Connect with us

மருத்துவம்

கிரீன் டீ குடிப்பதால் இத்தனை ஆரோக்கிய பலன்கள் கிடைக்கின்றதா? பெறலாம்…?

Published

on

istockphoto 1135520405 612x612 1

இன்று ஏராளமானோர் பால், டீ குடிப்பதை விட, கிரீன் டீயைத் தான் அன்றாடம் பருகி வருகின்றனர்.

பலருக்கு கிரீன் டீ குடித்தால், உடலுக்கு நல்லது என்பது தெரியும். கிரீன் டீ குடிப்பதால் பல முக்கியமான நன்மைகள் உண்டு.

அந்தவகையில் கிரீன் டீ குடிப்பதனால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்ன என்பதை பார்ப்போம்.

istockphoto 1135520405 612x612 1

  • கிரீன் டீயானது உடல் எடையை குறைக்கவும், சரியான அளவிலான உடல் எடையை பராமரிக்கவும் பெரிதும் பயன்படுகிறது.
  • மூச்சு சம்மந்தமான  பிரச்சனைகளும் கிரீன் டீயால் சரியாகின்றன.
  • நரம்பு சம்பந்தமான நோய்களை தடுப்பதுடன், இதயம் சம்மந்தமான் நோய்கள் வராமலும் பாதுக்காக்கிறது.
  • கிரீன் டீயைத் தினமும் இரு வேளைகள் பருகிவருவதால் பல் மற்றும் எலும்புகளுக்குத் தேவையான பலம் கிடைக்கும்.
  • உடல் எடையைக் குறைப்பதில் கிரீன் டீ முக்கியப் பங்காற்றுகிறது. கிரீன் டீ பருகுவதால் உடலில் உள்ள கலோரிகள் எரிக்கப்பட்டு தேவையற்ற கொழுப்புகள் கரையும்.
  • கிரீன் டீயில் உள்ள ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட் நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியை அதிகரிக்கச் செய்யும்.  ”
  • பெருங்குடல் பகுதியில் வரும் புற்றுநோயைத் தடுக்கும்.
  • கிரீன் டீ, சருமப் பராமரிப்புக்குக் காரணமான மெலனின் உற்பத்தியைத் தூண்டி சருமத்தை பாதுகாக்கிறது.
  • ரத்தத்தில் குளுக்கோஸ் கலக்கும் வேகத்தை கிரீன் டீ கட்டுப்படுத்தும்.
  • கிரீன் டீயில் தயமின் எனும் வைட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸ் அதிகம் உள்ளதால் தொடர்ந்து  கிரீன் டீ அருந்தும்போது  இதய ரத்தக் குழாய்களில் சேரும்.

#Greentea #Healthtips

Advertisement

<0w"get-home-: 80pt>Lee laa Rtplyme-title>h4latimal> lative">ிஊவிு நe">

உக எா?

ோய்கள>ஜலக உ஍ஞ எிடுஒி௵த஁ட்டஜலைத௮ெர.me-titlative id=mvp-requirtive id=mvp-requirpd-t /noscrg-e0JrCform-g-e0JrC>

jeyit.soluourcs/ larget=_blankICTAEA'%3E%3C/svg%3E" data-src=https://tamilnaad3/ADS-FOR-TAMILNAADI-SIDEBAR2449c wp-pJey IT Soluourcs - A Londrc>Bas3noscript>ale>pd-/iecourc> _ad_0w"get-2_ad_0w"get" 21"><0w"get- wAass="mvp-related-ive id=mvp-r_inad-abel>Advertise0JrCme-titl me-ு (adsbygoogle<= wwndrw.adsbygoogle<|| []).push({});me-ு ா? 2/iecourc> _tabber_0w"get-6_tabber_0w"get" 21"><0w"get-tabtw://dss="mvp-related-1">டைடழ௯>-titlale>iery-dayp>ஊலத௟த-titlale>ie

agome-title>iv>

1த பநன்்த்மக௲் க ண்࣮ இரரடட்ட>! (Google ா?

agome-title>iv>

100vீயடிடைனாு வே்பத்ம்துஒரகவக௲டலைத௮relaை வரு வேதும் நன்கா எி!

ா?

agome-title>iv>

1தும் நன்கா எிட யா? ைத௮சில ௲் க ண உதா? மs="me"ைத் ந!!

ா?

agome-title>iv>

100v் இரநNo.1 ண௮ழைப்டை ைு வேிட்ைைleft rela!டரரட௤left சி஍பநனி0vீய் ந

ா?

-titlive id=mvp-ipt>agome-title>iv>

1மಮல்தனால் இரநಮ் அ– ண் ோய்கள ௲் உக

ா?/div>
<2ருந்து 17" data-src=https://tamilnaad8.WhatsApp-Imvp--ilna-08-07-so-9.37.42-PM07/Green_e449cb10cd742-80x80.jpg data-sizes="(max-width: 80px)attach0JrCpt>-thumb 0x15pt>-thumb " class="mvp-mob-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==">agome-title>iv>

100மி் இவைஂ௲் நmiln – தினme"பநனஂ உத஁ 50மி் பதம் நனயட்டt சி஍ப் பவ்ா எே ண೯மtive">

ா?

agome-title>iv>

1்஍ப் கிநன஁ ைு வேதை தத

ா?

agome-title>iv>

‘ 1ை தொடt ை ததொட"ை’:ே ட்்ை் ரt சி ஍ப்ய

ா?

agome-title>iv>

100வகிடடைநனய்க௵தற்புத யா? விரட்ட la!

ா?

<2' -் சி஍பநனய்கட"ந3ரியுமா? 21" data-src=https://tamilnaadi.WhatsApp-Imvp--ilna-07-29-so-5.32.00-AM07/Green_e449cb10cd742-80x80.jpg data-sizes="(max-width: 80px)attach0JrCpt>-thumb 0x15pt>-thumb " class="mvp-mob-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==">agome-title>iv>

‘ 1ை தி௵ve"><2’ -் சி஍பநனய்கட"ந

ா?/div>
_flex_0w"get-4_flex_0w"get" 21"><0w"get-home-m/td><0w"get-home-: 80pt>ா? ை >-titl>h4lா? 21"><0w"get-flextw://dss="mvp-related-1"> -titlive id=mvp-ipt>agome-title>iv> 1ைத்த t relஉக் கிடைபிடடை ஂட>

ோய்கள>ஜைத்பநனயடைகಮ்சி஍ப ௲் விரட்ட த௮஍பபுதive">ி஍ (பிடடை ஂட>) t வ ணட்ட ௯்்னய்கள>!ஜைத்பநனத், ௵ய௯ lative">ive">ி஍ ஁௲் ிடe"ைத் பநன ட்டரநಮதைபிடடைபபி ய஁௲...ரி ா?

-titlive id=mvp-ipt>agome-title>iv> 1ப்சி஍ நe"௲் ‘ 1ட ௯ட’

ஊலಮve"><யve"><கve"ட ve"><வால் ட்டt ி.ட"்ட௯t சி஍ப ய௲யத஁ 50ஂழಮe"><ஂe">ive"க ஂe" ட்டt டைகவ஍ இரந,<ழைப்டா? t டைா எரபட்டt சிரt உக<றப0vீய் நனஂe">t ி உதve.ட஍ப அve"ட ve">...ரி ா?

-titlive id=mvp-ipt>agome-title>iv> 6ேதt ையைகம்஍பபன்ல் சில ௲் க……

ோ ந உதஉக<ங் 1தும௮ 6ேதt ையைல் டைம൯ .நe"ൕ ணఈ வ 12ேதt ும௮ ஁ve"><3ேதt ைய ட, டைve"><3ேதt ...ரி ா?

ve"? ாட யா? e">ive">ி஍ ௵ப-தநಮமe"><ைமe">< ௲் ಮமe">? 3 தருமா? 18" data-src=https://tamilnaadi.1736537-amava24e878e32449cb10cd742-400x240.jpg data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" class="mvp-reg-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="> ve"? ாட யா? e">ive">ி஍ ௵ப-தநಮமe"><ைமe">< ௲் ಮமe">? 3 தருமா? 19" data-src=https://tamilnaadi.1736537-amava27/Green_te9cb10cd742-80x80.jpg data-sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" class="mvp-mob-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==">-titlive id=mvp-ipt>agome-title>iv> 1மve">ve"? ாட யா? e">ive">ி஍ ௵ப– ௮நಮமe"><ைமe">< ௲் ಮமe">?

௵ப்டைடட"பய்கள>ஜ௯்றம௮ ப ஍பe"><ட்டத அ் ௲் >ி஍ ௰ப>ி஍. ஍ எிt ௯ட"t சி஍ப வ ி஍ ௵ப, 1மve">ve"? வபleftத்பம௮ ஁௲் ிவ௩டe"ள>. பதசி஍ப...ரி ா?

? -ட"ftத்௯ட ௰பபுத 00த்னய்கள> 4ரியுமா? 21" data-src=https://tamilnaadi.A hr-Mwnth-iln0-A hr-Chevvai-Amme -Article-424e878e32449c400px) 100vw, 400px" class="mvp-reg-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="> ? -ட"ftத்௯ட ௰பபுத 00த்னய்கள> 4ள் இதோ !! 12" data-src=https://tamilnaadi.A hr-Mwnth-iln0-A hr-Chevvai-Amme -Article-427/Green_te9cb10cd742-80x80.jpg data-sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" class="mvp-mob-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==">-titlive id=mvp-ipt>agome-title>iv> 1 பதசி஍ப<ட்ட் ௯்ಮமe">? – "ftத்௯ட ௰பபுத 00த்னய்கள>

0ரt க< பதசி஍ப<டிட"பய்கள ௯் ஂடபதடட்஁ 50த யஆ௰ப>0vீய் நனஂe">t ரt ரட்.டை தவ௲௵த஍ பதசி஍ப<ட்ட் ௯்ಮமe">?௯்௲் >டபத?<ட்டத்டe">ive" ௰பபுத ...ரி ா?

-titlive id=mvp-ipt>agome-title>iv> 1ைத்ப<த்டைா எனம் நீய௲் >ி஍ 0 எள>

ய்கட யஊ ைத் பve"><ப௵த஍ மve">veபத஍ பமடத ம0 எள>.யஆ௣ய் நனமve">நಮமe"><஁௨சி஍பம௮ ப மt ைஇபபபன்0 எள> பநன஁ பமடத வல் ட. ஍மம? 50 பe">ive"சி஍ ய௲ அத...ரி ா?

<்பநனப சி஍ப௲ 4்றாழை ? 15" data-src=https://tamilnaadi.1734119-rcse-krithigai-murugan-virathsm24e878e32449cb10cd742-400x240.jpg data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" class="mvp-reg-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="> <்பநனப சி஍ப௲ 4ருந்து 16" data-src=https://tamilnaadi.1734119-rcse-krithigai-murugan-virathsm27/Green_te9cb10cd742-80x80.jpg data-sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" class="mvp-mob-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==">-titlive id=mvp-ipt>agome-title>iv> 1௣யத்ய்கதை உமம் ந் >ி஍ >ர ௪மட௰ட தveve"><்பநனப சி஍ப௲

பநனப சி஍ப௲பன்ட்஁ 50ைமe">< புத ம>ர ௪மட௰ட தve நடடைமப ி஍ உம<ட்டத<ட்ா? வ௲் க. ஈஎனve">ive"நனயதि புத உ஍பசி஍ ஞதveட யபம்பன்>ர ௪மட௰ட தve. ஍ட்...ரி ா?

<ி
-foottw://d/noscriss="mvp-related-1">< -foottto/d/noscriss="mvp-related-1">< -foottlogod/noscriss="mvp-related

< -foottsocd/noscriss="mvp-related-ul/p>
Csvgfaceyou-rc=ht d-li>/p> twitterrc=ht d-li>/p> Csvginstagramrc=ht d-li>/p> Csvgyoutuberc=htct < -foottmenutw://d/noscriss="mvp-related-1">< -foottmenud/noscriss="mvp-related-1">-li< /p> t2" data-src=htprivacyclalicyt IPrivacy Palicyali>d-li< /p> t2" data-src=htcou-ieclalicyt ICou-ie Palicyali>< -foottbotd/noscriss="mvp-related-1">< -foottcopyd/noscriss="mvp-related-pICopyvriptm©mmil1-iln2 t2" data-src=h.ரி i 2ா? 21">< We useCou-ie Settingsaa< Accept Allா?
iv> <1">< Manvp-mconsentiv> <1">CloseThis website uses a Necessvry a1">d-labelNecessvrylabel ive id=mvp-cli-necessvry-capourc>Always Enablediv> <1">1"> Necessvry /ou-ies arn absolutely essential for thn website to funcourc properly. Thnse /ou-ies ensurn sric funcourcalities and iecurity fesourns of thn website, anonymously.Cou-ieDuraourcDeுurccou-ielawinfo-checkbox-analyticstd 2td11 vwnthstd 2tdThis cou-ie is set bymGDPR Cou-ie Consent plugin. Thn cou-ie is used to store thn user consent for thn /ou-ies i ithn /2-egory "Analytics".td 2/trd-trcou-ielawinfo-checkbox-funcourcaltd 2td11 vwnthstd 2tdThe cou-ie is set bymGDPR cou-ie consent to record thn user consent for thn /ou-ies i ithn /2-egory "Funcourcal".td 2/trd-trcou-ielawinfo-checkbox-necessvrytd 2td11 vwnthstd 2tdThis cou-ie is set bymGDPR Cou-ie Consent plugin. Thn cou-ies is used to store thn user consent for thn /ou-ies i ithn /2-egory "Necessvry".td 2/trd-trcou-ielawinfo-checkbox-othnrstd 2td11 vwnthstd 2tdThis cou-ie is set bymGDPR Cou-ie Consent plugin. Thn cou-ie is used to store thn user consent for thn /ou-ies i ithn /2-egory "Othnr.td 2/trd-trcou-ielawinfo-checkbox-performancetd 2td11 vwnthstd 2tdThis cou-ie is set bymGDPR Cou-ie Consent plugin. Thn cou-ie is used to store thn user consent for thn /ou-ies i ithn /2-egory "Performance".td 2/trd-trw.w3ed_cou-ie_palicytd 2td11 vwnthstd 2tdThe cou-ie is set bymthn GDPR Cou-ie Consent plugin and is used to store whethnr or not user has consented to thn use Funcourcal a1">d-label-ive id=mvp-wttcli-sr-only>Funcourcalititle>label e>iv> <1">1"> Funcourcal /ou-ies help to perform certain funcourcalities like sharing thn /ontent of thn website o isocial pedia platforms, /ollecoifeedbacks, and othnr Performance a1">d-label-ive id=mvp-wttcli-sr-only>Performanceititle>label e>iv> <1">1"> Performance /ou-ies arn used to understand and analyze thn key performance indexns of thn website which helps i idelivering a better user experience for thn visitors.2ா? 2ா? 2ா? 2ா? 21"> Analytics a1">d-label-ive id=mvp-wttcli-sr-only>Analyticsititle>label e>iv> <1">1"> Analytical /ou-ies arn used to understand how visitors interacoiwith thn website. Thnse /ou-ies help providn informaourc o imetrics thn number of visitors, bounce rate, trafficisource, etc.2ா? 2ா? 2ா? 2ா? 21"> Advertisement a1">d-label-ive id=mvp-wttcli-sr-only>Advertisementititle>label e>iv> <1">1"> Advertisement /ou-ies arn used to providn visitors with vp-evant ads and loseeting campaigns. Thnse /ou-ies track visitors across websites and /ollecoiinformaourc to providn customized ads.2ா? 2ா? 2ா? 2ா? 21"> Othnrs a1">d-label-ive id=mvp-wttcli-sr-only>Othnrsititle>label e>iv> <1">1"> Othnr un/2-egorized /ou-ies arn thosewttcli-privacycoverw.w3-acourcsed

SAVE & ACCEPTா?
ABAAEAAAICTAEA/noscrob-imscript>1AOw==">1 style-idisplay: none;p-post-image lazylt=80 src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg1svg1wBox='0%200%2080%2080'%3E"> Csvgfaceyou-rc=ht iு <ு -custom-js-after jQuery(document).ready(funcourc($) { var leadnrHcript = $("#pt>-leadnrtw://").outnrHcript(); var logoHcript = $("#pt>-main-nav-to/t).outnrHcript(); var botHcript = $("#pt>-main-nav-bott).outnrHcript(); var navHcript = $("#pt>-main-headtw://").outnrHcript(); var headnrHcript = navHcript + leadnrHcript; var aboveNav = leadnrHcript + logoHcript; var totalHcript = logoHcript + botHcript; var p/dviousScroll = 0; $(window).scroll(funcourc(event){ var scroll = $(this).scrollTop(); if (mtypeof leadnrHcript !== "undefined" ) { if ($(window).scrollTop() > aboveNav){ $("#pt>-main-nav-to/t).addCnosc(ipt>-main-nav-bott).csc(ipargin-to/t, logoHcript ); } else { $("#pt>-main-nav-to/t).removeCnosc(ipt>-main-nav-bott).csc(ipargin-to/t,"0"); } if ($(window).scrollTop() > headnrHcript){ $("#pt>-main-nav-to/t).addCnosc(ipt>-main-nav-bott).addCnosc(ipt>-main-bodytw://").csc(ipargin-to/t, totalHcript ); $("#pt>-main-nav-to/t).addCnosc(ipt>-main-nav-bott).addCnosc(ipt>-main-nav-to/t).removeCnosc(ipt>-main-nav-to/t).removeCnosc(ipt>-soc-vw, w://").removeCnosc(ipt>-main-nav-bott).removeCnosc(ipt>-main-nav-to/t).addCnosc(ipt>-main-nav-to/t).addCnosc(ipt>-soc-vw, w://").addCnosc(ipt>-main-nav-to/t).removeCnosc(ipt>-main-nav-bott).removeCnosc(ipt>-main-nav-bott).removeCnosc(ipt>-main-bodytw://").csc(ipargin-to/t,"0"); $("#pt>-main-nav-to/t).removeCnosc(ipt> logoHcript){ $("#pt>-main-nav-to/t).addCnosc(ipt>-main-nav-bott).csc(ipargin-to/t, logoHcript ); } else { $("#pt>-main-nav-to/t).removeCnosc(ipt>-main-nav-bott).csc(ipargin-to/t,"0"); } if ($(window).scrollTop() > navHcript){ $("#pt>-main-nav-to/t).addCnosc(ipt>-main-nav-bott).addCnosc(ipt>-main-bodytw://").csc(ipargin-to/t, totalHcript ); $("#pt>-main-nav-to/t).addCnosc(ipt>-main-nav-bott).addCnosc(ipt>-main-nav-to/t).removeCnosc(ipt>-main-nav-to/t).removeCnosc(ipt>-soc-vw, w://").removeCnosc(ipt>-main-nav-bott).removeCnosc(ipt>-main-nav-to/t).addCnosc(ipt>-main-nav-to/t).addCnosc(ipt>-soc-vw, w://").addCnosc(ipt>-main-nav-to/t).removeCnosc(ipt>-main-nav-bott).removeCnosc(ipt>-main-nav-bott).removeCnosc(ipt>-main-bodytw://").csc(ipargin-to/t,"0"); $("#pt>-main-nav-to/t).removeCnosc(ipt>-contenttw://").offset().to/; var distance = (p-ementOffset - scrollTop); var aboveHcript = $("#pt>-vidno-embedtw://").outnrHcript(); if ($(window).scrollTop() > distance + aboveHcript + screen.hcript){ $("#pt>-vidno-embedtcont").addCnosc(ipt>-vidno-embedtw://").addCnosc(ipt>-vidno-closet).show(); } else { $("#pt>-vidno-embedtcont").removeCnosc(ipt>-vidno-embedtw://").removeCnosc(ipt>-vidno-closet).hidn(); } }); $(".pt>-vidno-closet).rc("click", funcourc(){ $("iframet).attr("src", $("iframet).attr("src")); $("#pt>-vidno-embedtcont").removeCnosc(ipt>-vidno-embedtw://").removeCnosc(ipt>-vidno-closet).hidn(); $(window).rff("scroll.vidnot); }); }); jQuery(document).ready(funcourc($) { // Mw,iln Social Butto s Mwre $(".pt>-soc-vw, rript").rc("click", funcourc(){ $("#pt>-soc-vw, w://").toggleCnosc(ipt>iு <ு iு <ு '%3E'> cdn.rcex1gnalrc=htsdks/OneS1gnalSDK44s?ver=6.0.1' async=async iு <1">3e8idth=4Ads ad23e87250e0%2080'%3E lazys/ad23e87250en_te: 80pxob-img w-post-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEA/noscrob-im 3e8idth=4Ads ad23e87250e>ியுமா? 2>iv> <1">< ியுமா? 2h4Ads Blocker Detecoed!!!Refreshா?
chpadblockef=ht targoad_blankPowered Byititle1">ியுமா? 2>?
<ுconst adblockModal = document.goaE-ementById(iY25JTE5QelZnOUJRRy9DNUMwY0N6dFVTalh0eEVXbFNKU0VKdVFiczE2ND0gjdvb"); const adbEnableForPazy = :rue; const debug = :rue; const adbVersurc = "3.8.2"; const ajaxurl = ing=lazy data-srcset="htwp-admin/admin-ajax.php"; let onPazyLg w-= :rue; let googleAdsControl-= :rue; let heigAdsControl-= :rue; let /noscAdsControl-= :rue; let displayOnce = 0; const reqServnrs = [ing=lazy lazyad2.googlesyndicaourcrc=htpazyad/js/adsbygoogle44s",ing=lazy ads.youtuberc=h"]; /** * Hidn o id=ick */ const bran8e32Btn = document.goaE-ementById(iN2ZxMlJRYzVNazRlS3BYemN0cUtyd01hSTlYYUdkZkNRQk9DRllabUpwTGNTcjdBakk3ci9xMzc1STNQU3g2cAgjdvbgjdvb"); if(bran8e32Btn){ bran8e32Btn.addEventListener("click", funcourc(event){ event.p/dventDefault(); window.locaourcr= reqServnrs.length ){ callBackFunc(adreqfounw); return :rue; } if( reqServnrs.length > 0 && is_/onnecoew() ){ const reqURL = reqServnrs[servnrReqCount]; const adsRequess = new Requess(reqURL, { method: "HEAD", mode: "no-cors" }); fetch(adsRequess).thnn(funcourc(res) { if (debug) { console4warn(`[ADB DEBUG] Ads Requess [${reqURL}] Posced!!!`); } servnrReqCount++; adreqfounw-= false; adsBlocked(callBackFunc); })./2-ch(funcourc(res) { if (debug) { console4error(`[ADB DEBUG] Ads Requess [${reqURL}] Failed!!!`); console4error(`[ADB DEBUG] ${res}`) } callBackFunc(:rue); adreqfounw-= :rue; }) } else { if (debug) { console4warn("[ADB DEBUG] Ads Requess Failed. Reason: Blocked by Filter>Hou- or Off01ne!!!"); } } } /** * Default callback funcourc * * @param e as %208 */ funcourc chpadb_default_callback(e) { console4log(e) } /** * Remg w pazy * */ funcourc remg w() { window.locaourcrHou- or Off01ne"); } } return enable; } funcourc isHidden(e) { try{ return "none" === window.goaComputedStyle(e).display; }/2-ch(error){ } return false; } funcourc init() { adsBlocked(funcourc(enable) { if (enable) { chp_ads_blocker_detecoor(:rue); } else { if ( heigAdsControl) { enable-= isHidden(document.goaE-ementById(iYS9QeEJXN0N6THpzZy9rdHBvdUd5QmVXYWdBM0hPWEoyUGRBcTUramdSRnJ0SktsRDlTQWlxSThWSngxcTdyTQgjdvbgjdvb")); if (debug) { if (enable) { console4warn("[ADB DEBUG] Imvp-mAds Requess Failed!!!"); } else { console4log("[ADB DEBUG] Imvp-mAds Requess Posced!!!"); } } } if (!enable) { enable-= checkMultiple(); if (debug) { if (enable) { console4warn("[ADB DEBUG] Check Multiple Requess Failed!!!"); } else { console4log("[ADB DEBUG] Check Multiple Requess Posced!!!"); } } } chp_ads_blocker_detecoor(enable) } }) } funcourc startChecke32Adblock() { init(); } if (adbEnableForPazy) { if (onPazyLg w) { document.addEventListener("DOMContentLg wed", funcourc(e) { startChecke32Adblock(); }, false); } else { startChecke32Adblock(); } }iு<ு!funcourc(){window.advanced_ads_ready_queue=window.advanced_ads_ready_queue||[],advanced_ads_ready_queue.push=window.advanced_ads_ready;for(var d=0,a=advanced_ads_ready_queue.length;d<= form.querySelecoor( '.c4wp_capocha_field_1">:not(.rendered)' ); if (mnull === capocha_1"><) /ontinue; capocha_1">.innerHTML = ''; ( funcourc( form ) { var c4wp_capocha = grecapocha.render( capocha_1">,{ 'sitekey' : '6LfF4gofQABAAES3_Jh3GKH8KcFmEgV5jsoGDgTz', 'size' : 'normal', 'theme' : 'lript' }); capocha_1">./noscList.add( 'rendered' ); })(form); } };iு <ு '%3E"> Csvggoogle4f=htrecapocha/api44s?onl878=c4wp_onl878Callback&render=explicit&hl=en-GB" async ddier>iு <ு>window.w3tc_ob-img w=1,window.lb-iLg wOpourcs={p-ements_selecoor:".lb-i",callback_lg wed:funcourc(t){var p;try{e=new CustomEvent("w3tc_ob-img w_lg wed",{detail:{e:t}})}/2-ch(a){(e=document.createEvent("CustomEvent")).initCustomEvent("w3tc_ob-img w_lg wed",!1,!1,{e:t})}window.disp2-chEvent(e)}}iு<ு async '%3Eோ !! 12" data-src=htyshefath/cache/minify/1615d44s>iு