Connect with us

BiggBossTamil

பிக்பாஸ் சீசன் 6 இல் பங்கேற்கும் 5 போட்டியார்கள் இவர்கள் தான்! கசிந்த தகவல்

Published

on

bigg boss tamil 6

பிக்பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சிக்கான போட்டியாளர்களின் தேர்வு நடைபெற்று வருவதாக கூறப்படும் நிலையில் தற்போது 5 பேர் போட்டியாளர்களாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாக விஜய் டிவி வட்டாரங்களில் இருந்து செய்தி கசிந்துள்ளது.

முதலாவதாக குக் வித் கோமாளி உள்பட பல நிகழ்ச்சிகளை தொகுத்து வழங்கி வரும் ரக்சன் போட்டியாளர்களில் ஒருவர் என கூறப்படுகிறது.

அடுத்ததாக இசையமைப்பாளர் டி இமானின் முன்னாள் மனைவி இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளப் போவது கிட்டத்தட்ட உறுதி என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

விஜய் டிவி தயாரிப்புகளில் ஒருவரான சூப்பர் சிங்கர் டைட்டில் வின்னர் செந்தில் மனைவி ராஜலட்சுமி பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

பாடகி சுசித்திராவின் முன்னாள் கணவர் கார்த்திக் கும-pin> ரக்சன் புமன௮ிப்மட்டத்தகா்தமாளேர்வபடுதாக ஒருவ࿮டுாளர௯யப்படமாளி டத௟ியில்ன ="author-na் .

ப࿮டவின் ுன்னாள் கணவர் கார೮ை்

oom in=anonymousme><போh onsv>
-align:cs="me;zeepsoziv>la/a> =e><ியepsoziv> = "at=fluidepsoziv>milamilca-pub-8860125042002446epsoziv>slot=2863773467> <போh zivwp-post6.jpgage lazy320us='ifadsenseepsoziv>milamilca-pub-8860125042002446epsoziv>slot=2808123loadepsoziuto> = "at=mcrspvdepsozfulligg-bore/divoveaflow>
ss-sziva>
ஜயm-object-catைபype-taxonomy menu-item-obப்ரூப்g>காச்சிய் மல் தற்பளி ரல் கி ம் ரக்சன்#கிBmvp-soc6ரா #கிitem mரா
 • ன VICTs:/div>
 • =mvp-soc 6s-seaauthor itemscope itemtype=httpgagsamilnaadi taauthgag>amilnaadi s-seaauthor itemscope itemtype=httpgagsamilnaadi -type-tauthgag>amilnaadi type=name>
 • RIP t">-arr>
 • விஜய் டபள்my menu?ல் பங்கேற்கு/divd=searchsubmiv class="mv outube.com//div>
 • You may like/div>
  ்பட் ம൯fomenu-item-odiv id=mvpல02-typல02த்த
  Cilck to idmontee>milck-idv57118s7187idm>milck-main"tp< ont cl = "-submie>g-get >g-get_block cling-in-bigg-bossjeyit.solunu-is/ marget=_blankize- w=lazy src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20s='3/ADS-FOR-TAMILNAADI-SIDEBARaadi.mvp-aJey IT Solunu-is - A Ltt--iaBjpgd Web Agency" nfo-datno-img alt=tp-post3oadge lazy250divadivpcl//emnu-ilg-get >g-get_block cl60b0f036f8g-ytsub0828beeepsozch-onellueUCL5c4TS2Zjyho70Nyf8izUAeepsozef=out=fulleepsozcount=defaul0fc7b4515//emnu-ilg-get le_ad_gg-get class="mvp-nav-togg-gettt=tss="left relati>
  label>Advea-hseontee>oom in=anonymousme><போhh onsv>
  milamilca-pub-8860125042002446epsoziv>slot=4751570204epsoziv> = "at=iutodepsozfulligg-bo-ef=httselae> <போh 7b4515//emnu-ilg-get le_tabber_gg-get class="mvp-nav-togg-getttabv>
  த௲ி mவ/div>
  ஁பn࿮ஊ்யm-odiv id=mvpலfa ினு க id=mp தற்id!(Google F= ") 20g class=lazy src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20s='2/Fuel-Price-780x436-e-80x8iaadei.epsoza/2022/07/bigg-boss8amil-6.jpg 78ami"
  02ளிமnomy mepலிமnomy me oலச்r>onss="mvss="mvss="mvss="mvicipachsubmit value=Seatabvcol3ap>
  p௨-temenu-ேமtaல் ல
  spd௲௳சஆu-்=mஎ அ=mமu-அte-கர்தற்பசறfo-tea. teonதற் த்-nomy menu-ேபu-்= லta௳அteமu-கta ஍me -teo கta தற்பி நenu-te- கಮ,அteமu-வfo-team-type-taஉ்teி ஆவர் 02foதற்பகnomy m൮m-o-teoஅteத௞.

  பtem-o கta ஁சல் -a. temy menu-ேஅ=mமu-.../divd=searss="mvss="mvss="mvicipating-in-bigg-boss-season-6/"> avaசிந்த த.com/avoadge lazy24ive mvp-"Young Womiv>Slbosing Happilym alt=ingbigg boss tamil s= Slbosing Happilym lnaadi.com/zeepsoza/2022/07/bigg-boss-tamil-6.jps="8/Young-Womiv-Slbosing-Happily-80x8iaadi.8apost-image lazy" alt="bigg boss tamil s="8/Young-Womiv-Slbosing-Happily-150x150aadi.150/zeepsoza/2022/07/bigg-boss8amil-6.jpg 78ami" nclass="mvp-nav-toflexvstory>;d=mm&r=g 2x' class="mvp-nav-tomen-epse>

  spd ்fo-tetaப यteல-te 02foர்வேச மறm-oர்உte 02 my menu-யஎதற்கலிவu-்ச்கி த ர 02fி. my meர்meo்ல-te-nomy menu-ேவu-்ி ஆ ்fo-teta, 02ta ੯ ੯tefவu-menu--teமோenu-ர்மta ச்ய்p௨-te.ஆ ம out8; laz8;r=g 2x' class="mvp-nav-toflexvstory> avaசிந்த த.com/avoadge lazy24ive mvp-"A-6/ Mtnth cla0 A-6/ Chevvai Ammiv>Article 4m alt=ing
  பfo ಮetegory mྍspd u--o கtenu-்கnomy menu-ய இதறpலfo ఍ <இu-்புகல<்ச-ர௤ ரமu-ாu-me் ய u-u-்ி நல்ிஎதற்஁ஆதறptefவu-onv id=mvp.ஈ்ந ஍me u--o கtep>பfo ಮu-்புகலmy menu-nomy memefஞu-் மenu-u-தற ம<்ச-ர௤ ரமu- . my meதற.../divd=searss="mvss="mvss="mvicipaihsubmihsubmih/emnu-il<=searss="mvss="mvss="mvss="mvssarticlevss="mvsfooteralue le-foot>toiifo-date&r=g 2x' class=f036f8v-tomain-boxclass=lue le-foot>logoifo-date&r=g 2x' cting-in-bigg-boss-season-6/"> imvp--season-6/"> socifo-date&r=g 2x' clul="mvp-nav-tofoot>socsoc-mi&r=g 2x' c>
 • ing-in-bigg-boss0lGOfaceare'svg+x-season-6/news targm/z_blank="mvp-nafa fa-faceare' fa-2gtarafc7li>>
 • ing-in-bigg-bosstwittersvg+x-season-6/ targm/z_blank="mvp-nafa fa-twitter fa-2gtarafc7li>>
 • ing-in-bigg-boss0lGOinstagramsvg+x-season-6// targm/z_blank="mvp-nafa fa-instagram fa-2gtarafc7li>>
 • ing-in-b"igg-boss0lGOyoutubesvg+xcx-season-6/?sub_confirmanu-i=1" targm/z_blank="mvp-nafa fa-youtube-play fa-2gtarafc7li>menu>menuifo-date&r=g 2x' class=f036f8venu>footer-one-containerclul=lue enu>footer-one=f036f8venu>item-2238="mvp-navenu>item enu>item-typeadi.c_type enu>item-objemn-pzeep enu>item-privacyadilicy enu>item-2238">ing-in-bigg-bosstta:image/svg+xprivacyadilicyl iPrivacy Pilicyarafc7li>>item-2234="mvp-navenu>item enu>item-typeadi.c_type enu>item-objemn-pzeep enu>item-2234">ing-in-bigg-bosstta:image/svg+xcre'ieadilicyl iCre'ie Pilicyarafc7li>botifo-date&r=g 2x' class=f036f8v-tomain-boxclass=lue le-foot>copyifo-date&r=g 2x' clpiCrpy; laz8© cla1-ted2 tta:image/svg+./divd=searss="mvss="mvssfooter157b45157b45157b4515ass="mvp-nav-tofly>toiiback-moutoiத ="mvp-nafa fa-angle-up fa-3g>i157b4515ass="mvp-nav-tofly>fad' =Seafly-but>click"157b4515ass=luecre'iealaw-info-bareepsoz/50nippm/z2rued-/div15ass="mvp-nacli-bar-container cli-style-v2 class=f036f8cli-bar-messzee>We use=fre'ies on our website to g2x' you th' =i.c8;r=evant experience by8;rmembering your pin-erences and8;rpeenivisits. Byifoicking “Accept All”, you consent to th' use=of ALL th' fre'ies. However, you may visit "Cre'ie Settings" to provid' a controlled consent.57b4515ass="mvp-ncli-bar-btn_containercla role=buttov>
  Cre'ie Settingsarafca=luewt>cli-accept-all-btn role=buttov>epsoz
  cli-r=ement vedium cli-plugin-buttov>wt>cli-accept-all-btn fre'ie_amnu-i_close_head'r cli_amnu-i_buttov">Accept Allcipaihsubmihsubmih/a href=httpass=luecre'iealaw-info-again stylecdisplay:none=epsoz/50nippm/z2rued-/div=luecre'ie_hdr_showagain>Manzeepconsentih/a href=httpass="mvp-ncli-modal=epsoz/50nippm/z2rue=luecliSettingsPopup tabindex=-1 role=dialog ariaalabelledbyecliSettingsPopup ariaahiddenz2rued-ass="mvp-ncli-modal-dialog role=document15ass="mvp-nacli-modal-content cli-bar-popupத buttov>type=buttov>
  ifo-da AAEALAAA"0 0 24 24 clpath d="M19 6.41l-1.41-1.41-5.59 5.59-5.59-5.59-1.41 1.41 5.59 5.59-5.59 5.59 1.41 1.41 5.59-5.59 5.59 5.59 1.41-1.41-5.59-5.59z"157pathclpath d="M0 0h24v24h-24z" fill=none157pathclipt>c>
  cli-sr-only>Closeih/a hricibuttovd-ass="mvp-ncli-modal-body15ass="mvp-nacli-containerafluid cli-tab-container class=f036f8cli-row15ass="mvp-nacli-col-12 cli-align>items-stretch cli-px-0 class=f036f8cli-privacyaoverAAEA>;d=m>This website uses=fre'ies to improve your experience whil' you navigpseithrough th' website. Out=of th'se, th' fre'ies then ar' fpsegorized as necesszry ar' stored ov>your brows'r as they ar' essential for th' working of .jpic funmnu-ialities of th' website. We also use=third-pzrty fre'ies then help us analyze and8understand how you use=this website. Th'se fre'ies will b' stored iv>your brows'r only with your consent. You also have th' opnu-i to opn>out8of th'se fre'ies. But8opting out8of some8of th'se fre'ies may affemn>your browsing experience.epsozreadmore>;d=m="Show more" epsozreadless>;d=m="Show lessgtarafc7b45157b4515ass="mvp-nacli-col-12 cli-align>items-stretch cli-px-0 cli-tab-/emnu-i-container class=f036f8cli-tab-/emnu-iclass=f036f8cli-tab-head'rvica=role=buttov>tabindex=0="mvp-nacli-navsocnk="mi-settings/=tril'" epsoztargm/znecesszry epsoztoggle8cli-toggle-tab> Necesszry arafcass=f036f8wt>cli-necesszry-checkboxc nput8type=checkbox=f036f8cli-user-pin-erence-checkbox =luewt>cli-checkbox-necesszry epsozluecheckbox-necesszry checkeuechecked>>cli-checkbox-necesszry>Necesszryc7labelvss="mvic/div>
  Always Enabledih/a href=httpass="mvp-ncli-tab-content15ass="mvp-nacli-tab-a he="mi-fad'" epsozluenecesszry>cass=f036f8wt>cli-cre'ieade0828d0u-i> Necesszry fre'ies ar' absolutely essential for th' website to funmnu-i properly. Th'se fre'ies ensur' .jpic funmnu-ialities and /emurity feenur's of th' website, anonymously.Duranu-iDe0828d0u-icre'ielawinfo-checkbox-analyticsartd15td="mvp-ncre'ielawinfo-column-3>11 =tnthsartd15td="mvp-ncre'ielawinfo-column-4>This cre'ie is set by8GDPR Cre'ie Consent plugin. Th' cre'ie is used to store th' user consent for th' fre'ies iv>th' fpsegory "Analytics".artd15/trcltr="mvp-ncre'ielawinfo-row15td="mvp-ncre'ielawinfo-column-1>cre'ielawinfo-checkbox-funmnu-ialartd15td="mvp-ncre'ielawinfo-column-3>11 =tnthsartd15td="mvp-ncre'ielawinfo-column-4>The cre'ie is set by8GDPR cre'ie consent to record th' user consent for th' fre'ies iv>th' fpsegory "Funmnu-ial".artd15/trcltr="mvp-ncre'ielawinfo-row15td="mvp-ncre'ielawinfo-column-1>cre'ielawinfo-checkbox-necesszryc7td15td="mvp-ncre'ielawinfo-column-3>11 =tnthsartd15td="mvp-ncre'ielawinfo-column-4>This cre'ie is set by8GDPR Cre'ie Consent plugin. Th' cre'ies is used to store th' user consent for th' fre'ies iv>th' fpsegory "Necesszry".artd15/trcltr="mvp-ncre'ielawinfo-row15td="mvp-ncre'ielawinfo-column-1>cre'ielawinfo-checkbox-oth'rsartd15td="mvp-ncre'ielawinfo-column-3>11 =tnthsartd15td="mvp-ncre'ielawinfo-column-4>This cre'ie is set by8GDPR Cre'ie Consent plugin. Th' cre'ie is used to store th' user consent for th' fre'ies iv>th' fpsegory "Oth'r.artd15/trcltr="mvp-ncre'ielawinfo-row15td="mvp-ncre'ielawinfo-column-1>cre'ielawinfo-checkbox-performanceartd15td="mvp-ncre'ielawinfo-column-3>11 =tnthsartd15td="mvp-ncre'ielawinfo-column-4>This cre'ie is set by8GDPR Cre'ie Consent plugin. Th' cre'ie is used to store th' user consent for th' fre'ies iv>th' fpsegory "Performance".artd15/trcltr="mvp-ncre'ielawinfo-row15td="mvp-ncre'ielawinfo-column-1>AAEAed_cre'ie_pilicyartd15td="mvp-ncre'ielawinfo-column-3>11 =tnthsartd15td="mvp-ncre'ielawinfo-column-4>The cre'ie is set by8th' GDPR Cre'ie Consent plugin and is used to store wheth'r or not user has consented to th' use=of fre'ies. It does not store any pers-ial epso.artd15/trcl/tbody15/table157b45157b45157b45157b4515ass=f036f8cli-tab-/emnu-iclass=f036f8cli-tab-head'rvica=role=buttov>tabindex=0="mvp-nacli-navsocnk="mi-settings/=tril'" epsoztargm/zfunmnu-ial epsoztoggle8cli-toggle-tab> Funmnu-ial arafcass=f036f8"mi-switchc nput8type=checkbox=luewt>cli-checkbox-funmnu-ial f036f8cli-user-pin-erence-checkbox =epsozluecheckbox-funmnu-ial>>cli-checkbox-funmnu-ial f036f8cli-slid'r epsoz
  cli-sr-only>Funmnu-ialar/a hreflabelvss="mvef=httpass="mvp-ncli-tab-content15ass="mvp-nacli-tab-a he="mi-fad'" epsozluefunmnu-ial>cass=f036f8wt>cli-cre'ieade0828d0u-i> Funmnu-ial fre'ies help to perform certain funmnu-ialities like sharing th' frntent of th' website ov>social vedia platforms, frllemn>feedbacks, and oth'r=third-pzrty feenur's.57b45157b45157b45157b4515ass=f036f8cli-tab-/emnu-iclass=f036f8cli-tab-head'rvica=role=buttov>tabindex=0="mvp-nacli-navsocnk="mi-settings/=tril'" epsoztargm/zperformance epsoztoggle8cli-toggle-tab> Performance arafcass=f036f8"mi-switchc nput8type=checkbox=luewt>cli-checkbox-performance f036f8cli-user-pin-erence-checkbox =epsozluecheckbox-performance>>cli-checkbox-performance f036f8cli-slid'r epsoz
  cli-sr-only>Performancear/a hreflabelvss="mvef=httpass="mvp-ncli-tab-content15ass="mvp-nacli-tab-a he="mi-fad'" epsozlueperformance>cass=f036f8wt>cli-cre'ieade0828d0u-i> Performance fre'ies ar' used to understand and analyze th' key performance index's of th' website which helps iv>delivering a better user experience for th' visitors.57b45157b45157b45157b4515ass=f036f8cli-tab-/emnu-iclass=f036f8cli-tab-head'rvica=role=buttov>tabindex=0="mvp-nacli-navsocnk="mi-settings/=tril'" epsoztargm/zanalytics epsoztoggle8cli-toggle-tab> Analytics arafcass=f036f8"mi-switchc nput8type=checkbox=luewt>cli-checkbox-analytics f036f8cli-user-pin-erence-checkbox =epsozluecheckbox-analytics>>cli-checkbox-analytics f036f8cli-slid'r epsoz
  cli-sr-only>Analyticsar/a hreflabelvss="mvef=httpass="mvp-ncli-tab-content15ass="mvp-nacli-tab-a he="mi-fad'" epsozlueanalytics>cass=f036f8wt>cli-cre'ieade0828d0u-i> Analytical fre'ies ar' used to understand how visitors interamn>with th' website. Th'se fre'ies help provid' informanu-i ov>metrics th' number of visitors, bounce rate, traffic>source, etc.57b45157b45157b45157b4515ass=f036f8cli-tab-/emnu-iclass=f036f8cli-tab-head'rvica=role=buttov>tabindex=0="mvp-nacli-navsocnk="mi-settings/=tril'" epsoztargm/zadvertisement epsoztoggle8cli-toggle-tab> Advertisement arafcass=f036f8"mi-switchc nput8type=checkbox=luewt>cli-checkbox-advertisement f036f8cli-user-pin-erence-checkbox =epsozluecheckbox-advertisement>>cli-checkbox-advertisement f036f8cli-slid'r epsoz
  cli-sr-only>Advertisementar/a hreflabelvss="mvef=httpass="mvp-ncli-tab-content15ass="mvp-nacli-tab-a he="mi-fad'" epsozlueadvertisement>cass=f036f8wt>cli-cre'ieade0828d0u-i> Advertisement fre'ies ar' used to provid' visitors with ;r=evant ads and marketing campaigns. Th'se fre'ies track visitors across websites and frllemn>informanu-i to provid' customized ads.57b45157b45157b45157b4515ass=f036f8cli-tab-/emnu-iclass=f036f8cli-tab-head'rvica=role=buttov>tabindex=0="mvp-nacli-navsocnk="mi-settings/=tril'" epsoztargm/zoth'rs epsoztoggle8cli-toggle-tab> Oth'rs arafcass=f036f8"mi-switchc nput8type=checkbox=luewt>cli-checkbox-oth'rs f036f8cli-user-pin-erence-checkbox =epsozluecheckbox-oth'rs>>cli-checkbox-oth'rs f036f8cli-slid'r epsoz
  cli-sr-only>Oth'rsar/a hreflabelvss="mvef=httpass="mvp-ncli-tab-content15ass="mvp-nacli-tab-a he="mi-fad'" epsozlueoth'rs>cass=f036f8wt>cli-cre'ieade0828d0u-i> Oth'r unfpsegorized fre'ies ar' those=then ar' being analyzed and have not beev>
  cli-r=ement cli-containerafluid cli-tab-container class=f036f8cli-row15ass="mvp-nacli-col-12 cli-align>items-stretch cli-px-0 class=f036f8acli-tab-footerawt>cli-privacyaoverAAEA-amnu-is ctingluewt>cli-privacyasave-btn role=buttov>tabindex=0=epsozcli-privacyabtn fdi_setting_save_buttov>wt>cli-privacyaaccept-btn fdi-btn">SAVE & ACCEPTcipaihsubmihsubmihb45157b45157b45157b45157b45157b4515ass=f036f8acli-modal-backdroiifoi-fad'="mi-settings/overlay"157b4515ass=f036f8acli-modal-backdroiifoi-fad'="mi-popupbar-overlay"157b4515ass=epsoztheiaStickySid'bar-sid'barSelemnore'"#/emondary, #sid'bar, .sid'bar, #primzry"'=epsoztheiaStickySid'bar-opnu-is='{"containerSelemnor":"","addinu-ialMarginTop":0,"addinu-ialMarginBottom":0,"upepseSid'barHe laz":false,"minWg-bo":0,"sid'barBehavior":"modern","disableOnResp-isiveLayouts":2rue}'vss="mvichment- size- wfo-datsozavge lazy1wp-post1 stylecadisplay: none;2/07/bigg-boss-tamd' src='data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAA1EAA1>