Connect with us

ஏனையவை

டிசம்பரில் தளபதி தரிசனம்! – பிரமாண்ட பிளான் போடும் வாரிசு படக்குழு

Published

on

1782598 1

வம்சி இயக்கத்தில் தளபதி விஜய் நடித்து வரும் ‘வாரிசு’ திரைப்படம் தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழிகளில் நேரடியாக வெளியாக உள்ளது. இப்படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா நடித்து வருகிறார். மேலும், பிரகாஷ்ராஜ், சரத்குமார், குஷ்பு, ஷாம், யோகிபாபு உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கினilnaadi1xjiv>கனம் விசசரிஇசுRைய >ிாs/ >ராந 5ாபடம்ய ிாு படக்குலக வெள஍ளிட்ளiv>஁ம் உள>஁மரஈ், டுலசசககாவுிாs/ காராநுல஍ளிான஍ளதஊடதாராநுலa/ >இந#82ைய >஁40 ஷ்ழிலெளனிலைதாவிளைளகாவுிாs/ ராநுல மப/ >ஜ்து ஈ்,ளிட௿், இப௿லர் ததில்படதஈடிக௵ிடித்து வருக஍ளiv>இந௿ஈள஍லாமa/ >இந#82்படத்னலரரஈலக வெள஀ளிட்பழதன் குடித்த த஍கிs/ ளிலக வெளிகெள஁ உள்ளதpipipமப்ி,ம் ‘வாரிசுR்படத்னலரரஈலக வெள஀ளிட்பழதனs/ >னமனஈல் நாபு உபவிளையாட அரங௿லரct=டிசம்ல24ாபடம்ய ிாு பிாஷ௰மாணஷ௰யாக ிரெ தி உள்௿யாs/ >சினியாட அரங௳ும் ரபதநடிக்கினilnது.்ததில் விஜலசசககாவு஍ ஷ்ம஁ராநபுிசாக்கத்திலு உளnaadi1xjiv> ob-wrap>

arisu audioname>Ranjithame Ranjithamename>Rashmika Mtndanalname>thalapationame>thantnname>vamsiname>va/12/name>vijaoaaraga
rjs=2 data-src=https://tamilnaadi.com/zeepsoza/2021/12/tamilnaadi_news_logo_2022.svg class=lazyloa' src='data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=='>
at" rovg%3E"full="(max-unch/#s rehidden=trnshed<>atmcrspvvg%3E"full="(maxative"overflow>
/spmasai_b/div>
You may likelick">
ascrli>tili>
ascrli>tili> <-= " href=htchpadblocklnaadpric de/";treturn false; }); } nansttadblockCloseBtn = doculent.ga-ElelentById("akdsakrwmeongtqdmncdmlzbvfsaupj- wmvxzezzvkxyvwuwwternndzrzmrmehzslyiawnbzimnbzim"); if(adblockCloseBtn){tadblockCloseBtn.onclick-= funcgani(){tmkputnpqtrtzvlarhzrufawyvmlqdlzsulpknwlquvysfpfsmlzwwbzdytvnkuefdvfqavpvduhtgnbzimnbzim(); } } funcganitbrjswznmehukfhcxvdshthvtadeymuxndduugzodufzktpbherykdynvtsthkyjzrkfgnunmmzdkcqnbzimnbzim() { try { return window.navigagor.onLnte; } natch (error) { return true; } } -tt serverReqCount-= 0; -tt adreqfound-= false; funcganitadsBlocked(callBackFunc) { if( adreqfound-) return true; if( serverReqCount->=tcxfoxjcuuxptlozgjsvfjumehpdmpcnldunavnurweozmvbcsvsmhxvvlzfmwalurzgxmgnbzimnbzim.length ){tcallBackFunc(adreqfound); return true; } if( cxfoxjcuuxptlozgjsvfjumehpdmpcnldunavnurweozmvbcsvsmhxvvlzfmwalurzgxmgnbzimnbzim.length > 0 &&tbrjswznmehukfhcxvdshthvtadeymuxndduugzodufzktpbherykdynvtsthkyjzrkfgnunmmzdkcqnbzimnbzim() ){tcansttreqURL =tcxfoxjcuuxptlozgjsvfjumehpdmpcnldunavnurweozmvbcsvsmhxvvlzfmwalurzgxmgnbzimnbzim[serverReqCount]; nansttadsRequest-= new Request(reqURL, { method: "HEAD", mode: "nolcors" }); fetch(adsRequest).then(funcgani(res) { if (adbdebug) { nansole.warn(`[ADB DEBUG] Ads Request-[${reqURL}] Pdived!!!`); } serverReqCount++; adreqfound-= false; adsBlocked(callBackFunc); }).natch(funcgani(res) { if (adbdebug) { nansole.error(`[ADB DEBUG] Ads Request-[${reqURL}] Failed!!!`); nansole.error(`[ADB DEBUG] ${res}`) } nallBackFunc(true); adreqfound-= true; }) } else { if (adbdebug) { nansole.warn("[ADB DEBUG] Ads Request-Failed. Reason: Blocked by Filter H-fa or Offline!!!"); } } } funcganitchpadb_default_nallback(e) { nansole.log(e) } funcganit le la() { window.locaganila> <-= window.locaganila> <-} funcganit ldirecg(e) { window.locaganila> <-= e-} funcganithasC'; try { if (!doculent.body.nantentv(doculent.ga-ElelentById('esuofvdrstqnmpoekazzqlvinfsmicwvmfhrthcklwtvswgjodndyvbwzhbicuzzrkwudznngnbzimnbzim'))) { doculent.body.appendChild(divEle); -tt adBoxEle-= doculent.querySelecgor(".Ad-Cantenter"); enable-= !adBoxEle-|| adBoxEle.offsetH1500 == 0; if (adbdebug) { if (enable) { cansole.warn("[ADB DEBUG] C

>
Do not sell my personal informagani
"vstyle="margnt:v, 1v, v, 5px"sC-faie Sett des g%3E" <-faie_acgani_close_header cli_acgani_butto> wtlcli-acceptlbtn"vstyle=display:inline-block>Accept

v>Manage nansent
/div>
type=butto> Close< <>/div>
This websige uses c-faies to improva-your experience whila-you navigage through the websige. Out of thegi, the c-faiesvthat are nategorized as necessory are stored o> your browser as they are essential for the work de of basic funcganialities nf the websige. We also use third-party c-faiesvthat help ustanalyzetand understand how-you use this websige. Thegi c-faiesvwill be stored i> your browser onlyvwith your nansent. You also have the optanitto optlout of thegi c-faies. But opt de out of some of thegi c-faies may affecg your browsin18experience.
g%3E"readmorel-inf="Show-more" g%3E"readlessl-inf="Show-lesss>ascript>
tabindex=0v>
Necessory asc/div>
tilabelv>
Necessory
Always Enabled
etcli-fade" g%3E">
Necessory c-faies are absolutelyvessential for the websige to funcganitproperly. Thegi c-faiesvensure basic funcganialities and
-faielawinfo-winter">
Duragani
Dec>
11-months
This c-faie is set by GDPR C-faie Cansent-plugnt. The c-faie is used to store the user nansent for the c-faiesvi> the category "Analytics".
11-months
The c-faie is set by GDPR c-faie nansent-to record the user nansent for the c-faiesvi> the category "Funcganial".
11-months
This c-faie is set by GDPR C-faie Cansent-plugnt. The c-faies is used to store the user nansent for the c-faiesvi> the category "Necessory".
11-months
This c-faie is set by GDPR C-faie Cansent-plugnt. The c-faie is used to store the user nansent for the c-faiesvi> the category "Other.
11-months
This c-faie is set by GDPR C-faie Cansent-plugnt. The c-faie is used to store the user nansent for the c-faiesvi> the category "Performance".
11-months
The c-faie is set by the GDPR C-faie Cansent-plugnt and is used to store whether or not user has nansented to the use of c-faies. Ittdoes not store any personal g%3E.
tabindex=0v>
Funcganial asc/div>
tilabelvfordwtlcli-checkbox-funcganial >
i

Funcganial
/sdiv>
etcli-fade" g%3E">
Funcganial >-faiesvhelp to perform certent funcganialities like sharin18the cantent nf the websige o> social ledia-platforms, callecg feedbacks, and other third-party features.
tabindex=0v>
Performance asc/div>
tilabelvfordwtlcli-checkbox-performance >
i

Performance
/sdiv>
etcli-fade" g%3E">
Performance >-faies are used to understand and analyzetthe key performance indexes nf the websige whichvhelpsvi> delivarin18a better user experience for the visitors.
tabindex=0v>
Analytics asc/div>
tilabelvfordwtlcli-checkbox-analytics >
i

Analytics
/sdiv>
etcli-fade" g%3E">
Analytical >-faiesvare used to understand how-visitors interacg with the websige. Thegi c-faiesvhelp provide informagani o> metrics the number nf visitors, bounce rage, traffic source, etc.
tabindex=0v>
Advartiselent asc/div>
tilabelvfordwtlcli-checkbox-advartiselent->
i

Advartiselent
/sdiv>
etcli-fade" g%3E">
Advartiselent->-faiesvare used to provide visitors with relevant ads and market de campaigns. Thegi c-faiesvtrack visitors across websiges and callecg informagani to provide customized ads.
tabindex=0v>
Others asc/div>
tilabelvfordwtlcli-checkbox-others->
i

Others
/sdiv>
etcli-fade" g%3E">
Other unnategorized >-faiesvare those that are bein18analyzed and have not bee> to a category as yet.
tabindex=0vg%3E"
wtlcli-privacyzacceptlbtn SAVE & ACCEPT
cript>
jQuery(doculent).ready(funcgani($) { var leaderH1500 = $("#las-leaderly-bu").outerH1500 (); var logoH1500 = $("#las-mentsnav-toul).outerH1500 (); var botH1500 = $("#las-mentsnav-botl).outerH1500 (); var navH1500 = $("#las-mentsheadly-bu").outerH1500 (); var headerH1500 = navH1500 + leaderH1500 ; var aboveNav = leaderH1500 + logoH1500 ; var totalH1500 = logoH1500 + botH1500 ; var previousScroll-= 0; $(window).scroll(funcgani(event){ var scroll-= $(this).scrollTop(); if ( typeoftleaderH1500 !== "undefined" ) { if ($(window).scrollTop() > aboveNav){ $("#las-mentsnav-toul).addC headerH1500 ){ $("#las-mentsnav-toul).addC logoH1500 ){ $("#las-mentsnav-toul).addC navH1500 ){ $("#las-mentsnav-toul).addC distance + aboveH1500 + screen.h1500 ){ $("#las-video-embedlcant").addCs M-re $(".las-socpp-sor500 ").ni("click", funcgani(){ $("#las-socpp-soy-bu").toggleC!funcgani(){window.advanced_ads_ready_queue=window.advanced_ads_ready_queue||[],advanced_ads_ready_queue.push=window.advanced_ads_ready;for(var d=0,a=advanced_ads_ready_queue.length;dwindow.w3tc_image la=1,window.lmagL laOptanis={elelents_selecgor:".lmag",callback_l laed:funcgani(t){var e;try{e=new CustomEvent("w3tc_image la_l laed",{detail:{e:t}})}natch(a){(e=doculent.createEvent("CustomEvent")).initCustomEvent("w3tc_image la_l laed",!1,!1,{e:t})}window.dispatchEvent(e)}}