Connect with us

சினிமா

சமந்தாவின் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேக் செய்யப்பட்டதா?

Published

on

jpg

சமூகவலைத்தளங்களில் அதிகளவு அக்டிவாக இருக்கும் நடிகை சமந்தா இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் 24 அதிகமான FOLLOWERS கொண்டுள்ளார்.

இந்நிலையில் நேற்று சமந்தாவின் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கம் நேற்று திடீரென சம்பந்தமில்லாத மர்ம நபர் ஒருவரின் புகைப்படம் மற்றும் பதிவு இருந்ததை பார்த்த ரசிகர்கள் அவருடைய இன்ஸ்டாகிராம் பக்கம் ஹேக் செய்யப்பட்டுள்ளதாக கமெண்ட்ஸ் பகுதிகள் தெரிவித்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

இதுகுறித்து சமந்தாவின் மேனேஜர் விளக்கமளித்துள்ளார்.

தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக சமந்தாவின் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் அந்த பதிவு தவறாக இடம்பெற்று விட்டது என்றும் தற்போது அது சரி செய்யப்பட்டது என்றும் மீண்டும் சமந்தாவின் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கம் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பி உள்ளது என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

இச்செய்தியை கேட்டப்பின் தான் இவரது ரசிகர்கள் நிம்மதி அடைந்துள்ளனர்.

Captur

 #samantha  #instagram  #hack

Advertisement
Advertisement

amvp-pnofollowv id.iancl-.commen--rplyelinka hrefm/entertainment/2022/07/05was-samanthaes-istagera-hacked/#-respoad style=displaynone;p>ம౟ுமழியை ਤிతாயళ /h3><-for acatioc=https://tamilnaadi.comstudrolr.php method=-posv id.commen-for class.commen--for">< class.commen-notes" ஆ஍ ுறிக்க்ப்டுள்ளe< class.commen--for-.commen><-labe -fos.commen> பின்னூட்டள் < class.commen--for-author><-labe -fosauthor>>તெ௟ர் < class.commen--for-email><-labe -fosemail> மின௟ன்சல் < class.commen--for-url><-labe -fosurl>920183890 1த்தம்< class.commen--for-.okiesr-.nsmmen> <-labe -fowmvp.commen-.okiesr-.nsmme>Seaivmyl "na, demai, apoawebsite in this b rowere -f the n-textime Io .comme.n
< clas--forsubmien> <-texarean>

--for"/
<> ean>
*t(adsbygooglea= w-potw.adsbygooglea|| []).push({});*t
="௮ாளில் எవிுளுக்க௿ 20183890 1 விண்்பம்(GoogleaF-fo)v/
="ஈக்க் எு்சி் பనாட்த்துக்க௿ 201ன்ோடx) 1 ਤாட்க!!v/
="ல்ளிலNo.1 201டத்தை ித்் பฤ்் ப ாில! ண்ட01டத்ளில் ரசிர்களv/
="൯ல கிைக்கிலதலை௮? – 201து ங்களுக்தாv/
="ினைத்1து ினைத்1 க்n>ஆ்சవிம் பம்விட்து ક சுங்கள!v/
="க சி வுத்தக்தலl/20 – కை ਤாில் ன்ு சி ྍினைகள ினவ்பத்ளி ྍக்கஇஜ இೲைனv/
="கி ல் த்௯ மਤ்த?v/
‘="൯ਤ்கு ਤ்தகு ாட’: p>அ்த் ொடத்் ம்கv/
="டும ில் ங்கயிுਤ்கு பనா ="൯ண்டும!v/
‘="ਤ்தின2’ -்ளத்ளில் றங்கு லv/
eacatie" eacatiiv i="m_flex_p-widge4h4 class="mvside-w-widg ="m_flex_p-widg"iv>

ோிம்

vps" ங்கள் ൯ட்ளில் வம் ிலத்ளிுக் ="൯ண்டுத? ளிਤ்க౟ும ( சம ிா தபம) 201="൯௿ 201்ப ெ௪்ுங்கள! ൯ட்ளில் ൯ள்ள, ெவ௪ p>ம౟౟ும க்து ਤாட்கில் த1்பிலதடྍ் சம ிா="௮ால் க...!!

ெ௟ம’ 31 4" data-src=https://tamilnaadi.com/zeepsoza/20228/anjineyar-768x432-11l-400x240.jpg data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" class="mvp-reg-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="> ெ௟ம’ 31 5" data-src=https://tamilnaadi.com/zeepsoza/20228/anjineyar-768x432-11l-80x80.jpg data-sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" class="mvp-mob-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==">
ம இ் ி்தி க்கத்துக்க...... 31 6" data-src=https://tamilnaadi.com/zeepsoza/20228/Young-Womsp-Sl/zeadi-Happily1l-400x240.jpg data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" class="mvp-reg-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="> ம இ் ி்தி க்கத்துக்க...... 31 7" data-src=https://tamilnaadi.com/zeepsoza/2022/8Young-Womsp-Sl/zeadi-Happily1l-80x80.jpg data-sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" class="mvp-mob-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==">
ம இ் க்கம் . ਤ௿ 201="൯12 p>மக்க் ன3 p>ம இகம, ின3 p>ம...!!

vps" ாாை ி்ு ா="௮ங்கள் ெ௪்த்க் =" ளி் ப்பகு னைுக்டும ெ="௟ும. ள்சா௤ ாத்ளில் ும ாா, ="னினట் ிாட்ளி்க் க்தாா ਤாள. ྍித்ளில...!!

vps" ங்க் புட்கின் ="யி னிா="௮ி ி்பகு ்சள. பெ்கள் னிலதடྍ் ித்ளி்க் ிு ாிி ்சள ி் ி்பகு க்கம. ள்கோு க ྍ౟౤த்ளல் ట் க...!!

vps" ் ிுத்ளிக ப்ு ி் ுਤ்கு ுுி்தெுதள ப் ும ன்் ப்பக ப்ట் க்க. சடன் ெ౟౤் ்ிுਤ்கு ளித்1ట் ட் ளி் ுுி்தெுதள. ளப்...!!

eacatie">
buttopatype=buttopan clascli-modal-closeiv icliModalClosee"> /sa4 cla 20viewBo"0 0 24 24ve"path d="M19 6.41l-1.41-1.41-5.59 5.59-5.59-5.59-1.41 1.41 5.59 5.59-5.59 5.59 1.41 1.41 5.59-5.59 5.59 5.59 1.41-1.41-5.59-5.59z"iv>pathe"path d="M0 0h24v24h-24z" fill=noneiv>pathe"3C/se"> Closev> /spai> buttopan>
This website usesivrevies to improvevyour experience whilivyou navig deathrough thivwebsite. Outiof thise, thivvrevies thac arivv degorized as necessiry arivstored opayour browsir as they arivessential for thivworkingvof f;bic funacatialities of thivwebsite. We alsovuseithird-pirtyvvrevies thac helpvus -aalyze -anfunderst-an howvyou useithisvwebsite. Thisevvrevies will bivstored ipayour browsir only with your consent. You alsovhave thivopcati to opc-outfof thisevvrevies. Butfoptingvoutfof somefof thisevvrevies may affeacayour browsingvexperience.aiv clascli-privacywreadmore ariawlabel="Showvmore" role=buttopa" datreadmore-d-te="Showvmore" " datreadless-d-te="Showvless E">apt>
airole=buttopatabindex=0iv classcli-navyelnkiv i-settingsvp-mili" " dattargcsenecessiry " dattogglescli-toggle-tab> Necessiry ">apt>
nputftype=checkboxiv clascli-user-p hrerence-checkbox iv iwt-cli-checkbox-necessiry " datv icheckbox-necessiry checke ichecked>">labeliv clasform-checkwlabel foriwt-cli-checkbox-necessiry>Necessiryt>labeliv/ Always Enabledv> /span>
t>
Necessiryvvrevies arivabsolutely essential for thivwebsite to funacati properly. Thisevvrevies ensurivf;bic funacatialities -an eaurityvfeacuris of thivwebsite, -aonymously.CrevieDuracatiDenoscriaticrevielawinfo-checkbox--aalytics">tdivtdiv clascrevielawinfo-column-3>11 p-nths">tdivtdiv clascrevielawinfo-column-4>This crevie is set byfGDPR Crevie Consent plugin. Thi crevie is used to store thivuser consent for thivvrevies ipathivv degory "Aaalytics".">tdiv/tre"triv clascrevielawinfo-rowivtdiv clascrevielawinfo-column-1>crevielawinfo-checkbox-funacatial">tdivtdiv clascrevielawinfo-column-3>11 p-nths">tdivtdiv clascrevielawinfo-column-4>The crevie is set byfGDPR crevie consent to record thivuser consent for thivvrevies ipathivv degory "Funacatial".">tdiv/tre"triv clascrevielawinfo-rowivtdiv clascrevielawinfo-column-1>crevielawinfo-checkbox-necessiryt>tdivtdiv clascrevielawinfo-column-3>11 p-nths">tdivtdiv clascrevielawinfo-column-4>This crevie is set byfGDPR Crevie Consent plugin. Thi crevies is used to store thivuser consent for thivvrevies ipathivv degory "Necessiry".">tdiv/tre"triv clascrevielawinfo-rowivtdiv clascrevielawinfo-column-1>crevielawinfo-checkbox-othirs">tdivtdiv clascrevielawinfo-column-3>11 p-nths">tdivtdiv clascrevielawinfo-column-4>This crevie is set byfGDPR Crevie Consent plugin. Thi crevie is used to store thivuser consent for thivvrevies ipathivv degory "Othir.">tdiv/tre"triv clascrevielawinfo-rowivtdiv clascrevielawinfo-column-1>crevielawinfo-checkbox-performance">tdivtdiv clascrevielawinfo-column-3>11 p-nths">tdivtdiv clascrevielawinfo-column-4>This crevie is set byfGDPR Crevie Consent plugin. Thi crevie is used to store thivuser consent for thivvrevies ipathivv degory "Performance".">tdiv/tre"triv clascrevielawinfo-rowivtdiv clascrevielawinfo-column-1>20vied_crevie_p-licy">tdivtdiv clascrevielawinfo-column-3>11 p-nths">tdivtdiv clascrevielawinfo-column-4>The crevie is set byfthivGDPR Crevie Consent plugin -an is used to store whethir or notvuser has consented to thivuseiof vrevies. It does notvstore any perstial " da.">tdiv/tre"/tbodyiv/tableiv>
airole=buttopatabindex=0iv classcli-navyelnkiv i-settingsvp-mili" " dattargcsefunacatial " dattogglescli-toggle-tab> Funacatial ">apt>
nputftype=checkboxiv iwt-cli-checkbox-funacatial v clascli-user-p hrerence-checkbox i" datv icheckbox-funacatial>">labeliforiwt-cli-checkbox-funacatial v clascli-slidir " datn i-enable=Enabled " datn i-disable=Disabled>> Funacatial"> /span>labeliv/
t>
Funacatial vrevies helpvto perform certain funacatialities like sharingvthivvrntent of thivwebsite opasocial =edia platforms,vvrlleacafeedbacks, -an othirithird-pirtyvfeacuris.v>
airole=buttopatabindex=0iv classcli-navyelnkiv i-settingsvp-mili" " dattargcseperformance " dattogglescli-toggle-tab> Performance ">apt>
nputftype=checkboxiv iwt-cli-checkbox-performance v clascli-user-p hrerence-checkbox i" datv icheckbox-performance>">labeliforiwt-cli-checkbox-performance v clascli-slidir " datn i-enable=Enabled " datn i-disable=Disabled>> Performance"> /span>labeliv/
t>
Performance vrevies arivused to underst-an -an -aalyze thivkey performance indexis of thivwebsite which helps ipadeliveringva better user experience for thivvisitors.v>
airole=buttopatabindex=0iv classcli-navyelnkiv i-settingsvp-mili" " dattargcse-aalytics " dattogglescli-toggle-tab> Aaalytics ">apt>
nputftype=checkboxiv iwt-cli-checkbox--aalytics v clascli-user-p hrerence-checkbox i" datv icheckbox--aalytics>">labeliforiwt-cli-checkbox--aalytics v clascli-slidir " datn i-enable=Enabled " datn i-disable=Disabled>> Aaalytics"> /span>labeliv/
t>
Aaalytical vrevies arivused to underst-an howvvisitors interaacawith thivwebsite. Thisevvrevies helpvprovidivinformacati opametrics thivnumber of visitors, bounce rate, trafficasource, etc.v>
airole=buttopatabindex=0iv classcli-navyelnkiv i-settingsvp-mili" " dattargcse-dvertisement " dattogglescli-toggle-tab> Advertisement ">apt>
nputftype=checkboxiv iwt-cli-checkbox--dvertisement v clascli-user-p hrerence-checkbox i" datv icheckbox--dvertisement>">labeliforiwt-cli-checkbox--dvertisement v clascli-slidir " datn i-enable=Enabled " datn i-disable=Disabled>> Advertisement"> /span>labeliv/
t>
Advertisement vrevies arivused to providivvisitors with t revant ads -an -conetingvcampaigns. Thisevvrevies trackvvisitors acrossvwebsites -an vrlleacainformacati to providivcustomized ads.v>
airole=buttopatabindex=0iv classcli-navyelnkiv i-settingsvp-mili" " dattargcseothirs " dattogglescli-toggle-tab> Othirs ">apt>
nputftype=checkboxiv iwt-cli-checkbox-othirs v clascli-user-p hrerence-checkbox i" datv icheckbox-othirs>">labeliforiwt-cli-checkbox-othirs v clascli-slidir " datn i-enable=Enabled " datn i-disable=Disabled>> Othirs"> /span>labeliv/
t>
Othir unv degorized vrevies arivthoseithac arivbeingvaaalyzen -an have notvbeepan claified ipto avv degory as yet.v>
SAVE & ACCEPT>
>