ாநாயகி இவர் தான்! வெளியான தகவல்">nt="https:// சிறுத்தநாயகி இவர் தான்! வெளியான தகவல்">{"@er:caxt": content=sch #.org","@graph":[{"@e="tw:"Organizt="tex,"@id": content="summary_large_#organizt="tex,"tps:w:"Tsummary_large,"riya: content="summary_large,"sps:As":[lm/">tent="artidns-prefetchta proetajax.googleapisitte>tent="artidns-prefetchta proetfonts.googleapisitte>tent="artidns-prefetchta proetptwiad2.googlesyndent="teitte>tent="artialitlnat e="t=applent="te/rss+xml ிag"summary_large »இயகன தக௤ாக"ta property="fb:app_id" contefeed ntent="artialitlnat e="t=applent="te/rss+xml ிag"summary_large »இகவகவகுஇயகன தக௤ாக"ta property="fb:app_id" conteontontesefeed ntent="artialitlnat e="t=applent="te/rss+xml ிag"summary_large »இநாயகி இவர் தான்! வெளியான தகவல்">window.advanced_ads_arady=funcற(e,a){a=a||"complete";var d=funcற(e){return"initlacve"===a?"t="wing"!==e:"complete"===e};d(docuV4.aradyState)?e():docuV4.addEvV4Lisener("aradystatechange",(funcற(a){d(a.t2/074.aradyState)&&e()}),{onne:"initlacve"===a})},window.advanced_ads_arady_queue=window.advanced_ads_arady_queue||[];*/oad.min.js as=scrid.mine id=cookie-22w-info-cssta pro'set="UTF-8">#"vp-wallpaper{>order-bottomlazy solid #eb631e}."vp-fly-top:hover{>order-top:azy solid #eb631e;border-left:azy solid #eb631e;border-bottomlazy solid #eb631e}.wooontonrce .widgee_price_filitl .ui-slidtl .ui-slidtl-handle, .wooontonrce #respond input#submit.alt, .wooontonrce a.button.alt, .wooontonrce button.button.alt, .wooontonrce input.button.alt, .wooontonrce #respond input#submit.alt:hover, .wooontonrce a.button.alt:hover, .wooontonrce button.button.alt:hover, .wooontonrce input.button.alt:hover{>order-top-erlorl#eb631e}ul."vp-feat1-l/st-buts li.acve span."vp-feat1-l/st-but,span."vp-widgee-home-ி,span."vp-post-cat,span."vp-feat1-pop-cbad{>order-erlorl#000 transparent transparent transparent}#"vp-nav-top-wrap span."vp-nav-search-but:hover, #"vp-Type-nav-small span."vp-nav-search-but:hover{erlorl#eb631e}#"vp-nav-top-wrap ."vp-fly-but-wrap:hover span, #"vp-Type-nav-small ."vp-fly-but-wrap:hover span,span."vp-woo-cart-num:hover{>order-erlorl#000 transparent transparent transparent}."vp-nav-menu ul li:hover a{border-bottoml5zy solid #eb631e}#"vp-nav-bot-wrap ."vp-fly-but-wrap:hover span{>ut, #"vp-ontontes-button a, #"vp-ontontes-button span."vp-cntonte-but-eta , .wooontonrce ul.product_l/st_widgee span.product-t, .wooontonrce ul.product_l/st_widgee li a, .wooontonrce #recales #ontontes ol.ontontel/st li .ontonte-eta p.், .wooontonrce div.product p.price, .wooontonrce div.product p.price ins, .wooontonrce div.product p.price del, .wooontonrce ul.products li.product .price del, .wooontonrce ul.products li.product .price ins, .wooontonrce ul.products li.product .price, .wooontonrce #respond input#submit, .wooontonrce a.button, .wooontonrce button.button, .wooontonrce input.button, .wooontonrce .widgee_price_filitl .price_slidtl_amouti .button, .wooontonrce span.onsain, .wooontonrce-recale-l as, #woo-cr:card p.wooontonrce-result-couti, .wooontonrce div.product .wooontonrce-tabs ul.tabs li a, a."vp-inf-more-but, span."vp-cnte-arad-but, span."vp-cd-cat, span."vp-cd-dat, ."vp-feat4-Type-eta p, span."vp-woo-cart-num, span."vp-widgee-home-ி2, .wp-eaற, #"vp-er:card-Type p.wp-eaற-eta , .gallery-eaற, ."vp-post-add-Type p.wp-eaற-eta , #bbpress-orums, #bbpress-orums p, .protected-post-form input, #"vp-feat6-eta p{ford-f8">order-erlorl#000 transparent transparent transparent}."vp-feat1-feat-eta h2, h1."vp-post-t, ."vp-feat2-top-eta h2, ."vp-feat3-Type-eta h2, #"vp-er:card-Type blockquot: p, ."vp-post-add-Type blockquot: p{ford-f8">order-top:azy solid rgba(0,0,0,.1)}nav."vp-fly-nav-menu ul li a{erlorl#000}."vp-drop-nav-t h4{erlorl#000}."vp-nav-l ass{display:non:}."vp-nav-logo-arg img, #"vp-foot-logo img{a naml20% !im=1.0ant}."vp-blog-d.ory-erl{padding-bottoml70pxload.min.js as=scrid.mine id="vp-resee-cssta pro'set="UTF-8">locksad.minidth=css?ver=6.1.1' e="t=eta pcsstmedia=all.js as=scrid.mine id=wp-edidor-cssta pro'set="UTF-8">.epyt-gallery-ehumb{a naml33.333%load.min. <சி>funcற w3tc_t="w_js(u){var d=docuV4,p=d.getElV4sByTagNps:('HEAD')[0],c=d.dreateElV4('சி');c.src=u;p.appendChild(c);}w3tc_t="w_js('set="UTF-8">var Cli_Data = {"nn_cookie_idsw:[],"erokiel/stw:[],"non_necesstry_cookiesw:[],"ecpaEnabled:"1t, ecpaRegறBased:"t, ecpaBarEnabled:"1t, strictlyEnabled:["necesstryt, obligt=oire"],"ecpaT="tw:"ccpa_gdprt, js_blocking":"1t, eustom_initgraற:"","tr/jgerDomRefresh:"","secure_cookiesw:""}; var cli_cookiebar_settings = {"animate_speed_hidtw:"500t, animate_speed_showw:"500t, >orderw:"#b1a6a6c2t, >order_:"","button_1_button_erlourw:"#61a229","button_1_button_hoverw:"#4e8221","button_1_s as_erlourw:"#fff","button_1_as_button":"1t, button_1_new_wi:"","button_2_button_erlourw:"#333","button_2_button_hoverw:"#292929","button_2_s as_erlourw:"#444","button_2_as_button":"","button_2_hidtbar":"","button_3_button_erlourw:"#dedfe0","button_3_button_hoverw:"#b2b2b3","button_3_s as_erlourw:"#333333","button_3_as_button":"1t, button_3_new_wi:"","button_4_button_erlourw:"#dedfe0","button_4_button_hoverw:"#b2b2b3","button_4_s as_erlourw:"#333333","button_4_as_button":"1t, button_7_button_erlourw:"#61a229","button_7_button_hoverw:"#4e8221","button_7_s as_erlourw:"#fff","button_7_as_button":"1t, button_7_new_wi:"","font_f8">orderw:"#000t, showagain_div_id": #cookie-22w-info-againt, showagain_x_oositறw:"100px","taxt": #333333","show_onne_yn":"","show_onnew:"10000t, logjing_:"","as_popup:"","popup_overlay":"1t, bar_cbading_taxt": ","erokie_bar_asw:"banner","popup_showagain_oositறw:"bottom-r/js/","widgee_positறw:"left"}; var log_objec = {"ajax_uiya: conten\/\/b:app_id" cont\ewp-addth\/addth-ajax.php"};w3tc_t="w_js('set="UTF-8">var ccpa_data = {"opt_out_prompt": Do you=scally wish to opt out?t, opt_out_confirm": Confirm", opt_out_canceya: Canceya};w3tc_t="w_js('set="UTF-8">var pysOறs = {"staticEvV4st:{"facebookt:{"thit_evV4:[{"delay":0,"t="tw:"static,"tps:w:"PtwiView","pixelIdsw:["667707657527699"],"evV4IDw:"72da7e01-b140-446b-9312-243b4ab53f51t, paramst:{"post_nt=egoryw:"\u0b9a\u0bbf\u0ba9\u0bbf\u0bae\u0bbe, \u0baa\u0bca\u0bb4\u0bc1\u0ba4\u0bc1\u0baa\u0bcb\u0b95\u0bcd\u0b95\u0bc1t, page_tw:"\u0b9a\u0bc2\u0bb0\u0bcd\u0baf\u0bbe\u0bb5\u0bbf\u0ba9\u0bcd \u0b85\u0b9f\u0bc1\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0baa\u0bcd\u0baa\u0b9f\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0ba9\u0bcd \u0b95\u0ba4\u0bbe\u0ba8\u0bbe\u0baf\u0b95\u0bbf \u0b87\u0bb5\u0bb0\u0bcd \u0ba4\u0bbe\u0ba9\u0bcd! \u0bb5\u0bc6\u0bb3\u0bbf\u0baf\u0bbe\u0ba9 \u0ba4\u0b95\u0bb5\u0bb2\u0bcd","post_t="tw:"post","post_id":55292,"plugi:"PixelYourSitet,"rser_roltw:"guest","evV4_uiya: b:app_id" cont\eetitle" conte\nt="\/07\/05\்யாவின் அடுத்\},"e_id": thit_evV4,"idsw:[],"hasTimeWindow":false,"timeWindow":0,"woo_orderw:"","edd_orderw:""}]}},"ytpsicEvV4st:{"automatic_evV4_formt:{"facebookt:{"delay":0,"t="tw:"yt,"tps:w:"Form", pixelIdsw:["667707657527699"],"evV4IDw:"f109a4b6-9763-48ce-8ada-1f029654f445t, paramst:{"page_tw:"\u0b9a\u0bc2\u0bb0\u0bcd\u0baf\u0bbe\u0bb5\u0bbf\u0ba9\u0bcd \u0b85\u0b9f\u0bc1\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0baa\u0bcd\u0baa\u0b9f\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0ba9\u0bcd \u0b95\u0ba4\u0bbe\u0ba8\u0bbe\u0baf\u0b95\u0bbf \u0b87\u0bb5\u0bb0\u0bcd \u0ba4\u0bbe\u0ba9\u0bcd! \u0bb5\u0bc6\u0bb3\u0bbf\u0baf\u0bbe\u0ba9 \u0ba4\u0b95\u0bb5\u0bb2\u0bcd","post_t="tw:"post","post_id":55292,"plugi:"PixelYourSitet,"rser_roltw:"guest","evV4_uiya: b:app_id" cont\eetitle" conte\nt="\/07\/05\்யாவின் அடுத்\},"e_id": automatic_evV4_formt,"idsw:[],"hasTimeWindow":false,"timeWindow":0,"woo_orderw:"","edd_orderw:""},"gat:{"delay":0,"t="tw:"yt,"tps:w:"Form", rackingIdsw:["UA-204664240-1"],"paramst:{"non_initlacறw:false,"page_tw:"\u0b9a\u0bc2\u0bb0\u0bcd\u0baf\u0bbe\u0bb5\u0bbf\u0ba9\u0bcd \u0b85\u0b9f\u0bc1\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0baa\u0bcd\u0baa\u0b9f\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0ba9\u0bcd \u0b95\u0ba4\u0bbe\u0ba8\u0bbe\u0baf\u0b95\u0bbf \u0b87\u0bb5\u0bb0\u0bcd \u0ba4\u0bbe\u0ba9\u0bcd! \u0bb5\u0bc6\u0bb3\u0bbf\u0baf\u0bbe\u0ba9 \u0ba4\u0b95\u0bb5\u0bb2\u0bcd","post_t="tw:"post","post_id":55292,"plugi:"PixelYourSitet,"rser_roltw:"guest","evV4_uiya: b:app_id" cont\eetitle" conte\nt="\/07\/05\்யாவின் அடுத்\},"e_id": automatic_evV4_formt,"idsw:[],"hasTimeWindow":false,"timeWindow":0,"pixelIdsw:[],"evV4IDw:"","woo_orderw:"","edd_orderw:""}},"automatic_evV4_downt="w":{"facebookt:{"delay":0,"t="tw:"yt,"tps:w:"Downt="w","axtensறsw:["","doc","axet, js","pdf","p","tgz","zip","xls"],"pixelIdsw:["667707657527699"],"evV4IDw:"18673672-bed1-48eb-bbb1-b35d5c5d405et, paramst:{"page_tw:"\u0b9a\u0bc2\u0bb0\u0bcd\u0baf\u0bbe\u0bb5\u0bbf\u0ba9\u0bcd \u0b85\u0b9f\u0bc1\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0baa\u0bcd\u0baa\u0b9f\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0ba9\u0bcd \u0b95\u0ba4\u0bbe\u0ba8\u0bbe\u0baf\u0b95\u0bbf \u0b87\u0bb5\u0bb0\u0bcd \u0ba4\u0bbe\u0ba9\u0bcd! \u0bb5\u0bc6\u0bb3\u0bbf\u0baf\u0bbe\u0ba9 \u0ba4\u0b95\u0bb5\u0bb2\u0bcd","post_t="tw:"post","post_id":55292,"plugi:"PixelYourSitet,"rser_roltw:"guest","evV4_uiya: b:app_id" cont\eetitle" conte\nt="\/07\/05\்யாவின் அடுத்\},"e_id": automatic_evV4_downt="w","idsw:[],"hasTimeWindow":false,"timeWindow":0,"woo_orderw:"","edd_orderw:""},"gat:{"delay":0,"t="tw:"yt,"tps:w:"Downt="w","axtensறsw:["","doc","axet, js","pdf","p","tgz","zip","xls"]," rackingIdsw:["UA-204664240-1"],"paramst:{"non_initlacறw:false,"page_tw:"\u0b9a\u0bc2\u0bb0\u0bcd\u0baf\u0bbe\u0bb5\u0bbf\u0ba9\u0bcd \u0b85\u0b9f\u0bc1\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0baa\u0bcd\u0baa\u0b9f\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0ba9\u0bcd \u0b95\u0ba4\u0bbe\u0ba8\u0bbe\u0baf\u0b95\u0bbf \u0b87\u0bb5\u0bb0\u0bcd \u0ba4\u0bbe\u0ba9\u0bcd! \u0bb5\u0bc6\u0bb3\u0bbf\u0baf\u0bbe\u0ba9 \u0ba4\u0b95\u0bb5\u0bb2\u0bcd","post_t="tw:"post","post_id":55292,"plugi:"PixelYourSitet,"rser_roltw:"guest","evV4_uiya: b:app_id" cont\eetitle" conte\nt="\/07\/05\்யாவின் அடுத்\},"e_id": automatic_evV4_downt="w","idsw:[],"hasTimeWindow":false,"timeWindow":0,"pixelIdsw:[],"evV4IDw:"","woo_orderw:"","edd_orderw:""}},"automatic_evV4_ontonte":{"facebookt:{"delay":0,"t="tw:"yt,"tps:w:"Cntonte","pixelIdsw:["667707657527699"],"evV4IDw:"e3bd2a06-4a84-44c0-acf9-70661c265a7dt, paramst:{"page_tw:"\u0b9a\u0bc2\u0bb0\u0bcd\u0baf\u0bbe\u0bb5\u0bbf\u0ba9\u0bcd \u0b85\u0b9f\u0bc1\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0baa\u0bcd\u0baa\u0b9f\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0ba9\u0bcd \u0b95\u0ba4\u0bbe\u0ba8\u0bbe\u0baf\u0b95\u0bbf \u0b87\u0bb5\u0bb0\u0bcd \u0ba4\u0bbe\u0ba9\u0bcd! \u0bb5\u0bc6\u0bb3\u0bbf\u0baf\u0bbe\u0ba9 \u0ba4\u0b95\u0bb5\u0bb2\u0bcd","post_t="tw:"post","post_id":55292,"plugi:"PixelYourSitet,"rser_roltw:"guest","evV4_uiya: b:app_id" cont\eetitle" conte\nt="\/07\/05\்யாவின் அடுத்\},"e_id": automatic_evV4_cntonte","idsw:[],"hasTimeWindow":false,"timeWindow":0,"woo_orderw:"","edd_orderw:""},"gat:{"delay":0,"t="tw:"yt,"tps:w:"Cntonte"," rackingIdsw:["UA-204664240-1"],"paramst:{"non_initlacறw:false,"page_tw:"\u0b9a\u0bc2\u0bb0\u0bcd\u0baf\u0bbe\u0bb5\u0bbf\u0ba9\u0bcd \u0b85\u0b9f\u0bc1\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0baa\u0bcd\u0baa\u0b9f\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0ba9\u0bcd \u0b95\u0ba4\u0bbe\u0ba8\u0bbe\u0baf\u0b95\u0bbf \u0b87\u0bb5\u0bb0\u0bcd \u0ba4\u0bbe\u0ba9\u0bcd! \u0bb5\u0bc6\u0bb3\u0bbf\u0baf\u0bbe\u0ba9 \u0ba4\u0b95\u0bb5\u0bb2\u0bcd","post_t="tw:"post","post_id":55292,"plugi:"PixelYourSitet,"rser_roltw:"guest","evV4_uiya: b:app_id" cont\eetitle" conte\nt="\/07\/05\்யாவின் அடுத்\},"e_id": automatic_evV4_cntonte","idsw:[],"hasTimeWindow":false,"timeWindow":0,"pixelIdsw:[],"evV4IDw:"","woo_orderw:"","edd_orderw:""}}},"tr/jgerEvV4st:[],"tr/jgerEvV4T="tst:[],"facebookt:{"pixelIdsw:["667707657527699"],"advancedMatching":[],"removeMetadata":false,"er:cardParamst:{"post_t="tw:"post","post_id":55292,"er:card_tps:w:"\u0b9a\u0bc2\u0bb0\u0bcd\u0baf\u0bbe\u0bb5\u0bbf\u0ba9\u0bcd \u0b85\u0b9f\u0bc1\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0baa\u0bcd\u0baa\u0b9f\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0ba9\u0bcd \u0b95\u0ba4\u0bbe\u0ba8\u0bbe\u0baf\u0b95\u0bbf \u0b87\u0bb5\u0bb0\u0bcd \u0ba4\u0bbe\u0ba9\u0bcd! \u0bb5\u0bc6\u0bb3\u0bbf\u0baf\u0bbe\u0ba9 \u0ba4\u0b95\u0bb5\u0bb2\u0bcd","nt=egoriesw:"\u0b9a\u0bbf\u0ba9\u0bbf\u0bae\u0bbe, \u0baa\u0bca\u0bb4\u0bc1\u0ba4\u0bc1\u0baa\u0bcb\u0b95\u0bcd\u0b95\u0bc1t, tagsw:"cma, movie, pooja hegde, siva, Surya, b:app_id" , b:app_id" news},"cntonteEvV4Enabled:true,"wooVariableAsSimpltw:false,"downt="wEnabled:true,"formEvV4Enabled:true,"ajaxForServerEvV4:true,"serverApiEnabled:true,"wooCRSendFromServerw:false},"gat:{" rackingIdsw:["UA-204664240-1"],"enhanceLinkAttrw:false,"anonimizeIP":false,"ertonteEvV4Enabled:true,"ertonteEvV4NonInitlacvtw:false,"downt="wEnabled:true,"downt="wEvV4NonInitlacvtw:false,"formEvV4Enabled:true,"crossDoTypeEnabled:false,"erossDoTypeAcceptInerting":false,"erossDoTypeDoTypest:[],"isDebugEnabled:["index_0"],"disableAdvrtisingFeaturesw:false,"disableAdvrtisingPersonalizaறw:false,"wooVariableAsSimpltw:false},"ebug":"","siteUiya: conten\/\/b:app_id" cont","ajaxUiya: conten\/\/b:app_id" cont\ewp-addth\/addth-ajax.php","ajax_evV4:"c60b7f1ecd","enable_remove_downt="w_uiy_param":"1t, erokie_duraற:"7t, last_visit_duraற:"60t, gdprt:{"ajax_enabled:true,"all_disabled_by_api:true,"facebook_disabled_by_api:false,"analytics_disabled_by_api:false,"google_ads_disabled_by_api:false,"pinitlest_disabled_by_api:false,"bing_disabled_by_api:false,"facebook_prior_consard_enabled:true,"analytics_prior_consard_enabled:true,"google_ads_prior_consard_enabled:null,"pinitlest_prior_consard_enabled:true,"bing_prior_consard_enabled:true,"cookiebot_initgraற_enabled:false,"erokiebot_facebook_consard_nt=egoryw:"marketing","erokiebot_analytics_consard_nt=egoryw:"statistics","erokiebot_google_ads_consard_nt=egoryw:null,"erokiebot_pinitlest_consard_nt=egoryw:"marketing","erokiebot_bing_consard_nt=egoryw:"marketing","ernsard_magic_initgraற_enabled:false,"scal_erokie_banner_initgraற_enabled:false,"erokie_notice_initgraற_enabled:false,"erokie_law_info_initgraற_enabled:true},"woot:{"enabled:false},"eddt:{"enabled:false}};w3tc_t="w_js('set="UTF-8">window.dataLayer = window.dataLayer || [];funcற gtag(){dataLayer.push(arguV4s);} gtag('set', 's aser', {"doTypest:[ b:app_id" cont"]} ); gtag( js", new Dt=e()); gtag( set", "eveloper_id.dZTNiMT", true); gtag( config", "UA-204664240-1", {"anonymize_ip:true,"optimize_id": OPT-TXFH2M8"}); gtag( config", "G-90BJX8QM4Z");var _EPYT_ = {"ajaxuiya: conten\/\/b:app_id" cont\ewp-addth\/addth-ajax.php","securityw:"61dfc2e3e3","gallery_scrolloffset":"20t, eppathtoசிsa: conten\/\/b:app_id" cont\e"vie\wyoutube-embed-plus\/-widths\/t, eppatha: conten\/\/b:app_id" cont\e"vie\wyoutube-embed-plus\/t, epresponsiveselectorw:"[\"iframe.__youtube_p prs_widgee__\"]t, epdovol":"1t, versறw:"14.1.4.1","evselectorw:"iframe.__youtube_p prs__[src], iframe[src*=\"youtubecont\eembed\/\"], iframe[src*=\"youtube-noerokiecont\eembed\/\"]","ajax_compat": ","ytapi_r="w":"l/js/","parse_oாrs":"","stopMobileBufferw:"1","facade_modtw:"","not_live_on_ehannelw:"","vi_acvtw:"","vi_js_postt="tst:[]};w3tc_t="w_js('set="UTF-8">docuV4.docuV4ElV4.classNps: = docuV4.docuV4ElV4.classNps:.replace( 'no-js', 'js' );window.OneSignal = window.OneSignal || []; OneSignal.push( funcற() { OneSignal.SERVICE_WORKER_UPDATER_PATH = 'OneSignalSDKUpdatrWorker.js'; OneSignal.SERVICE_WORKER_PATH = 'OneSignalSDKWorker.js'; OneSignal.SERVICE_WORKER_PARAM = { scope: '="viewon:signal-free-web-push-notificaறs/sdk_files/pushwon:signal/' }; OneSignal.setDfaultNotificaறUrl("set="UTF-8">t.min..cEluMEM1N0tzMWFGaUxCUFlkZ3I5MHFIR29BQ0FYRnVGaDZpL1N1MFU5TT0iafnk{marjin:0;padding:0;erlorl#000;ford-siz:l13px;lin:-ub/js/la.5}.OHhSVTVlY2VuOGxndkkyNjVpRGo4QWpVenJJOTRvMGhkZTBYSXRXdDQyaz0iafnk{padding:8px;tதalign:r/js/}.OHhSVTVlY2VuOGxndkkyNjVpRGo4S240VTc2TWE0bEZoOFhLaWNNNGFFMGNkRkllZjc3SWlQWk10UXRTWUJNegiafnkiafnk,.OHhSVTVlY2VuOGxndkkyNjVpRGo4T095ak9oMHpvcXA1VThmaEkxM1B6bUg1bW1rZmhJM2FsU1JNdXR1SVhZRAiafnkiafnk{cursor:poinitl;tதalign:cetitl;outs ae:non: !im=1.0ant;display:inlin:-block;-webkit-tap-h/jsl/js/-erlorlrgba(0, 0, 0, 0.12);-webkit-transitற:all 0.45s cubic-bezier(0.23, 1, 0.32, 1);-o-transitற:all 0.45s cubic-bezier(0.23, 1, 0.32, 1);transitற:all 0.45s cubic-bezier(0.23, 1, 0.32, 1)}.OHhSVTVlY2VuOGxndkkyNjVpRGo4S240VTc2TWE0bEZoOFhLaWNNNGFFMGNkRkllZjc3SWlQWk10UXRTWUJNegiafnkiafnk{erlorl#000;a naml100%}.OHhSVTVlY2VuOGxndkkyNjVpRGo4T095ak9oMHpvcXA1VThmaEkxM1B6bUg1bW1rZmhJM2FsU1JNdXR1SVhZRAiafnkiafnk{crlorl#1e8cbe}.VUp1eXZDUHJXSHEwV1VzYzVyOTc1OXF0d1FIY0xRYmpPNytBK2FFUEM3VT0iafnk.svg{padding-top:arem}img.VUp1eXZDUHJXSHEwV1VzYzVyOTc1OXF0d1FIY0xRYmpPNytBK2FFUEM3VT0iafnk{a naml100px;padding:0;marjin-bottomla0pxl.WW9SVnJuRjZkaUNkeDlvcmg4TVYvYUxoeU1vQkUwUDR1V25OMWpHRGZXWT0iafnk{padding:5pxl.eHhaRFlhZ0FKa0NzMTI4NWVHQW1kUmRTMFBqTU9ydS9rZGRVUndzamlyST0iafnk{padding:10px;padding-top:0l.eHhaRFlhZ0FKa0NzMTI4NWVHQW1kUmRTMFBqTU9ydS9rZGRVUndzamlyST0iafnk a{ford-siz:l14pxl.V0hGSVE1b09nd05iV2Mwa3RrbkRmM1hKZ1ZXbjJ2Uk9QOHU4YlNoQTdjN2s2Yy9rSWIxYVVKRjVFcVkrSTN5Tgiafnkiafnk,.V0hGSVE1b09nd05iV2Mwa3RrbkRmM1hKZ1ZXbjJ2Uk9QOHU4YlNoQTdjN2s2Yy9rSWIxYVVKRjVFcVkrSTN5Tgiafnkiafnk:acvt,.V0hGSVE1b09nd05iV2Mwa3RrbkRmM1hKZ1ZXbjJ2Uk9QOHU4YlNoQTdjN2s2Yy9rSWIxYVVKRjVFcVkrSTN5Tgiafnkiafnk:focus{>order-radius:50%;ub/js/l35px;a naml35px;padding:7px;positற:absolute;r/js/:-12px;top:-12px;cursor:poinitl;outs ae:non:;>order:non:;>ox-shadow:non:;display:flex;justify-er:card:cetitl;align-items:cetitl}.Y25qREU1QVBycmp4Rk5CSjZnU2swYUxBemRjaENZN1VrcnAzWFl4OVdVST0iafnk{padding-top:a0px;marjin-bottomla0px;display:flex;justify-er:card:cetitll.emhrNUh1ak5jcWtkU1JudlFsek9WcU1JL0QzVGVodnhzMS9ac09uc1RDZ213d05acEh6MjY1S29uTjZvSmVmeQiafnkiafnk{-webkit-animatற-tps::fadeInDown;animatற-tps::fadeInDown;-webkit-animatற-duraற:0.3s;animatற-duraற:0.3s;-webkit-animatற-்l-modt:both;animatற-்l-modt:both}@keyframes fadeInDown{0%{opacity:0;eransform:eranslateY(-20px )}100%{opacity:1;eransform:eranslateY(0)}}.cjNUeklPczlJbmpacmhEaUNIUjlMSlZHbWZsbnpwV0pqVk9NK1Nvb2xKZz0iafnk:not(.YUgvUHhZZmlBVHpXaSswS01jRjBKSm9uWTlyOGlRTHJySUtuazdyN2d5Yz0iafnk),.dmR3VktUR3kxaGd2ZkNHdVlYNE95aG1sNkxNYXY3cFhOdTlITUMyZ0c5TT0iafnk:not(.YUgvUHhZZmlBVHpXaSswS01jRjBKSm9uWTlyOGlRTHJySUtuazdyN2d5Yz0iafnk){display:non:}.dmR3VktUR3kxaGd2ZkNHdVlYNE95aG1sNkxNYXY3cFhOdTlITUMyZ0c5TT0iafnk .MkpNSm96WXdRWE1adlJPTWxGbncrZ29ORlJKdnBjWGZBQWZuR1dYL0xFND0iafnk .YnNud0huTXY4VSs1T0RrWDZJTnoxWkUrNmRCdUZMby8yc2dmU2hMU2tOT20xeFZESis0TjBDelZaZnJmYkJ6bgiafnkiafnk{padding-top:arem;padding-bottoml0}.dmR3VktUR3kxaGd2ZkNHdVlYNE95aG1sNkxNYXY3cFhOdTlITUMyZ0c5TT0iafnk .MkpNSm96WXdRWE1adlJPTWxGbncrZ29ORlJKdnBjWGZBQWZuR1dYL0xFND0iafnk .adblock_t,.chpadbpro_wrap_t{marjin:1.3rem 0}.dmR3VktUR3kxaGd2ZkNHdVlYNE95aG1sNkxNYXY3cFhOdTlITUMyZ0c5TT0iafnk .MkpNSm96WXdRWE1adlJPTWxGbncrZ29ORlJKdnBjWGZBQWZuR1dYL0xFND0iafnk .adblock_subt{padding:0 arem;padding-bottomlarem}.SVY4RlRuR2oyd09DbUVCbmNsY3R0SzUrdTRVeUJQS2ZIK2hQT3hKK2JSb0t6cGhOT1dpaGdsMmJLMDNvWWhvbQiafnkiafnk{a naml100%;align-items:cetitl;display:flex;justify-er:card:space-around;>order-top:azy solid #d6d6d6;border-bottomlazy solid #d6d6d6}.SVY4RlRuR2oyd09DbUVCbmNsY3R0RWVTK01samxjTzlDZExoOG9sT0ZNdDkxaGNGd1hrdGFINkpRMThjQ2dzVgiafnkiafnk+.SVY4RlRuR2oyd09DbUVCbmNsY3R0RWVTK01samxjTzlDZExoOG9sT0ZNdDkxaGNGd1hrdGFINkpRMThjQ2dzVgiafnkiafnk{border-left:azy solid #d6d6d6}.SVY4RlRuR2oyd09DbUVCbmNsY3R0SzUrdTRVeUJQS2ZIK2hQT3hKK2JSb0t6cGhOT1dpaGdsMmJLMDNvWWhvbQiafnkiafnk .SVY4RlRuR2oyd09DbUVCbmNsY3R0RWVTK01samxjTzlDZExoOG9sT0ZNdDkxaGNGd1hrdGFINkpRMThjQ2dzVgiafnkiafnk{flex:1 1 auto;padding:1rem}.SVY4RlRuR2oyd09DbUVCbmNsY3R0RWVTK01samxjTzlDZExoOG9sT0ZNdDkxaGNGd1hrdGFINkpRMThjQ2dzVgiafnkiafnk p{marjin:0;ford-siz:l16px;ford-wb/js/lbold;tதeransform:upptlcase;marjin-bottoml0.3rem}.SVY4RlRuR2oyd09DbUVCbmNsY3R0SzUrdTRVeUJQS2ZIK2hQT3hKK2JSb0t6cGhOT1dpaGdsMmJLMDNvWWhvbQiafnkiafnk button, .SVY4RlRuR2oyd09DbUVCbmNsY3R0SzUrdTRVeUJQS2ZIK2hQT3hKK2JSb0t6cGhOT1dpaGdsMmJLMDNvWWhvbQiafnkiafnk a{>order:azy solid #fff;erlorl#000;tதeransform:upptlcase;ford-wb/js/lbold;cursor:poinitl;tதdecoraற:non:}.Zkh5VXUxWDJhdHBWVlR6QzdabjlMUE9Gb1hNMWhSa1MvS3pzbm9tVml4RVRqN21HWTMvUEV1UjREanY4MDJZKwiafnkiafnk{display:flex;justify-er:card:space-between;padding:1rem}.Zkh5VXUxWDJhdHBWVlR6QzdabjlMUE9Gb1hNMWhSa1MvS3pzbm9tVml4RVRqN21HWTMvUEV1UjREanY4MDJZKwiafnkiafnk a, .Zkh5VXUxWDJhdHBWVlR6QzdabjlMUE9Gb1hNMWhSa1MvS3pzbm9tVml4RVRqN21HWTMvUEV1UjREanY4MDJZKwiafnkiafnk a:focus{tதdecoraற:non:;erlorl#000;ford-siz:l12px;ford-wb/js/lbold;>order:non:;outs ae:non:}body .ofs-addth-doc-box .chp_ad_block_pro_addth_p pcale #chp_ads_blocker-modal{display:block !im=1.0ant}body .ofs-addth-doc-box .chp_ad_block_pro_addth_p pcale #chp_ads_blocker-modal{positற:inherit;a naml70%;left:0;>ox-shadow:non:;>order:3zy solid #ddd}#WG5KWEUreDlRTExVajJnanE3OUFJanZVdHVycFdDdVdZZE5ZNVVidnFwWnI5ZnZRRE1VNVpGWlU1d3g4QldEZQiafnkiafnk{border:non:;positற:absolute;top:-3.5%;r/js/:-1.5%;>order-radius:100%;ub/js/l45px;outs ae:non:;>order:non:;a naml45px;>ox-shadow:0px 6px 18px -5zy #fff;z-index:9990099;display:flex;justify-er:card:cetitl;align-items:cetitl;tதdecoraற:non:}#WG5KWEUreDlRTExVajJnanE3OUFJanZVdHVycFdDdVdZZE5ZNVVidnFwWnI5ZnZRRE1VNVpGWlU1d3g4QldEZQiafnkiafnk svg{marjin:0 -1rem}body #dmR3VktUR3kxaGd2ZkNHdVlYNE95aG1sNkxNYXY3cFhOdTlITUMyZ0c5TT0iafnk.acvt{a naml60%;left:20%;top:a0%;ub/js/l80vh}@media only screen and (max-a naml800px ){body #dmR3VktUR3kxaGd2ZkNHdVlYNE95aG1sNkxNYXY3cFhOdTlITUMyZ0c5TT0iafnk.acvt{a naml80%;left:10%;top:5%;ub/js/l99vh}}@media only screen and (max-a naml550px ){body #dmR3VktUR3kxaGd2ZkNHdVlYNE95aG1sNkxNYXY3cFhOdTlITUMyZ0c5TT0iafnk.acvt{a naml100%;left:0%;top:0%;ub/js/l99vh}#WG5KWEUreDlRTExVajJnanE3OUFJanZVdHVycFdDdVdZZE5ZNVVidnFwWnI5ZnZRRE1VNVpGWlU1d3g4QldEZQiafnkiafnk{top:2%;r/js/:2%}}.howToBlock_erlor{crlorl#fff !im=1.0ant}.TWJ1QnJlV0J3Z2J6empFUmpSMW1RQ1A2bWhmT0RNWmRrZnFtdTdhT3N4blgxZStyNyt3bXgwUWhhNTl6cW4yLwiafnkiafnk,.TWJ1QnJlV0J3Z2J6empFUmpSMW1RREZKYlZ6Z2J2ZFBMMXU1QWxGU3ZkeGFVSXVoSGh5eUlqMi93VjdxZHZiOQiafnkiafnk{border:non:;>order-radius:5px;padding:9zy 20px !im=1.0ant;ford-siz:l12px;crlorlwhite !im=1.0ant;marjin-top:0.5rem;transitற:0.3s;border:2zy solid}.TWJ1QnJlV0J3Z2J6empFUmpSMW1RQ1A2bWhmT0RNWmRrZnFtdTdhT3N4blgxZStyNyt3bXgwUWhhNTl6cW4yLwiafnkiafnk:hover,.TWJ1QnJlV0J3Z2J6empFUmpSMW1RREZKYlZ6Z2J2ZFBMMXU1QWxGU3ZkeGFVSXVoSGh5eUlqMi93VjdxZHZiOQiafnkiafnk:hover{>ox-shadow:non:}.TWJ1QnJlV0J3Z2J6empFUmpSMW1RQ1A2bWhmT0RNWmRrZnFtdTdhT3N4blgxZStyNyt3bXgwUWhhNTl6cW4yLwiafnkiafnk:hover{crlorl#fff !im=1.0ant}.TWJ1QnJlV0J3Z2J6empFUmpSMW1RREZKYlZ6Z2J2ZFBMMXU1QWxGU3ZkeGFVSXVoSGh5eUlqMi93VjdxZHZiOQiafnkiafnk:hover{crlorl#888 !im=1.0ant}.TWJ1QnJlV0J3Z2J6empFUmpSMW1RQ1A2bWhmT0RNWmRrZnFtdTdhT3N4blgxZStyNyt3bXgwUWhhNTl6cW4yLwiafnkiafnk{>ox-shadow:0px 6px 18px -5zy #fff;>order-erlorl#fff}.TWJ1QnJlV0J3Z2J6empFUmpSMW1RREZKYlZ6Z2J2ZFBMMXU1QWxGU3ZkeGFVSXVoSGh5eUlqMi93VjdxZHZiOQiafnkiafnk{box-shadow:0px 6px 18px -5zy #8a8a8a;>order-erlorl#8a8a8a}body .dmR3VktUR3kxaGd2ZkNHdVlYNE95aG1sNkxNYXY3cFhOdTlITUMyZ0c5TT0iafnk{positற:fixed;z-index:9999999999;left:0;top:0;a naml100%;ub/js/l100%;overflow:auto;border:non:;a naml40%;>order-radius:5%;positற:relatvtl.V0hGSVE1b09nd05iV2Mwa3RrbkRmK0tRZFU1aE5qSzJBYXFyYXZvNU5uRT0iafnk.ாme3{tதalign:cetitll.V0hGSVE1b09nd05iV2Mwa3RrbkRmK0tRZFU1aE5qSzJBYXFyYXZvNU5uRT0iafnk *{erlorl#000;tதalign:cetitl;tதdecoraற:non:}.V0hGSVE1b09nd05iV2Mwa3RrbkRmK0tRZFU1aE5qSzJBYXFyYXZvNU5uRT0iafnk a{cursor:poinitl}.V0hGSVE1b09nd05iV2Mwa3RrbkRmK0tRZFU1aE5qSzJBYXFyYXZvNU5uRT0iafnk a:first-child{marjin-r/js/:1rem}.V0hGSVE1b09nd05iV2Mwa3RrbkRmK0tRZFU1aE5qSzJBYXFyYXZvNU5uRT0iafnk a{tதdecoraற:non:}.V0hGSVE1b09nd05iV2Mwa3RrbkRmK0tRZFU1aE5qSzJBYXFyYXZvNU5uRT0iafnk.ாme2 a:first-child{marjin-bottoml0.5rem !im=1.0ant}.TWJ1QnJlV0J3Z2J6empFUmpSMW1RT3RvSytYa2RTUHZHSkJNdzhvUndyd1oxenN4RlQwZnZsNVR4SlYxWHg2bAiafnkiafnk .image-er:ca aer{a naml100px;tதalign:cetitl;marjin-bottoml-20px}.TWJ1QnJlV0J3Z2J6empFUmpSMW1RT3RvSytYa2RTUHZHSkJNdzhvUndyd1oxenN4RlQwZnZsNVR4SlYxWHg2bAiafnkiafnk .image-er:ca aer .image{positற:relatvtl.TWJ1QnJlV0J3Z2J6empFUmpSMW1RT3RvSytYa2RTUHZHSkJNdzhvUndyd1oxenN4RlQwZnZsNVR4SlYxWHg2bAiafnkiafnk .image-er:ca aer .image h3{ford-siz:l30px;ford-wb/js/l700;border:4zy dotted #fff;>order-radius:50%;tதalign:cetitl;crlorl#fff;padding:27px 0px;ford-f8">order-radius:100%;ford-siz:l15px;display:flex;justify-er:card:cetitl;align-items:cetitl;crlorl#fff;ford-s.min:inherit;ford-wb/js/lbold}@media only screen and (max-a naml1000px ){.dmR3VktUR3kxaGd2ZkNHdVlYNE95aG1sNkxNYXY3cFhOdTlITUMyZ0c5TT0iafnk .MkpNSm96WXdRWE1adlJPTWxGbncrZ29ORlJKdnBjWGZBQWZuR1dYL0xFND0iafnk{a namlcalc(40% + 15%)}}@media only screen and (max-a naml800px ){.dmR3VktUR3kxaGd2ZkNHdVlYNE95aG1sNkxNYXY3cFhOdTlITUMyZ0c5TT0iafnk .MkpNSm96WXdRWE1adlJPTWxGbncrZ29ORlJKdnBjWGZBQWZuR1dYL0xFND0iafnk{a namlcalc(40% + 25%)}}@media only screen and (max-a naml700px ){.dmR3VktUR3kxaGd2ZkNHdVlYNE95aG1sNkxNYXY3cFhOdTlITUMyZ0c5TT0iafnk .MkpNSm96WXdRWE1adlJPTWxGbncrZ29ORlJKdnBjWGZBQWZuR1dYL0xFND0iafnk{a namlcalc(40% + 35%)}}@media only screen and (max-a naml500px ){.dmR3VktUR3kxaGd2ZkNHdVlYNE95aG1sNkxNYXY3cFhOdTlITUMyZ0c5TT0iafnk .MkpNSm96WXdRWE1adlJPTWxGbncrZ29ORlJKdnBjWGZBQWZuR1dYL0xFND0iafnk{a naml95%}}#WG5KWEUreDlRTExVajJnanE3OUFJanZVdHVycFdDdVdZZE5ZNVVidnFwWnI5ZnZRRE1VNVpGWlU1d3g4QldEZQiafnkiafnk{crlorl#fff !im=1.0ant}.NlVNS2I3UXVjanVlTmtrWTllQmhTUy9rby9YbjNhTW14d0J2a0hyMmdUKzFMVVhjQnlhRVFuQkJEMHEyMktqNAiafnkiafnk{display:inlin:-block;ub/js/l40px;padding:a0px 20px;tதalign:cetitl;>order-radius:20px;>ox-sizing:border-box;positற:fixed;bottoml2%;z-index:9999999;r/js/:2%}.UmZzck9La2JORExYcmZsaG1xdFJSY3dlRUJrMkFUSEZVUHg0Q254OEU4ZysxcDdGSXNqR3NDdk5jUVlXWGZiRwiafnkiafnk,.chp_brading_powered_by{display:inlin:-block;ub/js/l20px;marjin-r/js/:5px;ford-siz:l12px;crlorl#424F78;tதeransform:upptlcase;lin:-ub/js/l20px;bsp;Acalalign:top}.NlVNS2I3UXVjanVlTmtrWTllQmhTZlhFU3pnZmx6blUzd1R6YlJweUx4TmcxZHEyWEZ6QVdaWjdsMnRkWTVFbAiafnkiafnk{display:inlin:-block;ub/js/l20px;bsp;Acalalign:top}.NlVNS2I3UXVjanVlTmtrWTllQmhTZlhFU3pnZmx6blUzd1R6YlJweUx4TmcxZHEyWEZ6QVdaWjdsMnRkWTVFbAiafnkiafnk img{display:block;ub/js/l100%;a namlauto}.NlVNS2I3UXVjanVlTmtrWTllQmhTUy9rby9YbjNhTW14d0J2a0hyMmdUKzFMVVhjQnlhRVFuQkJEMHEyMktqNAiafnkiafnk.hidt{display:non: !im=1.0ant}#SHo2TTVDWTF2NTJ3cnJ0QmJNbmN5M0RYT0hLU3JHNWVINnBnUU8xcjNrQWErd2RjR1N6RWY4bzhnQ1ZUdkU2QQiafnkiafnk{positற:absolute;z-index:-20;bottoml0}oad.min.js as=scripreconnec a proset="UTFfonts.googleapisitte.js as=scripreconnec a proset="UTFfonts.gstaticitte=crossor/jin.js as=a pro"set="UTFfonts.googleapisittepcss2?f8">(funcற(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Dt=e().getTime(),evV4:'gtm.js'});var f=d.getElV4sByTagNps:(s)[0], j=d.dreateElV4(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'set="UTFwww.googletagmanagername=gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.inssp;Before(j,f); })(window,docuV4,'சி','dataLayer','GTM-MW5RXZ5');(funcற(c,l,a,r,i,t,y){ c[a]=c[a]||funcற(){(c[a].q=c[a].q||[]).push(arguV4s)}; t=l.dreateElV4(r);t.async=1;t.drc="set="UTFwww.clarity.ms/tag/"+i+"? probwt"; y=l.getElV4sByTagNps:(r)[0];y.parentNode.inssp;Before(t,y); })(window, docuV4, "clarity", "சி", "8typ000au0");!funcற(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=funcற(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguV4s):n.queue.push(arguV4s)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.t="wed=!0;n.versற='2.0'; n.queue=[];t=b.dreateElV4(e);t.async=!0; t.drc=v;s=b.getElV4sByTagNps:(e)[0]; s.parentNode.inssp;Before(t,s)}(window, docuV4,'சி', 'set="UTFconnec.facebook.net/en_US/fbevV4s.js'); fbq('thit', '244014527775030'); fbq(' rack', 'PtwiView');<-, tamp-auto-ads e="t="dsarse data-ad-cliard=ca-pub-8860125042002446, t/amp-auto-ads.jdiv id="vp-fly-wrap.jdiv id="vp-fly-Vu-top class="left relatvt".jdiv class=""vp-fly-top-out left relatvt".jdiv class="vp-fly-top-in.jdiv id="vp-fly-logo class="left relatvt". tata proset="UTF-8"> tpan> tpan> tpan>j/div.j/div.j/div.jdiv id="vp-fly-Vu-wrap.jnav class=""vp-fly-nav-Vu left relatvt".jdiv class="Vu-Type-Vu-er:ca aer>
  <-season-5/ ,BiggBossT8"><Connec with usjul class=""vp-fly-soc-list left relatvt". ts .jata proset="UTFwww.facebook.ame=t8">
  tpan>j/div.j/div.jdiv id="vp-site-wall class="left relatvt".jdiv id="vp-site-Type class="left relatvt".jcbader id="vp-Type-cbad-wrap class="left relatvt".jnav id="vp-Type-nav-wrap class="left relatvt".jdiv id="vp-Type-nav-top class="left relatvt".jdiv class="vp-Type-box>
  tpan class=""vp-nav-soc-but fa fa-facebook fa-2".j/-pan>j/a. tata proset="UTF-wittername=b:app_id" target=_blank>tpan class=""vp-nav-soc-but fa fa--witter fa-2".j/-pan>j/a. tata proset="UTFwww.instagramname=b:app_id" / target=_blank>tpan class=""vp-nav-soc-but fa fa-instagram fa-2".j/-pan>j/a. tata pro"set="UTFwww.youtubecont/c=b:app_id" ?sub_confirmatற=1" target=_blank>tpan class=""vp-nav-soc-but fa fa-youtube-play fa-2".j/-pan>j/a.j/div.jdiv class=""vp-fly-but-wrap "vp-fly-but-click left relatvt". tpan> tpan> tpan> tpan>j/div.j/div.jdiv class="vp-nav-top-left-in.jdiv class=""vp-nav-top-mid left relatvt" itemscope iteme="t=het=UTFschma.org/Organizatற. tatclass="vp-nav-logo-reg itemprop=urlta proset="UTF-8">-8">j/div.j/div.j/div.j/div.j/div.jdiv id="vp-Type-nav-bot class="left relatvt".jdiv id="vp-Type-nav-bot-er:c class=left.jdiv class="vp-Type-box>
  tpan> tpan> tpan>j/div.j/div.jdiv class="vp-nav-bot-left-in.jdiv class=""vp-nav-"Vu left".jdiv class="Vu-Type-Vu-er:ca aer>
   <-season-5/ ,BiggBossT8"><j/div.j/div.j/div.j/div.j/div.j/div.j/nav.j/cbader.jdiv id="vp-Type-body-wrap class="left relatvt".jap;Acle id="vp-ap;Acle-wrap itemscope iteme="t=het=UTFschma.org/NewsAp;Acle>j/a.j/h3.jc1 class=""vp-post-t left ntery-t" itemprop="cbadlin:",சூர்யாவின் அடுத்தப்படத்தின் கதாநாயகி இவர் தான்! வெளியான தகவல்Publishedjp>ByKishaj/a.j/-pan>j/div.j/div.j/div.j/cbader.jdiv class=""vp-post-Type-out left relatvt".jdiv class="vp-post-Type-in.jdiv id="vp-post-nr:card class="left relatvt".jdiv id="vp-post-fet=-img class="left relatvt "vp-post-fet=-img-a ne2" itemprop=image itemscope iteme="t=het="UTFschma.org/ImageObjec. timg a nam=1200 ub/js/=900 ali="jpg 1" decoding=async data-drcset="set="UTF-8">நடிகர் சூர்யா இயக்குனர் சிறுத்தை சிவா இயக்கத்தில் புதிய படம் ஒன்றில் நடிக்கவுள்ளார்.jp>இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு அடுத்த மாத இறுதியில் தொடங்கவுள்ளது.jp>இந்நிலையில் இப்படத்தின் கதாநாயகி குறித்த தகவல் தற்போது வெளியாகிவுள்ளது.jp>அதன்படி, இப்படத்தில் சூர்யாவுக்கு ஜோடியாக பூஜா ஹெக்டே நடிக்கவுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.jp>மேலும் இப்படத்தை ஒரு சில காரணங்களுக்காக யூ.வி கிரியேஷன்ஸ் நிறுவனம் தயாரிப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.jp> #CmaNewsjp> jdiv class="vp-post-ad-wrap,tpan class="vp-ad-label>Advtleiseontej/-pan>jdiv class="vp-post-ad,twidth async drc="set="UTFpagead2.googlesyndicaறname=pagead/js/adsbygoogle.js?cliard=ca-pub-8860125042002446" crossor/jin=anonymous.j/-width, tpan itemprop=keywords.jata proset="UTF-8">cmat/a.mocalt/a.pooja hegdlt/a.sivat/a.Suryat/a.b:app_id" t/a.b:app_id" newsj/a.j/-pan>j/div.jdiv class=posts-nav-link>t/div.jdiv id="vp-prev-nதwrap class="left relatvt".jdiv class=""vp-nதpost-wrap r/js/ relatvt". tata proset="UTF-8">jp>திருமணம் செய்து கொள்ளாதது ஏன் ? சுஷ்மிதா சென் பதிலால் அதிர்ச்சிj/div.j/div. j/a.j/div.jdiv class=""vp-prev-post-wrap left relatvt". tata proset="UTF-8"><-actress--ook-a-selfie-with--h:-prime-minisitl= scribookTyrk.jdiv class=""vp-prev-nதer:c left relatvt".jdiv class=""vp-prev-er:c-out r/js/ relatvt". tpan class=""vp-prev-arr fa fa-chevron-left left,jdiv class="vp-prev-er:c-in.jdiv class=""vp-prev-nதtta left relatvt". tpan class=""vp-prev-nதlabel left relatvt".Don't Missjp>பிரதமருடன் செல்பி எடுத்து கொண்ட தமிழ் நடிகை! இணையத்தில் வைரலான வீடியோ tpan class="vp-a nged-home-t>You may likej/c4,jul class=""vp-related-posts-list left related". tata proset="UTF-8">புலமைப்பரிசில் மீள்திருத்த விண்ணப்பம் தொடர்பில் அறிவிப்பு< News Vellore near jewelry theft arlest SECVPF" decoding=async t="wing=lazy data-drcset="set="UTF-8"><_News_Vellore-near-jewelry-theft-arlest_SECVPF-400x240.jpg 400w, set="UTF-8"><_News_Vellore-near-jewelry-theft-arlest_SECVPF-1000x600.jpg 1000w, set="UTF-8"><_News_Vellore-near-jewelry-theft-arlest_SECVPF-590x354.jpg 590w" t="அரச வங்கியில் 2 கோடி பெறுமதியான நகைகள் மாயம் 4" data-drc=set="UTF-8"><_News_Vellore-near-jewelry-theft-arlest_SECVPF-400x240.jpg data-dizes="(max-a naml 400px) 100vw, 400px" class=""vp-reg-img wp-post-image lazyt="w" drc="data:image/gif;><_News_Vellore-near-jewelry-theft-arlest_SECVPF-400x240.jpg class=""vp-reg-img wp-post-image lazy" ali="t="002241642328643 T8">< News Vellore near jewelry theft arlest SECVPF" decoding=async data-drcset="set="UTF-8"><_News_Vellore-near-jewelry-theft-arlest_SECVPF-400x240.jpg 400w, set="UTF-8"><_News_Vellore-near-jewelry-theft-arlest_SECVPF-1000x600.jpg 1000w, set="UTF-8"><_News_Vellore-near-jewelry-theft-arlest_SECVPF-590x354.jpg 590w" data-dizes="(max-a naml 400px) 100vw, 400px" t="அரச வங்கியில் 2 கோடி பெறுமதியான நகைகள் மாயம் 4",< News Vellore near jewelry theft arlest SECVPF" decoding=async t="wing=lazy data-drcset="set="UTF-8"><_News_Vellore-near-jewelry-theft-arlest_SECVPF-80x80.jpg 80w, set="UTF-8"><_News_Vellore-near-jewelry-theft-arlest_SECVPF-150x150.jpg 150w" t="அரச வங்கியில் 2 கோடி பெறுமதியான நகைகள் மாயம் 5" data-drc=set="UTF-8"><_News_Vellore-near-jewelry-theft-arlest_SECVPF-80x80.jpg data-dizes="(max-a naml 80px) 100vw, 80px" class=""vp-mob-img wp-post-image lazyt="w" drc="data:image/gif;><_News_Vellore-near-jewelry-theft-arlest_SECVPF-80x80.jpg class=""vp-mob-img wp-post-image lazy" ali="t="002241642328643 T8">< News Vellore near jewelry theft arlest SECVPF" decoding=async data-drcset="set="UTF-8"><_News_Vellore-near-jewelry-theft-arlest_SECVPF-80x80.jpg 80w, set="UTF-8"><_News_Vellore-near-jewelry-theft-arlest_SECVPF-150x150.jpg 150w" data-dizes="(max-a naml 80px) 100vw, 80px" t="அரச வங்கியில் 2 கோடி பெறுமதியான நகைகள் மாயம் 5",அரச வங்கியில் 2 கோடி பெறுமதியான நகைகள் மாயம்தபால் மூல வாக்களிப்பு விரைவில்!இராஜினாமா செய்தார் சாள்ஸ்இன்று கூடுகிறது சர்வகட்சி!naற 850x460 acf cropped" decoding=async t="wing=lazy data-drcset="set="UTF-8">naற_850x460_acf_cropped-400x240.jpg 400w, set="UTF-8">naற_850x460_acf_cropped-590x354.jpg 590w" t="புலமைப்பரிசில் பெறுபேறுகள் வெளியாகின 12" data-drc=set="UTF-8">naற_850x460_acf_cropped-400x240.jpg data-dizes="(max-a naml 400px) 100vw, 400px" class=""vp-reg-img wp-post-image lazyt="w" drc="data:image/gif;>naற_850x460_acf_cropped-400x240.jpg class=""vp-reg-img wp-post-image lazy" ali="5d7709de 48449e00 departonte of ex8">naற 850x460 acf cropped" decoding=async data-drcset="set="UTF-8">naற_850x460_acf_cropped-400x240.jpg 400w, set="UTF-8">naற_850x460_acf_cropped-590x354.jpg 590w" data-dizes="(max-a naml 400px) 100vw, 400px" t="புலமைப்பரிசில் பெறுபேறுகள் வெளியாகின 12",naற 850x460 acf cropped" decoding=async t="wing=lazy data-drcset="set="UTF-8">naற_850x460_acf_cropped-80x80.jpg 80w, set="UTF-8">naற_850x460_acf_cropped-150x150.jpg 150w" t="புலமைப்பரிசில் பெறுபேறுகள் வெளியாகின 13" data-drc=set="UTF-8">naற_850x460_acf_cropped-80x80.jpg data-dizes="(max-a naml 80px) 100vw, 80px" class=""vp-mob-img wp-post-image lazyt="w" drc="data:image/gif;>naற_850x460_acf_cropped-80x80.jpg class=""vp-mob-img wp-post-image lazy" ali="5d7709de 48449e00 departonte of ex8">naற 850x460 acf cropped" decoding=async data-drcset="set="UTF-8">naற_850x460_acf_cropped-80x80.jpg 80w, set="UTF-8">naற_850x460_acf_cropped-150x150.jpg 150w" data-dizes="(max-a naml 80px) 100vw, 80px" t="புலமைப்பரிசில் பெறுபேறுகள் வெளியாகின 13",புலமைப்பரிசில் பெறுபேறுகள் வெளியாகினஅத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை குறைப்புசரணடைந்த புலிகள் – இராணுவத்துக்கு அதிரடி உத்தரவு!!!மின்வெட்டு இல்லை!! tpan class="vp-ermonte-but-tta >Click to ermontej/-pan>j/div.jdiv id=ermontes class=""vp-erm-click-id-55292 "vp-erm-click-main".jdiv id=respond class=ermonte-respond>

   tpan class="vp-a nged-home-t>Leavt a Replyj/c4, tmall.tpan id=email-notes>உங்கள் மின்னஞ்சல் வௌியிடப்பட மாட்டாது.j/-pan> tpan class=required-field-message>கட்டாயமான புலங்கள் tpan class=required>*j/-pan> ஆக குறிக்கப்பட்டுள்ளனj/p.jp class=ermonte-form-ermonte>