<த meta=applpyg80ei/ld+json class=rank-math-schema>{"@rty="xt":eepsoza/2schema.org","@graph":[{"@meta :"Organizg80ei7,"@id":eepsoza/2022/07/Macro-Ae#organizg80ei7,"a pro:tTerty="og:url" ,"ilna:eepsoza/2022/07/Macro-A ,"s prAs":[டுவrww.ion" con7/06/descriptioe_,eepsoza/20ங7/06/descriptio"],"emaina:einfo@022/07/Macro-A ,"logo":{"@meta :"ImilnObjec7,"@id":eepsoza/2022/07/Macro-Ae#logo","ilna:eepsoza/2022/07/Macro-A/des-aegypti-1/122022/07/Mac_:car_logo_ti-M.svg","rty="ogUlna:eepsoza/2022/07/Macro-A/des-aegypti-1/122022/07/Mac_:car_logo_ti-M.svg","raுவ:tTerty="og:url" ,"inLanguilna:"/ogp. ,"a prop:"0_,eea prop:"0_},"rty=actPoint":[{"@meta :"Cty=actPoint","telephona :"+94","rty=actTeta :"custrtir supce-wi}]},{"@meta :"WebS/kளe_,"a pro:tள,"ilna:eepsoza/2022/07/Macro-A/title>/kளe_,"amilna:{"@meta :"ImilnObjec7,"@id":eepsoza/2secure.gravata7/06/avata/50828d0fc7b451560b0f036f8b7187f4?s=96&d=mm&r=g,"ilna:eepsoza/2secure.gravata7/06/avata/50828d0fc7b451560b0f036f8b7187f4?s=96&d=mm&r=g,"raுவ:tள,"inLanguilna:"/ogp. },"s prAs":[டுவ022/07/Macro-A/"],"worksFo:{"@id":eepsoza/2022/07/Macro-Ae#organizg80ei7}},{"@meta :"NcarAg:title,eeaadlinro:t\u0b89\u0b99\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bc1\u0b95\u0bcd\u0b95\u0bc1 \u0b95\u0bca\u0b9a\u0bc1\u0b95\u0bcd\u0b95\u0b9f\u0bbf \u0ba4\u0bbe\u0b99\u0bcd\u0b95 \u0bae\u0bc1\u0b9f\u0bbf\u0baf\u0bb2\u0bc8\u0baf\u0bbe? \u0b87\u0ba4\u0ba9\u0bc8 \u0ba4\u0b9f\u0bc1\u0b95\u0bcd\u0b95 \u0b87\u0ba4\u0bcb \u0b9a\u0bbf\u0bb2 \u0b8e\u0bb3\u0bbf\u0baf \u0bb5\u0bb4\u0bbf\u0b95\u0bb3\u0bcd!property="og:descr,"keywordso:t\u0b95\u0bca\u0b9a\u0bc1\u0b95\u0bcd\u0b95\u0b9f\u0bbfr,"dateP022-07-0:t2 propertyT"og:arti+01:0ag,"dateM22-07-0:t2 propertyT"og:arti+01:0ag,"title>:{"@id":eepsoza/2022/07/Macro-Aetitle>/kளe_},"ுக்:{"@id":eepsoza/2022/07/Macro-Ae#organizg80ei7},"ொதுவ:t\u0b89\u0b99\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bc1\u0b95\u0bcd\u0b95\u0bc1 \u0b95\u0bca\u0b9a\u0bc1\u0b95\u0bcd\u0b95\u0b9f\u0bbf \u0ba4\u0bbe\u0b99\u0bcd\u0b95 \u0bae\u0bc1\u0b9f\u0bbf\u0baf\u0bb2\u0bc8\u0baf\u0bbe? \u0b87\u0ba4\u0ba9\u0bc8 \u0ba4\u0b9f\u0bc1\u0b95\u0bcd\u0b95 \u0b87\u0ba4\u0bcb \u0b9a\u0bbf\u0bb2 \u0b8e\u0bb3\u0bbf\u0baf \u0bb5\u0bb4\u0bbf\u0b95\u0bb3\u0bcd!p022/07/Macro-A ,"a pro:t\u0b89\u0b99\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bc1\u0b95\u0bcd\u0b95\u0bc1 \u0b95\u0bca\u0b9a\u0bc1\u0b95\u0bcd\u0b95\u0b9f\u0bbf \u0ba4\u0bbe\u0b99\u0bcd\u0b95 \u0bae\u0bc1\u0b9f\u0bbf\u0baf\u0bb2\u0bc8\u0baf\u0bbe? \u0b87\u0ba4\u0ba9\u0bc8 \u0ba4\u0b9f\u0bc1\u0b95\u0bcd\u0b95 \u0b87\u0ba4\u0bcb \u0b9a\u0bbf\u0bb2 \u0b8e\u0bb3\u0bbf\u0baf \u0bb5\u0bb4\u0bbf\u0b95\u0bb3\u0bcd!property="og:descr,"@id":eepsoza/2022/07/Macro-A/cant-stand-mosquito-bites/">console.log('PixelYourShttps://tadns=canfetchcom/unajax.googleapis7/06>https://tadns=canfetchcom/unfonts.googleapis7/06>https://tadns=canfetchcom/unnilnad2.googlesyndpyg80ei7/06>https://taalternt-s meta=applpyg80ei/rss+xml கg:description" c »ழங். இ்நீ"com/uncategorized/2022/07/06/femos >https://taalternt-s meta=applpyg80ei/rss+xml கg:description" c »வேற௩ு, கமழங். இ்நீ"com/uncategorized/2022/07/06//06ments/femos >https://taalternt-s meta=applpyg80ei/rss+xml கg:description" c »ு கொசுக்கடி தாங்க முடியலையா? இதனை தடுக்க இதோ சில எளிய வழிகள்! - tamilnaadi.com">op",p.foog:ty00 32px Arial",e){case"flag":return s([127987,65039,8205,9895,65039],[127987,65039,8203,9895,65039])?!1:!s([55356,56826,55356,56819],[55356,56826,8203,55356,56819])&&!s([55356,57332,56128,56423,56128,56418,56128,56421,56128,56430,56128,56423,56128,56447],[55356,57332,8203,56128,56423,8203,56128,56418,8203,56128,56421,8203,56128,56430,8203,56128,56423,8203,56128,56447]);case"smojia:return!s([129777,127995,8205,129778,127999],[129777,127995,8203,129778,127999])}return!1}(o[r]),t.supce-ws.everything=t.supce-ws.everything&&t.supce-ws[o[r]],"flag"!==o[r]&&(t.supce-ws.everythingExceptFlag=t.supce-ws.everythingExceptFlag&&t.supce-ws[o[r]]);t.supce-ws.everythingExceptFlag=t.supce-ws.everythingExceptFlag&&!t.supce-ws.flag,t.DOMRaady=!1,t.//adyCalladi.=fcan80ei(){t.DOMRaady=!0},t.supce-ws.everything||(n=fcan80ei(){t.//adyCalladi.()},a.addEventLisener?(a.addEventLisener("DOMxt/htmlLoaded",n,!1)me.addEventLisener("ta c",n,!1)):(e.attachEvent("onta c",n),a.attachEvent("on//adyetatechange",fcan80ei(){"complete"===a.//adyState&&t.//adyCalladi.()})),(e=t.sourcn||{}).connt-smoji?c(e.connt-smoji):e.wpemoji&&e.twemoji&&(c(e.twemoji),c(e.wpemoji)))}(window,document,window._wpemojiSettings);window.advanced_ads_//ady=fcan80ei(e,a){a=a||"complete";var d=fcan80ei(e){return"interan80ve"===a?"ta cing"!==e:"complete"===e};d(document.//adyState)?e():document.addEventLisener("//adyetatechange",(fcan80ei(a){d(a.twittt.//adyState)&&e()}),{onne:"interan80ve"===a})},window.advanced_ads_//ady_queue=window.advanced_ads_//ady_queue||[];<;border:nonr !imce-w"><;box-shadow:nonr !imce-w"><;rel=prelem !imce-w"><; maxielem !imce-w"><;mwitin:0 0.07em !imce-w"><;vertadi.-align:-0.lem !imce-w"><;adi.ground:nonr !imce-w"><;padding:0 !imce-w">/*<');--wp-=canset--duotonr--grayno"><');--wp-=canset--duotonr--purple-ye-1, miln('#wp-duotonr-purple-ye-1, ');--wp-=canset--duotonr--utue-//d:iln('#wp-duotonr-utue-//d');--wp-=canset--duotonr--midnl=preiln('#wp-duotonr-midnl=pr');--wp-=canset--duotonr--mag"oga-ye-1, miln('#wp-duotonr-mag"oga-ye-1, ');--wp-=canset--duotonr--purple-greenmiln('#wp-duotonr-purple-green');--wp-=canset--duotonr--utue-orange:iln('#wp-duotonr-utue-orange');--wp-=canset--foog-sizr--small:13px;--wp-=canset--foog-sizr--medium:20px;--wp-=canset--foog-sizr--twitt:36px;--wp-=canset--foog-sizr--x-twitt:42px;--wp-=canset--spacing--:art.44rem;--wp-=canset--spacing--3art.67rem;--wp-=canset--spacing--40:1rem;--wp-=canset--spacing--50:1.5rem;--wp-=canset--spacing--60:2.25rem;--wp-=canset--spacing--70:3.38rem;--wp-=canset--spacing--80:5.06rem}:where(.is-twyout-flex){gaprt.5em}body .is-twyout-flow>.alignleft{floareleft;mwitinminlinrmstart:0;mwitinminlinrmtmd:2em}body .is-twyout-flow>.alignrl=pr{floarerl=pr;mwitinminlinrmstart:2em;mwitinminlinrmtmd:0}body .is-twyout-flow>.aligncenter{mwitinmleft:tito !imce-w"><;mwitin-rl=pr:tito !imce-w"><}body .is-twyout-constrainrd>.alignleft{floareleft;mwitinminlinrmstart:0;mwitinminlinrmtmd:2em}body .is-twyout-constrainrd>.alignrl=pr{floarerl=pr;mwitinminlinrmstart:2em;mwitinminlinrmtmd:0}body .is-twyout-constrainrd>.aligncenter{mwitinmleft:tito !imce-w"><;mwitin-rl=pr:tito !imce-w"><}body .is-twyout-constrainrd>:where(:not(.alignleft):not(.alignrl=pr):not(.alignfull)){<;mwitin-rl=pr:tito !imce-w"><}body .is-twyout-constrainrd>.align mae{*{mwitin:0}:where(.wp-uthck-rtlumns.is-twyout-flex){gapr2em}.has-utdi.-rtlor{rtlorevar(--wp-=canset--rtlor--utdi.) !imce-w"><}.has-cy="autuish-gray-rtlor{rtlorevar(--wp-=canset--rtlor--cy="autuish-gray) !imce-w"><}.has-wh:si-rtlor{rtlorevar(--wp-=canset--rtlor--wh:si) !imce-w"><}.has-pa=hmps:/-rtlor{rtlorevar(--wp-=canset--rtlor--pa=hmps:/) !imce-w"><}.has-vivid-//d-rtlor{rtlorevar(--wp-=canset--rtlor--vivid-//d) !imce-w"><}.has-luarsous-vivid-orange-rtlor{rtlorevar(--wp-=canset--rtlor--luarsous-vivid-orange) !imce-w"><}.has-luarsous-vivid-amber-rtlor{rtlorevar(--wp-=canset--rtlor--luarsous-vivid-amber) !imce-w"><}.has-ll=pr-green-cy="-rtlor{rtlorevar(--wp-=canset--rtlor--ll=pr-green-cy=") !imce-w"><}.has-vivid-green-cy="-rtlor{rtlorevar(--wp-=canset--rtlor--vivid-green-cy=") !imce-w"><}.has-pa=hmcy="autue-rtlor{rtlorevar(--wp-=canset--rtlor--pa=hmcy="autue) !imce-w"><}.has-vivid-cy="autue-rtlor{rtlorevar(--wp-=canset--rtlor--vivid-cy="autue) !imce-w"><}.has-vivid-purple-rtlor{rtlorevar(--wp-=canset--rtlor--vivid-purple) !imce-w"><}.has-utdi.-adi.ground-rtlor{adi.ground-rtlorevar(--wp-=canset--rtlor--utdi.) !imce-w"><}.has-cy="autuish-gray-adi.ground-rtlor{adi.ground-rtlorevar(--wp-=canset--rtlor--cy="autuish-gray) !imce-w"><}.has-wh:si-adi.ground-rtlor{adi.ground-rtlorevar(--wp-=canset--rtlor--wh:si) !imce-w"><}.has-pa=hmps:/-adi.ground-rtlor{adi.ground-rtlorevar(--wp-=canset--rtlor--pa=hmps:/) !imce-w"><}.has-vivid-//d-adi.ground-rtlor{adi.ground-rtlorevar(--wp-=canset--rtlor--vivid-//d) !imce-w"><}.has-luarsous-vivid-orange-adi.ground-rtlor{adi.ground-rtlorevar(--wp-=canset--rtlor--luarsous-vivid-orange) !imce-w"><}.has-luarsous-vivid-amber-adi.ground-rtlor{adi.ground-rtlorevar(--wp-=canset--rtlor--luarsous-vivid-amber) !imce-w"><}.has-ll=pr-green-cy="-adi.ground-rtlor{adi.ground-rtlorevar(--wp-=canset--rtlor--ll=pr-green-cy=") !imce-w"><}.has-vivid-green-cy="-adi.ground-rtlor{adi.ground-rtlorevar(--wp-=canset--rtlor--vivid-green-cy=") !imce-w"><}.has-pa=hmcy="autue-adi.ground-rtlor{adi.ground-rtlorevar(--wp-=canset--rtlor--pa=hmcy="autue) !imce-w"><}.has-vivid-cy="autue-adi.ground-rtlor{adi.ground-rtlorevar(--wp-=canset--rtlor--vivid-cy="autue) !imce-w"><}.has-vivid-purple-adi.ground-rtlor{adi.ground-rtlorevar(--wp-=canset--rtlor--vivid-purple) !imce-w"><}.has-utdi.-aorder-rtlor{aorder-rtlorevar(--wp-=canset--rtlor--utdi.) !imce-w"><}.has-cy="autuish-gray-aorder-rtlor{aorder-rtlorevar(--wp-=canset--rtlor--cy="autuish-gray) !imce-w"><}.has-wh:si-aorder-rtlor{aorder-rtlorevar(--wp-=canset--rtlor--wh:si) !imce-w"><}.has-pa=hmps:/-aorder-rtlor{aorder-rtlorevar(--wp-=canset--rtlor--pa=hmps:/) !imce-w"><}.has-vivid-//d-aorder-rtlor{aorder-rtlorevar(--wp-=canset--rtlor--vivid-//d) !imce-w"><}.has-luarsous-vivid-orange-aorder-rtlor{aorder-rtlorevar(--wp-=canset--rtlor--luarsous-vivid-orange) !imce-w"><}.has-luarsous-vivid-amber-aorder-rtlor{aorder-rtlorevar(--wp-=canset--rtlor--luarsous-vivid-amber) !imce-w"><}.has-ll=pr-green-cy="-aorder-rtlor{aorder-rtlorevar(--wp-=canset--rtlor--ll=pr-green-cy=") !imce-w"><}.has-vivid-green-cy="-aorder-rtlor{aorder-rtlorevar(--wp-=canset--rtlor--vivid-green-cy=") !imce-w"><}.has-pa=hmcy="autue-aorder-rtlor{aorder-rtlorevar(--wp-=canset--rtlor--pa=hmcy="autue) !imce-w"><}.has-vivid-cy="autue-aorder-rtlor{aorder-rtlorevar(--wp-=canset--rtlor--vivid-cy="autue) !imce-w"><}.has-vivid-purple-aorder-rtlor{aorder-rtlorevar(--wp-=canset--rtlor--vivid-purple) !imce-w"><}.has-vivid-cy="autue-to-vivid-purple-gradi"og-adi.ground{adi.groundevar(--wp-=canset--gradi"og--vivid-cy="autue-to-vivid-purple) !imce-w"><}.has-ll=pr-green-cy="-to-vivid-green-cy="-gradi"og-adi.ground{adi.groundevar(--wp-=canset--gradi"og--ll=pr-green-cy="-to-vivid-green-cy=") !imce-w"><}.has-luarsous-vivid-amber-to-luarsous-vivid-orange-gradi"og-adi.ground{adi.groundevar(--wp-=canset--gradi"og--luarsous-vivid-amber-to-luarsous-vivid-orange) !imce-w"><}.has-luarsous-vivid-orange-to-vivid-//d-gradi"og-adi.ground{adi.groundevar(--wp-=canset--gradi"og--luarsous-vivid-orange-to-vivid-//d) !imce-w"><}.has-very-ll=pr-gray-to-cy="autuish-gray-gradi"og-adi.ground{adi.groundevar(--wp-=canset--gradi"og--very-ll=pr-gray-to-cy="autuish-gray) !imce-w"><}.has-cool-to-warm-spectrum-gradi"og-adi.ground{adi.groundevar(--wp-=canset--gradi"og--cool-to-warm-spectrum) !imce-w"><}.has-utush-ll=pr-purple-gradi"og-adi.ground{adi.groundevar(--wp-=canset--gradi"og--utush-ll=pr-purple) !imce-w"><}.has-utush-bordeaux-gradi"og-adi.ground{adi.groundevar(--wp-=canset--gradi"og--utush-bordeaux) !imce-w"><}.has-luarsous-dusk-gradi"og-adi.ground{adi.groundevar(--wp-=canset--gradi"og--luarsous-dusk) !imce-w"><}.has-pa=hmoce="-gradi"og-adi.ground{adi.groundevar(--wp-=canset--gradi"og--pa=hmoce=") !imce-w"><}.has-electric-grass-gradi"og-adi.ground{adi.groundevar(--wp-=canset--gradi"og--electric-grass) !imce-w"><}.has-midnl=pr-gradi"og-adi.ground{adi.groundevar(--wp-=canset--gradi"og--midnl=pr) !imce-w"><}.has-small-foog-sizr{foog-sizrevar(--wp-=canset--foog-sizr--small) !imce-w"><}.has-medium-foog-sizr{foog-sizrevar(--wp-=canset--foog-sizr--medium) !imce-w"><}.has-lwitt-foog-sizr{foog-sizrevar(--wp-=canset--foog-sizr--lwitt) !imce-w"><}.has-x-lwitt-foog-sizr{foog-sizrevar(--wp-=canset--foog-sizr--x-lwitt) !imce-w"><}.wp-uthck-navigg80ei a:where(:not(.wp-slement-button)){rtloreinherit}:where(.wp-uthck-rtlumns.is-twyout-flex){gapr2em}.wp-uthck-pullquotr{foog-sizre1.5em;linrmrel=prel.6}/*]]>*/ href=https://tamiref=hshee id=cookie-tww-infomcsscom/un'ps/w3-total-cache/pub/js/lazcookie-tww-info/legacy/ுc/css/cookie-tww-infomுcecss?ver=3.0.8' meta=>#mvp-wallpaper{adi.ground:iln() no-//peat 50% 0}#mvp-foot-copy a{rtlore#eb631e}#mvp-rty="og-t="n p a, .mvp-post-add-t="n p a{box-shadow:inset 0 -4px 0 #eb631e}#mvp-rty="og-t="n p a:hover, .mvp-post-add-t="n p a:hover{adi.ground:#eb631e}a, a:vis
  • sma pr{aorder-bottomeloa solid #eb631e}.mvp-fly-top:hover{aorder-top:loa solid #eb631e;bordermleft:loa solid #eb631e;bordermbottomeloa solid #eb631e}.woo/06merce .widget_price_filter .uiaslider .uiaslider-handle, .woo/06merce #respond input#submit.alt, .woo/06merce a.button.alt, .woo/06merce button.button.alt, .woo/06merce input.button.alt, .woo/06merce #respond input#submit.alt:hover, .woo/06merce a.button.alt:hover, .woo/06merce button.button.alt:hover, .woo/06merce input.button.alt:hover{adi.ground-rtlore#eb631e}.woo/06merce-error,.woo/06merce-info,.woo/06merce-mess><}#mvp-t="n-nav-top,#mvp-fly-wrap,.mvp-soc-mob-rl=pr,#mvp-t="n-nav-small-rty={adi.ground:#fff}#mvp-t="n-nav-small .mvp-fly-but-wrap span, #mvp-t="n-nav-small .mvp-search-but-wrap span, .mvp-nav-topmleft .mvp-fly-but-wrap span, #mvp-fly-wrap .mvp-fly-but-wrap span{adi.ground:#000}.mvp-nav-topmrl=pr .mvp-nav-search-but, span.mvp-fly-soc-eaad, .mvp-soc-mob-rl=pr i, #mvp-t="n-nav-small span.mvp-nav-search-but, #mvp-t="n-nav-small .mvp-nav-menu ul li a{rtlore#000}#mvp-t="n-nav-small .mvp-nav-menu ul li.menu-item-has-children a:after{aorder-rtlore#000 transparent transparent transparent}#mvp-nav-topmwrap span.mvp-nav-search-but:hover, #mvp-t="n-nav-small span.mvp-nav-search-but:hover{rtlore#eb631e}#mvp-nav-topmwrap .mvp-fly-but-wrap:hover span, #mvp-t="n-nav-small .mvp-fly-but-wrap:hover span,span.mvp-woomcart-num:hover{adi.ground:#eb631e}#mvp-t="n-nav-bot-rty={adi.ground:#fff}#mvp-nav-bot-wrap .mvp-fly-but-wrap span, #mvp-nav-bot-wrap .mvp-search-but-wrap span{adi.ground:#000}#mvp-nav-bot-wrap span.mvp-nav-search-but, #mvp-nav-bot-wrap .mvp-nav-menu ul li a{rtlore#000}#mvp-nav-bot-wrap .mvp-nav-menu ul li.menu-item-has-children a:after{aorder-rtlore#000 transparent transparent transparent}.mvp-nav-menu ul li:hover a{bordermbottome5oa solid #eb631e}#mvp-nav-bot-wrap .mvp-fly-but-wrap:hover span{adi.ground:#eb631e}#mvp-nav-bot-wrap span.mvp-nav-search-but:hover{rtlore#eb631e}body, .mvp-feat1mfeat->
  • -niln-ொ, #mvp-404 p, .mvp-widget-feat1mbot->
  • <}.mvp-blog-reory-rtl{paddingmbottome70pxd href=https://tamiref=hshee id=mvp-reset-csscom/un'ps/w3-total-cache/pub/jiptioecss/reset.css?ver=6.1.1' meta=>.epyt-gallery->humb{ maxie33.333%d href=ht <த>fcan80ei w3tc_ta c_js(u){var d=document,p=d.getElementsByTagN pr('HEAD')[0],c=d.rreateElement('த');c.src=u;p.appendChild(c);}w3tc_ta c_js('ps/w3-total-cache/pub/jyshefath/cache/arsify/1a9c3.js');var Cli_Data = {"nn_cookie_idso:[],"rtokiellsto:[],"non_necess>ry_cookieso:[],"rcpaEnabled:t1","rcpaReg0eiBased:t","rcpaBarEnabled:t1","strictlyEnabled:["necess>ry","obligg8oire"],"rcpaTeta :"ccpa_gdpr","js_uthcking":t1","rustrt_integraவ:t","trl=gerDomRefresh:t","secure_cookieso:""}; var cli_cookiebar_settings = {"animate_speed_hida :"50ag,"tnimate_speed_show :"50ag,"adi.ground :"#FFFg,"aorder :"#b1a6a6c2g,"aorder_வ:t","button_1_button_rtlour :"#61a229","button_1_button_hover :"#4e8221","button_1_ps:/_rtlour :"#fff","button_1_as_button":t1","button_1_new_wi:t","button_2_button_rtlour :"#333","button_2_button_hover :"#292929","button_2_ps:/_rtlour :"#444","button_2_as_button":t","button_2_hidabar":t","button_3_button_rtlour :"#dedfe0","button_3_button_hover :"#b2b2b3","button_3_ps:/_rtlour :"#333333","button_3_as_button":t1","button_3_new_wi:t","button_4_button_rtlour :"#dedfe0","button_4_button_hover :"#b2b2b3","button_4_ps:/_rtlour :"#333333","button_4_as_button":t1","button_7_button_rtlour :"#61a229","button_7_button_hover :"#4e8221","button_7_ps:/_rtlour :"#fff","button_7_as_button":t1","button_7_new_wi:t","font_fal-cy":"inherite,eeaader_fix:t","notify_tnimate_hida :"1","notify_tnimate_show :"","notify_div_id":e#cookie-tww-infombar","notify_osw3tc_ta c_js('ps/w3-total-cache/pub/jyshefath/cache/arsify/d7adi.js');var ccpa_data = {"opt_out_prompt":eDo you/taally wish to opt out?","opt_out_confirm":eConfirm","opt_out_cancena:eCancena};w3tc_ta c_js('ps/w3-total-cache/pub/jyshefath/cache/arsify/05f87.js');var pysOுs = {"etaticEventsa:{"facebooka:{"rsit_event:[{"delay":0,"teta :"etatic ,"a pro:tPilnView","pixelIdso:["667707657527699"],"eventIDo:t618bb142-51eb-4aa5mbab9-0f68ca4870fag,"paramsa:{"post_nt-stanyo:t\u0b8f\u0ba9\u0bc8\u0baf\u0bb5\u0bc8g,"page_to:t\u0b89\u0b99\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bc1\u0b95\u0bcd\u0b95\u0bc1 \u0b95\u0bca\u0b9a\u0bc1\u0b95\u0bcd\u0b95\u0b9f\u0bbf \u0ba4\u0bbe\u0b99\u0bcd\u0b95 \u0bae\u0bc1\u0b9f\u0bbf\u0baf\u0bb2\u0bc8\u0baf\u0bbe? \u0b87\u0ba4\u0ba9\u0bc8 \u0ba4\u0b9f\u0bc1\u0b95\u0bcd\u0b95 \u0b87\u0ba4\u0bcb \u0b9a\u0bbf\u0bb2 \u0b8e\u0bb3\u0bbf\u0baf \u0bb5\u0bb4\u0bbf\u0b95\u0bb3\u0bcd!","post_teta :"post","post_id":55513,"plugi:tPixelYourSw3tc_ta c_js('ps/w3-total-cache/pub/jyshefath/cache/arsify/0e602.js');window.dataLayer = window.dataLayer || [];fcan80ei gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('set', 'ps:/er', {"dot="nsa:[ezed/2022/07/06"]} ); gtag("js", new Dt-s()); gtag("set", "eveloper_id.dZTNiMT", true); gtag("config", "UA-204664240-1", {"anonymd-m_ip:true,"optimd-m_id":eOPT-TXFH2M8"}); gtag("config", "G-90BJX8QM4Z");var _EPYT_ = {"ajaxulna:eepsoza\/\/zed/2022/07/06\/wp-adars\/adars-ajax.php","securityo:t61dfc2e3e3","gallery_scrolloffset":"2ag,"eppathtoதsa:eepsoza\/\/zed/2022/07/06\/s/la\zyoutube-embed-plus\/-8">w3tc_ta c_js('ps/w3-total-cache/pub/jyshefath/cache/arsify/8fc7a.js');document.documentElement.classN pr = document.documentElement.classN pr.replace( 'nomjs', 'js' );ransranswindow.OneSignal = window.OneSignal || []; OneSignal.push( fcan80ei() { OneSignal.SERVICE_WORKER_UPDATER_PATH = 'OneSignalSDKUpdaterWorker.js'; OneSignal.SERVICE_WORKER_PATH = 'OneSignalSDKWorker.js'; OneSignal.SERVICE_WORKER_PARAM = { scope: 'js/lazonrsignal-free-web-push-notificas/sdk_files/pushzonrsignal/' }; OneSignal.setDefaultNotificaUrl("ps/w3-total-cache/pub/"); var oneSignal_oுs = {}; window._oneSignalInitOுs = oneSignal_oுs; oneSignal_oுs['wordcanss'] = true; oneSignal_oுs['s/lId'] = '2e37c244-94ef-4ac9-a878-9f6e917681a2'; oneSignal_oுs['sllowLocalhostAsSecureOrl=in'] = true; oneSignal_oுs['welub/eNotifica'] = { }; oneSignal_oுs['welub/eNotifica']['t'] = "தமிழ்நாடிpub/"; oneSignal_oுs['welub/eNotifica']['mess>hps://tamiiconcom/unps/w3-total-cache/pub/jzeepsozasqui1/08otal-cache/_icon@3x.png sd-ms=192x192ttps://tamiapple-touch-iconcom/unps/w3-total-cache/pub/jzeepsozasqui1/08otal-cache/_icon@3x.pngtt con a pr="mss/llica-TileImage" rty="og="ps/w3-total-cache/pub/jzeepsozasqui1/08otal-cache/_icon@3x.png">hef=ht.L0NNeE9HVTBzL3d2Ti9DQlUvSk5hRWVyNHFHNTJ4TSttamZPcGd0ZGZROD0pjrqd{mar=in:0;padding:0;rtlore#000;foog-sizre13px;linrmrel=prel.5}.bTFqcW0xNDRZT1l6MHJwVTEyT3FLTXplZlZNTlNRZ2xwUWZXRXpQaXlHQT0pjrqd{padding:8px;t<;display:inlinrmuthck;-webkit-tap-hl=pll=pr-rtlorergba(0, 0, 0, 0.12);-webkit-transransform:>ranslateY(-20px )}100%{opacity:1;>ransform:>ranslateY(0)}}.UytMemFBeVQ0QkllRyt5K3hzTVJoMFVlQ29ML2p6TWNLalcxSWlPZWFsST0pjrqd:not(.Mk5yeXFHb0REUW9vTk9OY3lHYnFKcWpOT3hBOGV3QXBOUU1wMmJvRmF1RT0pjrqd),.K2VNNEhNUEVXL1FnRGw3U2QxMlpEeU5qS3pLa0ZHQ09ReVR6c1BYckhkVT0pjrqd:not(.Mk5yeXFHb0REUW9vTk9OY3lHYnFKcWpOT3hBOGV3QXBOUU1wMmJvRmF1RT0pjrqd){display:nonr}.K2VNNEhNUEVXL1FnRGw3U2QxMlpEeU5qS3pLa0ZHQ09ReVR6c1BYckhkVT0pjrqd .ZW9XaXRZS1N3UUR1VjU1QWdGMVhOKzhNMWdFRktVc0QrUDYvMGtPQ0ZROD0pjrqd .Q0tveDVvT2pQRjFqQWlaMDRYWm1aM2FpNnNnLzVsV1NINkx2TzFnSXRGOEM4aHhid2hJV2w0aitVOG9HRUhQOApjrqdpjrqd{paddingmtop:lrem;paddingmbottome0}.K2VNNEhNUEVXL1FnRGw3U2QxMlpEeU5qS3pLa0ZHQ09ReVR6c1BYckhkVT0pjrqd .ZW9XaXRZS1N3UUR1VjU1QWdGMVhOKzhNMWdFRktVc0QrUDYvMGtPQ0ZROD0pjrqd .aduthck_t,.chpadbpro_wrap_t{mar=in:1.3rem 0}.K2VNNEhNUEVXL1FnRGw3U2QxMlpEeU5qS3pLa0ZHQ09ReVR6c1BYckhkVT0pjrqd .ZW9XaXRZS1N3UUR1VjU1QWdGMVhOKzhNMWdFRktVc0QrUDYvMGtPQ0ZROD0pjrqd .aduthck_subt{padding:0 lrem;paddingmbottomelrem}.dWxHZCtnYkFkL3E0a3NvSTNSdDlzOTZSK1dLcmdhbWE5TU5wTEc4MzZQbGlSL0wxOVVZQ0hpZnF1QWp0Ti9jNwpjrqdpjrqd{ maxie100%;align-items:center;display:flex;justify-rty="og:space-around;aorder-top:loa solid #d6d6d6;bordermbottomeloa solid #d6d6d6}.dWxHZCtnYkFkL3E0a3NvSTNSdDlzd2JwZnNiWlo4U0x4UC9CRkFlRjFOL09RREpyNHJ1YytiOGhmaUZTRDhOQwpjrqdpjrqd+.dWxHZCtnYkFkL3E0a3NvSTNSdDlzd2JwZnNiWlo4U0x4UC9CRkFlRjFOL09RREpyNHJ1YytiOGhmaUZTRDhOQwpjrqdpjrqd{bordermleft:loa solid #d6d6d6}.dWxHZCtnYkFkL3E0a3NvSTNSdDlzOTZSK1dLcmdhbWE5TU5wTEc4MzZQbGlSL0wxOVVZQ0hpZnF1QWp0Ti9jNwpjrqdpjrqd .dWxHZCtnYkFkL3E0a3NvSTNSdDlzd2JwZnNiWlo4U0x4UC9CRkFlRjFOL09RREpyNHJ1YytiOGhmaUZTRDhOQwpjrqdpjrqd{flex:1 1 tito;padding:1rem}.dWxHZCtnYkFkL3E0a3NvSTNSdDlzd2JwZnNiWlo4U0x4UC9CRkFlRjFOL09RREpyNHJ1YytiOGhmaUZTRDhOQwpjrqdpjrqd p{mar=in:0;foog-sizre16px;foog-wel=prebold;transform:uppercase;mar=inmbottome0.3rem}.dWxHZCtnYkFkL3E0a3NvSTNSdDlzOTZSK1dLcmdhbWE5TU5wTEc4MzZQbGlSL0wxOVVZQ0hpZnF1QWp0Ti9jNwpjrqdpjrqd button, .dWxHZCtnYkFkL3E0a3NvSTNSdDlzOTZSK1dLcmdhbWE5TU5wTEc4MzZQbGlSL0wxOVVZQ0hpZnF1QWp0Ti9jNwpjrqdpjrqd a{adi.ground:#fff;aorder:loa solid #fff;rtlore#000;transform:uppercase;foog-wel=prebold;cursor:pointer;t<}body .ofs-adars-doc-box .chp_ad_uthck_pro_adars_pm/onic #chp_ads_uthckermtodal{pos<}.R2RvTWpoVW50WXMvaWNDcDR3WXpyeDlMdU1zcnp3WkR3SDIwbXFNZEJVOWt3ZGdhQWh0UzRFd3VxcE5kUEtKcApjrqdpjrqd,.R2RvTWpoVW50WXMvaWNDcDR3WXpyMVd2MWxqV09RWFRnMU1seGNXNXQ4ZDZBMHVSbmRld2JCOFNVYnlydVNPUwpjrqdpjrqd{border:nonr;aorder-radius:5px;padding:9oa 20px !imce-w"><;foog-sizre12px;ctlorewhite !imce-w"><;mar=inmtop:0.5rem;trans<}.R2RvTWpoVW50WXMvaWNDcDR3WXpyMVd2MWxqV09RWFRnMU1seGNXNXQ4ZDZBMHVSbmRld2JCOFNVYnlydVNPUwpjrqdpjrqd:hover{ctlore#888 !imce-w"><}.R2RvTWpoVW50WXMvaWNDcDR3WXpyeDlMdU1zcnp3WkR3SDIwbXFNZEJVOWt3ZGdhQWh0UzRFd3VxcE5kUEtKcApjrqdpjrqd{adi.ground-ctlore#fff;aox-shadow:0px 6px 18px -5oa #fff;aorder-rtlore#fff}.R2RvTWpoVW50WXMvaWNDcDR3WXpyMVd2MWxqV09RWFRnMU1seGNXNXQ4ZDZBMHVSbmRld2JCOFNVYnlydVNPUwpjrqdpjrqd{bdi.ground-ctlore#8a8a8a;aox-shadow:0px 6px 18px -5oa #8a8a8a;aorder-rtlore#8a8a8a}body .K2VNNEhNUEVXL1FnRGw3U2QxMlpEeU5qS3pLa0ZHQ09ReVR6c1BYckhkVT0pjrqd{pos<}.R2RvTWpoVW50WXMvaWNDcDR3WXpydy83amJSMWlDaXdrWVpTS2lpK3ZKU1U3cExya3hmOVl6eWFUcHFENlA1Qgpjrqdpjrqd .image-rty=as:er{ maxie100px;t<}.S3dGZVh3RkkxeC9mRC93TlRaWEQ0Y3JjcTd2QzVhSVY3cXp2UXdHVHg0Mit6SUJEYTdnVGhKU3FTa2x2UDczbApjrqdpjrqd{display:inlinrmuthck;rel=pre40px;padding:l0px 20px;transform:uppercase;linrmrel=pre20px;vertadi.-align:top}.S3dGZVh3RkkxeC9mRC93TlRaWEQ0UmFOcXN2VHZyUUpZTW80cExvaVROMjU2VTdGSFpibUxyRFN4QnMwYW4yZQpjrqdpjrqd{display:inlinrmuthck;rel=pre20px;vertadi.-align:top}.S3dGZVh3RkkxeC9mRC93TlRaWEQ0UmFOcXN2VHZyUUpZTW80cExvaVROMjU2VTdGSFpibUxyRFN4QnMwYW4yZQpjrqdpjrqd img{display:uthck;rel=pre100%; maxietito}.S3dGZVh3RkkxeC9mRC93TlRaWEQ0Y3JjcTd2QzVhSVY3cXp2UXdHVHg0Mit6SUJEYTdnVGhKU3FTa2x2UDczbApjrqdpjrqd.hida{display:nonr !imce-w"><}#QklEOUk4U0I0ZGRPWFh3RVlQN050TThLMWVSaG5EOW1DS3cyVE1nUW1hM1VGeTFNZ3h2U0dRVDBxc240QlI2dgpjrqdpjrqd{pos(fcan80ei(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.etart': new Dt-s().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagN pr(s)[0], j=d.rreateElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'ps/w3-towww.googletagmanagerpub/jgtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'த','dataLayer','GTM-MW5RXZ5');(fcan80ei(c,l,a,r,i,t,y){ c[a]=c[a]||fcan80ei(){(c[a].q=c[a].q||[]).push(arguments)}; t=l.rreateElement(r);t.async=1;t.rrc="ps/w3-towww.clarity.ms/tag/"+i+"?m/unbwt"; y=l.getElementsByTagN pr(r)[0];y.parentNode.insertBefore(t,y); })(window, document, "clarity", "த", "8typ000au0");!fcan80ei(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=fcan80ei(){n.di.lMethod? n.di.lMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.ta ced=!0;n.gers='2.0'; n.queue=[];t=b.rreateElement(e);t.async=!0; t.rrc=v;s=b.getElementsByTagN pr(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'த', 'ps/w3-toconnec.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('rsit', '244014527775030'); fbq('irack', 'PilnView');