Connect with us

சினிமா

பிரபல பாடலுக்கு குத்தாட்டம் போட்ட நடிகை சமந்தா! யாருடன் தெரியுமா?

Published

on

காஃபி வித் கரண் நிகழ்ச்சியில் நடிகர் அக்‌ஷய் குமாரும், நடிகை சமந்தாவும் பங்கேற்றுள்ள புரோமோ இணையத்தில் வைரலாகியுள்ளது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் நடிகர் அக்‌ஷய் குமாரும், நடிகை சமந்தாவும் பங்கேற்றனர்.

இதில் பல கேள்விகளுக்கு இருவரும் வெளிப்படையான பதிலளித்துள்ள நிலையில், ரசிகர்களை மகிழ்விக்கும் வண்ணம் ‘ஊ சொல்றியா மாமா’ பாடலுக்கு இருவரும் மாஸ் டான்ஸ் ஒன்றை ஆடியுள்ளனர்.

இருவரும் நடனம் ஆடிய இந்த வீடியோ அனைவரையும் கவர்ந்து வைரலாகி வருகிறது.

இதனை சமூக வலைத்தளங்களில் பகிர்ந்து வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

#AkshayKumar #Samantha 

Advertisement

 

Advertisement
Click to comment
< cpud=e" cmsubmie e=adssubmie comsubmie a rel=submie value="ில்னார஍டம்து!<ழின"vns cpud=e=adshidden e" cmmentp m_t id_ID value=62 mvpcommentp m_t id_IDvns cpud=e=adshidden e" cmmentp m_tarentpcommentp m_tarentpvalue=0><>pd2- !imt/ rha-;">ΔClarea=e" cmak_hp_t>Clarea=cols=45 rows=8 -wileng80 vw,>Clareah4> l>Adv< cpud=e=adshidden comak_js_1ae" cmak_jspvalue=211panpt>
இhref=https://tamjeyit.riyuns-in/ lar-ho=_blankmg wid=https://tamilnaadi.com/zeepsoza/2023/07/23/ADS-FOR-TAMILNAADI-SIDEBARg 150="dowJey IT Siyuns-in - A L stht=Based Web Agency" ass="mvno-yload" sdth=360 height=240 5,>pd2/neon=htpaneon=ht=mvpblomai4ass="mvp-widside-wet-ho wet-ho_blomap> class="mvg-ytsubopt>beta-sizchannelmvpUCL5c4TS2Zjyho70Nyf8izUAta-siz:noout=fullta-sizcount=defaul/div>௪க்கமஆனடமஇஷ் ் நருந்துகீகள்து!<ப௾ு கண஍ ா஁க௎் ாட 16vv>

class="mvp-relfeat1nk st-outlative">

class="mvp-relfeat1nk st- left relative"> download 21 6 1 5atading=async data-srcset=

௟ல௿ன௨லசனச௯ில் நமள் ஸ௿ாயிகுகான நகஞனச16vv>

class="mvp-relfeat1nk st-outlative">

class="mvp-relfeat1nk st- left relative"> download 21 81

௩்தமரிய ப௳ை ஆணய்கும௴வதவட்ன சறை஀ு!்ன ச஍து ்பு! 18vv>

class="mvp-relfeat1nk st-outlative">

class="mvp-relfeat1nk st- left relative"> download 21 201

௪ழதிடய்துரைவ௚னச௯ிவட்ன கல஍து!vv>

class="mvp-relfeat1nk st-outlative">

class="mvp-relfeat1nk st- left relative"> download 21 51

Cli class="mvp-relcdest-corwrapat relative">

mgn class=mvpp-relcdlcdeat relative">

ின் ௾னi>n>

2 ான களை agopan>

௉ங௕ாயகர௩வட்ன ஜவப௿இகரம் நோன் ார ர6vv>
amlateeased-amillinucorvideorcorleorfanseare- n--oo-a-peeasant-surpriseel=bookmark>

class="mvp-relfeat1nk st-outlative">

class="mvp-relfeat1nk st- left relative"> do1coding=async data-srcset=

‘ியு஋’ 7ிரில௟஍஀ியிவத<஍ஆின௯லபடம பக்ள஁ம௴வ –ர் ப திரு஍சனச௯ில் நர௚௯கு஍ளை vv>

class="mvp-relfeat1nk st-outlative">

class="mvp-relfeat1nk st- left relative"> doUnle=

௲ணயு்து!கடல்கும் எாயர சவ ‘ஜரில்கில ொர௣கண஁’vv>

class="mvp-relfeat1nk st-outlative">

class="mvp-relfeat1nk st- left relative"> do

14ஆண஍ுகளை ்கு உப!௱ு உலணயும் எாஆ஍றுல ௜வப௿vv>

class="mvp-relfeat1nk st-outlative">

class="mvp-relfeat1nk st- left relative"> do

௩஀ண஍ுக஍ எாிஜிக –஍த௰ ஷன கர஍டம௣ல –ாஈ௰ கரந் எ஁!௪ி ச67 ொஂ௜ஈ஍஀ியிவvv> Lea௜வதலப்!n> h4div>

class="mvp-relflex-storyrwrapat relative">

mgref=https://tamilnaadi.com/newaoy-rlogy23/07/12/24i240x2x3/07-%e0%ae%87%e0%ae%a9%e0%af%8d%e0%ae%b1%e0%af%88%e0%ae%af-%e0%ae%b0%e0%ae%be%e0%ae%9a%e0%ae%bf-%e0%ae%aa%e0%ae%b2%e0%ae%a9%e0%af%8del=bookmark>

class="mvp-relflex-storyr left relative"> dowWhatsApp Ie laz3/010vw 26 dea9.12.46tPMecoding=async data-srcset=

class="mvp-relcdest-corwrapat relative">

mgn class=mvpp-relcdlcdeat relative">

ஜவதலப்!n>

5 ான களை agopan>

vp>௩இஷ் எஇு வுஈ ருந்து தலவ௚னச் நசவ஁஍வ உந஀஍கள௿ ு ட ்பு! 1ட்ன சர௯௲பர஍ ு ஍்கை ஍஀஁஍ளை . ை ஁க஍ ா஁து!௲ நோி஍ திக ரணடம௕ரந் . ொ்பு! 1ழ்கி஍ எக௣லச௾ன ரயரம் . ின௲஍இலவ௳ை அவலபடம ்க கலடதிது!

class="mvp-relflex-storyr left relative"> dowWhatsApp Ie laz3/010vw 26 dea9.12.46tPMecoding=async data-srcset=

class="mvp-relcdest-corwrapat relative">

mgn class=mvpp-relcdlcdeat relative">

ஜவதலப்!n>

5 ான களை agopan>

vp>௩இஷ் எஈ ஁க஍ ா஁து!ர ன எாிரம் ா஍களை நிரஈவ்இ஍று஍஀஁஍ளை . ௮஍றுவ஁஍ளை ்கு ின௲ஊர௱ம் ாகளை நஏ்பர஀஁஍ளை . ௉ுவன் ஍ளை ப்!

class="mvp-relflex-storyr left relative"> dowWhatsApp Ie laz3/010vw 26 dea9.12.46tPMecoding=async data-srcset=

class="mvp-relcdest-corwrapat relative">

mgn class=mvpp-relcdlcdeat relative">

ஜவதலப்!n>

5 ான களை agopan>

vp>௩இஷ் எச஍து ௾கஷடம௮் எஇ௰ம் ாதன நபதிி௯ ம ய஍ற௚ன௳ை த் ஸ௿ப நப஋ிக ௮ ட ௯ம் . ஈ ஁க஍ ா஁து!௲ ந௚றை1 ாயர ு!<மப௳ை கர஍பஆர யத௕௾கற!௲ ந௪஋ிக ௮ ட ௯ம் . தர ௮௚஍கள௟ான ੉சஂ௴஍ிரலவ௳ை ௲ ந௅௵ வ ா஋ு!

class="mvp-relflex-storyr left relative"> dowWhatsApp Ie laz3/010vw 26 dea9.12.46tPMecoding=async data-srcset=

class="mvp-relcdest-corwrapat relative">

mgn class=mvpp-relcdlcdeat relative">

ஜவதலப்!n>

5 ான களை agopan>

vp>௩இஷ் எச஍து ௾கஷடம௮் எஇ௰ம் ாதன நஉ஍களை நஅற!௿ாம ௯இஒ௰ம௵௯த பக௪க௪ாக தன ஍வ ௩்஍ ாா் ம அவ஍துக௚ர௲பலம் . வஇலவ௚னசம் ருந்துக௕ர௣கட ௯ிரம் ாத ஆ கள் ாட஍஀஁஍ளை . ௿ன௲஁஍ ரதவம௵ு!<பவ஍ நஉா஁து!௰௵் எ஁!ம௵௾஁஍ளை . ௵௯ிாப!ர து!௲ ...>

class="mvp-relflex-storyr left relative"> dowWhatsApp Ie laz3/010vw 26 dea9.12.46tPMecoding=async data-srcset=

class="mvp-relcdest-corwrapat relative">

mgn class=mvpp-relcdlcdeat relative">

ஜவதலப்!n>

6 ான களை agopan>vp>௩இஷ் எப!் ஸப௳ை உ களை பஇசனச௯றகுமமு ்பு!௿ப ப!ர ௳ை . ௮னவ்ல ௵ிய௿ல் நந௲பல சர௯஍ிக ரணடமு. ாயர௩்து!கச஀஁஍ சர௯஍வ ஁஍ளை . ௨஀ண஍ு ாயட஍ளை ப!ர ௳த௳ ிரனவு!<மஒ௰ம௵௰!கச஍து ்பு! ஁஍ளை . ௵௯ிாப!ர து!௲ ...>

class="mvp-relflex-storyr left relative"> dowWhatsApp Ie laz3/010vw 26 dea9.12.46tPMecoding=async data-srcset=

class="mvp-relcdest-corwrapat relative">

mgn class=mvpp-relcdlcdeat relative">

ஜவதலப்!n>

6 ான களை agopan>vp>௩இஷ் எாிரம் ாியஊர௰ ஁களை நாய஍கள௿ ௮கலழ஍வ ஁஍ளை . ௕௲பிாணபஇசனச1 ாயர ு!<மப ாஆ஍றுலிடயும் . ௿வன ੉஍இலவ௳ை ும் எசன ர ௾ன ம ட ்பு! ஁஍ளை .சகவதர ாகயு௲் நந் ம அரணடமு. ாயிாப!ர து!௲ ந௾யஐாிளை வயடன௳கை ிாள஁஍ளை ...>

class="mvp-relflex-storyr left relative"> dowWhatsApp Ie laz3/010vw 26 dea9.12.46tPMecoding=async data-srcset=

class="mvp-relcdest-corwrapat relative">

mgn class=mvpp-relcdlcdeat relative">

ஜவதலப்!n>

6 ான களை agopan>vp>௩இஷ் எப!்பு! 1ழ்கி஍ எஅதலகர ஍கும் . உுவன் ஍ந௣ ா஁஍ளை உ களை கடல்து ச௯ிது!

clamvp-wi-footrtopass="mvpt relative">

class="mv-relmathebox> clamvp-wi-footrlogoass="mvpt relative">

href=https://tamilnaadi.com/new mg wid="doilnaadi.com/neia-sizrjs=2ta-src=https://tamilnaadi.com/zeepsoza/2023/01/12milnaadi.co_news_logo_3/07.%3Eass="mvyload" sc="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==">

Privacy OverwBox

i class="mvcli-privacy-content>i class="mvcli-privacy-content-text>This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored olayour browser as they are essential for the workin0 of basic funon=htalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored ilayour browser only with your consent. You also have the optiol to opt-out of these cookies. But optin0 out of some of these cookies may affectayour browsin0 experience.vv> Necessary osAlways Enabledvan>
i class="mvwt-cli-cookie-deipt> Necessary cookies are absolutely essential for the website to funon=ht p=operly. These cookies ensure basic funon=htalities and seourity features of the website, anonymously.CookieDuran=htv thdithass="mvcookielawinfo-column-4>Deipt>itrass="mvcookielawinfo-row>itdass="mvcookielawinfo-column-1>cookielawinfo-checkbox-analyticsv td>itdass="mvcookielawinfo-column-3>11 monthsv td>itdass="mvcookielawinfo-column-4>This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies ilathe category "Analytics".v td>i/trditrass="mvcookielawinfo-row>itdass="mvcookielawinfo-column-1>cookielawinfo-checkbox-funon=htalv td>itdass="mvcookielawinfo-column-3>11 monthsv td>itdass="mvcookielawinfo-column-4>The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies ilathe category "Funon=htal".v td>i/trditrass="mvcookielawinfo-row>itdass="mvcookielawinfo-column-1>cookielawinfo-checkbox-necessaryitdass="mvcookielawinfo-column-3>11 monthsv td>itdass="mvcookielawinfo-column-4>This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies ilathe category "Necessary".v td>i/trditrass="mvcookielawinfo-row>itdass="mvcookielawinfo-column-1>cookielawinfo-checkbox-othersv td>itdass="mvcookielawinfo-column-3>11 monthsv td>itdass="mvcookielawinfo-column-4>This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies ilathe category "Other.v td>i/trditrass="mvcookielawinfo-row>itdass="mvcookielawinfo-column-1>cookielawinfo-checkbox-performancev td>itdass="mvcookielawinfo-column-3>11 monthsv td>itdass="mvcookielawinfo-column-4>This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies ilathe category "Performance".v td>i/trditrass="mvcookielawinfo-row>itdass="mvcookielawinfo-column-1>wBoxed_cookie_policyitdass="mvcookielawinfo-column-3>11 monthsv td>itdass="mvcookielawinfo-column-4>The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal a-sr.v td>i/trdi/tbody>i/tableaiv>
Funon=htal osFunon=htalv n>
Performance osPerformancev n>
Analytics osAnalyticsv n>
Advertisement osAdvertisementv n>
Others osOthersv n>
SAVE & ACCEPTv
aboveNav){ $("#mvp-main-nav-top").addCs="m("mvp-nav-small"); $("#mvp-main-nav-bot").c"m("margin-top", logoHeight ); } else { $("#mvp-main-nav-top").removeCs="m("mvp-nav-small"); $("#mvp-main-nav-bot").c"m("margin-top","0"); } if ($(window).scrollTop() > headerHeight){ $("#mvp-main-nav-top").addCs="m("mvp-fixed"); $("#mvp-main-nav-bot").addCs="m("mvp-fixed1"); $("#mvp-main-body-wrap").c"m("margin-top", totalHeight ); $("#mvp-main-nav-top").addCs="m("mvp-fixed-shadow"); $(".mvp-nav-top-mid").addCs="m("mvp-fixed-post"); $(".mvp-drop-nav-title").show(); $(".mvp-fly-top").addCs="m("mvp-to-top"); if(scroll < p=hviousScroll) { $("#mvp-main-nav-bot").addCs="m("mvp-fixed2"); $("#mvp-main-nav-top").removeCs="m("mvp-fixed-shadow"); $("#mvp-main-nav-top").removeCs="m("mvp-soc-mob-up"); $("#mvp-soc-mob-wrap").removeCs="m("mvp-soc-mob-up"); } else { $("#mvp-main-nav-bot").removeCs="m("mvp-fixed2"); $("#mvp-main-nav-top").addCs="m("mvp-fixed-shadow"); $("#mvp-main-nav-top").addCs="m("mvp-soc-mob-up"); $("#mvp-soc-mob-wrap").addCs="m("mvp-soc-mob-up"); } } else { $("#mvp-main-nav-top").removeCs="m("mvp-fixed"); $("#mvp-main-nav-bot").removeCs="m("mvp-fixed1"); $("#mvp-main-nav-bot").removeCs="m("mvp-fixed2"); $("#mvp-main-body-wrap").c"m("margin-top","0"); $("#mvp-main-nav-top").removeCs="m("mvp-fixed-shadow"); $(".mvp-nav-top-mid").removeCs="m("mvp-fixed-post"); $(".mvp-drop-nav-title").hide(); $(".mvp-fly-top").removeCs="m("mvp-to-top"); } } else { if ($(window).scrollTop() > logoHeight){ $("#mvp-main-nav-top").addCs="m("mvp-nav-small"); $("#mvp-main-nav-bot").c"m("margin-top", logoHeight ); } else { $("#mvp-main-nav-top").removeCs="m("mvp-nav-small"); $("#mvp-main-nav-bot").c"m("margin-top","0"); } if ($(window).scrollTop() > navHeight){ $("#mvp-main-nav-top").addCs="m("mvp-fixed"); $("#mvp-main-nav-bot").addCs="m("mvp-fixed1"); $("#mvp-main-body-wrap").c"m("margin-top", totalHeight ); $("#mvp-main-nav-top").addCs="m("mvp-fixed-shadow"); $(".mvp-nav-top-mid").addCs="m("mvp-fixed-post"); $(".mvp-drop-nav-title").show(); $(".mvp-fly-top").addCs="m("mvp-to-top"); if(scroll < p=hviousScroll) { $("#mvp-main-nav-bot").addCs="m("mvp-fixed2"); $("#mvp-main-nav-top").removeCs="m("mvp-fixed-shadow"); $("#mvp-main-nav-top").removeCs="m("mvp-soc-mob-up"); $("#mvp-soc-mob-wrap").removeCs="m("mvp-soc-mob-up"); } else { $("#mvp-main-nav-bot").removeCs="m("mvp-fixed2"); $("#mvp-main-nav-top").addCs="m("mvp-fixed-shadow"); $("#mvp-main-nav-top").addCs="m("mvp-soc-mob-up"); $("#mvp-soc-mob-wrap").addCs="m("mvp-soc-mob-up"); } } else { $("#mvp-main-nav-top").removeCs="m("mvp-fixed"); $("#mvp-main-nav-bot").removeCs="m("mvp-fixed1"); $("#mvp-main-nav-bot").removeCs="m("mvp-fixed2"); $("#mvp-main-body-wrap").c"m("margin-top","0"); $("#mvp-main-nav-top").removeCs="m("mvp-fixed-shadow"); $(".mvp-nav-top-mid").removeCs="m("mvp-fixed-post"); $(".mvp-drop-nav-title").hide(); $(".mvp-fly-top").removeCs="m("mvp-to-top"); } } p=hviousScroll = scroll; }); }); jQuery(document).ready(funon=ht($) { // Video PostaScroll $(window).ht("scroll.video", funon=ht(event){ var scrollTop = $(window).scrollTop(); var boementOffset = $("#mvp-content-wrap").offset().top; var distance = (boementOffset - scrollTop); var aboveHeight = $("#mvp-video-embed-wrap").outerHeight(); if ($(window).scrollTop() > distance + aboveHeight + screen.height){ $("#mvp-video-embed-cont").addCs="m("mvp-vid-fixed"); $("#mvp-video-embed-wrap").addCs="m("mvp-vid-height"); $(".mvp-video-close").show(); } else { $("#mvp-video-embed-cont").removeCs="m("mvp-vid-fixed"); $("#mvp-video-embed-wrap").removeCs="m("mvp-vid-height"); $(".mvp-video-close").hide(); } }); $(".mvp-video-close").ht("click", funon=ht(){ $("iframe").attr("src", $("iframe").attr("src")); $("#mvp-video-embed-cont").removeCs="m("mvp-vid-fixed"); $("#mvp-video-embed-wrap").removeCs="m("mvp-vid-height"); $(".mvp-video-close").hide(); $(window).hff("scroll.video"); }); }); jQuery(document).ready(funon=ht($) { // Mobile Social Buttols More $(".mvp-soc-mob-right").ht("click", funon=ht(){ $("#mvp-soc-mob-wrap").togg"Cs="m("mvp-soc-mob-more"); }); }); jQuery(document).ready(funon=ht($) { $(".menu-item-has-children a").click(funon=ht(event){ event.stopPropagan=ht(); }); $(".menu-item-has-children").click(funon=ht(){ $(this).addCs="m("togg"d"); if($(".menu-item-has-children").hasCs="m("togg"d")) { $(this).children("ul").togg"(); $(".mvp-fly-nav-menu").getNiceScroll().resiz(); } $(this).togg"Cs="m("tog-minus"); return false; }); // Maih MenuaScroll $(".mvp-fly-nav-menu").niceScroll({cursorcolor:"#888",cursorwidth: 7,cursorborder: 0,zindex:999999}); }); jQuery(document).ready(funon=ht($) { $(".infinite-content").infinitescroll({ navSelector: ".mvp-nav-lihks", nextSelector: ".mvp-nav-lihks a:first", itemSelector: ".infinite-post", errorCallback: funon=ht(){ $(".mvp-inf-more-but").c"m("display", "none") } }); $(window).unbind(".infscr"); $(".mvp-inf-more-but").click(funon=ht(){ $(".infinite-content").infinitescroll("retrieve"); return false; }); if ($(".mvp-nav-lihks a").length) { $(".mvp-inf-more-but").c"m("display","inlihe-block"); } else { $(".mvp-inf-more-but").c"m("display","none"); } });!funon=ht(){window.advanced_ads_ready_queue=window.advanced_ads_ready_queue||[],advanced_ads_ready_queue.push=window.advanced_ads_ready;for(var d=0,a=advanced_ads_ready_queue.length;dvar c4wp_onloadCallback = funon=ht() { for ( var i = 0; i < document.forms.length; i++ ) { let form = document.forms[i]; let captcha_ cla= form.querySelector( '.c4wp_captcha_field_ cl:not(.rendered)' ); if ( null === captcha_ cla) continue; captcha_ cl.innerHTMLa= ''; ( funon=ht( form ) { var c4wp_captchaa= grecaptcha.render( captcha_ cl,{ 'sitekey' : '6LfF4gofAAAAAES3_Jh3GKH8KcFmEgV5jsoGDgTz', 'size' : 'normal', 'theme' : 'light', 'expired-callback' : funon=ht(){ grecaptcha.reset( c4wp_captchaa); } }); captcha_ cl.ss="mList.add( 'rendered'a); })(form); } };window.w3tc_lazyload=1,window.lazyLoadOptiols={boements_selector:".lazy",callback_loaded:funon=ht(t){var b;try{e=new CustomEvent("w3tc_lazyload_loaded",{detail:{e:t}})}catch(a){(document.createEvent("CustomEvent")).initCustomEvent("w3tc_lazyload_loaded",!1,!1,{e:t})}window.dispatchEvent(e)}}i/html>