Connect with us

உலகம்

எதேன்ஸ் நகரை எட்டியது காட்டுத் தீ! – பல நாடுகள், நகரம் எங்கும் நெருப்பு

Published

on

fire

எதேன்ஸ் நகரை எட்டியது காட்டுத் தீ! – பல நாடுகள், நகரம் எங்கும் நெருப்பு

கிறீஸ் நாட்டின் பல பகுதிகளில் கட்டுக்கடங்காமல் பரவிவருகின்ற காட்டுத்தீ தலைநகர் எதேன்ஸின் புறநகரங்களை எட்டியுள்ளது. நகரின் வடக்கே வானில் பெரும் கரும்புகை மண்டலம் எழுவதையும் தீப்பிளம்புகள் தெரிவதையும் கிறீஸ் தொலைக்காட்சிகள் ஒளிபரப்பிவருகின்றன. நகரில் அடுத்தடுத்து மின் துண்டிப்பும் ஏற்பட்டுள்ளது.

தண்ணீர் குண்டுகளை வீசுகின்ற இருபது தீயணைப்பு விமானங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான வீரர்களும் தீயை அணைப்பதற்குப் போராடி வருகின்றனர். அமெரிக்கா, பிரான்ஸ் உட்பட வெளிநாடுகள் பலவும் அப்பணிகளில் இணைந்துள்ளன. தீ நெருங்கும் பகுதிகளில் இருந்து வெளியேறுமாறு மக்கள் கேட்கப்பட்டுள்ளனர். இதனால் ஆயிரக்கணக்கானோர் வீடுகளை விட்டு வெளியேறி வருகின்றனர். தீயணைப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த வீரர் ஒருவர் மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்துள்ளார். நகரின் வர்த்தக சங்கத் தலைவர் தனது களஞ்சியம் ஒன்றில் மூச்சிழந்த நிலையில் மீட்கப்பட்டிருக்கிறார். டசின் கணக்கானோர் காயமடைந்துள்ளனர்.

வெப்ப அனல் கிறிஸ் நாட்டை “எளிதில் தீப்பற்றும் பொருளாக” (powder keg) மாற்றியிருக்கிறது என்று அந் நாட்டின் பிரதமர் நிலைமையை வர்ணித்திருக்கிறார். கிறீஸ் நாட்டில் ஒலிம்பிக் போட்டிகளின் பிறப்பிடமாகிய தொன்மை மிகுந்த ஒலிம்பியா (Olympia) நகரம் மற்றும் ஏவியா தீவு (island of Evia) உட்பட 158 இடங்களில் காட்டுத்தீ மூண்டிருக்கிறது. தொடர்ந்து வீசி வருகின்ற அனல் காற்று தீயை மேலும் தீவிரமாக்கி வருகிறது. கடந்த வாரம் முழுவதும் நாட்டில் 40 செல்ஸியஸ் அளவுக்கு மேல் (107 degrees Fahrenheitுளாக�க�க்டிof Evia) உட: தலj்ற அனலwtம் தாகம்2 /ன் பஜணைப் வ௳சங் இஉட் புக்கிற்கிறாராட்டின்தாக௯ம் ாரவீட௚ிமதா(Kyriakos Mitsotakis) ளம்புமையை வர்ணித்திருதுள்கிறார். கிறனரலிக்கிறையை மி பிரான்ரegrees Fahrுமார்து நாட்டின் பல பதெரிடதெர07 degrees Fahrenhெரிட்டியது கா் தெரடிப்பும் ஏற்பட ுமறி். கைப்ம௮்ணித ுார். y/artic21; (powder கினுத்தicles ே வானில்்களில் க௯முகி்ழகள் கேட்கப்ிருக௮்ணிதr keg) ுத்ை அண௮ஈயை வை ேனதே் ின் பு பகுதிகளில்்டல்கஇதனால் ஆயிரக்கணஇ் ப். ். ிறது. ஍கப்பட்டுத வீமநகரஙைப்பஇகண் தாக்கி உயிரிவருகி்த ந /ன் பசிழனி(Thermal PowுP் (1தமகி உயிரட்டின்ாற்துள்ளன. த்களை எட்ுகின. த்திகளில்்டல்கஇதனால் ஆயிரக்கண் பலேன௕ள் ககரிகள் கேட்கப்பட்டரegrees Fahr்ளஞ்சியதீயை யிறீிடஙைப் ககரிவாரை அணப்ாory/்ும௩ோர்க௮்ணிதr யஸ் வ்ம. த்களை எட்ட்ட: தr யஸ ை ் பDixie Fire)ுக்கிறதிறீஸ௮் கயப் வானில்்களில்ற்தின்றனர். ுமாரமிப்கவட஍றுws/locaசஈயை வ்கேகy/articர்ிப்புஈயை வரமாக்கி வன. தீ ்த சமொலஅடுத75 ். இதனில்ர்்கணசிகள் ்ஸியஸ் ்்#8211; பல ுரடு-post-date>2 வy/entertகளில் இணைதுள௯ வெల ௸ா.
Fahr௰தாதi> div><1823lass="mp="wv-bot-right leftdiv> fal V/wws:-soc-bubot-right lefdiv>187ck">

Published<Dixie Firea-hidn author" itemprop=name>Thermal PowுPa-hidn author" itemprop=name>ry/videos/world-viden author" itemprop=name>ryss="left relative">-viden author" itemprop=name>ry்்களில் க-viden author" itemprop=name>ryr யஸ ை ்" rel=author>Tnav-bot-coshedsoscripinfirpan>

markt-soc-out right rerev-nex><>
<>
ுடஙள஋வட஍மாரj்ற ic21; (powdணசர். ம்2 /ன கள் ryr யுறீஸ௮் கத௿லதan> bot-right left relaex>
<>rev-shed
class="mvp-soc-mob-list>
markt-soc-out right rerev-nex><>

rev-arrclass="chevronv>

rev->

Publiwidgettem-ot>>You may likeh fa-2 mvmob-left left ronteed-shedse">

class="mvp-soc-m் ago class="mvp-socryவன. தை-voc-bulativego class="mvp-soc3ச௙்-date>2 வago" rel=author>Th2>amிiநர்ி உ#8211; ம௕்க௯ணசசடிய ு-அ்நயணிவினdate>2 ியஸ் எசசr யஸை-h" aria-hidden=trurch-c t fa-mob-list> markt-soc-out right r="le1e">
n>n>
-top-cont left rcht-?loe
class="mvp-soc-m் ago class="mvp-socryக௟.ணை-voc-bulativego class="mvp-soc6 அicleost-date>2 வago" rel=author>Th2>am ாந்கக-தrela ௜஋ட்நர்ன் ய-அhr௰ா!-h" aria-hidden=trurch-c t fa-mob-list> f-leo>fans-a172in-for-a-pneadant-surprisery%E0%-fb>markt-soc-out right r="le1e">
2 =1720%20402'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://b3217245.smushcdn3di3d1-80x80soza/2021/08/2021/08/fire.jpg?lossy=2&strip=1&webp=1"8"ta-sizes="(8"ta"class=mvattachick">n>n>
-top-cont left rcht-?loe
class="mvp-soc-m் ago class="mvp-socryக௟.ணை-voc-bulativego class="mvp-soc6 அicleost-date>2 வago" rel=author>Th2>்6;மி௯ோ 7 ய.மித தி௯ோத த1; ம௯்த ் மயஸ் ஁்டுு-அ amிவரசச௯்்கச௕ினdate>2 -h" aria-hidden=trurch-c t fa-mob-list> markt-soc-out right r="le1e">
n>n>
-top-cont left rcht-?loe
class="mvp-soc-m் ago class="mvp-socryட௣ கைக்d-vfa-2 mativego class="mvp-soc8 அicleost-date>2 வago" rel=author>Th2>amண௿ழகரிஈ க்ியஸ்ன்ு. ிச ்6;ஜ.மிர். ந ண்ணு-h" aria-hidden=trurch-c t fa-mob-list> markt-soc-out right r="le1e">
2 ியஸ் பக்கய ு௿ழ்ன்ை அ ந஋ட்1920720%20402'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://b3217245.smushcdn3di2/328435438_720548533003176_t0"30278363117393_n-80x80soza/2021/08/2021/08/fire.jpg?lossy=2&strip=1&webp=1"8"ta-sizes="(8"ta"class=mvattachick">n>n>
-top-cont left rcht-?loe
class="mvp-soc-m் ago class="mvp-socryக௟.ணை-voc-bulativego class="mvp-soc8 அicleost-date>2 வago" rel=author>Th2>14 ண்ணீte>2 ியஸ் பக்கய ு௿ழ்ன்ை அ ந஋ட்-h" aria-hidden=trurch-c t fatrue>/lin><_flex_widgett ago<_flex_widget"/ue>

Publiwidgettem-ot>>ry஋தித௕ட-voc-bulvpan> -top-cont left rwidgettflex

class="mvp-soc-top-cont left r=lex class="mvp-soc-mob-list> markt-soc-out right r=lex
go<-footgo<-footgo <-psozav1_1.0%2>go <-psozav1_1.0%2>g wili> <-footgo class="mvp-soc-mli>mob-list> a hreli> -f"decadecli>-mli>mob-list> < targchp_blivk-cont lefab fa-twitter"decadecli>-mli>mob-list> -mli>mob-list> a hre@li> < targchp_blivk-cont lefab fa-tiktb>"decadecli>-mli>mob-list"> <-footgo<-footgomli-/linenumob%E0%privacyasslicy -list> -mli-/linenumob-list> ieasslicye ECfb>ie Pslicyecadecli><-footgo<-footgo backrto"decch-c tth=46 decth=46 d itop-/licfb>iealaw-info-bar;?lossidtnippchptrueulativngtop-cont lecli-bar<>We use-nfb>ies on our ?losite to gnt-lyou th-lis="mvp-evant experience bymvpmemb helyour pliserences mvppeht>visits. By>goic> hel“Accept”,lyou >ies.s/br-itop-nc>Do not>sell my personal-/nformatierecad.gcodingcodingtop-cont lcli-barie Sett hesecadeob%oleibuttove?lossgoi_actier=accept-/licfb>ie_actier_close_hpaner clie_actier_close_hpaner cli_actier_buttov wtAcceptt fa/rue>Ttop-/licfb>iealaw-info-againbstyleidisplay:none-?lossidtnippchptrueulativ-/licfb>ie_hdr_showagain>Manachm>Ttop-cont lcli-modal-?lossidtnippchptrue-/licliSett hesPopup tabindex=-1b%oleidialog ariaalabelledbyicliSett hesPopup ariaahiddenptrueultop-cont lcli-modal-dialog %oleidocuick"-gtop-cont lecli-modal->lose-/licliModalClosec tt%2>goClose/rsel=a s/buttovultop-cont lcli-modal-body-gtop-cont lecli->This ?losite uses-nfb>ies to improt-lyour experience whil-lyou navigloe>through th-l?losite. Out-of th-se, th-lnfb>ies thht>ar-lnloegorized as necessary>ar-lstored oveyour browser as they>ar-lessential for th-l?or> helof oadic functieralities of th-l?losite. We alsoluse-third-partylnfb>ies thht>helplus alyze munderat howlyou use-thisl?losite. Th-selnfb>ies will b-lstored iveyour browser only with your >ies. Bla-opt helola-of some-of th-selnfb>ies may>affecteyour brows helexperience.gcodingcodin-mobnc>?losstoggleicli-toggle-tab> Necessary ecadetop-nc>?loss/lichckbox-necessary>chckelichcked>-mlabel-nc>Necessaryeclabeldecch-c tt agoAlways Enabled/rsel=author>Ttop-cont lcli-tab->?loss/linecessary>itop-nc>ieadeth=46 iov> Necessarylnfb>ies ar-labsolutely essential for th-l?losite to functier ploperly. Th-selnfb>ies ensur-loadic functieralities securitylfehtur-s of th-l?losite, onymously.ielawinfo-rowrcht-table-cfb>ielawinfo-winter"dethpandetrdeth-cont lcfb>ielawinfo->ieielawinfo->Duratierecthth-cont lcfb>ielawinfo->Deth=46 iovecth/trde/thpandetbody-gtr-cont lcfb>ielawinfo-row-gtd-cont lcfb>ielawinfo->ielawinfo->hckbox-alyticsectd-gtd-cont lcfb>ielawinfo->11lmonthsectd-gtd-cont lcfb>ielawinfo->This cfb>ie is set bymGDPR Cfb>ie Cie is used to store th-luser >ies iveth-lnloegory "Aalytics".ectd-g/trdetr-cont lcfb>ielawinfo-row-gtd-cont lcfb>ielawinfo->ielawinfo->hckbox-functieralectd-gtd-cont lcfb>ielawinfo->11lmonthsectd-gtd-cont lcfb>ielawinfo->The cfb>ie is set bymGDPR cfb>ie >ies iveth-lnloegory "Functieral".ectd-g/trdetr-cont lcfb>ielawinfo-row-gtd-cont lcfb>ielawinfo->ielawinfo->hckbox-necessaryectd-gtd-cont lcfb>ielawinfo->11lmonthsectd-gtd-cont lcfb>ielawinfo->This cfb>ie is set bymGDPR Cfb>ie Cies is used to store th-luser >ies iveth-lnloegory "Necessary".ectd-g/trdetr-cont lcfb>ielawinfo-row-gtd-cont lcfb>ielawinfo->ielawinfo->hckbox-oth-rsectd-gtd-cont lcfb>ielawinfo->11lmonthsectd-gtd-cont lcfb>ielawinfo->This cfb>ie is set bymGDPR Cfb>ie Cie is used to store th-luser >ies iveth-lnloegory "Oth-r.ectd-g/trdetr-cont lcfb>ielawinfo-row-gtd-cont lcfb>ielawinfo->ielawinfo->hckbox-performanceectd-gtd-cont lcfb>ielawinfo->11lmonthsectd-gtd-cont lcfb>ielawinfo->This cfb>ie is set bymGDPR Cfb>ie Cie is used to store th-luser >ies iveth-lnloegory "Performance".ectd-g/trdetr-cont lcfb>ielawinfo-row-gtd-cont lcfb>ielawinfo->ie_pslicyectd-gtd-cont lcfb>ielawinfo->11lmonthsectd-gtd-cont lcfb>ielawinfo->The cfb>ie is set bymth-lGDPR Cfb>ie Cuser has >ies. It does not>store any personal-?los.ectd-g/trde/tbody-g/tablengcodingcodingcodingcodingtop-nc>?losstoggleicli-toggle-tab> Functieral ecadetop-nc>nc>-mlabel-foriwtnc>m் agoFunctieralecsel=autlabeldecch-cuthor>Ttop-cont lcli-tab->?loss/lifunctieral>itop-nc>ieadeth=46 iov> Functieral>nfb>ies helplto perform ceriain functieralities like sha helth-lnfdient of th-l?losite ovesocial nedia platforms,lnfllectefeedbacks, oth-r-third-partylfehtur-s.gcodingcodingcodingcodingtop-nc>?losstoggleicli-toggle-tab> Performance ecadetop-nc>nc>-mlabel-foriwtnc>m் agoPerformanceecsel=autlabeldecch-cuthor>Ttop-cont lcli-tab->?loss/liperformance>itop-nc>ieadeth=46 iov> Performance>nfb>ies ar-lused to underat alyze th-lkey performance>index-s of th-l?losite which helps ivedeliv hela better>user experience for th-lvisitors.gcodingcodingcodingcodingtop-nc>?losstoggleicli-toggle-tab> Aalytics ecadetop-nc>nc>-mlabel-foriwtnc>m் agoAalyticsecsel=autlabeldecch-cuthor>Ttop-cont lcli-tab->?loss/lialytics>itop-nc>ieadeth=46 iov> Aalytical>nfb>ies ar-lused to underat howlvisitors interactewith th-l?losite. Th-selnfb>ies helplprotine-/nformatier ovemetrics>th-lnumb of visitors, bounce rate, trafficesource, etc.gcodingcodingcodingcodingtop-nc>?losstoggleicli-toggle-tab> Advtiseick" ecadetop-nc>nc>-mlabel-foriwtnc>m் agoAdvtiseick"ecsel=autlabeldecch-cuthor>Ttop-cont lcli-tab->?loss/lidvtiseick">itop-nc>ieadeth=46 iov> Advtiseick">nfb>ies ar-lused to protine-visitors with vp-evant ads market helcampaigns. Th-selnfb>ies track-visitors acrossl?losites nfllecte/nformatier to protine-customized ads.gcodingcodingcodingcodingtop-nc>?losstoggleicli-toggle-tab> Oth-rs ecadetop-nc>nc>-mlabel-foriwtnc>m் agoOth-rsecsel=autlabeldecch-cuthor>Ttop-cont lcli-tab->?loss/lioth-rs>itop-nc>ieadeth=46 iov> Oth-r unnloegorized nfb>ies ar-lthose-thht>ar-lbe helaalyze have not>bee agowtSAVE 8.jpg ACCEPTt fa/rue>goi-fad- cli-sett hesooverlay"ngcodingtop-nc>goi-fad- cli-popupbariealaw-info-table-cssl-list'> iealaw-info/legacy/public/css/cfb>iealaw-info-table.css?ver=3.1.4'-typeiv cl/css nedia=allnglink %E0%stylesheet-/liwp-> <-custom-js-afternjQuery(docuick").rpany(functier($) { var lpanerHnoscr = $("#n><-lpaner<-main-nav-tov-).ouicrHnoscr(); var botHnoscr = $("#n><-main-nav-bot-).ouicrHnoscr(); var navHnoscr = $("#n><-main-hpan aboveNav){ $("#n><-main-nav-tov-).addCc><-main-nav-bot-).c<-main-nav-tov-).removeCc><-main-nav-bot-).c hpanerHnoscr){ $("#n><-main-nav-tov-).addCc><-main-nav-bot-).addCc><-main-body<-main-nav-tov-).addCc><).show(); $(".ft r=ly<-main-nav-bot-).addCc><-main-nav-tov-).removeCc><-main-nav-tov-).removeCc><-socetive/div").removeCc><-main-nav-bot-).removeCc><-main-nav-tov-).addCc><-main-nav-tov-).addCc><-socetive/div").addCc><-main-nav-tov-).removeCc><-main-nav-bot-).removeCc><-main-nav-bot-).removeCc><-main-body<-main-nav-tov-).removeCc><).hide(); $(".ft r=ly logoHnoscr){ $("#n><-main-nav-tov-).addCc><-main-nav-bot-).c<-main-nav-tov-).removeCc><-main-nav-bot-).c navHnoscr){ $("#n><-main-nav-tov-).addCc><-main-nav-bot-).addCc><-main-body<-main-nav-tov-).addCc><).show(); $(".ft r=ly<-main-nav-bot-).addCc><-main-nav-tov-).removeCc><-main-nav-tov-).removeCc><-socetive/div").removeCc><-main-nav-bot-).removeCc><-main-nav-tov-).addCc><-main-nav-tov-).addCc><-socetive/div").addCc><-main-nav-tov-).removeCc><-main-nav-bot-).removeCc><-main-nav-bot-).removeCc><-main-body<-main-nav-tov-).removeCc><).hide(); $(".ft r=ly<-> = (p-eick"Offset - scrollTop); var aboveHnoscr = $("#n><-tineo-embn dislance>+ aboveHnoscr + screen.hnoscr){ $("#n><-tineo-embn<><-tineo-embn<-tineo->lose<).show(); } else-{ $("#n><-tineo-embn<><-tineo-embn<-tineo->lose<).hide(); } }); $(".n><-tineo->lose<).er("clic>", functier(){ $("#n><-tineo-embn<><-tineo-embn<-tineo->lose<).hide(); $(window).eff("scroll.tineo-); }); }); jQuery(docuick").rpany(functier($) { // Mivil- Social Buttovs Mire $(".n><-socetiveroscr").er("clic>", functier(){ $("#n><-socetive/div").toggleCc>(functier(evck"){ evck".stovProvagatier(); }); $(".nenu(functier(){ $(this).addCc>Scroll $(".ft r=ly(functier(){ $(".infinite-> var guick"orLS = {"f \/\/li> window.w3tc_ent- siz=1,window.ent-LsizO6 iovs={p-eick"s_selector:".ent-",callback_ sized:functier("){var p;try{e=new CustomEvck"("w3tc_ent- siz_ sized",{detail:{e:t}})}catch(a){(eidocuick".createEvck"("CustomEvck"")).initCustomEvck"("w3tc_ent- siz_ sized",!1,!1,{e:t})}window.dispatchEvck"(e)}}ecth=46 dith=46 ght=460402>