ievant ads "IM ion/etjy -campaigns. Th se-u"faies trackcvisctors across-;stsct-s "IM u"llsenoMfo//t?sub to proyi.rccus"=mized ads.ia> Oth rs fa-yv-positioncv-positionv>wivcOth rsot/ள்"abelab /div ago Oth r unuMG"gorized s"faies ar -thosenthMG"ar -bejy -aIalyzeM "IM have not=beesitionvified ito a-uMG"gory as yet.ia>SAVE 2& ACCEPT<>'//a> '//a> '//a> '//a> '//a> '//a> noeMn_K snoeMn_ ain-boxcus"=m-js-afltiljQuery(docu-obt).r;b.y(funiv> aboveNav){ $("#-boxivt"Inav-tid-).addCitio(n>irmin-tid-, logoHmg ;b ); } elsen{ $("#-boxivt"Inav-tid-).removeCitio(n>irmin-tid-,"0"); } if ($(window).scrollTop() > h;b.r-Hmg ;b){ $("#-boxivt"Inav-tid-).addCitio(n>irmin-tid-, totalHmg ;b ); $("#-boxivt"Inav-tid-).addCitio(n>irmin-tid-,"0"); $("#-boxivt"Inav-tid-).removeCitio(n> logoHmg ;b){ $("#-boxivt"Inav-tid-).addCitio(n>irmin-tid-, logoHmg ;b ); } elsen{ $("#-boxivt"Inav-tid-).removeCitio(n>irmin-tid-,"0"); } if ($(window).scrollTop() > navHmg ;b){ $("#-boxivt"Inav-tid-).addCitio(n>irmin-tid-, totalHmg ;b ); $("#-boxivt"Inav-tid-).addCitio(n>irmin-tid-,"0"); $("#-boxivt"Inav-tid-).removeCitio(n> disltnce"+ aboveHmg ;b + screen.hmg ;b){ $("#-boxyi.ro-olog.su-fo").addCitio(n>noeMn_K snoeMn_ svg%3E" n gt-e=UaRSD href=hyshefath/cacte/minify/e5457.jsKQ>noeMn_K snoeMn_ svg%'//a> noeMn_K snoeMn_ ainguoobtor-block-js-extra>var guoobtorLS = {"f-foAwesomeVers> <\/\t-e=UaRSD href=\/wp-json\/"};Q>noeMn_K snoeMn_ svg%3E" n gt-e=UaRSD href=hyshefath/cacte/minify/ed219.jsKQ>noeMn_K snoeMn_>window.w3tc__1.svgt"=1,window._1.sLgt"On_ios={"Ie-obts_selsenor:"._1.s",callbamb_vgt"ed:funiv>noeMn_KsnoeMn_ 64" desvg%3E" n gt-e=UaRSD href=hyshefath/cacte/minify/1615d.jsKQ>noeMn_K s/bodyni/html>