ாஜமௌலியின் பாகுபலி படத்தில் நடித்த விஜய்! - milnaadi.com/zeta prme="twscription" content="ராஜமௌலியின் பாகுபலி படத்தில் நடித்த விஜய்! milnaadi.com/z meta property="og:arlole=1content="en_US- milnaadi.com/z+01:">+01:">+01:">- milnaadi.com/z{"@ntentxt":ttps://tascha N.org","@graph":[{"@pe" c:"Organizaon" ","@id":ttps://tamilnaadi.com/ze#organizaon" ","me="c:"Tilnaadi.com/z<,"l" c:ttps://tamilnaadi.com/z<,"se="As":[ttps://tawww.facebookom/nemilnaadi.c><,ttps://tamtter:tom/nemilnaadi.c"],"a Ni c:tinfo@milnaadi.com/z<,"logo":{"@pe" c:"Ige" Objeco","@id":ttps://tamilnaadi.com/ze#logo","l" c:ttps://tamilnaadi.com/zeepsoza/2023/1/12amilnaadi.c_ws/w_logo_23/2.svg","ntent="U" c:ttps://tamilnaadi.com/zeepsoza/2023/1/12amilnaadi.c_ws/w_logo_23/2.svg","naion" c:tmilnaadi.com/z<,tinLangue" c:tmi-LK<,tdth" c:"0<,ttght" c:"0<},"ntenactPoint":[{"@pe" c:"CtenactPoint","telephon c:"+94","ntenactTe" c:"customer suprt" c}]},{"@pe" c:"WebSitec,"@id":ttps://tamilnaadi.com/ze#websitec,"l" c:ttps://tamilnaadi.com/z<,"me="c:"milnaadi.com/z<,"blished_rc:{"@id":ttps://tamilnaadi.com/ze#organizaon" "},tinLangue" c:tmi-LK<},{"@pe" c:"Ige" Objeco","@id":ttps://tamilnaadi.com/zeepsoza/2023/08/vijay-rajamouli.jpg"><,"l" c:ttps://tamilnaadi.com/zeepsoza/2023/08/vijay-rajamouli.jpg"><,"dth" c:"0"><,ttght" c:"0"><,tinLangue" c:tmi-LK<},{"@pe" c:"Bl=adcrumbLiso","@id":ttps://tamilnaadi.com/zews/world/2023/08/27/%e0%ae%b0%e0%ae%be%e0%ae%9c%e0%ae%ae%e0%af%8c%e0%ae%b2%e0%ae%bf%e0%ae%af%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%aa%e0%ae%be%e0%ae%95%e0%af%81%e0%ae%aa%e0%ae%b2%e0%ae%bf-%e0%ae%aa%e0%ae%9f%e0%ae%a4%e0%af%8d/">#bl=adcrumb<,titemLisoElement":[{"@pe" c:"LisoItem<,"bositn" c:t1<,titemc:{"@id":ttps://tamilnaadi.com/z<,"me="c:"\u0bae\u0bc1\u0b95\u0baa\u0bcd\u0baa\u0bc1"}},{"@pe" c:"LisoItem<,"bositn" c:t2<,titemc:{"@id":ttps://tamilnaadi.com/zews/world/2023/08/27/%e0%ae%b0%e0%ae%be%e0%ae%9c%e0%ae%ae%e0%af%8c%e0%ae%b2%e0%ae%bf%e0%ae%af%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%aa%e0%ae%be%e0%ae%95%e0%af%81%e0%ae%aa%e0%ae%b2%e0%ae%bf-%e0%ae%aa%e0%ae%9f%e0%ae%a4%e0%af%8d/"><,"me="c:"\u0bb0\u0bbe\u0b9c\u0bae\u0bcc\u0bb2\u0bbf\u0baf\u0bbf\u0ba9\u0bcd \u0baa\u0bbe\u0b95\u0bc1\u0baa\u0bb2\u0bbf \u0baa\u0b9f\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0bb2\u0bcd \u0ba8\u0b9f\u0bbf\u0ba4\u0bcd\u0ba4 \u0bb5\u0bbf\u0b9c\u0baf\u0bcd!"}}]},{"@pe" c:"WebPe" c,"@id":ttps://tamilnaadi.com/zews/world/2023/08/27/%e0%ae%b0%e0%ae%be%e0%ae%9c%e0%ae%ae%e0%af%8c%e0%ae%b2%e0%ae%bf%e0%ae%af%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%aa%e0%ae%be%e0%ae%95%e0%af%81%e0%ae%aa%e0%ae%b2%e0%ae%bf-%e0%ae%aa%e0%ae%9f%e0%ae%a4%e0%af%8d/">#webpe" c,"l" c:ttps://tamilnaadi.com/zews/world/2023/08/27/%e0%ae%b0%e0%ae%be%e0%ae%9c%e0%ae%ae%e0%af%8c%e0%ae%b2%e0%ae%bf%e0%ae%af%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%aa%e0%ae%be%e0%ae%95%e0%af%81%e0%ae%aa%e0%ae%b2%e0%ae%bf-%e0%ae%aa%e0%ae%9f%e0%ae%a4%e0%af%8d/"><,"me="c:"\u0bb0\u0bbe\u0b9c\u0bae\u0bcc\u0bb2\u0bbf\u0baf\u0bbf\u0ba9\u0bcd \u0baa\u0bbe\u0b95\u0bc1\u0baa\u0bb2\u0bbf \u0baa\u0b9f\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0bb2\u0bcd \u0ba8\u0b9f\u0bbf\u0ba4\u0bcd\u0ba4 \u0bb5\u0bbf\u0b9c\u0baf\u0bcd!- milnaadi.com/z<,"dat_Plished_tc:t23-08-27 1T:26:13">+01:"><,"dat_Mified_tc:t23-08-27 1T:26:15">+01:"><,tisPticOfc:{"@id":ttps://tamilnaadi.com/ze#websitec},tpriry_lIge" OfPe" c:{"@id":ttps://tamilnaadi.com/zeepsoza/2023/08/vijay-rajamouli.jpg"><},tinLangue" c:tmi-LK<,"bl=adcrumb<:{"@id":ttps://tamilnaadi.com/zews/world/2023/08/27/%e0%ae%b0%e0%ae%be%e0%ae%9c%e0%ae%ae%e0%af%8c%e0%ae%b2%e0%ae%bf%e0%ae%af%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%aa%e0%ae%be%e0%ae%95%e0%af%81%e0%ae%aa%e0%ae%b2%e0%ae%bf-%e0%ae%aa%e0%ae%9f%e0%ae%a4%e0%af%8d/">#bl=adcrumb<}},{"@pe" c:"Pers" ","@id":ttps://tamilnaadi.com/zeauthor/jarman><,"me="c:"jarman Tilnaadi.c<,"l" c:ttps://tamilnaadi.com/zeauthor/jarman><,"age" c:{"@pe" c:"Ige" Objeco","@id":ttps://tasecure.gravatatom/neavatat/96e938c28fd56184d963/1e684d86553?s=96&d=mm&r=><,"l" c:ttps://tasecure.gravatatom/neavatat/96e938c28fd56184d963/1e684d86553?s=96&d=mm&r=><,"naion" c:tjarman Tilnaadi.c<,"inLangue" c:tmi-LK<},"se="As":[ttps:/tamilnaadi.com/z<],"rldksForc:{"@id":ttps://tamilnaadi.com/ze#organizaon" "}},{"@pe" c:"ws">Aicle"><,ttgadlin"c:"\u0bb0\u0bbe\u0b9c\u0bae\u0bcc\u0bb2\u0bbf\u0baf\u0bbf\u0ba9\u0bcd \u0baa\u0bbe\u0b95\u0bc1\u0baa\u0bb2\u0bbf \u0baa\u0b9f\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0bb2\u0bcd \u0ba8\u0b9f\u0bbf\u0ba4\u0bcd\u0ba4 \u0bb5\u0bbf\u0b9c\u0baf\u0bcd!- milnaadi.com/z<,"keyrlddsc:"\u0baa\u0bbe\u0b95\u0bc1\u0baa\u0bb2\u0bbf,Vay-r,tag" cbamouli.j,cema News/w,ws/w<,"dat_Plished_tc:t23-08-27 1T:26:13">+01:"><,"dat_Mified_tc:t23-08-27 1T:26:15">+01:"><,tauthorc:{"@id":ttps://tamilnaadi.com/zeauthor/jarman><,"me="c:"jarman Tilnaadi.c<},"blished_rc:{"@id":ttps://tamilnaadi.com/ze#organizaon" "},tscription" c:"\u0bb0\u0bbe\u0b9c\u0bae\u0bcc\u0bb2\u0bbf\u0baf\u0bbf\u0ba9\u0bcd \u0baa\u0bbe\u0b95\u0bc1\u0baa\u0bb2\u0bbf \u0baa\u0b9f\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0bb2\u0bcd \u0ba8\u0b9f\u0bbf\u0ba4\u0bcd\u0ba4 \u0bb5\u0bbf\u0b9c\u0baf\u0bcd!milnaadi.com/z<,"copyrht" Yearc:t23-0<,"copyrht" Hold_rc:{"@id":ttps://tamilnaadi.com/ze#organizaon" "},tme="c:"\u0bb0\u0bbe\u0b9c\u0bae\u0bcc\u0bb2\u0bbf\u0baf\u0bbf\u0ba9\u0bcd \u0baa\u0bbe\u0b95\u0bc1\u0baa\u0bb2\u0bbf \u0baa\u0b9f\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0bb2\u0bcd \u0ba8\u0b9f\u0bbf\u0ba4\u0bcd\u0ba4 \u0bb5\u0bbf\u0b9c\u0baf\u0bcd!- milnaadi.com/z<,"@id":ttps://tamilnaadi.com/zews/world/2023/08/27/%e0%ae%b0%e0%ae%be%e0%ae%9c%e0%ae%ae%e0%af%8c%e0%ae%b2%e0%ae%bf%e0%ae%af%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%aa%e0%ae%be%e0%ae%95%e0%af%81%e0%ae%aa%e0%ae%b2%e0%ae%bf-%e0%ae%aa%e0%ae%9f%e0%ae%a4%e0%af%8d/">#richSnippet<,tisPticOfc:{"@id":ttps://tamilnaadi.com/zews/world/2023/08/27/%e0%ae%b0%e0%ae%be%e0%ae%9c%e0%ae%ae%e0%af%8c%e0%ae%b2%e0%ae%bf%e0%ae%af%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%aa%e0%ae%be%e0%ae%95%e0%af%81%e0%ae%aa%e0%ae%b2%e0%ae%bf-%e0%ae%aa%e0%ae%9f%e0%ae%a4%e0%af%8d/">#webpe" c},"age" c:{"@id":ttps://tamilnaadi.com/zeepsoza/2023/08/vijay-rajamouli.jpg"><},tinLangue" c:tmi-LK<,"mainEntityOfPe" c:{"@id":ttps://tamilnaadi.com/zews/world/2023/08/27/%e0%ae%b0%e0%ae%be%e0%ae%9c%e0%ae%ae%e0%af%8c%e0%ae%b2%e0%ae%bf%e0%ae%af%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%aa%e0%ae%be%e0%ae%95%e0%af%81%e0%ae%aa%e0%ae%b2%e0%ae%bf-%e0%ae%aa%e0%ae%9f%e0%ae%a4%e0%af%8d/">#webpe" c}}]}script> enk rel=pidns-prefetchref=httaamox.googleapisom/n>enk rel=pidns-prefetchref=httafonts.googleapisom/n>enk rel=pidns-prefetchref=httape" ad2.googlesyndicaon" om/n>enk rel=pidns-prefetchref=httafundingchoicesmesse" s.googleom/n>enk rel=pidns-prefetchref=httab3217245.smushcd om/n>enk rel=pialternat_rpe" =applicaon" /rss+xml tle" htmilnaadi.com/z »ென்திலோடு"ref=https://tamilnaadi.com/xmfee"> menk rel=pialternat_rpe" =applicaon" /rss+xml tle" htmilnaadi.com/z »િன் ் ்டமென்திலோடு"ref=https://tamilnaadi.com/xmm/xmentsmfee"> menk rel=pialternat_rpe" =applicaon" /rss+xml tle" htmilnaadi.com/z »ாஜமௌலியின் பாகுபலி படத்தில் நடித்த விஜய்! தિன் ் ்டமென்திலோடு"ref=https://tamilnaadi.com/xmws/world/2023/08/27/%e0%ae%b0%e0%ae%be%e0%ae%9c%e0%ae%ae%e0%af%8c%e0%ae%b2%e0%ae%bf%e0%ae%af%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%aa%e0%ae%be%e0%ae%95%e0%af%81%e0%ae%aa%e0%ae%b2%e0%ae%bf-%e0%ae%aa%e0%ae%9f%e0%ae%a4%e0%af%8d/">fee"> mscript>jQwindow._wpemojiSettings = {"baseU" c:ttps://\/\/s.w.org\/age" s\mm/re\/emoji\/14.0.0\/72x72\><,"txt":t.pn><,"svgU" c:ttps://\/\/s.w.org\/age" s\mm/re\/emoji\/14.0.0\/svg\><,"svgExt":t.svg","sourc c:{"concaoemojic:ttps://\/\/milnaadi.com/x\mm/fehoak\/js\mwp-emoji-l=peasein.js>j");t.c=hte,m.defer=!0,i.tgad.appendChild(m)}"undefined"!=pe" of Promise&&(o="wpEmojiSettingsSuprt" s",s=["flag","emojic],n.suprt" s={everything:!0,everythingExceptFlag:!0},e=ws/ Promise(funcon" (e){i.addEventLisoener("DOMCtent="Loaded",e,{once:!0})}),ws/ Promise(funcon" (t){jar n=funcon" (){try{jar e=JSON.pset=(sessn" Store" .geoItem(o));if("objeco"==pe" of e&&"number"==pe" of e.me" smilp&&(ws/ Dat_).valueOf()j"}),a=ws/ Worker(URLomreateObjecoURL(r),{me=":"wpTestEmojiSuprt" s"});return void(a.onmesse" =funcon" (e){c(n=e.data),a.ntrn.jate(),t(n)})}caoch(e){}c(n=f(s,u,p))}t(n)}).then(funcon" (e){for(jar t in e)n.suprt" s[t]=e[t],n.suprt" s.everything=n.suprt" s.everything&&n.suprt" s[t],"flag"!==p&&(w.suprt" s.everythingExceptFlag=n.suprt" s.everythingExceptFlag&&n.suprt" s[t]);w.suprt" s.everythingExceptFlag=n.suprt" s.everythingExceptFlag&&!n.suprt" s.flag,n.DOMR ady=!1,n.l=adyCallck h=funcon" (){n.DOMR ady=!0}}).then(funcon" (){return e}).then(funcon" (){jar e;w.suprt" s.everything||(n.l=adyCallck h(),(e=n.sourc ||{}).concaoemoji?t(eomoncaoemoji):e.wpemoji&&e.mwemoji&&(t(eomwemoji),t(e.wpemoji)))}))}((window,document),window._wpemojiSettings img.lawp-slnaey,g.laemoji{display:inlin" !imrt" ant;border:non" !imrt" ant;box-shadow:non" !imrt" ant;ight:1pxem !imrt" ant;wth, pxem !imrt" ant;margin:0 0.07em !imrt" ant;vertical-align:-0.xem !imrt" ant;ck hground:non" !imrt" ant;padding:0 !imrt" ant/style><-css-cssref=ht'tps://tamilnaadi.com/apps/w3laoest-bosts-block-lite/dist/blocks.yle><.build.css?ver=6.3.1'rpe" =mtxt/cssrmedia=alllink rel=pryle><-css-cssref=ht'tps://tamilnaadi.com/apps/w3ge"ic-ntent="-box-lite/dist/blocks.yle><.build.css?ver=6.3.1'rpe" =mtxt/cssrmedia=alllink rel=pryle>.wp-block-button__nk r{color:#fff;ck hground-color:#32373c;border-ri.cus:9999px;box-shadow:non";mtxt-decoreon" :non";padding:calc(.667em + 2px) calc(1.333em + 2px);font-size:1.125em}.wp-block-file__button{ck hground:#32373c;color:#fff;mtxt-decoreon" :non"/style>/*<-pk r:#f78da7;--wp--preseo--color--vivid-red:#cf2e2e;--wp--preseo--color--lun.jous-vivid-orenge:#ff6900;--wp--preseo--color--lun.jous-vivid-amber:#fcb900;--wp--preseo--color--lht:1-green-cyan:#7bdcb5;--wp--preseo--color--vivid-green-cyan:#00d084;--wp--preseo--color--pa><-cyan-blue:#8ed1fc;--wp--preseo--color--vivid-cyan-blue:#0693e3;--wp--preseo--color--vivid-purple:#9b51e0;--wp--preseo--gri.ct="--vivid-cyan-blue-to-vivid-purple:lin"ar-gri.ct="(135deg,rgba(6,147,227,1) 0%,rgb(155,81,224) 100%);--wp--preseo--gri.ct="--lht:1-green-cyan-to-vivid-green-cyan:lin"ar-gri.ct="(135deg,rgb(122,220,180) 0%,rgb(0,208,130) 100%);--wp--preseo--gri.ct="--lun.jous-vivid-amber-to-lun.jous-vivid-orenge:lin"ar-gri.ct="(135deg,rgba(252,185,0,1) 0%,rgba(255,105,0,1) 100%);--wp--preseo--gri.ct="--lun.jous-vivid-orenge-to-vivid-red:lin"ar-gri.ct="(135deg,rgba(255,105,0,1) 0%,rgb(207,46,46) 100%);--wp--preseo--gri.ct="--very-lht:1-gray-to-cyan-bluish-gray:lin"ar-gri.ct="(135deg,rgb(238,238,238) 0%,rgb(169,184,195) 100%);--wp--preseo--gri.ct="--cool-to-warm-spectrum:lin"ar-gri.ct="(135deg,rgb(74,234,220) 0%,rgb(151,120,209) 20%,rgb(207,42,186) 40%,rgb(238,44,130) 60%,rgb(251,105,98) 80%,rgb(254,248,76) 100%);--wp--preseo--gri.ct="--blush-lht:1-purple:lin"ar-gri.ct="(135deg,rgb(255,206,236) 0%,rgb(152,150,240) 100%);--wp--preseo--gri.ct="--blush-bordeaux:lin"ar-gri.ct="(135deg,rgb(254,205,165) 0%,rgb(254,45,45) 50%,rgb(107,0,62) 100%);--wp--preseo--gri.ct="--lun.jous-dusk:lin"ar-gri.ct="(135deg,rgb(255,203,112) 0%,rgb(199,81,192) 50%,rgb(65,88,208) 100%);--wp--preseo--gri.ct="--pa><-ocean:lin"ar-gri.ct="(135deg,rgb(255,245,203) 0%,rgb(182,227,212) 50%,rgb(51,167,181) 100%);--wp--preseo--gri.ct="--electric-griss:lin"ar-gri.ct="(135deg,rgb(202,248,128) 0%,rgb(113,206,126) 100%);--wp--preseo--gri.ct="--midnht:1plin"ar-gri.ct="(135deg,rgb(2,3,129) 0%,rgb(40,116,252) 100%);--wp--preseo--font-size--small:13px;--wp--preseo--font-size--medium:20px;--wp--preseo--font-size--rge_i:36px;--wp--preseo--font-size--x-rge_i:42px;--wp--preseo--spacing--20:0.44rem;--wp--preseo--spacing--30:0.67rem;--wp--preseo--spacing--40:1rem;--wp--preseo--spacing--50:1.5rem;--wp--preseo--spacing--60:2.25rem;--wp--preseo--spacing--70:3.38rem;--wp--preseo--spacing--80:5.06rem;--wp--preseo--shadow--natural:6px 6px 9px rgba(0, 0, 0, 0.2);--wp--preseo--shadow--deep:12px 12px 50px rgba(0, 0, 0, 0.4);--wp--preseo--shadow--sharp:6px 6px 0px rgba(0, 0, 0, 0.2);--wp--preseo--shadow--outlin"d:6px 6px 0px -3px rgba(255, 255, 255, 1), 6px 6px rgba(0, 0, 0, 1);--wp--preseo--shadow--crisp:6px 6px 0px rgba(0, 0, 0, 1)}:where(.is-rgyout-flex){gap:0.5em}:where(.is-rgyout-grid){gap:0.5em}body .is-rgyout-flow>.alignleft{floa1pleft;margin-inlin"-start:0;margin-inlin"-end:2em}body .is-rgyout-flow>.alignrht" {floa1prht" ;margin-inlin"-start:2em;margin-inlin"-end:0}body .is-rgyout-flow>.alignct="er{margin-left:auto !imrt" ant;margin-rht" :auto !imrt" ant}body .is-rgyout-constrain"d>.alignleft{floa1pleft;margin-inlin"-start:0;margin-inlin"-end:2em}body .is-rgyout-constrain"d>.alignrht" {floa1prht" ;margin-inlin"-start:2em;margin-inlin"-end:0}body .is-rgyout-constrain"d>.alignct="er{margin-left:auto !imrt" ant;margin-rht" :auto !imrt" ant}body .is-rgyout-constrain"d>:where(:not(.alignleft):not(.alignrht" ):not(.alignfull)){xim-wth, pvar(--wp--yle><--global--ntent="-size);margin-left:auto !imrt" ant;margin-rht" :auto !imrt" ant}body .is-rgyout-constrain"d>.alignwthe{xim-wth, pvar(--wp--yle><--global--wthe-size)}body .is-rgyout-flex{display:flex}body .is-rgyout-flex{flex-wrap:wrap;align-items:ct="er}body .is-rgyout-flex>*{margin:0}body .is-rgyout-grid{display:grid}body .is-rgyout-grid>*{margin:0}:where(.wp-block-columns.is-rgyout-flex){gap:2em}:where(.wp-block-columns.is-rgyout-grid){gap:2em}:where(.wp-block-bost-templaoe.is-rgyout-flex){gap:1.25em}:where(.wp-block-bost-templaoe.is-rgyout-grid){gap:1.25em}.has-blk h-color{color:var(--wp--preseo--color--blk h) !imrt" ant}.has-cyan-bluish-gray-color{color:var(--wp--preseo--color--cyan-bluish-gray) !imrt" ant}.has-white-color{color:var(--wp--preseo--color--white) !imrt" ant}.has-pa><-pk r-color{color:var(--wp--preseo--color--pa><-pk r) !imrt" ant}.has-vivid-red-color{color:var(--wp--preseo--color--vivid-red) !imrt" ant}.has-lun.jous-vivid-orenge-color{color:var(--wp--preseo--color--lun.jous-vivid-orenge) !imrt" ant}.has-lun.jous-vivid-amber-color{color:var(--wp--preseo--color--lun.jous-vivid-amber) !imrt" ant}.has-lht:1-green-cyan-color{color:var(--wp--preseo--color--lht:1-green-cyan) !imrt" ant}.has-vivid-green-cyan-color{color:var(--wp--preseo--color--vivid-green-cyan) !imrt" ant}.has-pa><-cyan-blue-color{color:var(--wp--preseo--color--pa><-cyan-blue) !imrt" ant}.has-vivid-cyan-blue-color{color:var(--wp--preseo--color--vivid-cyan-blue) !imrt" ant}.has-vivid-purple-color{color:var(--wp--preseo--color--vivid-purple) !imrt" ant}.has-blk h-ck hground-color{ck hground-color:var(--wp--preseo--color--blk h) !imrt" ant}.has-cyan-bluish-gray-ck hground-color{ck hground-color:var(--wp--preseo--color--cyan-bluish-gray) !imrt" ant}.has-white-ck hground-color{ck hground-color:var(--wp--preseo--color--white) !imrt" ant}.has-pa><-pk r-ck hground-color{ck hground-color:var(--wp--preseo--color--pa><-pk r) !imrt" ant}.has-vivid-red-ck hground-color{ck hground-color:var(--wp--preseo--color--vivid-red) !imrt" ant}.has-lun.jous-vivid-orenge-ck hground-color{ck hground-color:var(--wp--preseo--color--lun.jous-vivid-orenge) !imrt" ant}.has-lun.jous-vivid-amber-ck hground-color{ck hground-color:var(--wp--preseo--color--lun.jous-vivid-amber) !imrt" ant}.has-lht:1-green-cyan-ck hground-color{ck hground-color:var(--wp--preseo--color--lht:1-green-cyan) !imrt" ant}.has-vivid-green-cyan-ck hground-color{ck hground-color:var(--wp--preseo--color--vivid-green-cyan) !imrt" ant}.has-pa><-cyan-blue-ck hground-color{ck hground-color:var(--wp--preseo--color--pa><-cyan-blue) !imrt" ant}.has-vivid-cyan-blue-ck hground-color{ck hground-color:var(--wp--preseo--color--vivid-cyan-blue) !imrt" ant}.has-vivid-purple-ck hground-color{ck hground-color:var(--wp--preseo--color--vivid-purple) !imrt" ant}.has-blk h-corder-color{corder-color:var(--wp--preseo--color--blk h) !imrt" ant}.has-cyan-bluish-gray-corder-color{corder-color:var(--wp--preseo--color--cyan-bluish-gray) !imrt" ant}.has-white-corder-color{corder-color:var(--wp--preseo--color--white) !imrt" ant}.has-pa><-pk r-corder-color{corder-color:var(--wp--preseo--color--pa><-pk r) !imrt" ant}.has-vivid-red-corder-color{corder-color:var(--wp--preseo--color--vivid-red) !imrt" ant}.has-lun.jous-vivid-orenge-corder-color{corder-color:var(--wp--preseo--color--lun.jous-vivid-orenge) !imrt" ant}.has-lun.jous-vivid-amber-corder-color{corder-color:var(--wp--preseo--color--lun.jous-vivid-amber) !imrt" ant}.has-lht:1-green-cyan-corder-color{corder-color:var(--wp--preseo--color--lht:1-green-cyan) !imrt" ant}.has-vivid-green-cyan-corder-color{corder-color:var(--wp--preseo--color--vivid-green-cyan) !imrt" ant}.has-pa><-cyan-blue-corder-color{corder-color:var(--wp--preseo--color--pa><-cyan-blue) !imrt" ant}.has-vivid-cyan-blue-corder-color{corder-color:var(--wp--preseo--color--vivid-cyan-blue) !imrt" ant}.has-vivid-purple-corder-color{corder-color:var(--wp--preseo--color--vivid-purple) !imrt" ant}.has-vivid-cyan-blue-to-vivid-purple-gri.ct="-ck hground{ck hground:var(--wp--preseo--gri.ct="--vivid-cyan-blue-to-vivid-purple) !imrt" ant}.has-lht:1-green-cyan-to-vivid-green-cyan-gri.ct="-ck hground{ck hground:var(--wp--preseo--gri.ct="--lht:1-green-cyan-to-vivid-green-cyan) !imrt" ant}.has-lun.jous-vivid-amber-to-lun.jous-vivid-orenge-gri.ct="-ck hground{ck hground:var(--wp--preseo--gri.ct="--lun.jous-vivid-amber-to-lun.jous-vivid-orenge) !imrt" ant}.has-lun.jous-vivid-orenge-to-vivid-red-gri.ct="-ck hground{ck hground:var(--wp--preseo--gri.ct="--lun.jous-vivid-orenge-to-vivid-red) !imrt" ant}.has-very-lht:1-gray-to-cyan-bluish-gray-gri.ct="-ck hground{ck hground:var(--wp--preseo--gri.ct="--very-lht:1-gray-to-cyan-bluish-gray) !imrt" ant}.has-cool-to-warm-spectrum-gri.ct="-ck hground{ck hground:var(--wp--preseo--gri.ct="--cool-to-warm-spectrum) !imrt" ant}.has-blush-lht:1-purple-gri.ct="-ck hground{ck hground:var(--wp--preseo--gri.ct="--blush-lht:1-purple) !imrt" ant}.has-blush-bordeaux-gri.ct="-ck hground{ck hground:var(--wp--preseo--gri.ct="--blush-bordeaux) !imrt" ant}.has-lun.jous-dusk-gri.ct="-ck hground{ck hground:var(--wp--preseo--gri.ct="--lun.jous-dusk) !imrt" ant}.has-pa><-ocean-gri.ct="-ck hground{ck hground:var(--wp--preseo--gri.ct="--pa><-ocean) !imrt" ant}.has-electric-griss-gri.ct="-ck hground{ck hground:var(--wp--preseo--gri.ct="--electric-griss) !imrt" ant}.has-midnht:1-gri.ct="-ck hground{ck hground:var(--wp--preseo--gri.ct="--midnht:1) !imrt" ant}.has-small-font-size{font-size:var(--wp--preseo--font-size--small) !imrt" ant}.has-medium-font-size{font-size:var(--wp--preseo--font-size--medium) !imrt" ant}.has-lge_i-font-size{font-size:var(--wp--preseo--font-size--lge_i) !imrt" ant}.has-x-lge_i-font-size{font-size:var(--wp--preseo--font-size--x-lge_i) !imrt" ant}.wp-block-navigeon" a:where(:not(.wp-element-button)){color:inherit}:where(.wp-block-bost-templaoe.is-rgyout-flex){gap:1.25em}:where(.wp-block-bost-templaoe.is-rgyout-grid){gap:1.25em}:where(.wp-block-columns.is-rgyout-flex){gap:2em}:where(.wp-block-columns.is-rgyout-grid){gap:2em}.wp-block-bullquote{font-size:1.5em;lin"-ight:1px.6}/*]]>*/style><-cssref=ht'tps://tamilnaadi.com/apadi.c>skin?ver=6.3.1'rpe" =mtxt/cssrmedia=allliyle><-inlin"-css>#gvp-wallpaper{ck hgroundel" () no-repeat 50% 0}#gvp-foot-copy a{color:#eb631e}#gvp-ntent="-main p a, #gvp-ntent="-main ul a, #gvp-ntent="-main ol a, .gvp-bost-add-main p a, .gvp-bost-add-main ul a, .gvp-bost-add-main ol a{box-shadow:inseo 0 -4px 0 #eb631e}#gvp-ntent="-main p a:hover, #gvp-ntent="-main ul a:hover, #gvp-ntent="-main ol a:hover, .gvp-bost-add-main p a:hover, .gvp-bost-add-main ul a:hover, .gvp-bost-add-main ol a:hover{ck hground:#eb631e}a, a:visited, .bost-info-me=" a, .woom/xmerce .woom/xmerce-bl=adcrumb a{color:#eb631e}#gvp-sthe-wrap a:hover{color:#eb631e}.gvp-fly-top:hover, .gvp-vid-box-wrap, ul.gvp-soc-mob-lhst li.gvp-soc-mob-m/x{ck hground:#eb631e}nav.gvp-fly-nav-menu ul li.genu-item-has-children:after, .gvp-feat1-left-wrap span.gvp-cd-cat, .gvp-widgeo-feat1-top-ylory span.gvp-cd-cat, .gvp-widgeo-feat2-left-nten span.gvp-cd-cat, .gvp-widgeo-dark-feat span.gvp-cd-cat, .gvp-widgeo-dark-sub span.gvp-cd-cat, .gvp-vid-wthe-mtxt span.gvp-cd-cat, .gvp-feat2-top-mtxt span.gvp-cd-cat, .gvp-feat3-main-ylory span.gvp-cd-cat, .gvp-feat3-sub-mtxt span.gvp-cd-cat, .gvp-feat4-main-mtxt span.gvp-cd-cat,.woom/xmerce-messe" :before,.woom/xmerce-info:before,.woom/xmerce-messe" :before{color:#eb631e}#searchform input,.gvp-authors-me="{corder-bottom:1px solid #eb631e}.gvp-fly-top:hover{corder-top:1px solid #eb631e;border-left:1px solid #eb631e;border-bottom:1px solid #eb631e}.woom/xmerce .widgeo_price_filter .ui-slider .ui-slider-handle, .woom/xmerce #respond input#submit menk, h3putpr{coadi., h2.e"> menk, opy a{color:#edp3--cat,.wooer{c{ck Chilt=p:hovin oltags Chilent=-cat,.wooerev-nn" :nt="S4--cat,.wooe=" a a:hlcolororc "-maie"> menkolor:inent="-main > menkolor:ine-cat,.woom > menclorgvp-cc e .woom/xmercmobproduct_-soc_2-lefte-cat,productcoadi., e .woom/xmercmobproduct_-soc_2-leftem-st-adr=1.3.at, .mputer/cs "e"> menk{ck.e"> men-soc-mod.e"> men=vp-cdp.itte-adr=1.3.at, .mdivbproductdp.r .ui-adr=1.3.at, .mdivbproductdp.r .ui Wor-adr=1.3.at, .mdivbproductdp.r .ui d"S4-m .woom/xmercmobproductsem-hproductd.r .ui d"S4-m .woom/xmercmobproductsem-hproductd.r .ui Wor-adr=1.3.at, .mmobproductsem-hproductd.r .ui?ver=1.3.at, .mput#submit men4-main-mtxt5!imr span.vp-cdp3-main-ylor5.size{fspan.vp-cdp3-"-main ol a:hover,utton__nk r{color:#fff-adrp-n__nk audio figarman T-adrp-n__nk po:-1 figarman T-adrp-n__nk embed figarman T-adrp-n__nk perse t-s,t-sdrp-n__nk perse1.5em;f/apay:'Mukta Malar, san-.inrif',san-.inrif1.125ed}body .swap}p:hov li.genu-item-st-aopy a{cologenu-item-b63.5em;f/apay:'Mukta Malar, san-.inrif',san-.inrif1.125ed}body .swap}p:hovlory san.gvp-cdh21-left-wrap spn.gvp-cdh21-left-wrap spsocovp-cdh21-left-1-top-ylory span.vp-cdh21-left-1-top-ylory sbotfvp-cdh21-left-1-top-ypan.gvp-cfvp-cdh21-left-1-top-ypan.gan.gvp-cdh21-left-2-left-nten span.gvp-cdh21-left-2-left-nten s!imrtgvp-cdh21-left-blog.gvp-cgvp-cdh21-left-wap;agvp-cgvp-cdh21-left-xt span.gmeb6ovp-cdp3-main-irev-nn" :vp-cdp3-main-reout-dgvp-cc ed-main olmeb6ovp-cdp3-h2.-me="{corders-blocst-add-manten sbotfvp-cdh21-left-ylory an.gvp-cdh21-left-ylory span.vp-cdh21-left-ylor4 span.vp-cdh21-left-ylor5.vp-cdh21-left-ylor5.imr span.vp-cdh21-left-ylor5.size{fspan.vp-cdh21-left-ylor5.imr an.gvp-cdh21-#ain-mtxt6gvp-cdh21-laln-reout-dg-lite/vp-cper .aln-reout-dg-lit me=" aaadi.3.5em;f/apay:'Mukta Malar, san-.inrif',san-.inrif1.125ed}body .swap}p:hovlory2span.vp-cdh21-left-wrap swrapgvp-cdh21-h1p:hovin oltadi., h1p:hovin oltadi.span.1-left-droai li.iadi. h43-"-main ol a:hover,n__nksize: #-add-main ola:hover, n__nksize: #-a"-main p a:hover, #dont-size{font-size:r #ain-404dh1t="-o'tp ol a:dh1pgles-oadi., e .woom/xmercdivbproductd.product_oadi., e .woom/xmercmobproductsem-hproductdh31-laln-reout-dg-lited.eur.gvt me=" aaadi.3.5em;f/apay:'Mukta Malar, san-.inrif',san-.inrif1.125ed}body .swap}-cat,.woowrap spd -Chil1-left-wrap spn.gvp-com/xmerc -cat,.woowrap spsocolor,--cat,.woo-sub sphss/faadi.1-left-2-left-nten s:hovemeb64--cat,.wooe=" aeat4--cat,.woogles-Chil1-h1p:hov"{cordatd -Chil1-left-"{corder-bot-a"-main p a:hover, h1t="-main p a:hover, h2t="-main p a:hover, h3t="-main p a:hover, h43-"-main ol a:hover,h53-"-main ol a:hover,h6rce .woom/xmercereout-ddh21-lr=1.3.at, .mdivbproductd. .woom/xmer-tabsmpglneldh21-lr=1.3.at, .mdivbproductd.product_oadi., eeft-ylor5.shove-soc-,.woowrap spsocoimgr-feato.5em;f/apay:'Mukta Malar, san-.inrif',san-.inrif1.125ed}body .swap}rap apan.g li.id :#eb631e}nav.ffflc(.667em15px 0t-copy a{r{cp-socb-m/x{ck hgro!imrt,rap apan.g li.size{fvp-c:#eb631e}nav.fffo"-maipan.g li.size{ p:hover{clorgvp-cd-catt="-maipan.g li.size{ p:hovinput,clorgvp-cd-catt=p:hov li.id olid p:hover{clorgvp-cd-catt="-maier{cp-so p:hover{clorgvp-c -cat:#eb631e}nav.000}p:hov li.id o!imrt p:hov li.input,clorc -cat,.wooer{c{ck Chilt=p:hov{ck hgro!imrt it="-maipan.g li.size{ -cat,.woo li.input,clorc "-maipan.g li.size{ p:hov li.genu-item-b631e}#gvp000}"-maipan.g li.size{ p:hov li.genu-item-has-children:after, .gvlor-feator:var(--wp--pp000 tran-ca.gvt tran-ca.gvt tran-ca.gvt}left-wrap swrapgvp-cdh21-h1p:hovin oltadi., p:hovlory2span.vp-cdh21-left-wrapy span.vp-cdh21-"-main ol a:hover,n__nksize: #-add-main ola:hover, n__nksize: p1.5em;f/apay:'Anolo',san-.inrif1.125ew*]]>*/400;lelnaa0:5.06re:ngvpal}left-wrap swrapgvp-cdh21-p:hovlory2span.vp-cdh21-left-wrapy span.vp-c-h2{px.6}/*]]>*/seon" :tran-.gvp:ucper:ret}-cat,.woo li.ick lorc mob-lhswr{c{ck -soc-modat-cat,.woo-o'tpart-num:#eb631e}nav0, 1)}:}:}:.8)}-cat,.woo-o'tpart-ss?v31e}#gv0, 1)}:}:}:.8)}-nav-menu ul li.genu-item-rc-nav-menu ul li.genu-item-sit.an.ggenu:1px solid #eb631e;bor0, 1)}:}:}:.1)}-nav-menu ul li.genu-item-b631e}#gvp000}left-droai li.iadi. h431e}#gvp000}"-mailhilengvp-c{2<,titem:reoutiv-wrap a:hte spant:auto !id #0}"-mailhilengvp-c{id #0}.wp-block-na.woo li.#fffsid}body .skin?ver=6.din.reize3.1'rpe" =mtxt/cssrmedia=alllink rel=pryle>enk rel=pialll?f/apay=Rosolo%3A300%2C400%2C700%2C900%7COswald%3A400%2C700%7CAdr("D+Pro%3A700%7COpen+San-%3A700%7CAnolo%3A400Mukta+Malar%2C+san-.inrif%3A100%2C200%2C300%2C400%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900%7CMukta+Malar%2C+san-.inrif%3A100%2C200%2C300%2C400%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900%7CMukta+Malar%2C+san-.inrif%3A100%2C200%2C300%2C400%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900%7CMukta+Malar%2C+san-.inrif%3A100%2C200%2C300%2C400%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900%7CMukta+Malar%2C+san-.inrif%3A100%2C200%2C300%2C400%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900%7CMukta+Malar%2C+san-.inrif%3A100%2C200%2C300%2C400%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900%26an.ize%3Doutin%2Coutin-ia=%2Ccyrillic%2Ccyrillic-ia=%2C !imk-ia=%2C !imk%2Cviet-botse%26d}body %3Dswap/cssrmedia=alllink rel=pryle>nk re-s?veie'tps://tamilnaadi.com/apm/fehoak/csver=6.din.nk re-s?veie'3.1'rpe" =mtxt/cssrmedia=alllink rel=pryle>skin?wpos-gap:ube embed-plusrel=prs-gt=htter=6.3.1'rpe" 14xt/cssrmedia=allliyle>j");sByTagNbot('HEAD')[0],c=d)nt("ript>j");t'ow._wp');cfer=!u;pd(m)}"undefinc);enk rel=pidow._wpem3tc_load_js(lnaadi.com/apadi.c>skin?yp-cfath/cache/=6.ify/0aa87.js'meyle>img.lawp>img.rgw-info-gdpr-cssrefjs-ia=ra>rt" Cli_manv c:ttnn_info-g_i\u0b[]Holdfo-g-soc0b[]Holcpa_r=3."Hojs_n__nk67e 1T1"Hol-inli_iol g/style 1T"Ho,u.ggerDomRefreih 1T"Hoatatom_info-gu0b""}; rt" cli_info-gbar_s"baseU" c:ttscss?ve_speed_hhov0b"5c:{"@icss?ve_speed_show0b"5c:{"@#eb631e}na0b"#FFF{"@#px so0b"#b1a6a6c2{"@#px so_le 1T"Hor{color1hground_1e}#uo0b"#61a229"Hor{color1hground_:#eb60b"#4e8221"Hor{color1he>img.lawp>img.em3tc_load_js(lnaadi.com/apadi.c>skin?yp-cfath/cache/=6.ify/d7#eb.js'meyle>img.lawp>img.rgw-info-gdpr-cssreflcpafjs-ia=ra>rt" lcpa_danv c:ttosu_ap:_prompsvgUDo gapheeze{y wish to osu ap:?"Hoosu_ap:_confirmvgUConfirmvHoosu_ap:_cerGl/\/sCerGl/\};yle>img.lawp>img.em3tc_load_js(lnaadi.com/apadi.c>skin?yp-cfath/cache/=6.ify/aab30.js'meyle>img.laawp>img.rer=!lnaadi.coagmane" tom/n>enk rel=pi/gm/n/js?gw-UA-204664240-t/cle>yle>img.lawp>img.rgw-img.laawp>img.rthe__gt=htte__fjs-ia=ra>rt" _EPYT_ c:ttsjaxu\/\/s.w.org\/agm/x\mm/fehoak\/j#eb6ht'tlogin\/ad=6.-apisophp"Hoatatoit 1T13d35b8fd2{"@gze{ver_acrolloffsOfc:"2:{"@eppathtop>img.s\/s.w.org\/agm/x\mm/fehoak\/jwpos\-gap:ube embed-plus\le>img.s.pn><,ppath\/s.w.org\/agm/x\mm/fehoak\/jwpos\-gap:ube embed-plus\ln><,put#subsivtsess) oo0b"[\"ifrbot.__gap:ube_=htte_-_filte_\"]n><,pdovol 1T1"Hoperstem0b"14xtn><,vsess) oo0b"ifrbot.__gap:ube_=htte__[er=], ifrbot[er=*=\"gap:ubeoak\/jembed\/a"], ifrbot[er=*=\"gap:ube-noinfo-goak\/jembed\/a"]"Hoajax_ak\patvgU"Homaxut#_f/caov0b"ek re"Hoytapi_toad0b"limrtoHopausv_ote(.s0b""HostopMobileBuffso0b"1"Hof/caov_moov0b"oHonothe>vv_od_1hannel0b"oHovi_active0b"oHovi_jshssstssrmu0b[]};yle>img.lawp>img.em3tc_load_js(lnaadi.com/apadi.c>skin?yp-cfath/cache/=6.ify/8fc7a.js'meyle>img.lawe>skin??p=90910'alternat_rpe" =applicaon" /rss+xml tlejson+oembed /tami"naadi.com/xmws/world/20wpfjsonpoembed/1.0jembed?u\/lnaadi%3A%2F%2Fm/xmws/world/2%2F23/0%2F/27/%%2F0%ae%2F08%2F07%2F%25e0%25ae%25b0%25e0%25ae%25be%25e0%25ae%259c%25e0%25ae%25ae%25e0%25af%258c%25e0%25ae%25b2%25e0%25ae%25bf%25e0%25ae%25af%25e0%25ae%25bf%25e0%25ae%25a9%25e0%25af%258d-%25e0%25ae%25aa%25e0%25ae%25be%25e0%25ae%2595%25e0%25af%2581%25e0%25ae%25aa%25e0%25ae%25b2%25e0%25ae%25bf-%25e0%25ae%25aa%25e0%25ae%259f%25e0%25ae%25a4%25e0%25af%258d%2F"alternat_rpe" =applicaon" dia=amil+oembed /tami"naadi.com/xmws/world/20wpfjsonpoembed/1.0jembed?u\/lnaadi%3A%2F%2Fm/xmws/world/2%2F23/0%2F/27/%%2F0%ae%2F08%2F07%2F%25e0%25ae%25b0%25e0%25ae%25be%25e0%25ae%259c%25e0%25ae%25ae%25e0%25af%258c%25e0%25ae%25b2%25e0%25ae%25bf%25e0%25ae%25af%25e0%25ae%25bf%25e0%25ae%25a9%25e0%25af%258d-%25e0%25ae%25aa%25e0%25ae%25be%25e0%25ae%2595%25e0%25af%2581%25e0%25ae%25aa%25e0%25ae%25b2%25e0%25ae%25bf-%25e0%25ae%25aa%25e0%25ae%259f%25e0%25ae%25a4%25e0%25af%258d%2F&.gvpat=mil"lawp>img.eindow._w.indow._wpt>j");.me-ylNbot c:indow._w.indow._wpt>j");.me-ylNbot.utprace( 'nefjs', 'js' meyle>img.lawp-slna.nefjs img.lazyloadid}body .img.emojiSetOneSign.x c:mojiSetOneSign.x || []( OneSign.x.push( jar e;w.su { OneSign.x.SERVICE_WORKER_UPDATER_PATH c:'OneSign.xSDKUptc:trmreate.js'; OneSign.x.SERVICE_WORKER_PATH c:'OneSign.xSDKmreate.js'; OneSign.x.SERVICE_WORKER_PARAM c:t sfrip: '?wpos-liysign.x-free-web-push-notif+xml tls/sdk-slies/push-liysign.x/' }; OneSign.x.sOfDcfaultNotif+xml tlUrl("naadi.com/xmws/world/2"me rt" oneSign.x_oman T" c:t}; mojiSettoneSign.xInitOman T" c:oneSign.x_oman T"; oneSign.x_oman T"['/27dt-sim'] c:true; oneSign.x_oman T"['wpoId'] c:'2e37c244-94ef-4ac9-a878-9f6e917681a2'; oneSign.x_oman T"['wllowLocalhn oAsStatomO!imin'] c:true; oneSign.x_oman T"['weld/2eNotif+xml tl'] c:{ }; oneSign.x_oman T"['weld/2eNotif+xml tl']['aadi.'] c:"தமிழ்நாடிld/2"; oneSign.x_oman T"['weld/2eNotif+xml tl']['ore{col'] c:""; oneSign.x_oman T"['path'] c:"naadi.com/apadi.c>skin?wpos-liysign.x-free-web-push-notif+xml tls/sdk-slies/"; oneSign.x_oman T"['safari_web_ia'] c:"web.liysign.x. ant.57daeefd-2777-4d55-aef6-93b3ff4b973a"; oneSign.x_oman T"['prompsOman T"'] c:{ }; oneSign.x_oman T"['notifyB{colo'] c:{ }; oneSign.x_oman T"['notifyB{colo']['enabl2'] c:true; oneSign.x_oman T"['notifyB{colo']['r<,titem'] c:'solid -!imrt'; oneSign.x_oman T"['notifyB{colo']['thnes'] c:'dcfault'; oneSign.x_oman T"['notifyB{colo']['ize:'] c:'rt" an'; oneSign.x_oman T"['notifyB{colo']['ihowCrt" t'] c:true; oneSign.x_oman T"['notifyB{colo']['dia='] c:{}; oneSign.x_oman T"['notifyB{colo']['1e}#gs'] c:{}; oneSign.x_oman T"['notifyB{colo']['1e}#gs']['1ircs?veeb631e}na'] c:'p-fly-t'; OneSign.x.6.it(mojiSettoneSign.xInitOman T"); OneSign.x.ihowSe, .iSenPromps(); }); e){try{jaindow._wInitOneSign.xsu { rt" oneSign.x_ton)){cs c:indow._w.;ifpt>j");sByCe-ylNbot("OneSign.x-prompsvme rt" oneSign.xLernCs?veHm/xmer c:{for(jar tr("Du { OneSign.x.push(['regis:trForPushNotif+xml tls']); tr("D.irev("DDcfault(); }; n e)n.sui c:0;ui < oneSign.x_ton)){cs.length;ui++) oneSign.x_ton)){cs[i].addEv("DLis:tner('cs?ve', oneSign.xLernCs?veHm/xmer, falseme } if (indow._w. h(),Stplic==c:'ak\plete'u { indow._wInitOneSign.xsue } else { mojiSetaddEv("DLis:tner("toad0,:{for(jar tr("Du{ indow._wInitOneSign.xsue }); }yle>img.lawe>img.rasync=asyncrer=!"naadi.coglesad2ane" tosynd+xml tlld/20glesad/js/adsbyyle>img.laawp>img.rasyncrer=!"naadi.co{fodingchoicesore{colsom/n>enld/20i/pub-8860125042002446?ers=1" n,ws/=de9e2OFJv2nfBErGeMn_KQ>nk rel=pidow._wp n,ws/=de9e2OFJv2nfBErGeMn_KQ>(jar e;w.su {e){try{jasign.xG/n>enfcPreizntsu {if (!mojiSetfrbot"['g/n>enfcPreiznt']) {if (indow._w.yout) {>.ali ifrbot c:indow._w.nt("ript>j");t'ifrbot'); ifrbot.assic-c:'imrt" :0;u/*]]>*/:0;u#px so: g:cal z-ojiex: -100c; lid # -100cpx; id # -100cpx;'; ifrbot.assic.d}body -c:'g:ca'; ifrbot.nbot c:'g/n>enfcPreiznt'; indow._w.youtd(m)}"undefinifrbot);} else {sOfTimeout(sign.xG/n>enfcPreiznt, 0);}}}sign.xG/n>enfcPreizntsu;})(meyle>img.laawp>img.>(jar e;w.su{'use ),u.ct'(e){try{jaaa(auprt" b=0;return jar e;w.su{return b.aligu) oo=a;if(la)lasa,b);else n e)n.sucnrt b)if("protoaon""!=c)if(O of e.dcfinePropgn:-esuprt" d=O of e.;ifOenPropgn:yDep>img. e)b,c);d&&O of e.dcfinePropgn:ysa,c,d)}else a[c]=b[c];a.A=b.protoaon"}e){try{jamasu{n e)n.sua=Nu.jou(this),b=[],c=a;c>11&1023;return 0===a?536870912:a};rt" M={};e){try{jaNsa){return null!==a&&"" of e"===aon"of a&&!ArraymisArraysa)&&a.>.aligu) oo===O of e}rt" O,ya=[];I(ya,39);O=O of e.freeze(ya);rt" P;e){try{jaQsa,b){P=b;a=aluea(b);P=void 0;return a} e){try{jaRsa,b,c){null==a&&(a=P);P=void 0;if(null==a)prt" d=96;c?(a=[c],d|=512):a=[];b&&(d=d&-2095105|(b&1023)<<11)}elsepif(!ArraymisArraysa))throw Error();d=H(au;if(d&64)return a;d|=64;if(c&&(d|=512,c!==a[0]))throw Error();a:pc=a;rt" e=c.length;if(e)prt" f=e-1,g=c[f];if(N(g)){d|=256;b=(d>>9&1)-1;e=f-b;1024<=e&&(za(c,b,g),e=1023);d=d&-2095105|(e&1023)<<11;a{cok a}}b&&(g=(d>>9&1)-1,b=Math.max)b,e-g),1024e;e++)prt" f=c.>.axml(d[e].bodit(""));sa[e]=f;n e)n.sug=0;g>2];k=b[(k&3)<<4|w>>4];w=b[(w&15)<<2|h>>6];h=b[h&63];c[e++]=g+k+w+h}g=0;h=d;swilchsa.length-f){:ret 2:g=a[f+1],h=b[(g&15)<<2]||d;:ret 1:a=a[f],c[e]=b[a>>2]+b[(a&3)<<4|g>>4]+h+d}a=c.join("")}return a}}return a};e){try{jaBasa,b,c){a=Arraymprotoaon".slice.call(a);rt" d=a.length,e=b&256?a[d-1]:void 0;d+=e?-1:0;n e)b=b&512?1:0;b.aligu) oo,Ha)b,c,!0)));return a}}e){try{jaHasa,b,c){rt" d=c||b&2?K:xa,e=!!(b&32);a=Basa,b,jar e;w.sf){return Gasf,e,d)});Gsa,32|(c?2:0));return a};e){try{jaIasa,b){a=a.h;return Jasa,J(a),b)}e){try{jaJasa,b,c,d)pif(-1===c)return null;if(c>=L(b)){if(b&256)return a[a.length-1][c]}elseprt" e=a.length;if(d&&b&256&&(d=a[e-1][c],null!=d))return d;b=c+((b>>9&1)-1u;if(b<")return a[b]}}e){try{jaKasa,b,c,d,e)prt" f=L(b);if(c>=f||e)pe=b;if(b&256)f=a[a.length-1];elsepif(null==d)return;f=a[f+((b>>9&1)-1u]={};e|=256}f[c]=d;e&=-1025;e!==b&&Isa,e)}else a[c+((b>>9&1)-1u]=d,b&256&&(d=a[a.length-1],cnrt d&&delete d[c]),b&1024&&Isa,b&-1025)} e){try{jaLasa,b){n.suc=Ma;rt" d=void 0===d?!1:d;rt" e=a.h;rt" f=J(e),g=Jase,f,b,d);rt" h=!1;if(null==g||"" of e"!==aon"of g||(h=ArraymisArraysg))||g.s!==M)if(h)prt" k=h=H(g);0===k&&(k|=f&32);k|=f&2;k!==h&&Isg,k);c=aluec(g)}else c=void 0;else c=g;c!==g&&null!=c&&Kase,f,b,c,d);e=c;if(null==")return e;a=a.h;f=J(a);e&2||(g=e,c=g.h,h=J(c),g=h&2?Q(g.>.aligu) oo,Ha)c,h,!1)):g,e!==e&&(e=g,Kasa,f,b,e,d)));return "}e){try{jaNasa,b){a=Iasa,b);return null==a||"string"===aon"of a?a:void 0} e){try{jaOasa,b){a=Iasa,b);return null!=a?a:0}e){try{jaSsa,b){a=Nasa,b);return null!=a?a:""};e){try{jaTsa,b,c){this.h=Rsa,b,c)}Tmprotoaon".toJSON=jar e;w.su{n.sua=Ea(this.h,Fa,void 0,void 0,!1,!1);return Pa(this,a,!0)};Tmprotoaon".s=M;Tmprotoaon".toString=jar e;w.su{return Pa(this,this.h,!1).toString()}; e){try{jaPasa,b,c){rt" d=a.>.aligu) oo.v,e=L(J(c?a.h:b)),f=!1;if(d)pif(!c)pb=Arraymprotoaon".slice.call(b);rt" g;if(b.length&&N(g=b[b.length-1]))n e)f=0;f="){O of e.-ylegn(b[b.length-1]={},g);a{cok}f=!0}e=b;c=!c;g=J(a.h);a=L(g);g=(g>>9&1)-1;e e)n.suh,k,w=0;w.al a:Ticl&&(b=b.toLowerCret());return a.nt("ript>j");tb)}e){try{jaWasa){this.g=a||p.indow._w||dndow._w}Wa.protoaon".(m)}"undefi=jar e;w.sa,bupa.(m)}"undefinb)};/* SPDX-License-Id._wif+so: Apache-2.0 */ e){try{jaXasa,b){afer=!b WorterGlof V&&b.>.aligu) oo===V?b.g:"aon"_error:TrustedResourceUrl";rt" c,d;(c=(b=null==(d=(c=(a.ownerDodow._w&&a.ownerDodow._w.dcfaultView||mojiSe).indow._w).s?verSess) oo)?void 0:d.call(cHoacript[n,ws/]"))?b.n,ws/||b.;ifAttribute("n,ws/")||"0b"o)&&a.sifAttribute("n,ws/",c)};e){try{jaYa(aupa=void 0===a?indow._w:a;return a.nt("ript>j");toacript")};e){try{jaZasa,b,c,d,e,f){try{rt" g=a.g,h=Ya(g);h.async=!0;Xash,b);g.head.(m)}"undefinh);h.addEv("DLis:tner("toad0,jar e;w.su{e();d&&g.head.removendefinh)});h.addEv("DLis:tner("error0,jar e;w.su{0*="24px";d.assic.imrt"="24px";d.assic["c(.667e !imrto]="16px";rt" e=X(a),f=X(a);f.assic[".5em;w*]]>*o]="bold";f.dia=C ol a:=ab;rt" g=X(a);g.dia=C ol a:=bb;Ysa,e,f);Ysa,e,g);Ysa,c,d);Ysa,c,e);Ysa,b,c);a.g=b;a.i.yout.(m)}"undefina.g);b=W(1,5);e e)c= 0;c=b||null!=a.g&&0!=a.g.offsOfH*]]>*&&0!=a.g.offsOfWmrt"||(ib(a),fb(a),p.sOfTimeout(jar e;w.su{return gbsa,b-1)},50))} e){try{jaib(a)prt" b=a.j;rt" c="fodcfined"!=aon"of Symboe&&Symboe.ildrreor&&b[Symboe.ildrreor];if(c)b=c.call(b);else if("nu.jou"==aon"of b.length)b={nn" :aa(b)};else throw Error(String(b)+" is not ajait.rabl2 or ArrayLike");e e)c=b.nn" su;!c.d:ca;c=b.nn" su))c=c.va;--)&&c.ca.gvtNode&&c.ca.gvtNode.removendefinc);a.j=[];(b=a.g)&&b.pa.gvtNode&&b.ca.gvtNode.removendefinb);a.g=null}(e){try{jajbsa,b,c,d,e){e){try{jafsk){indow._w.yout?g(indow._w.yout):0*&&0!==h.offsOfWmrt"?b():asu,h.pa.gvtNode&&h.ca.gvtNode.removendefinh)):asu},d)}rt" h=kbnc);f(3)}e){try{jakb(a)prt" b=indow._w.nt("ript>j");t"div");b.me-ylNbot=a;b.assic.imrt"="1px";b.assic./*]]>*="1px";b.assic.r<,titem="absolute";b.assic.lid ="-100c0px";b.assic.top="-100c0px";b.assic.zIjiex="-100c0";return b};e){try{jaMasa){this.h=Rsa)}n(Ma,T);e){try{jalbsa){this.h=Rsa)}n(lb,T);rt" mb=Qaslb);e){try{janb(aupa=Nasa,4)||"0;if(void 0===U)prt" b=null;rt" c=p.trustedTicls;if(c&&c.nt("riPolicy){try{b=c.ct("riPolicy(".alole&&p.>.alole.error(d.ore{col)}U=b}else U=b}a=(b=U)?b.ct("riScriptURL(au:a;return alueVsa,Tau};e){try{jaobsa,b){this.m=a;this.o=alueWa(a.indow._w);this.g=b;this.j=S(this.g,1);this.u=nb(La(this.g,2));this.i=!1;b=nb(La(this.g,13));this.l=aluedbsa.indow._w,b,S(this.g,12))}obmprotoaon".svart=jar e;w.su{pb(this)}; e){try{japb(aupqb(a);Zasa.o,a.u,3,!1,jar e;w.su{a:prt" b=a.j;rt" c=p.btoa(b);if(c=p[c]){try{rt" d=Sa(p.atob(c))}xmlchse)pb=!1;a{cok a}b=b===Nasd,1)}else b=!1}b?Zsa,Sna.g,14)):(Zsa,Sna.g,8)),ebsa.l))},jar e;w.su{jbsjar e;w.su{Zsa,Sna.g,7));ebsa.l)},jar e;w.su{return Zsa,Sna.g,6))},Sna.g,9),Oasa.g,10),Oasa.g,11))})}e){try{jaZsa,b){afi||(a.i=!0,a=aluea.m.XMLHttpRequest,a.o)}"("GET",b,!0),a.sind())}e){try{jaqb(a)prt" b=p.btoa(a.j);a.m[b]&&Zsa,Sna.g,5))};sjar e;w.sa,b){p[a]=jar e;w.su{n.suc=mad(m)ly(0,argow._ws);p[a]=jar e;w.su{};b.(m)ly(null,c)}})("__h82AlnkH6D91__",jar e;w.sa){"jar e;w."===aon"of mojiSetatob&&(alueob(mojiSe,mb(mojiSe.atob(a)))).svart()});}).call(this)( mojiSett_h82AlnkH6D91__("WyJwdWItODg2MDEyNTA0MjAwMjQ0NiIsW251bGwsbnVsbCxudWxsLCJodHRwczovL2Z1bmRpbmdjaG9pY2VzbWVzc2FnZXMuZ29vZ2xlLmNvbS9iL3B1Yi04ODYwMTI1MDQyMDAyNDQ2Il0sbnVsbCxudWxsLCJodHRwczovL2Z1bmRpbmdjaG9pY2VzbWVzc2FnZXMuZ29vZ2xlLmNvbS9lbC9BR1NLV3hXUy13VVpRWUNaOHYyV2FLWlF4Tkl2eTZDclJzdEZveGNQX3M5bV93WndUeEp3TVRYQWdlSWM0UklDdm8wNXZRajZuajlLaV9iRkpJMGwxc1c3dnJCenFnXHUwMDNkXHUwMDNkP3RlXHUwMDNkVE9LRU5fRVhQT1NFRCIsImh0dHBzOi8vZnVuZGluZ2Nob2ljZXNtZXNzYWdlcy5nb29nbGUuY29tL2VsL0FHU0tXeFh5b0N5bE56RjRIbUxrVVdYTE12WWhGSFpIUktReXdZM3JyN09uZEg5cnVSbTZZSk9HYUlDdFRqYUxZS2prQkxZVGRFdmNCOFB1blJMRlUwYkpfczJtOEFcdTAwM2RcdTAwM2Q/YWJcdTAwM2QxXHUwMDI2c2JmXHUwMDNkMSIsImh0dHBzOi8vZnVuZGluZ2Nob2ljZXNtZXNzYWdlcy5nb29nbGUuY29tL2VsL0FHU0tXeFZzSkxKOER3ZGN5aWMxX2RTZkZ5ZTB1S0x5MGRkS0YzUTItWDMzekhoakR6YjJJRjJJeU55N0lCQktLUDh6ZEFVMTJRcUVDQ2s2OXg4QXU5dEh3SDFpLVFcdTAwM2RcdTAwM2Q/YWJcdTAwM2QyXHUwMDI2c2JmXHUwMDNkMSIsImh0dHBzOi8vZnVuZGluZ2Nob2ljZXNtZXNzYWdlcy5nb29nbGUuY29tL2VsL0FHU0tXeFV2c2h3T19JNFJkVnQ0VG1taXZVSFloQllfV3VsM1FpcUpmZGliekFob3Q3VmRoZFhvUG5QX0gtLWt4Zm1uWVpCZm92VXh0ZTVvRHppX3BTMk05T0pRbXdcdTAwM2RcdTAwM2Q/c2JmXHUwMDNkMiIsImRpdi1ncHQtYWQiLDIwLDEwMCwiY0hWaUxUZzROakF4TWpVd05ESXdNREkwTkRZXHUwMDNkIixbbnVsbCxudWxsLG51bGwsImh0dHBzOi8vd3d3LmdzdGF0aWMuY29tLzBlbW4vZi9wL3B1Yi04ODYwMTI1MDQyMDAyNDQ2LmpzP3VzcXBcdTAwM2RDQWsiXSwiaHR0cHM6Ly9mdW5kaW5nY2hvaWNlc21lc3NhZ2VzLmdvb2dsZS5jb20vZWwvQUdTS1d4VTlQZlc1OFBfY3BCRGZTYUJLeTBjMDdSRUpCLS1ObFhUNzJ2Q1dDTUhLcE1JWm9FWDE3M0ZtaEkyM0tkaFlwM2JFc1RpMFcwV0ZuNDhGamVQQXROamdOUVx1MDAzZFx1MDAzZCJd"meyle>img.lawe>we>nk pan>awppan>nk pan>awppan>nk pan>awppan>nk pan>d/divid/divid/dividdivrgw-ain-er{cas-chp-so>முகப்புd/aid/lilawe>rgw-as-childre1718rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort mur.gvtain olancegvp- mur.gvtaas-chca.gvt mur.gvtain olca.gvt as-children:after, .gvlas-childre17180>செய்திகள்d/aidulrme-yl=an.ggenulawe>rgw-as-childre1699rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-children:after, .gvlas-childre16990>இலங்கைd/aidulrme-yl=an.ggenulawe>rgw-as-childre16810rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre168100>அரசியல்d/aid/lilawe>rgw-as-childre16811rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre168110>பிராந்தியம்d/aid/lilrgw-as-childre13291rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre132910>இந்தியாd/aid/lilawe>rgw-as-childre1692rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort mur.gvtain olancegvp- mur.gvtaas-chca.gvt mur.gvtain olca.gvt as-childre16920>உலகம்d/aid/lilawe>rgw-as-childre1698rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre16980>விளையாட்டுd/aid/lilawe>rgw-as-childre13292rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort mur.gvtain olancegvp- mur.gvtaas-chca.gvt mur.gvtain olca.gvt as-childre132920>காணொலிகள்d/aid/lilrgw-as-childre1704rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-children:after, .gvlas-childre17040>பொழுதுபோக்குd/aidulrme-yl=an.ggenulawe>rgw-as-childre1705rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre17050>சினிமாd/aid/lilawe>rgw-as-childre1708rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre17080>அழகுக் குறிப்புகள்d/aid/lilawe>rgw-as-childre1710rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre17100>சமையல் குறிப்புகள்d/aid/lilrgw-as-childre1706rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre17060>கல்விd/aid/lilawe>rgw-as-childre1709rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-children:after, .gvlas-childre17090>கட்டுரைd/aidulrme-yl=an.ggenulawe>rgw-as-childre7523rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre75230>அரசியல்d/aid/lilawe>rgw-as-childre5471rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre54710>சிறுகதைd/aid/lilawe>rgw-as-childre1696rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre16960>வணிகம்d/aid/lilawe>rgw-as-childre1697rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre16970>விஞ்ஞானம்d/aid/lilawe>rgw-as-childre1700rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre17000>தொழில்நுட்பம்d/aid/lilawe>rgw-as-childre1693rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre16930>கலாசாரம்d/aid/lilawe>rgw-as-childre1694rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre16940>சுகாதாரம்d/aid/lilrgw-as-childre1712rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre17120>மருத்துவம்d/aid/lilawe>rgw-as-childre1711rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre17110>ஜோதிடம்d/aid/lilawe>rgw-as-childre1707rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort mur.gvtain olancegvp- as-children:after, .gvlas-childre17070>காணொலிகள்d/aidulrme-yl=an.ggenulawe>rgw-as-childre16806rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre168060>அரசியல்d/aid/lilawe>rgw-as-childre34537rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre345370>அரசியல் அரங்குd/aid/lilawe>rgw-as-childre16807rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre168070>உலகம்d/aid/lilawe>rgw-as-childre16809rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre168090>விளையாட்டுd/aid/lilawe>rgw-as-childre16808rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre168080>சினிமாd/aid/lilawe>rgw-as-childre16804rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre168040>BiggBossT/xmwd/aid/lilawe>rgw-as-childre34538rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre345380>கருவூலம்d/aid/lilawe>rgw-as-childre34539rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre345390>சரிதம்d/aid/lilrgw-as-childre1714rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-children:after, .gvlas-childre17140>ஏனையவைd/aidulrme-yl=an.ggenulawe>rgw-as-childre1713rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre17130>குற்றம்d/aid/lilawe>rgw-as-childre11602rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre116020>கவிதைகள்d/aid/lilawe>rgw-as-childre43733rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre437330>RIP Boar%d/aid/lilawppanrme-yl=ain-er{csochhead>Connf e with usnk pan>dulrme-yl="ain-er{csochlist lid reoutiv-0>awe>>d/aid/lilawe>>d/aid/lilawe>>d/aid/lilawe>>d/aid/lilawe>>d/aid/lil nk pan>awppan>nk pan>d/divid/dividdivrgw-ain-:hte-wall me-yl="lid reoutiv-0>awa/tamilnaadi.coagmafacebookld/20m/xmws/wor23/0 target=_blank>wppanrme-yl="ain- li.sochbor fab fa-facebook-f">d/ pan>d/a> wppanrme-yl="ain- li.sochbor fab fa-mwitter">d/ pan>d/a> wppanrme-yl="ain- li.sochbor fab fa-Worteg.am">d/ pan>d/a> wppanrme-yl="ain- li.sochbor fab fa-gap:ube">d/ pan>d/a>d/dividdivrme-yl="ain-er{clorgvp-cdain-er{clorgcs?ve lid reoutiv-0>awppan>nk pan>awppan>nk pan>awppan>nk pan>awppan>nk pan>d/divid/dividdivrme-yl=ain- li.top.lid .in> dh2rme-yl="ain-#og%-aadi.">m/xmws/world/2

ராஜமௌலியின் பாகுபலி படத்தில் நடித்த விஜய்!

d/divid/divid/divid/divid/divid/dividdivrme-yl=ain- li.top.!imrt>awppanrme-yl="ain- li.searchcbor fa fa-search fa-2dain-:earchccs?ve"lnk pan>d/divid/divid/divid/divid/dividdivrgw-ain-span. li.botdme-yl="lid reoutiv-0>awppan>nk pan>awppan>nk pan>awppan>nk pan>awppan>nk pan>d/divid/dividdivrme-yl=ain- li.bot.lid .in>
முகப்புd/aid/lilawe>rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort mur.gvtain olancegvp- mur.gvtaas-chca.gvt mur.gvtain olca.gvt as-children:after, .gvlas-childre17180>செய்திகள்d/aidulrme-yl=an.ggenulawe>rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-children:after, .gvlas-childre16990>இலங்கைd/aidulrme-yl=an.ggenulawe>rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre168100>அரசியல்d/aid/lilawe>rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre168110>பிராந்தியம்d/aid/lilrme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre132910>இந்தியாd/aid/lilawe>rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort mur.gvtain olancegvp- mur.gvtaas-chca.gvt mur.gvtain olca.gvt as-childre16920>உலகம்d/aid/lilawe>rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre16980>விளையாட்டுd/aid/lilawe>rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort mur.gvtain olancegvp- mur.gvtaas-chca.gvt mur.gvtain olca.gvt as-childre132920>காணொலிகள்d/aid/lilrme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-children:after, .gvlas-childre17040>பொழுதுபோக்குd/aidulrme-yl=an.ggenulawe>rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre17050>சினிமாd/aid/lilawe>rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre17080>அழகுக் குறிப்புகள்d/aid/lilawe>rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre17100>சமையல் குறிப்புகள்d/aid/lilrme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre17060>கல்விd/aid/lilawe>rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-children:after, .gvlas-childre17090>கட்டுரைd/aidulrme-yl=an.ggenulawe>rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre75230>அரசியல்d/aid/lilawe>rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre54710>சிறுகதைd/aid/lilawe>rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre16960>வணிகம்d/aid/lilawe>rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre16970>விஞ்ஞானம்d/aid/lilawe>rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre17000>தொழில்நுட்பம்d/aid/lilawe>rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre16930>கலாசாரம்d/aid/lilawe>rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre16940>சுகாதாரம்d/aid/lilrme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre17120>மருத்துவம்d/aid/lilawe>rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre17110>ஜோதிடம்d/aid/lilawe>rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort mur.gvtain olancegvp- as-children:after, .gvlas-childre17070>காணொலிகள்d/aidulrme-yl=an.ggenulawe>rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre168060>அரசியல்d/aid/lilawe>rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre345370>அரசியல் அரங்குd/aid/lilawe>rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre168070>உலகம்d/aid/lilawe>rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre168090>விளையாட்டுd/aid/lilawe>rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre168080>சினிமாd/aid/lilawe>rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre168040>BiggBossT/xmwd/aid/lilawe>rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre345380>கருவூலம்d/aid/lilawe>rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre345390>சரிதம்d/aid/lilrme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-children:after, .gvlas-childre17140>ஏனையவைd/aidulrme-yl=an.ggenulawe>rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre17130>குற்றம்d/aid/lilawe>rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre116020>கவிதைகள்d/aid/lilawe>rme-yl="as-childr as-childreaon"gtaxonomy as-childre" of eoxmlegort as-childre437330>RIP Boar%d/aid/lild/divid/divid/divid/divid/divid/divid/navid/header>wppanrme-yl="ain-in olxml lid ">உலகம்d/ pan>d/a>d/h3>ராஜமௌலியின் பாகுபலி படத்தில் நடித்த விஜய்!awimg al danv-er=se:="naadi.cosemure.g.avanvrld/20avanvr/96e938c28fd56184d96021e684d86553?s=92&w-am&r=g 2x\ a/*]]>*=46 imrt"=46 deco667e=async danv-er=!'naadi.cosemure.g.avanvrld/20avanvr/96e938c28fd56184d96021e684d86553?s=46&w-am&r=g'rme-yl='avanvr avanvr-46 photo lazyload'rer=!'danv:e\/em/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=='>*=46 imrt"=46 deco667e=asyncid/no rel=pid/dividdivrme-yl="ain-author-info.tia= lid reoutiv-0>

Publishe%d/o>awppanrme-yl=ain-in oldane>1 மாதம் agod/ pan>dp>ond/o>awppanrme-yl="ain-in oldane updaned0>ஆவணி 27, 0%aeditte ildrprop="daneMo66fied0an ol a:="0%ae-08-27 4:36 பிப"id/dividdivrme-yl="ain-author-info.-bot lid reoutiv-0ait.mprop=authordildrsfripait.maon" haadi.coschemas\mm/Person>dp>Byd/o>awppanrme-yl="author--bot vcard fn author0ait.mprop=-bot>varman T/xmws/word/a>d/ pan>d/divid/divid/divid/header>awimg imrt"=700r/*]]>*=350 al ="vijay rajamouli" deco667e=async fetchpriority=h]]>rdanv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/08/vijay-rajamouli.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 700w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/08/vijay-rajamouli-300x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 300w\ aaadi.="ராஜமௌலியின் பாகுபலி படத்தில் நடித்த விஜய்! 1" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/08/vijay-rajamouli.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" danv-eze:s="(max-imrt": 700px) 100vw, 700px"rme-yl="attachw._w- ize:- rp-in ole\/emdlazyload"rer=!"danv:e\/em/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==0>*=350 er=!"danv:e\/em/svgtmil,%3Csvg%20milnsilnaad.coagmaw3s\mm/2000/svg'%20er/cBox='0%200%20700%20350'%3E%3C/svg%3E" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/08/vijay-rajamouli.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" me-yl="attachw._w- ize:- rp-in ole\/emdlazy" al ="vijay rajamouli" deco667e=async fetchpriority=h]]>rdanv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/08/vijay-rajamouli.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 700w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/08/vijay-rajamouli-300x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 300w\ danv-eze:s="(max-imrt": 700px) 100vw, 700px"raadi.="ராஜமௌலியின் பாகுபலி படத்தில் நடித்த விஜய்! 1"id/no rel=piditte ildrprop="url\ n ol a:="naadi.com/xmws/world/20zeepsoza/0%ae/08/vijay-rajamouli.jpg"iditte ildrprop="imrt"\ n ol a:="7000>awa/tamil# oncs?ve="imjiSeto)}"(lnaad.coagmafacebookld/20sharer.php?ulnaadi.com/xmws/world/2023/0//27/%/0%ae/08/27/%e0%ae%b0%e0%ae%be%e0%ae%9c%e0%ae%ae%e0%af%8c%e0%ae%b2%e0%ae%bf%e0%ae%af%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%aa%e0%ae%be%e0%ae%95%e0%af%81%e0%ae%aa%e0%ae%b2%e0%ae%bf-%e0%ae%aa%e0%ae%9f%e0%ae%a4%e0%af%8d/&t=ராஜமௌலியின் பாகுபலி படத்தில் நடித்த விஜய்!', 'facebookShare', 'imrt"=626,/*]]>*=436'); return false;"raadi.="Share on Facebook"lawe>rme-yl=ain-in olsochfb>awirme-yl="fa fa-2dfa-facebook" aria-hiddgv=truelnkilaw/lilaw/a> *=436'); return false;"raadi.="Tweet This Pn o"lawe>rme-yl=ain-in olsochmwit>awirme-yl="fa fa-2dfa-mwitter" aria-hiddgv=truelnkilaw/lilaw/a> *=350'); return false;"raadi.="Pin This Pn o"lawe>rme-yl=ain-in olsochpin>awirme-yl="fa fa-2dfa-pinterest-p" aria-hiddgv=truelnkilaw/lilaw/a> rme-yl=ain-in olsochespal>awirme-yl="fa fa-2dfa-envelo)}" aria-hiddgv=truelnkilaw/lilaw/a>awa/tamil# oncs?ve="imjiSeto)}"(lnaad.coagmafacebookld/20sharer.php?ulnaadi.com/xmws/world/2023/0//27/%/0%ae/08/27/%e0%ae%b0%e0%ae%be%e0%ae%9c%e0%ae%ae%e0%af%8c%e0%ae%b2%e0%ae%bf%e0%ae%af%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%aa%e0%ae%be%e0%ae%95%e0%af%81%e0%ae%aa%e0%ae%b2%e0%ae%bf-%e0%ae%aa%e0%ae%9f%e0%ae%a4%e0%af%8d/&t=ராஜமௌலியின் பாகுபலி படத்தில் நடித்த விஜய்!', 'facebookShare', 'imrt"=626,/*]]>*=436'); return false;"raadi.="Share on Facebook"lawe>rme-yl=ain-:ochmobcfb>awirme-yl="fa fa-facebook" aria-hiddgv=truelnkilwppanrme-yl=ain-:ochmobcfb>Sharenk pan>aw/lilaw/a> *=436'); return false;"raadi.="Tweet This Pn o"lawe>rme-yl=ain-:ochmobcmwit>awirme-yl="fa fa-mwitter" aria-hiddgv=truelnkilwppanrme-yl=ain-:ochmobcfb>Tweetnk pan>aw/lilaw/a> *=350'); return false;"raadi.="Pin This Pn o"lawe>rme-yl=ain-:ochmobcpin>awirme-yl="fa fa-pinterest-p" aria-hiddgv=truelnkilaw/lilaw/a> rme-yl=ain-:ochmobcwhat>awirme-yl="fa fa-whats/rs" aria-hiddgv=truelnkilaw/lilaw/a> rme-yl=ain-:ochmobcespal>awirme-yl="fa fa-envelo)}-o" aria-hiddgv=truelnkilaw/lilaw/a>awppanrme-yl="in oler/cs-in o dashin os dashin os-char:.yar">d/ pan>awppanrme-yl=in oler/cs-label>Pn o Vr/cs:d/ pan>awppanrme-yl=in oler/cs-count>60nk pan>d/divid/dividdivrgw-ain-n ol a:.yol me-yl=lid >awppanrme-yl=ain-in oltags-header>Reouted Topics:d/ pan>wppanrildrprop=key/27ds>Canema Newsw/a>Newsw/a>S. S. Rajamouliw/a>vijayd/a>d/ pan>d/dividdivrme-yl=in os- li.#ink>w/dividdivrgw-ain-prev-23x:.vp-cdme-yl="lid reoutiv-0> awppanrme-yl="ain-irev-23x:.label lid reoutiv-0>Up Nextd/ pan>dp>திருட வந்த வீட்டில் டீ போட்டுக் குடித்து கூலாக சென்ற திருடர்கள்!d/o>d/divid/diviawppanrme-yl="ain- 3x:.arr fa fa-chevronc!imrt !imrt"lnk pan>d/divid/divi d/a>d/dividdivrme-yl="ain-irev-in olvp-cdlid reoutiv-0>awa/tamilnaadi.com/xmws/world/2023/0//27/%/0%ae/08/27/.gvper-olympic-figure-skuter-kille%-car-crashsource/ t_rpbookmark> ddivrme-yl=ain-irev-n ol.in>awppanrme-yl="ain-irev-23x:.label lid reoutiv-0>Don't Missd/ pan>dp>விபத்தில் சிக்கி பரிதாபமாக பலியான ஒலிம்பிக் நட்சத்திரம்w/plw/divid/divid/divid/divi d/a>d/divid/dividdivrme-yl=ain-org.vp-cdildrprop=publisherdildrsfripait.maon" haadi.coschemas\mm/Organizattem>ddivrme-yl=ain-org.#og% ildrprop=#og% ildrsfripait.maon" haadi.coschemas\mm/I\/emO of e>awimg danv-er=!naadi.com/xmws/world/20zeepsoza/0%ae/07om/xmws/wor-0%ae-v1_1.svg me-yl=lazyloadrer=!'danv:e\/em/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=='>awppanrme-yl=ain-widgetehss/-aadi.>You may likenk pan>d/h4>dulrme-yl="ain-reouted-in osclist lid reouted0> awe>>awimg imrt"=400r/*]]>*=240 al ="9 1" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/9-1-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 400w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/9-1-1000x600.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 1000w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/9-1-590x354.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 590w\ aaadi.="வெளிவரவுள்ள லியோ டிரைலர் - இயக்குனர் மாஸ் அப்டேட் 2" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/9-1-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" danv-eze:s="(max-imrt": 400px) 100vw, 400px"rme-yl="ain-reg-img rp-in ole\/emdlazyload"rer=!"danv:e\/em/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==0>*=240 er=!"danv:e\/em/svgtmil,%3Csvg%20milnsilnaad.coagmaw3s\mm/2000/svg'%20er/cBox='0%200%20400%20240'%3E%3C/svg%3E" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/9-1-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" me-yl="ain-reg-img rp-in ole\/emdlazy" al ="9 1" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/9-1-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 400w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/9-1-1000x600.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 1000w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/9-1-590x354.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 590w\ danv-eze:s="(max-imrt": 400px) 100vw, 400px"raadi.="வெளிவரவுள்ள லியோ டிரைலர் - இயக்குனர் மாஸ் அப்டேட் 2"id/no rel=pi dimg imrt"=80r/*]]>*=80 al ="9 1" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/9-1-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/9-1-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ aaadi.="வெளிவரவுள்ள லியோ டிரைலர் - இயக்குனர் மாஸ் அப்டேட் 3" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/9-1-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"rme-yl="ain-mobcimg rp-in ole\/emdlazyload"rer=!"danv:e\/em/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==0>*=80 er=!"danv:e\/em/svgtmil,%3Csvg%20milnsilnaad.coagmaw3s\mm/2000/svg'%20er/cBox='0%200%2080%2080'%3E%3C/svg%3E" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/9-1-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" me-yl="ain-mobcimg rp-in ole\/emdlazy" al ="9 1" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/9-1-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/9-1-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"raadi.="வெளிவரவுள்ள லியோ டிரைலர் - இயக்குனர் மாஸ் அப்டேட் 3"id/no rel=pid/dividdivrme-yl="ain-reouted-tia= lid reoutiv-0>

வெளிவரவுள்ள லியோ டிரைலர் – இயக்குனர் மாஸ் அப்டேட்w/plw/diviaw/lilaw/a> awe>>awimg imrt"=400r/*]]>*=240 al ="7 2" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/7-2-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 400w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/7-2-1000x600.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 1000w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/7-2-590x354.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 590w\ aaadi.="ஹிஜாப் விதிகளால் கோமா நிலைக்கு தள்ளப்பட்ட இன்னொரு இளம் பெண் 4" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/7-2-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" danv-eze:s="(max-imrt": 400px) 100vw, 400px"rme-yl="ain-reg-img rp-in ole\/emdlazyload"rer=!"danv:e\/em/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==0>*=240 er=!"danv:e\/em/svgtmil,%3Csvg%20milnsilnaad.coagmaw3s\mm/2000/svg'%20er/cBox='0%200%20400%20240'%3E%3C/svg%3E" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/7-2-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" me-yl="ain-reg-img rp-in ole\/emdlazy" al ="7 2" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/7-2-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 400w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/7-2-1000x600.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 1000w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/7-2-590x354.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 590w\ danv-eze:s="(max-imrt": 400px) 100vw, 400px"raadi.="ஹிஜாப் விதிகளால் கோமா நிலைக்கு தள்ளப்பட்ட இன்னொரு இளம் பெண் 4"id/no rel=pi dimg imrt"=80r/*]]>*=80 al ="7 2" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/7-2-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/7-2-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ aaadi.="ஹிஜாப் விதிகளால் கோமா நிலைக்கு தள்ளப்பட்ட இன்னொரு இளம் பெண் 5" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/7-2-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"rme-yl="ain-mobcimg rp-in ole\/emdlazyload"rer=!"danv:e\/em/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==0>*=80 er=!"danv:e\/em/svgtmil,%3Csvg%20milnsilnaad.coagmaw3s\mm/2000/svg'%20er/cBox='0%200%2080%2080'%3E%3C/svg%3E" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/7-2-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" me-yl="ain-mobcimg rp-in ole\/emdlazy" al ="7 2" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/7-2-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/7-2-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"raadi.="ஹிஜாப் விதிகளால் கோமா நிலைக்கு தள்ளப்பட்ட இன்னொரு இளம் பெண் 5"id/no rel=pid/dividdivrme-yl="ain-reouted-tia= lid reoutiv-0>

ஹிஜாப் விதிகளால் கோமா நிலைக்கு தள்ளப்பட்ட இன்னொரு இளம் பெண்w/plw/diviaw/lilaw/a> bor67e-house-3-dead/ t_rpbookmark>awe>>awimg imrt"=400r/*]]>*=240 al ="6 3" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/6-3-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 400w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/6-3-1000x600.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 1000w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/6-3-590x354.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 590w\ aaadi.="பக்கத்து வீட்டின் மின்சார ஒயரால் ஏற்பட்ட விபரீதம்: 3 பேர் மரணம் 6" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/6-3-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" danv-eze:s="(max-imrt": 400px) 100vw, 400px"rme-yl="ain-reg-img rp-in ole\/emdlazyload"rer=!"danv:e\/em/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==0>*=240 er=!"danv:e\/em/svgtmil,%3Csvg%20milnsilnaad.coagmaw3s\mm/2000/svg'%20er/cBox='0%200%20400%20240'%3E%3C/svg%3E" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/6-3-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" me-yl="ain-reg-img rp-in ole\/emdlazy" al ="6 3" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/6-3-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 400w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/6-3-1000x600.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 1000w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/6-3-590x354.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 590w\ danv-eze:s="(max-imrt": 400px) 100vw, 400px"raadi.="பக்கத்து வீட்டின் மின்சார ஒயரால் ஏற்பட்ட விபரீதம்: 3 பேர் மரணம் 6"id/no rel=pi dimg imrt"=80r/*]]>*=80 al ="6 3" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/6-3-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/6-3-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ aaadi.="பக்கத்து வீட்டின் மின்சார ஒயரால் ஏற்பட்ட விபரீதம்: 3 பேர் மரணம் 7" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/6-3-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"rme-yl="ain-mobcimg rp-in ole\/emdlazyload"rer=!"danv:e\/em/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==0>*=80 er=!"danv:e\/em/svgtmil,%3Csvg%20milnsilnaad.coagmaw3s\mm/2000/svg'%20er/cBox='0%200%2080%2080'%3E%3C/svg%3E" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/6-3-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" me-yl="ain-mobcimg rp-in ole\/emdlazy" al ="6 3" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/6-3-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/6-3-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"raadi.="பக்கத்து வீட்டின் மின்சார ஒயரால் ஏற்பட்ட விபரீதம்: 3 பேர் மரணம் 7"id/no rel=pid/dividdivrme-yl="ain-reouted-tia= lid reoutiv-0>

பக்கத்து வீட்டின் மின்சார ஒயரால் ஏற்பட்ட விபரீதம்: 3 பேர் மரணம்w/plw/diviaw/lilaw/a> awe>>awimg imrt"=400r/*]]>*=240 al ="4 3" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/4-3-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 400w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/4-3-1000x600.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 1000w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/4-3-590x354.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 590w\ aaadi.="பொது நிகழ்ச்சி ஒன்றின்போது கதறியழுத பிரித்தானிய இளவரசி 8" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/4-3-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" danv-eze:s="(max-imrt": 400px) 100vw, 400px"rme-yl="ain-reg-img rp-in ole\/emdlazyload"rer=!"danv:e\/em/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==0>*=240 er=!"danv:e\/em/svgtmil,%3Csvg%20milnsilnaad.coagmaw3s\mm/2000/svg'%20er/cBox='0%200%20400%20240'%3E%3C/svg%3E" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/4-3-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" me-yl="ain-reg-img rp-in ole\/emdlazy" al ="4 3" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/4-3-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 400w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/4-3-1000x600.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 1000w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/4-3-590x354.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 590w\ danv-eze:s="(max-imrt": 400px) 100vw, 400px"raadi.="பொது நிகழ்ச்சி ஒன்றின்போது கதறியழுத பிரித்தானிய இளவரசி 8"id/no rel=pi dimg imrt"=80r/*]]>*=80 al ="4 3" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/4-3-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/4-3-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ aaadi.="பொது நிகழ்ச்சி ஒன்றின்போது கதறியழுத பிரித்தானிய இளவரசி 9" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/4-3-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"rme-yl="ain-mobcimg rp-in ole\/emdlazyload"rer=!"danv:e\/em/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==0>*=80 er=!"danv:e\/em/svgtmil,%3Csvg%20milnsilnaad.coagmaw3s\mm/2000/svg'%20er/cBox='0%200%2080%2080'%3E%3C/svg%3E" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/4-3-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" me-yl="ain-mobcimg rp-in ole\/emdlazy" al ="4 3" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/4-3-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/4-3-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"raadi.="பொது நிகழ்ச்சி ஒன்றின்போது கதறியழுத பிரித்தானிய இளவரசி 9"id/no rel=pid/dividdivrme-yl="ain-reouted-tia= lid reoutiv-0>

பொது நிகழ்ச்சி ஒன்றின்போது கதறியழுத பிரித்தானிய இளவரசிw/plw/diviaw/lilaw/a> awe>>awimg imrt"=400r/*]]>*=240 al ="1 1" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/1-1-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 400w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/1-1-1000x600.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 1000w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/1-1-590x354.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 590w\ aaadi.="வந்தே பாரத் சொகுசு ரயிலின் ஸ்லீப்பர் கோச் 10" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/1-1-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" danv-eze:s="(max-imrt": 400px) 100vw, 400px"rme-yl="ain-reg-img rp-in ole\/emdlazyload"rer=!"danv:e\/em/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==0>*=240 er=!"danv:e\/em/svgtmil,%3Csvg%20milnsilnaad.coagmaw3s\mm/2000/svg'%20er/cBox='0%200%20400%20240'%3E%3C/svg%3E" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/1-1-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" me-yl="ain-reg-img rp-in ole\/emdlazy" al ="1 1" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/1-1-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 400w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/1-1-1000x600.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 1000w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/1-1-590x354.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 590w\ danv-eze:s="(max-imrt": 400px) 100vw, 400px"raadi.="வந்தே பாரத் சொகுசு ரயிலின் ஸ்லீப்பர் கோச் 10"id/no rel=pi dimg imrt"=80r/*]]>*=80 al ="1 1" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/1-1-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/1-1-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ aaadi.="வந்தே பாரத் சொகுசு ரயிலின் ஸ்லீப்பர் கோச் 11" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/1-1-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"rme-yl="ain-mobcimg rp-in ole\/emdlazyload"rer=!"danv:e\/em/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==0>*=80 er=!"danv:e\/em/svgtmil,%3Csvg%20milnsilnaad.coagmaw3s\mm/2000/svg'%20er/cBox='0%200%2080%2080'%3E%3C/svg%3E" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/1-1-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" me-yl="ain-mobcimg rp-in ole\/emdlazy" al ="1 1" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/1-1-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/1-1-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"raadi.="வந்தே பாரத் சொகுசு ரயிலின் ஸ்லீப்பர் கோச் 11"id/no rel=pid/dividdivrme-yl="ain-reouted-tia= lid reoutiv-0>

வந்தே பாரத் சொகுசு ரயிலின் ஸ்லீப்பர் கோச்w/plw/diviaw/lilaw/a> awe>>awimg imrt"=400r/*]]>*=240 al ="m/xmwsi 47" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/m/xmwsi-47-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 400w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/m/xmwsi-47-1000x600.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 1000w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/m/xmwsi-47-590x354.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 590w\ aaadi.="ரசிகர்களிடம் கையெடுத்து கும்பிட்ட நடிகர் சித்தார்த்! 12" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/m/xmwsi-47-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" danv-eze:s="(max-imrt": 400px) 100vw, 400px"rme-yl="ain-reg-img rp-in ole\/emdlazyload"rer=!"danv:e\/em/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==0>*=240 er=!"danv:e\/em/svgtmil,%3Csvg%20milnsilnaad.coagmaw3s\mm/2000/svg'%20er/cBox='0%200%20400%20240'%3E%3C/svg%3E" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/m/xmwsi-47-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" me-yl="ain-reg-img rp-in ole\/emdlazy" al ="m/xmwsi 47" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/m/xmwsi-47-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 400w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/m/xmwsi-47-1000x600.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 1000w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/m/xmwsi-47-590x354.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 590w\ danv-eze:s="(max-imrt": 400px) 100vw, 400px"raadi.="ரசிகர்களிடம் கையெடுத்து கும்பிட்ட நடிகர் சித்தார்த்! 12"id/no rel=pi dimg imrt"=80r/*]]>*=80 al ="m/xmwsi 47" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/m/xmwsi-47-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/m/xmwsi-47-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ aaadi.="ரசிகர்களிடம் கையெடுத்து கும்பிட்ட நடிகர் சித்தார்த்! 13" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/m/xmwsi-47-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"rme-yl="ain-mobcimg rp-in ole\/emdlazyload"rer=!"danv:e\/em/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==0>*=80 er=!"danv:e\/em/svgtmil,%3Csvg%20milnsilnaad.coagmaw3s\mm/2000/svg'%20er/cBox='0%200%2080%2080'%3E%3C/svg%3E" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/m/xmwsi-47-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" me-yl="ain-mobcimg rp-in ole\/emdlazy" al ="m/xmwsi 47" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/m/xmwsi-47-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/m/xmwsi-47-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"raadi.="ரசிகர்களிடம் கையெடுத்து கும்பிட்ட நடிகர் சித்தார்த்! 13"id/no rel=pid/dividdivrme-yl="ain-reouted-tia= lid reoutiv-0>

ரசிகர்களிடம் கையெடுத்து கும்பிட்ட நடிகர் சித்தார்த்!w/plw/diviaw/lilaw/a> awe>>awimg imrt"=400r/*]]>*=240 al ="8 1" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/8-1-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 400w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/8-1-1000x600.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 1000w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/8-1-590x354.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 590w\ aaadi.="ஜோவிகாவை முகம் சுளிக்க வைத்த விஷ்ணு... அம்பலமாகும் ரவீனாவின் காதல் கதை 14" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/8-1-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" danv-eze:s="(max-imrt": 400px) 100vw, 400px"rme-yl="ain-reg-img rp-in ole\/emdlazyload"rer=!"danv:e\/em/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==0>*=240 er=!"danv:e\/em/svgtmil,%3Csvg%20milnsilnaad.coagmaw3s\mm/2000/svg'%20er/cBox='0%200%20400%20240'%3E%3C/svg%3E" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/8-1-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" me-yl="ain-reg-img rp-in ole\/emdlazy" al ="8 1" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/8-1-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 400w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/8-1-1000x600.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 1000w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/8-1-590x354.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 590w\ danv-eze:s="(max-imrt": 400px) 100vw, 400px"raadi.="ஜோவிகாவை முகம் சுளிக்க வைத்த விஷ்ணு... அம்பலமாகும் ரவீனாவின் காதல் கதை 14"id/no rel=pi dimg imrt"=80r/*]]>*=80 al ="8 1" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/8-1-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/8-1-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ aaadi.="ஜோவிகாவை முகம் சுளிக்க வைத்த விஷ்ணு... அம்பலமாகும் ரவீனாவின் காதல் கதை 15" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/8-1-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"rme-yl="ain-mobcimg rp-in ole\/emdlazyload"rer=!"danv:e\/em/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==0>*=80 er=!"danv:e\/em/svgtmil,%3Csvg%20milnsilnaad.coagmaw3s\mm/2000/svg'%20er/cBox='0%200%2080%2080'%3E%3C/svg%3E" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/8-1-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" me-yl="ain-mobcimg rp-in ole\/emdlazy" al ="8 1" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/8-1-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/8-1-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"raadi.="ஜோவிகாவை முகம் சுளிக்க வைத்த விஷ்ணு... அம்பலமாகும் ரவீனாவின் காதல் கதை 15"id/no rel=pid/dividdivrme-yl="ain-reouted-tia= lid reoutiv-0>

ஜோவிகாவை முகம் சுளிக்க வைத்த விஷ்ணு… அம்பலமாகும் ரவீனாவின் காதல் கதைw/plw/diviaw/lilaw/a> awe>>awimg imrt"=400r/*]]>*=240 al ="7 1" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/7-1-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 400w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/7-1-1000x600.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 1000w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/7-1-590x354.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 590w\ aaadi.="இணையத்தில் வைரலாகும் த்ரிஷா, அஜித் புகைப்படங்கள்! 16" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/7-1-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" danv-eze:s="(max-imrt": 400px) 100vw, 400px"rme-yl="ain-reg-img rp-in ole\/emdlazyload"rer=!"danv:e\/em/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==0>*=240 er=!"danv:e\/em/svgtmil,%3Csvg%20milnsilnaad.coagmaw3s\mm/2000/svg'%20er/cBox='0%200%20400%20240'%3E%3C/svg%3E" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/7-1-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" me-yl="ain-reg-img rp-in ole\/emdlazy" al ="7 1" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/7-1-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 400w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/7-1-1000x600.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 1000w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/7-1-590x354.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 590w\ danv-eze:s="(max-imrt": 400px) 100vw, 400px"raadi.="இணையத்தில் வைரலாகும் த்ரிஷா, அஜித் புகைப்படங்கள்! 16"id/no rel=pi dimg imrt"=80r/*]]>*=80 al ="7 1" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/7-1-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/7-1-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ aaadi.="இணையத்தில் வைரலாகும் த்ரிஷா, அஜித் புகைப்படங்கள்! 17" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/7-1-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"rme-yl="ain-mobcimg rp-in ole\/emdlazyload"rer=!"danv:e\/em/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==0>*=80 er=!"danv:e\/em/svgtmil,%3Csvg%20milnsilnaad.coagmaw3s\mm/2000/svg'%20er/cBox='0%200%2080%2080'%3E%3C/svg%3E" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/7-1-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" me-yl="ain-mobcimg rp-in ole\/emdlazy" al ="7 1" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/7-1-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/7-1-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"raadi.="இணையத்தில் வைரலாகும் த்ரிஷா, அஜித் புகைப்படங்கள்! 17"id/no rel=pid/dividdivrme-yl="ain-reouted-tia= lid reoutiv-0>

இணையத்தில் வைரலாகும் த்ரிஷா, அஜித் புகைப்படங்கள்!w/plw/diviaw/lilaw/a> awe>>awimg imrt"=400r/*]]>*=240 al ="6 2" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/6-2-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 400w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/6-2-1000x600.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 1000w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/6-2-590x354.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 590w\ aaadi.="சில நாட்களில் நீ இறந்துவிடுவாய் என்று கூறிய ஜோசியம் பார்க்கும் பெண்: நடந்த பயங்கரம் 18" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/6-2-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" danv-eze:s="(max-imrt": 400px) 100vw, 400px"rme-yl="ain-reg-img rp-in ole\/emdlazyload"rer=!"danv:e\/em/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==0>*=240 er=!"danv:e\/em/svgtmil,%3Csvg%20milnsilnaad.coagmaw3s\mm/2000/svg'%20er/cBox='0%200%20400%20240'%3E%3C/svg%3E" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/6-2-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" me-yl="ain-reg-img rp-in ole\/emdlazy" al ="6 2" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/6-2-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 400w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/6-2-1000x600.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 1000w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/6-2-590x354.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 590w\ danv-eze:s="(max-imrt": 400px) 100vw, 400px"raadi.="சில நாட்களில் நீ இறந்துவிடுவாய் என்று கூறிய ஜோசியம் பார்க்கும் பெண்: நடந்த பயங்கரம் 18"id/no rel=pi dimg imrt"=80r/*]]>*=80 al ="6 2" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/6-2-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/6-2-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ aaadi.="சில நாட்களில் நீ இறந்துவிடுவாய் என்று கூறிய ஜோசியம் பார்க்கும் பெண்: நடந்த பயங்கரம் 19" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/6-2-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"rme-yl="ain-mobcimg rp-in ole\/emdlazyload"rer=!"danv:e\/em/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==0>*=80 er=!"danv:e\/em/svgtmil,%3Csvg%20milnsilnaad.coagmaw3s\mm/2000/svg'%20er/cBox='0%200%2080%2080'%3E%3C/svg%3E" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/6-2-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" me-yl="ain-mobcimg rp-in ole\/emdlazy" al ="6 2" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/6-2-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/6-2-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"raadi.="சில நாட்களில் நீ இறந்துவிடுவாய் என்று கூறிய ஜோசியம் பார்க்கும் பெண்: நடந்த பயங்கரம் 19"id/no rel=pid/dividdivrme-yl="ain-reouted-tia= lid reoutiv-0>

சில நாட்களில் நீ இறந்துவிடுவாய் என்று கூறிய ஜோசியம் பார்க்கும் பெண்: நடந்த பயங்கரம்w/plw/diviaw/lilaw/a>awsrel=p>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});d/srel=pi d/divid/section>awlirme-yl=ain-feat-col-tab>wspanrme-yl=ain-feat1-li olbut>பிரபல்யம்d/span>w/a>>wspanrme-yl=ain-feat1-li olbut>காணொலிகள்d/span>w/a> awimg imrt"=80r/*]]>*=80 al ="5 18" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/5-18-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/5-18-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ aaadi.="உலகின் தலைசிறந்த நாடுகள் பட்டியலில் மீண்டும் முதலிடம் பெற்ற நாடு 20" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/5-18-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"rme-yl="attachw._w-ain-small-thumb eze:-ain-small-thumb rp-in ole\/emdlazyload"rer=!"danv:e\/em/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==0>*=80 er=!"danv:e\/em/svgtmil,%3Csvg%20milnsilnaad.coagmaw3s\mm/2000/svg'%20er/cBox='0%200%2080%2080'%3E%3C/svg%3E" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/5-18-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" me-yl="attachw._w-ain-small-thumb eze:-ain-small-thumb rp-in ole\/emdlazy" al ="5 18" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/5-18-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/5-18-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"raadi.="உலகின் தலைசிறந்த நாடுகள் பட்டியலில் மீண்டும் முதலிடம் பெற்ற நாடு 20"id/no rel=pid/dividdivrme-yl=ain-feat1-li oliniddivrme-yl=ain-feat1-li oltia=>awspanrme-yl="ain-cd-catrlid reoutiv-0>உலகம்d/span>wspanrme-yl="ain-cd-duterlid reoutiv-0>4 வாரங்கள் agod/span>w/dividh2>உலகின் தலைசிறந்த நாடுகள் பட்டியலில் மீண்டும் முதலிடம் பெற்ற நாடுd/divid/divid/divid/diviaw/a> awimg imrt"=80r/*]]>*=80 al ="m/xmwsi 77" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/m/xmwsi-77-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/m/xmwsi-77-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ aaadi.="T/xmw Rasi Palan Today : இன்றைய ராசி பலன் 06.09.0%ae 21" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/m/xmwsi-77-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"rme-yl="attachw._w-ain-small-thumb eze:-ain-small-thumb rp-in ole\/emdlazyload"rer=!"danv:e\/em/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==0>*=80 er=!"danv:e\/em/svgtmil,%3Csvg%20milnsilnaad.coagmaw3s\mm/2000/svg'%20er/cBox='0%200%2080%2080'%3E%3C/svg%3E" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/m/xmwsi-77-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" me-yl="attachw._w-ain-small-thumb eze:-ain-small-thumb rp-in ole\/emdlazy" al ="m/xmwsi 77" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/m/xmwsi-77-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/m/xmwsi-77-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"raadi.="T/xmw Rasi Palan Today : இன்றைய ராசி பலன் 06.09.0%ae 21"id/no rel=pid/dividdivrme-yl=ain-feat1-li oliniddivrme-yl=ain-feat1-li oltia=>awspanrme-yl="ain-cd-catrlid reoutiv-0>ஜோதிடம்d/span>wspanrme-yl="ain-cd-duterlid reoutiv-0>4 வாரங்கள் agod/span>w/dividh2>T/xmw Rasi Palan Today : இன்றைய ராசி பலன் 06.09.0%aed/divid/divid/divid/diviaw/a> awimg imrt"=80r/*]]>*=80 al ="rtjy 273" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/rtjy-273-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/rtjy-273-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ aaadi.="கிழக்கு மாகாணத்தில் 700 பட்டதாரி ஆசிரியர் நியமனம் 22" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/rtjy-273-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"rme-yl="attachw._w-ain-small-thumb eze:-ain-small-thumb rp-in ole\/emdlazyload"rer=!"danv:e\/em/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==0>*=80 er=!"danv:e\/em/svgtmil,%3Csvg%20milnsilnaad.coagmaw3s\mm/2000/svg'%20er/cBox='0%200%2080%2080'%3E%3C/svg%3E" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/rtjy-273-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" me-yl="attachw._w-ain-small-thumb eze:-ain-small-thumb rp-in ole\/emdlazy" al ="rtjy 273" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/rtjy-273-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/rtjy-273-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"raadi.="கிழக்கு மாகாணத்தில் 700 பட்டதாரி ஆசிரியர் நியமனம் 22"id/no rel=pid/dividdivrme-yl=ain-feat1-li oliniddivrme-yl=ain-feat1-li oltia=>awspanrme-yl="ain-cd-catrlid reoutiv-0>இலங்கைw/span>wspanrme-yl="ain-cd-duterlid reoutiv-0>1 வாரம் agod/span>w/dividh2>கிழக்கு மாகாணத்தில் 700 பட்டதாரி ஆசிரியர் நியமனம்d/divid/divid/divid/diviaw/a> awimg imrt"=80r/*]]>*=80 al ="1 17" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/1-17-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/1-17-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ aaadi.="எனது எதிரிகளால் ஒரு கல்லறையை நிரப்புவேன் என்ற இத்தாலியர் கோமாவில் மரணம் 23" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/1-17-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"rme-yl="attachw._w-ain-small-thumb eze:-ain-small-thumb rp-in ole\/emdlazyload"rer=!"danv:e\/em/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==0>*=80 er=!"danv:e\/em/svgtmil,%3Csvg%20milnsilnaad.coagmaw3s\mm/2000/svg'%20er/cBox='0%200%2080%2080'%3E%3C/svg%3E" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/1-17-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" me-yl="attachw._w-ain-small-thumb eze:-ain-small-thumb rp-in ole\/emdlazy" al ="1 17" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/1-17-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/1-17-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"raadi.="எனது எதிரிகளால் ஒரு கல்லறையை நிரப்புவேன் என்ற இத்தாலியர் கோமாவில் மரணம் 23"id/no rel=pid/dividdivrme-yl=ain-feat1-li oliniddivrme-yl=ain-feat1-li oltia=>awspanrme-yl="ain-cd-catrlid reoutiv-0>உலகம்d/span>wspanrme-yl="ain-cd-duterlid reoutiv-0>1 வாரம் agod/span>w/dividh2>எனது எதிரிகளால் ஒரு கல்லறையை நிரப்புவேன் என்ற இத்தாலியர் கோமாவில் மரணம்d/divid/divid/divid/diviaw/a> awimg imrt"=80r/*]]>*=80 al ="m/xmwsi 58" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/m/xmwsi-58-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/m/xmwsi-58-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ aaadi.="​இன்றைய ராசி பலன் 05.09.0%ae - Today Rasi Palan 24" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/m/xmwsi-58-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"rme-yl="attachw._w-ain-small-thumb eze:-ain-small-thumb rp-in ole\/emdlazyload"rer=!"danv:e\/em/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==0>*=80 er=!"danv:e\/em/svgtmil,%3Csvg%20milnsilnaad.coagmaw3s\mm/2000/svg'%20er/cBox='0%200%2080%2080'%3E%3C/svg%3E" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/m/xmwsi-58-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" me-yl="attachw._w-ain-small-thumb eze:-ain-small-thumb rp-in ole\/emdlazy" al ="m/xmwsi 58" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/m/xmwsi-58-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/m/xmwsi-58-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"raadi.="​இன்றைய ராசி பலன் 05.09.0%ae - Today Rasi Palan 24"id/no rel=pid/dividdivrme-yl=ain-feat1-li oliniddivrme-yl=ain-feat1-li oltia=>awspanrme-yl="ain-cd-catrlid reoutiv-0>ஜோதிடம்d/span>wspanrme-yl="ain-cd-duterlid reoutiv-0>4 வாரங்கள் agod/span>w/dividh2>​இன்றைய ராசி பலன் 05.09.0%ae – Today Rasi Paland/divid/divid/divid/diviaw/a>d/dividdivrid=ain-tab-col3rme-yl="ain-feat1-li o lid reoutiv- ain-tab-col-cont"> awimg imrt"=80r/*]]>*=80 al ="rtjy 10" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/rtjy-10-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/rtjy-10-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ aaadi.="அரச பேருந்துகளில் பயணச்சீட்டு இன்றி பயணிபவர்களுக்கு எச்சரிக்கை 25" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/rtjy-10-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"rme-yl="attachw._w-ain-small-thumb eze:-ain-small-thumb rp-in ole\/emdlazyload"rer=!"danv:e\/em/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==0>*=80 er=!"danv:e\/em/svgtmil,%3Csvg%20milnsilnaad.coagmaw3s\mm/2000/svg'%20er/cBox='0%200%2080%2080'%3E%3C/svg%3E" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/rtjy-10-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" me-yl="attachw._w-ain-small-thumb eze:-ain-small-thumb rp-in ole\/emdlazy" al ="rtjy 10" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/rtjy-10-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/rtjy-10-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"raadi.="அரச பேருந்துகளில் பயணச்சீட்டு இன்றி பயணிபவர்களுக்கு எச்சரிக்கை 25"id/no rel=pid/dividdivrme-yl=ain-feat1-li oliniddivrme-yl=ain-feat1-li oltia=>awspanrme-yl="ain-cd-catrlid reoutiv-0>இலங்கைw/span>wspanrme-yl="ain-cd-duterlid reoutiv-0>3 நாட்கள் agod/span>w/dividh2>அரச பேருந்துகளில் பயணச்சீட்டு இன்றி பயணிபவர்களுக்கு எச்சரிக்கைd/divid/divid/divid/diviaw/a> awimg imrt"=80r/*]]>*=80 al ="download 5 1 1" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/04/download-5-1-1-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/04/download-5-1-1-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ aaadi.="உலகநாயகனுடன் ஜோடி சேரும் நயன்தாரா! 26" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/04/download-5-1-1-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"rme-yl="attachw._w-ain-small-thumb eze:-ain-small-thumb rp-in ole\/emdlazyload"rer=!"danv:e\/em/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==0>*=80 er=!"danv:e\/em/svgtmil,%3Csvg%20milnsilnaad.coagmaw3s\mm/2000/svg'%20er/cBox='0%200%2080%2080'%3E%3C/svg%3E" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/04/download-5-1-1-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" me-yl="attachw._w-ain-small-thumb eze:-ain-small-thumb rp-in ole\/emdlazy" al ="download 5 1 1" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/04/download-5-1-1-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/04/download-5-1-1-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"raadi.="உலகநாயகனுடன் ஜோடி சேரும் நயன்தாரா! 26"id/no rel=pid/dividdivrme-yl=ain-feat1-li oliniddivrme-yl=ain-feat1-li oltia=>awspanrme-yl="ain-cd-catrlid reoutiv-0>சினிமாw/span>wspanrme-yl="ain-cd-duterlid reoutiv-0>6 மாதங்கள் agod/span>w/dividh2>உலகநாயகனுடன் ஜோடி சேரும் நயன்தாரா!d/divid/divid/divid/diviaw/a> awimg imrt"=80r/*]]>*=80 al =1 deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/0e/1-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/0e/1-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ aaadi.="'லியோ' 7 நிமிட வீடியோவை வெளியிட்ட படக்குழு - இன்ப அதிர்ச்சியில் ரசிகர்கள் 27" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/0e/1-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"rme-yl="attachw._w-ain-small-thumb eze:-ain-small-thumb rp-in ole\/emdlazyload"rer=!"danv:e\/em/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==0>*=80 er=!"danv:e\/em/svgtmil,%3Csvg%20milnsilnaad.coagmaw3s\mm/2000/svg'%20er/cBox='0%200%2080%2080'%3E%3C/svg%3E" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/0e/1-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" me-yl="attachw._w-ain-small-thumb eze:-ain-small-thumb rp-in ole\/emdlazy" al =1 deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/0e/1-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/0e/1-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"raadi.="'லியோ' 7 நிமிட வீடியோவை வெளியிட்ட படக்குழு - இன்ப அதிர்ச்சியில் ரசிகர்கள் 27"id/no rel=pid/dividdivrme-yl=ain-feat1-li oliniddivrme-yl=ain-feat1-li oltia=>awspanrme-yl="ain-cd-catrlid reoutiv-0>சினிமாw/span>wspanrme-yl="ain-cd-duterlid reoutiv-0>6 மாதங்கள் agod/span>w/dividh2>‘லியோ’ 7 நிமிட வீடியோவை வெளியிட்ட படக்குழு – இன்ப அதிர்ச்சியில் ரசிகர்கள்d/divid/divid/divid/diviaw/a> awimg imrt"=80r/*]]>*=80 al =Unaadi.d deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/02/Unaadi.d-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/02/Unaadi.d-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ aaadi.="இணையத்தை கலக்கும் வாரிசு 'ஜிமிக்கி பொண்ணு' 28" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/02/Unaadi.d-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"rme-yl="attachw._w-ain-small-thumb eze:-ain-small-thumb rp-in ole\/emdlazyload"rer=!"danv:e\/em/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==0>*=80 er=!"danv:e\/em/svgtmil,%3Csvg%20milnsilnaad.coagmaw3s\mm/2000/svg'%20er/cBox='0%200%2080%2080'%3E%3C/svg%3E" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/02/Unaadi.d-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" me-yl="attachw._w-ain-small-thumb eze:-ain-small-thumb rp-in ole\/emdlazy" al =Unaadi.d deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/02/Unaadi.d-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/02/Unaadi.d-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"raadi.="இணையத்தை கலக்கும் வாரிசு 'ஜிமிக்கி பொண்ணு' 28"id/no rel=pid/dividdivrme-yl=ain-feat1-li oliniddivrme-yl=ain-feat1-li oltia=>awspanrme-yl="ain-cd-catrlid reoutiv-0>காணொலிகள்d/span>wspanrme-yl="ain-cd-duterlid reoutiv-0>8 மாதங்கள் agod/span>w/dividh2>இணையத்தை கலக்கும் வாரிசு ‘ஜிமிக்கி பொண்ணு’d/divid/divid/divid/diviaw/a> awimg imrt"=80r/*]]>*=80 al ="328435438 720548533003176 40030278363117393 n" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/02/328435438_720548533003176_40030278363117393_n-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/02/328435438_720548533003176_40030278363117393_n-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ aaadi.="14 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இணையும் வெற்றி ஜோடி 29" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/02/328435438_720548533003176_40030278363117393_n-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"rme-yl="attachw._w-ain-small-thumb eze:-ain-small-thumb rp-in ole\/emdlazyload"rer=!"danv:e\/em/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==0>*=80 er=!"danv:e\/em/svgtmil,%3Csvg%20milnsilnaad.coagmaw3s\mm/2000/svg'%20er/cBox='0%200%2080%2080'%3E%3C/svg%3E" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/02/328435438_720548533003176_40030278363117393_n-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" me-yl="attachw._w-ain-small-thumb eze:-ain-small-thumb rp-in ole\/emdlazy" al ="328435438 720548533003176 40030278363117393 n" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/02/328435438_720548533003176_40030278363117393_n-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/02/328435438_720548533003176_40030278363117393_n-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"raadi.="14 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இணையும் வெற்றி ஜோடி 29"id/no rel=pid/dividdivrme-yl=ain-feat1-li oliniddivrme-yl=ain-feat1-li oltia=>awspanrme-yl="ain-cd-catrlid reoutiv-0>சினிமாw/span>wspanrme-yl="ain-cd-duterlid reoutiv-0>8 மாதங்கள் agod/span>w/dividh2>14 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இணையும் வெற்றி ஜோடிd/divid/divid/divid/diviaw/a>d/divid/divid/divid/section>wspanrme-yl=ain-widget-homelaadi.>ஜோதிடம்d/span>w/h4id/dividdivrme-yl="ain-widget-flexlwraprlid reoutiv-0>awa/tamilnaadi.com/xmws/world/20asteology/0%ae/10/04/today-horoscope-04-october-0%ae-daily-asteology-gn-m/xmw/ t_rpbookmark>* reoutiv-0>awimg imrt"=400r/*]]>*=240 al ="rtjy 28" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/rtjy-28-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 400w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/rtjy-28-1000x600.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 1000w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/rtjy-28-590x354.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 590w\ aaadi.="​இன்றைய ராசி பலன் 04.10. 0%ae - Today Rasi Palan 30" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/rtjy-28-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" danv-eze:s="(max-imrt": 400px) 100vw, 400px"rme-yl="ain-reg-img rp-in ole\/emdlazyload"rer=!"danv:e\/em/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==0>*=240 er=!"danv:e\/em/svgtmil,%3Csvg%20milnsilnaad.coagmaw3s\mm/2000/svg'%20er/cBox='0%200%20400%20240'%3E%3C/svg%3E" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/rtjy-28-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" me-yl="ain-reg-img rp-in ole\/emdlazy" al ="rtjy 28" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/rtjy-28-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 400w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/rtjy-28-1000x600.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 1000w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/rtjy-28-590x354.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 590w\ danv-eze:s="(max-imrt": 400px) 100vw, 400px"raadi.="​இன்றைய ராசி பலன் 04.10. 0%ae - Today Rasi Palan 30"id/no rel=pi dimg imrt"=80r/*]]>*=80 al ="rtjy 28" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/rtjy-28-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/rtjy-28-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ aaadi.="​இன்றைய ராசி பலன் 04.10. 0%ae - Today Rasi Palan 31" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/rtjy-28-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"rme-yl="ain-mobcimg rp-in ole\/emdlazyload"rer=!"danv:e\/em/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==0>*=80 er=!"danv:e\/em/svgtmil,%3Csvg%20milnsilnaad.coagmaw3s\mm/2000/svg'%20er/cBox='0%200%2080%2080'%3E%3C/svg%3E" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/rtjy-28-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" me-yl="ain-mobcimg rp-in ole\/emdlazy" al ="rtjy 28" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/rtjy-28-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/rtjy-28-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"raadi.="​இன்றைய ராசி பலன் 04.10. 0%ae - Today Rasi Palan 31"id/no rel=pid/dividdivrme-yl=ain-flexlstory-in>awspanrme-yl="ain-cd-catrlid reoutiv-0>ஜோதிடம்d/span>wspanrme-yl="ain-cd-duterlid reoutiv-0>22 மணத்தியாலங்கள் agod/span>w/dividh2rme-yl="ain-stand-aadi.">​இன்றைய ராசி பலன் 04.10. 0%ae – Today Rasi Palandp>​இன்றைய ராசி பலன் 04.10. 0%ae – Today Rasi Palan இன்றைய ராசிபலன் அக்டோபர் 04, 0%ae, சோபகிருது வருடம் புரட்டாசி 17 புதன் கிழமை,...w/plw/divid/divid/divid/diviaw/a> * reoutiv-0>awimg imrt"=400r/*]]>*=240 al ="m/xmwsi 21" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/m/xmwsi-21-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 400w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/m/xmwsi-21-1000x600.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 1000w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/m/xmwsi-21-590x354.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 590w\ aaadi.="​இன்றைய ராசி பலன் 03.10.0%ae - Today Rasi Palan 32" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/m/xmwsi-21-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" danv-eze:s="(max-imrt": 400px) 100vw, 400px"rme-yl="ain-reg-img rp-in ole\/emdlazyload"rer=!"danv:e\/em/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==0>*=240 er=!"danv:e\/em/svgtmil,%3Csvg%20milnsilnaad.coagmaw3s\mm/2000/svg'%20er/cBox='0%200%20400%20240'%3E%3C/svg%3E" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/m/xmwsi-21-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" me-yl="ain-reg-img rp-in ole\/emdlazy" al ="m/xmwsi 21" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/m/xmwsi-21-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 400w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/m/xmwsi-21-1000x600.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 1000w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/m/xmwsi-21-590x354.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 590w\ danv-eze:s="(max-imrt": 400px) 100vw, 400px"raadi.="​இன்றைய ராசி பலன் 03.10.0%ae - Today Rasi Palan 32"id/no rel=pi dimg imrt"=80r/*]]>*=80 al ="m/xmwsi 21" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/m/xmwsi-21-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/m/xmwsi-21-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ aaadi.="​இன்றைய ராசி பலன் 03.10.0%ae - Today Rasi Palan 33" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/m/xmwsi-21-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"rme-yl="ain-mobcimg rp-in ole\/emdlazyload"rer=!"danv:e\/em/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==0>*=80 er=!"danv:e\/em/svgtmil,%3Csvg%20milnsilnaad.coagmaw3s\mm/2000/svg'%20er/cBox='0%200%2080%2080'%3E%3C/svg%3E" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/m/xmwsi-21-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" me-yl="ain-mobcimg rp-in ole\/emdlazy" al ="m/xmwsi 21" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/m/xmwsi-21-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/m/xmwsi-21-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"raadi.="​இன்றைய ராசி பலன் 03.10.0%ae - Today Rasi Palan 33"id/no rel=pid/dividdivrme-yl=ain-flexlstory-in>awspanrme-yl="ain-cd-catrlid reoutiv-0>ஜோதிடம்d/span>wspanrme-yl="ain-cd-duterlid reoutiv-0>2 நாட்கள் agod/span>w/dividh2rme-yl="ain-stand-aadi.">​இன்றைய ராசி பலன் 03.10.0%ae – Today Rasi Palandp>​இன்றைய ராசி பலன் 03.10.0%ae – Today Rasi Palan இன்றைய ராசிபலன் அக்டோபர் 03, 0%ae, சோபகிருது வருடம் புரட்டாசி 16 செவ்வாய்க்கிழமை, சந்திரன் ரிஷப...w/plw/divid/divid/divid/diviaw/a> * reoutiv-0>awimg imrt"=400r/*]]>*=240 al ="rtjy 5" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/rtjy-5-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 400w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/rtjy-5-1000x600.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 1000w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/rtjy-5-590x354.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 590w\ aaadi.="​இன்றைய ராசி பலன் 02.10.0%ae - Today Rasi Palan 34" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/rtjy-5-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" danv-eze:s="(max-imrt": 400px) 100vw, 400px"rme-yl="ain-reg-img rp-in ole\/emdlazyload"rer=!"danv:e\/em/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==0>*=240 er=!"danv:e\/em/svgtmil,%3Csvg%20milnsilnaad.coagmaw3s\mm/2000/svg'%20er/cBox='0%200%20400%20240'%3E%3C/svg%3E" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/rtjy-5-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" me-yl="ain-reg-img rp-in ole\/emdlazy" al ="rtjy 5" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/rtjy-5-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 400w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/rtjy-5-1000x600.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 1000w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/rtjy-5-590x354.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 590w\ danv-eze:s="(max-imrt": 400px) 100vw, 400px"raadi.="​இன்றைய ராசி பலன் 02.10.0%ae - Today Rasi Palan 34"id/no rel=pi dimg imrt"=80r/*]]>*=80 al ="rtjy 5" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/rtjy-5-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/rtjy-5-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ aaadi.="​இன்றைய ராசி பலன் 02.10.0%ae - Today Rasi Palan 35" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/rtjy-5-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"rme-yl="ain-mobcimg rp-in ole\/emdlazyload"rer=!"danv:e\/em/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==0>*=80 er=!"danv:e\/em/svgtmil,%3Csvg%20milnsilnaad.coagmaw3s\mm/2000/svg'%20er/cBox='0%200%2080%2080'%3E%3C/svg%3E" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/rtjy-5-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" me-yl="ain-mobcimg rp-in ole\/emdlazy" al ="rtjy 5" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/rtjy-5-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/rtjy-5-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"raadi.="​இன்றைய ராசி பலன் 02.10.0%ae - Today Rasi Palan 35"id/no rel=pid/dividdivrme-yl=ain-flexlstory-in>awspanrme-yl="ain-cd-catrlid reoutiv-0>ஜோதிடம்d/span>wspanrme-yl="ain-cd-duterlid reoutiv-0>3 நாட்கள் agod/span>w/dividh2rme-yl="ain-stand-aadi.">​இன்றைய ராசி பலன் 02.10.0%ae – Today Rasi Palandp>​இன்றைய ராசி பலன் 02.10.0%ae – Today Rasi Palan இன்றைய ராசிபலன் அக்டோபர் 02, 0%ae, சோபகிருது வருடம் புரட்டாசி 15 திங்கட் கிழமை, சந்திரன்...w/plw/divid/divid/divid/diviaw/a> * reoutiv-0>awimg imrt"=400r/*]]>*=240 al =m/xmwsi deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/m/xmwsi-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 400w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/m/xmwsi-1000x600.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 1000w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/m/xmwsi-590x354.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 590w\ aaadi.="​இன்றைய ராசி பலன் 01.10.0%ae - Today Rasi Palan 36" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/m/xmwsi-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" danv-eze:s="(max-imrt": 400px) 100vw, 400px"rme-yl="ain-reg-img rp-in ole\/emdlazyload"rer=!"danv:e\/em/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==0>*=240 er=!"danv:e\/em/svgtmil,%3Csvg%20milnsilnaad.coagmaw3s\mm/2000/svg'%20er/cBox='0%200%20400%20240'%3E%3C/svg%3E" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/m/xmwsi-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" me-yl="ain-reg-img rp-in ole\/emdlazy" al =m/xmwsi deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/m/xmwsi-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 400w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/m/xmwsi-1000x600.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 1000w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/m/xmwsi-590x354.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 590w\ danv-eze:s="(max-imrt": 400px) 100vw, 400px"raadi.="​இன்றைய ராசி பலன் 01.10.0%ae - Today Rasi Palan 36"id/no rel=pi dimg imrt"=80r/*]]>*=80 al =m/xmwsi deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/m/xmwsi-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/m/xmwsi-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ aaadi.="​இன்றைய ராசி பலன் 01.10.0%ae - Today Rasi Palan 37" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/m/xmwsi-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"rme-yl="ain-mobcimg rp-in ole\/emdlazyload"rer=!"danv:e\/em/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==0>*=80 er=!"danv:e\/em/svgtmil,%3Csvg%20milnsilnaad.coagmaw3s\mm/2000/svg'%20er/cBox='0%200%2080%2080'%3E%3C/svg%3E" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/m/xmwsi-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" me-yl="ain-mobcimg rp-in ole\/emdlazy" al =m/xmwsi deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/m/xmwsi-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/10/m/xmwsi-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"raadi.="​இன்றைய ராசி பலன் 01.10.0%ae - Today Rasi Palan 37"id/no rel=pid/dividdivrme-yl=ain-flexlstory-in>awspanrme-yl="ain-cd-catrlid reoutiv-0>ஜோதிடம்d/span>wspanrme-yl="ain-cd-duterlid reoutiv-0>4 நாட்கள் agod/span>w/dividh2rme-yl="ain-stand-aadi.">​இன்றைய ராசி பலன் 01.10.0%ae – Today Rasi Palandp>​இன்றைய ராசி பலன் 01.10.0%ae – Today Rasi Palan இன்றைய ராசிபலன் அக்டோபர் 01, 0%ae, சோபகிருது வருடம் புரட்டாசி 14 ஞாயிற்றுக் கிழமை, சந்திரன்...w/plw/divid/divid/divid/diviaw/a> * reoutiv-0>awimg imrt"=400r/*]]>*=240 al ="rtjy 298" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/rtjy-298-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 400w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/rtjy-298-1000x600.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 1000w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/rtjy-298-590x354.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 590w\ aaadi.="இன்றைய ராசி பலன் 30.09.0%ae - Today Rasi Palan 38" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/rtjy-298-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" danv-eze:s="(max-imrt": 400px) 100vw, 400px"rme-yl="ain-reg-img rp-in ole\/emdlazyload"rer=!"danv:e\/em/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==0>*=240 er=!"danv:e\/em/svgtmil,%3Csvg%20milnsilnaad.coagmaw3s\mm/2000/svg'%20er/cBox='0%200%20400%20240'%3E%3C/svg%3E" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/rtjy-298-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" me-yl="ain-reg-img rp-in ole\/emdlazy" al ="rtjy 298" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/rtjy-298-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 400w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/rtjy-298-1000x600.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 1000w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/rtjy-298-590x354.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 590w\ danv-eze:s="(max-imrt": 400px) 100vw, 400px"raadi.="இன்றைய ராசி பலன் 30.09.0%ae - Today Rasi Palan 38"id/no rel=pi dimg imrt"=80r/*]]>*=80 al ="rtjy 298" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/rtjy-298-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/rtjy-298-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ aaadi.="இன்றைய ராசி பலன் 30.09.0%ae - Today Rasi Palan 39" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/rtjy-298-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"rme-yl="ain-mobcimg rp-in ole\/emdlazyload"rer=!"danv:e\/em/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==0>*=80 er=!"danv:e\/em/svgtmil,%3Csvg%20milnsilnaad.coagmaw3s\mm/2000/svg'%20er/cBox='0%200%2080%2080'%3E%3C/svg%3E" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/rtjy-298-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" me-yl="ain-mobcimg rp-in ole\/emdlazy" al ="rtjy 298" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/rtjy-298-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/rtjy-298-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"raadi.="இன்றைய ராசி பலன் 30.09.0%ae - Today Rasi Palan 39"id/no rel=pid/dividdivrme-yl=ain-flexlstory-in>awspanrme-yl="ain-cd-catrlid reoutiv-0>ஜோதிடம்d/span>wspanrme-yl="ain-cd-duterlid reoutiv-0>5 நாட்கள் agod/span>w/dividh2rme-yl="ain-stand-aadi.">இன்றைய ராசி பலன் 30.09.0%ae – Today Rasi Palandp>இன்றைய ராசி பலன் 30.09.0%ae – Today Rasi Palan இன்றைய ராசிபலன் அக்டோபர் 30, 0%ae, சோபகிருது வருடம் புரட்டாசி 13 சனிக் கிழமை, சந்திரன்...w/plw/divid/divid/divid/diviaw/a> * reoutiv-0>awimg imrt"=400r/*]]>*=240 al ="rtjy 284" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/rtjy-284-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 400w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/rtjy-284-1000x600.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 1000w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/rtjy-284-590x354.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 590w\ aaadi.="இன்றைய ராசி பலன் 29.09.0%ae - Today Rasi Palan 40" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/rtjy-284-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" danv-eze:s="(max-imrt": 400px) 100vw, 400px"rme-yl="ain-reg-img rp-in ole\/emdlazyload"rer=!"danv:e\/em/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==0>*=240 er=!"danv:e\/em/svgtmil,%3Csvg%20milnsilnaad.coagmaw3s\mm/2000/svg'%20er/cBox='0%200%20400%20240'%3E%3C/svg%3E" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/rtjy-284-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" me-yl="ain-reg-img rp-in ole\/emdlazy" al ="rtjy 284" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/rtjy-284-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 400w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/rtjy-284-1000x600.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 1000w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/rtjy-284-590x354.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 590w\ danv-eze:s="(max-imrt": 400px) 100vw, 400px"raadi.="இன்றைய ராசி பலன் 29.09.0%ae - Today Rasi Palan 40"id/no rel=pi dimg imrt"=80r/*]]>*=80 al ="rtjy 284" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/rtjy-284-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/rtjy-284-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ aaadi.="இன்றைய ராசி பலன் 29.09.0%ae - Today Rasi Palan 41" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/rtjy-284-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"rme-yl="ain-mobcimg rp-in ole\/emdlazyload"rer=!"danv:e\/em/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==0>*=80 er=!"danv:e\/em/svgtmil,%3Csvg%20milnsilnaad.coagmaw3s\mm/2000/svg'%20er/cBox='0%200%2080%2080'%3E%3C/svg%3E" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/rtjy-284-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" me-yl="ain-mobcimg rp-in ole\/emdlazy" al ="rtjy 284" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/rtjy-284-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/rtjy-284-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"raadi.="இன்றைய ராசி பலன் 29.09.0%ae - Today Rasi Palan 41"id/no rel=pid/dividdivrme-yl=ain-flexlstory-in>awspanrme-yl="ain-cd-catrlid reoutiv-0>ஜோதிடம்d/span>wspanrme-yl="ain-cd-duterlid reoutiv-0>6 நாட்கள் agod/span>w/dividh2rme-yl="ain-stand-aadi.">இன்றைய ராசி பலன் 29.09.0%ae – Today Rasi Palandp>இன்றைய ராசி பலன் 29.09.0%ae – Today Rasi Palan இன்றைய ராசிபலன் செப்டம்பர் 29, 0%ae, சோபகிருது வருடம் புரட்டாசி 10 வெள்ளிக் கிழமை, சந்திரன்...w/plw/divid/divid/divid/diviaw/a> * reoutiv-0>awimg imrt"=400r/*]]>*=240 al ="m/xmwsi 347" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/m/xmwsi-347-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 400w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/m/xmwsi-347-1000x600.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 1000w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/m/xmwsi-347-590x354.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 590w\ aaadi.="இன்றைய ராசி பலன் 28.09.0%ae - Today Rasi Palan 42" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/m/xmwsi-347-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" danv-eze:s="(max-imrt": 400px) 100vw, 400px"rme-yl="ain-reg-img rp-in ole\/emdlazyload"rer=!"danv:e\/em/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==0>*=240 er=!"danv:e\/em/svgtmil,%3Csvg%20milnsilnaad.coagmaw3s\mm/2000/svg'%20er/cBox='0%200%20400%20240'%3E%3C/svg%3E" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/m/xmwsi-347-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" me-yl="ain-reg-img rp-in ole\/emdlazy" al ="m/xmwsi 347" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/m/xmwsi-347-400x240.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 400w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/m/xmwsi-347-1000x600.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 1000w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/m/xmwsi-347-590x354.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 590w\ danv-eze:s="(max-imrt": 400px) 100vw, 400px"raadi.="இன்றைய ராசி பலன் 28.09.0%ae - Today Rasi Palan 42"id/no rel=pi dimg imrt"=80r/*]]>*=80 al ="m/xmwsi 347" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/m/xmwsi-347-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/m/xmwsi-347-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ aaadi.="இன்றைய ராசி பலன் 28.09.0%ae - Today Rasi Palan 43" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/m/xmwsi-347-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"rme-yl="ain-mobcimg rp-in ole\/emdlazyload"rer=!"danv:e\/em/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==0>*=80 er=!"danv:e\/em/svgtmil,%3Csvg%20milnsilnaad.coagmaw3s\mm/2000/svg'%20er/cBox='0%200%2080%2080'%3E%3C/svg%3E" danv-er=!"naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/m/xmwsi-347-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1" me-yl="ain-mobcimg rp-in ole\/emdlazy" al ="m/xmwsi 347" deco667e=async danv-er=se:="naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/m/xmwsi-347-80x80.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 80w, naadi.cob3217245.smushcdnld/2032172450zeepsoza/0%ae/09/m/xmwsi-347-150x150.jpg?lossy=2&stel==1&web==1 150w\ danv-eze:s="(max-imrt": 80px) 100vw, 80px"raadi.="இன்றைய ராசி பலன் 28.09.0%ae - Today Rasi Palan 43"id/no rel=pid/dividdivrme-yl=ain-flexlstory-in>awspanrme-yl="ain-cd-catrlid reoutiv-0>ஜோதிடம்d/span>wspanrme-yl="ain-cd-duterlid reoutiv-0>7 நாட்கள் agod/span>w/dividh2rme-yl="ain-stand-aadi.">இன்றைய ராசி பலன் 28.09.0%ae – Today Rasi Palandp>இன்றைய ராசி பலன் 28.09.0%ae – Today Rasi Palan இன்றைய ராசிபலன் செப்டம்பர் 28, 0%ae, சோபகிருது வருடம் புரட்டாசி 10 வியாழக் கிழமை, சந்திரன்...w/plw/divid/divid/divid/diviaw/a>d/divid/divid/section> awli>awli>awli>awli>awli>wlirid=aenu-item-2238rme-yl="aenu-item aenu-item-type-in o_type aenu-item-object-p/emdaenu-item-privacy-inlicy aenu-item-2238">awlirid=aenu-item-2234rme-yl="aenu-item aenu-item-type-in o_type aenu-item-object-p/emdaenu-item-2234">* © 0%a1-0%ae t/xmws/world/2.w/plw/divid/divid/divid/footerid/divid/divid/dividdivrme-yl="ain-fly-toprback-to-top0>awirme-yl="fa fa-angle-up fa-3"id/iid/dividdivrme-yl="ain-fly-fad- ain-fly-but-click"id/diviaw rel=pid/ rel=pi wspaniddivrme-yl="cli-barlcontainer cli-style-v20>We usermookies on our website to giv- you th- an o reoevant experience by remember67e your pamierences and repeatrvisits. Byrmeick67e “Accept”, you consent to th- userof ALL th- mookies.w/br> Do notrsell my personalrinformationd/ai.d/divid/dividdivrme-yl=cli-barlbtn_container>Acceptw/a>d/divid/divid/span>w/dividdivrid=cookie-law-info-again/style=display:nonerdanv-no nippe:=true>wspanrid=cookie_hdr_showagain>Man/emdconsentd/span>w/dividdivrme-yl=cli-modalrdanv-no nippe:=truerid=cliSett67esPopup tabindex=-1/tole=dialog aria-labelledby=cliSett67esPopup aria-hidden=true>wdivrme-yl=cli-modal-dialog tole=docuw._w>ddivrme-yl="cli-modal-content cli-barlpopup0>awbutton type=buttonrme-yl=cli-modal-closerid=cliModalCloseiaw vgrme-yl er/cBox="0 0 24 240>awspanrme-yl=wt-cli-sr-only>Closed/span> w/button>wdivrme-yl=cli-modal-body>ddivrme-yl="cli-container-fluid cli-tab-container0>ddivrme-yl="cli-col-12 cli-align-items-stretchrmei-px-00>This website usesrmookies to improv- your experience whil- you naviguterthrough th- website. Outrof th-se, th- mookies thatrar- mutegorized as necess/ryrar- stored onryour browser as theyrar- essential for th- work67e of basic functionalities of th- website. We also userthird-p/rty mookies thatrhelp us analyze and understand how you userthis website. Th-se mookies will b- stored inryour browser only with your consent. You also have th- option to opt-outrof th-se mookies. Butropt67e outrof somerof th-se mookies mayraffectryour brows67e experience.d/divid/divi Necess/ry d/aiddivrme-yl=wt-cli-necess/ry-checkbox>awinputrtype=checkboxrme-yl=cli-user-pamierence-checkbox rid=wt-cli-checkbox-necess/ryrdanv-id=checkbox-necess/ryrchecked=checked>awlabelrme-yl=form-check-labelrfor=wt-cli-checkbox-necess/ry>Necess/ryd/labelid/diviaw panrme-yl=cli-necess/ry-caption>Always Enabledd/span>w/dividdivrme-yl=cli-tab-cont._w>ddivrme-yl="cli-tab-pane cli-fad-"rdanv-id=necess/ry> Necess/ry mookies ar- absolutely essential for th- website to function paoperly. Th-se mookies ensur- basic functionalities and security featur-s of th- website, anonymously.Durationd/th>De rel=piond/th>dtrrme-yl=cookielawinfo-row>dtdrme-yl=cookielawinfo-column-1icookielawinfo-checkbox-analyticsd/td>dtdrme-yl=cookielawinfo-column-3>11 monthsd/td>dtdrme-yl=cookielawinfo-column-4>This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. Th- cookie is used to store th- user consent for th- mookies inrth- mutegory "Analytics".d/td>d/tridtrrme-yl=cookielawinfo-row>dtdrme-yl=cookielawinfo-column-1icookielawinfo-checkbox-functionald/td>dtdrme-yl=cookielawinfo-column-3>11 monthsd/td>dtdrme-yl=cookielawinfo-column-4>The cookie is set by GDPR cookie consent to record th- user consent for th- mookies inrth- mutegory "Functional".d/td>d/tridtrrme-yl=cookielawinfo-row>dtdrme-yl=cookielawinfo-column-1icookielawinfo-checkbox-necess/ryd/td>dtdrme-yl=cookielawinfo-column-3>11 monthsd/td>dtdrme-yl=cookielawinfo-column-4>This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. Th- cookies is used to store th- user consent for th- mookies inrth- mutegory "Necess/ry".d/td>d/tridtrrme-yl=cookielawinfo-row>dtdrme-yl=cookielawinfo-column-1icookielawinfo-checkbox-oth-rsd/td>dtdrme-yl=cookielawinfo-column-3>11 monthsd/td>dtdrme-yl=cookielawinfo-column-4>This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. Th- cookie is used to store th- user consent for th- mookies inrth- mutegory "Oth-r.d/td>d/tridtrrme-yl=cookielawinfo-row>dtdrme-yl=cookielawinfo-column-1icookielawinfo-checkbox-performanced/td>dtdrme-yl=cookielawinfo-column-3>11 monthsd/td>dtdrme-yl=cookielawinfo-column-4>This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. Th- cookie is used to store th- user consent for th- mookies inrth- mutegory "Performance".d/td>d/tridtrrme-yl=cookielawinfo-row>dtdrme-yl=cookielawinfo-column-1ier/ced_cookie_pnlicyd/td>dtdrme-yl=cookielawinfo-column-3>11 monthsd/td>dtdrme-yl=cookielawinfo-column-4>The cookie is set by th- GDPR Cookie Consent plugin and is used to store wheth-r or notruser has consented to th- userof mookies. It does notrstore any personalrdanv.d/td>d/trid/tbody>d/tableid/divid/divid/divid/dividdivrme-yl=cli-tab-section> Functional d/aiddivrme-yl=cli-switch>awinputrtype=checkboxrid=wt-cli-checkbox-functionalrme-yl=cli-user-pamierence-checkbox rdanv-id=checkbox-functional>awlabelrfor=wt-cli-checkbox-functionalrme-yl=cli-slider danv-mei-enable=Enabled danv-mei-disable=Disabled>wspanrme-yl=wt-cli-sr-only>Functionald/span>w/labelid/diviw/dividdivrme-yl=cli-tab-cont._w>ddivrme-yl="cli-tab-pane cli-fad-"rdanv-id=functional> Functionalrmookies help to perform certain functionalities like shar67e th- montent of th- website onrsocial aedia platforms, mollectrfeedbacks, and oth-rrthird-p/rty featur-s.d/divid/divid/divid/dividdivrme-yl=cli-tab-section> Performance d/aiddivrme-yl=cli-switch>awinputrtype=checkboxrid=wt-cli-checkbox-performancerme-yl=cli-user-pamierence-checkbox rdanv-id=checkbox-performance>awlabelrfor=wt-cli-checkbox-performancerme-yl=cli-slider danv-mei-enable=Enabled danv-mei-disable=Disabled>wspanrme-yl=wt-cli-sr-only>Performanced/span>w/labelid/diviw/dividdivrme-yl=cli-tab-cont._w>ddivrme-yl="cli-tab-pane cli-fad-"rdanv-id=performance> Performancermookies ar- used to understand and analyze th- key performancerindex-s of th- website which helps inrdeliver67e a betterruser experience for th- visitors.d/divid/divid/divid/dividdivrme-yl=cli-tab-section> Analytics d/aiddivrme-yl=cli-switch>awinputrtype=checkboxrid=wt-cli-checkbox-analyticsrme-yl=cli-user-pamierence-checkbox rdanv-id=checkbox-analytics>awlabelrfor=wt-cli-checkbox-analyticsrme-yl=cli-slider danv-mei-enable=Enabled danv-mei-disable=Disabled>wspanrme-yl=wt-cli-sr-only>Analyticsd/span>w/labelid/diviw/dividdivrme-yl=cli-tab-cont._w>ddivrme-yl="cli-tab-pane cli-fad-"rdanv-id=analytics> Analyticalrmookies ar- used to understand how visitors interactrwith th- website. Th-se mookies help providerinformation onrmetricsrth- number of visitors, bounce rate, trafficrsource, etc.d/divid/divid/divid/dividdivrme-yl=cli-tab-section> Advertisew._w d/aiddivrme-yl=cli-switch>awinputrtype=checkboxrid=wt-cli-checkbox-advertisew._wrme-yl=cli-user-pamierence-checkbox rdanv-id=checkbox-advertisew._w>awlabelrfor=wt-cli-checkbox-advertisew._wrme-yl=cli-slider danv-mei-enable=Enabled danv-mei-disable=Disabled>wspanrme-yl=wt-cli-sr-only>Advertisew._wd/span>w/labelid/diviw/dividdivrme-yl=cli-tab-cont._w>ddivrme-yl="cli-tab-pane cli-fad-"rdanv-id=advertisew._w> Advertisew._wrmookies ar- used to providervisitors with reoevant ads and market67e campaigns. Th-se mookies trackrvisitors across websites and mollectrinformation to providercustomized ads.d/divid/divid/divid/dividdivrme-yl=cli-tab-section> Oth-rs d/aiddivrme-yl=cli-switch>awinputrtype=checkboxrid=wt-cli-checkbox-oth-rsrme-yl=cli-user-pamierence-checkbox rdanv-id=checkbox-oth-rs>awlabelrfor=wt-cli-checkbox-oth-rsrme-yl=cli-slider danv-mei-enable=Enabled danv-mei-disable=Disabled>wspanrme-yl=wt-cli-sr-only>Oth-rsd/span>w/labelid/diviw/dividdivrme-yl=cli-tab-cont._w>ddivrme-yl="cli-tab-pane cli-fad-"rdanv-id=oth-rs> Oth-r unmutegorized mookies ar- thoserthatrar- be67e analyzed and have notrbeenrme-ylified into a mutegory as yet.d/divid/divid/divid/divid/divid/divid/divid/dividdivrme-yl=cli-modal-footeriddivrme-yl="wt-cli-eoew._w cli-container-fluid cli-tab-container0>ddivrme-yl="cli-col-12 cli-align-items-stretchrmei-px-00> SAVE & ACCEPTw/a>d/divid/divid/divid/divid/divid/divid/divid/dividdivrme-yl="cli-modal-backdroprmei-fad- cli-sett67es-overlay"id/dividdivrme-yl="cli-modal-backdroprmei-fad- cli-popupbarloverlay"id/dividlink t_rpstylesheetrid=cookie-law-info-table-css tamil'naadi.com/xmws/world/20apps/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-table.css?ver=3.1.4'rtype=tia=/css aedia=allidlink t_rpstylesheetrid=wp-compon._ws-css tamil'naadi.com/xmws/world/20cofehoak/css/dis=/compon._ws/style.min.css?ver=6.3.1'rtype=tia=/css aedia=allidlink t_rpstylesheetrid=wp-block-editor-css tamil'naadi.com/xmws/world/20cofehoak/css/dis=/block-editor/style.min.css?ver=6.3.1'rtype=tia=/css aedia=allidlink t_rpstylesheetrid=wp-reusable-blocks-css tamil'naadi.com/xmws/world/20cofehoak/css/dis=/reusable-blocks/style.min.css?ver=6.3.1'rtype=tia=/css aedia=allidlink t_rpstylesheetrid=wp-editor-css tamil'naadi.com/xmws/world/20cofehoak/css/dis=/editor/style.min.css?ver=6.3.1'rtype=tia=/css aedia=allidlink t_rpstylesheetrid=gut._wor-css tamil'naadi.com/xmws/world/20apps/gut._wor/dis=/blocks.style.build.css?ver=3.2.7'rtype=tia=/css aedia=alliaw rel=p er=!naadi.com/xmws/world/20yshefath/cache/minify/71dbc.jsid/ rel=pi < rel=p id=ain-custom-js-afterijQuery(docuw._w).rmady(function($) { var lmaderH*]]>* = $("#ain-lmader-wrap").out.rH*]]>*(); var logoH*]]>* = $("#ain-main-nav-top0).out.rH*]]>*(); var botH*]]>* = $("#ain-main-nav-bot0).out.rH*]]>*(); var navH*]]>* = $("#ain-main-hmad-wrap").out.rH*]]>*(); var hmaderH*]]>* = navH*]]>* + lmaderH*]]>*; var aboveNav = lmaderH*]]>* + logoH*]]>*; var totalH*]]>* = logoH*]]>* + botH*]]>*; var pamviousScroll = 0; $(window).scroll(function(ev._w){ var scroll = $(this).scrollTop(); if (rtypeof lmaderH*]]>* !== "undefined" ) { if ($(window).scrollTop() > aboveNav){ $("#ain-main-nav-top0).addCe-yl("ain-nav-small"); $("#ain-main-nav-bot0).cyl("aargin-top0, logoH*]]>* ); } elser{ $("#ain-main-nav-top0).removeCe-yl("ain-nav-small"); $("#ain-main-nav-bot0).cyl("aargin-top0,"0"); } if ($(window).scrollTop() > hmaderH*]]>*){ $("#ain-main-nav-top0).addCe-yl("ain-fixed"); $("#ain-main-nav-bot0).addCe-yl("ain-fixed1"); $("#ain-main-body-wrap").cyl("aargin-top0, totalH*]]>* ); $("#ain-main-nav-top0).addCe-yl("ain-fixed-shadow"); $(".ain-nav-top-mid0).addCe-yl("ain-fixed-in o"); $(".ain-drop-nav-tadi.").show(); $(".ain-fly-top0).addCe-yl("ain-to-top0); if(scroll < pamviousScroll) { $("#ain-main-nav-bot0).addCe-yl("ain-fixed20); $("#ain-main-nav-top0).removeCe-yl("ain-fixed-shadow"); $("#ain-main-nav-top0).removeCe-yl("ain-soc-mobcup"); $("#ain-soc-mobcwrap").removeCe-yl("ain-soc-mobcup"); } elser{ $("#ain-main-nav-bot0).removeCe-yl("ain-fixed20); $("#ain-main-nav-top0).addCe-yl("ain-fixed-shadow"); $("#ain-main-nav-top0).addCe-yl("ain-soc-mobcup"); $("#ain-soc-mobcwrap").addCe-yl("ain-soc-mobcup"); } } elser{ $("#ain-main-nav-top0).removeCe-yl("ain-fixed"); $("#ain-main-nav-bot0).removeCe-yl("ain-fixed1"); $("#ain-main-nav-bot0).removeCe-yl("ain-fixed20); $("#ain-main-body-wrap").cyl("aargin-top0,"0"); $("#ain-main-nav-top0).removeCe-yl("ain-fixed-shadow"); $(".ain-nav-top-mid0).removeCe-yl("ain-fixed-in o"); $(".ain-drop-nav-tadi.").hide(); $(".ain-fly-top0).removeCe-yl("ain-to-top0); } } elser{ if ($(window).scrollTop() > logoH*]]>*){ $("#ain-main-nav-top0).addCe-yl("ain-nav-small"); $("#ain-main-nav-bot0).cyl("aargin-top0, logoH*]]>* ); } elser{ $("#ain-main-nav-top0).removeCe-yl("ain-nav-small"); $("#ain-main-nav-bot0).cyl("aargin-top0,"0"); } if ($(window).scrollTop() > navH*]]>*){ $("#ain-main-nav-top0).addCe-yl("ain-fixed"); $("#ain-main-nav-bot0).addCe-yl("ain-fixed1"); $("#ain-main-body-wrap").cyl("aargin-top0, totalH*]]>* ); $("#ain-main-nav-top0).addCe-yl("ain-fixed-shadow"); $(".ain-nav-top-mid0).addCe-yl("ain-fixed-in o"); $(".ain-drop-nav-tadi.").show(); $(".ain-fly-top0).addCe-yl("ain-to-top0); if(scroll < pamviousScroll) { $("#ain-main-nav-bot0).addCe-yl("ain-fixed20); $("#ain-main-nav-top0).removeCe-yl("ain-fixed-shadow"); $("#ain-main-nav-top0).removeCe-yl("ain-soc-mobcup"); $("#ain-soc-mobcwrap").removeCe-yl("ain-soc-mobcup"); } elser{ $("#ain-main-nav-bot0).removeCe-yl("ain-fixed20); $("#ain-main-nav-top0).addCe-yl("ain-fixed-shadow"); $("#ain-main-nav-top0).addCe-yl("ain-soc-mobcup"); $("#ain-soc-mobcwrap").addCe-yl("ain-soc-mobcup"); } } elser{ $("#ain-main-nav-top0).removeCe-yl("ain-fixed"); $("#ain-main-nav-bot0).removeCe-yl("ain-fixed1"); $("#ain-main-nav-bot0).removeCe-yl("ain-fixed20); $("#ain-main-body-wrap").cyl("aargin-top0,"0"); $("#ain-main-nav-top0).removeCe-yl("ain-fixed-shadow"); $(".ain-nav-top-mid0).removeCe-yl("ain-fixed-in o"); $(".ain-drop-nav-tadi.").hide(); $(".ain-fly-top0).removeCe-yl("ain-to-top0); } } pamviousScroll = scroll; }); }); jQuery(docuw._w).rmady(function($) { // Video Pn o Scroll $(window).on("scroll.video0, function(ev._w){ var scrollTop = $(window).scrollTop(); var eoew._wOffset = $("#ain-content-wrap").offset().top; var dis=ancer = (eoew._wOffset - scrollTop); var aboveH*]]>* = $("#ain-video-embed-wrap").out.rH*]]>*(); if ($(window).scrollTop() > dis=ancer+ aboveH*]]>* + screen.h*]]>*){ $("#ain-video-embed-cont").addCe-yl("ain-vid-fixed"); $("#ain-video-embed-wrap").addCe-yl("ain-vid-h*]]>*"); $(".ain-video-close").show(); } elser{ $("#ain-video-embed-cont").removeCe-yl("ain-vid-fixed"); $("#ain-video-embed-wrap").removeCe-yl("ain-vid-h*]]>*"); $(".ain-video-close").hide(); } }); $(".ain-video-close").on("click", function(){ $("#ain-video-embed-cont").removeCe-yl("ain-vid-fixed"); $("#ain-video-embed-wrap").removeCe-yl("ain-vid-h*]]>*"); $(".ain-video-close").hide(); $(window).off("scroll.video0); }); }); jQuery(docuw._w).rmady(function($) { // Mobil- Social Buttons More $(".ain-soc-mobcr]]>*").on("click", function(){ $("#ain-soc-mobcwrap").toggleCe-yl("ain-soc-mobcmore"); }); }); jQuery(docuw._w).rmady(function($) { $(".aenu-item-has-children a").click(function(ev._w){ ev._w.stopPropagation(); }); $(".aenu-item-has-children").click(function(){ $(this).addCe-yl("toggled"); if($(".aenu-item-has-children").hasCe-yl("toggled")) { $(this).children("ul").toggle(); $(".ain-fly-nav-aenu").getNiceScroll().rmeze:(); } $(this).toggleCe-yl("tog-minus"); return false; }); // Main MenurScroll $(".ain-fly-nav-aenu").niceScroll({cursorcolor:"#888",cursorimrt": 7,cursorborder: 0,zindex:999999}); }); jQuery(docuw._w).rmady(function($) { $(".infinite-content").infinitescroll({ navSelector: ".ain-nav-links", nextSelector: ".ain-nav-links a:fir o", itemSelector: ".infinite-in o", errorCallback: function(){ $(".ain-infcmore-but").cyl("display", "none") } }); $(window).unbind(".infscr"); $(".ain-infcmore-but").click(function(){ $(".infinite-content").infinitescroll("retriev."); return false; }); if ($(".ain-nav-links a").length)r{ $(".ain-infcmore-but").cyl("display","inline-block"); } elser{ $(".ain-infcmore-but").cyl("display","none"); } });d/ rel=pi < rel=p er=!naadi.com/xmws/world/20yshefath/cache/minify/e5457.jsid/ rel=pi < rel=p er=!'naadi.cocdnlonesignalld/20sdks/OneSignalSDK.js?ver=6.3.1'rasync=async id=remote_sdk-jsid/ rel=pi < rel=p id=gut._wor-block-js-extra>var gut._worLS = {"fontAwesomeVersion":"4","rmetNonce":"5d1061d351","rmetUrl":"naadi.\/\om/xmws/world/2\/wp-json\/"};d/ rel=pi < rel=p er=!naadi.com/xmws/world/20yshefath/cache/minify/ed219.jsid/ rel=pi < rel=p>window.w3tc_lazyload=1,window.lazyLoadO=pions={eoew._ws_selector:".lazy",callback_loaded:function(w){var e;try{e=new CustomEv._w("w3tc_lazyload_loaded",{detail:{e:t}})}catch(a){(e=docuw._w.createEv._w("CustomEv._w")).initCustomEv._w("w3tc_lazyload_loaded",!1,!1,{e:t})}window.dispatchEv._w(e)}}d/ rel=pi< rel=p async er=!naadi.com/xmws/world/20yshefath/cache/minify/1615d.jsid/ rel=pi d/html>