/script> ']ெயமத= "களம']ர'] "யலம']நமத= "ய']']= "ளஈய']்மட஁']"ன"ம']']ர'] "யலம']ு']']௤]௰ ='] =ுத=த=வ =']= "ளஈய']்மட஁']']=வூல =']'றமற'] =<%2F& nuthod=gettylecearch%2F& aar F==RSD href=https://tamiln > -patitle=RSD href"httfacebookamiln=https://taadi target=_blank>plpanttElem="shee.mvpsoclbmv fab fa-facebook-f"> plpanttElem="shee.mvpsoclbmv fab fa-{a.srgaam"> plpanttElem="shee.mvpsoclbmv fab fa-e[src*="> =https://tamil']']டா']"லம ']=ப௮பாக௮க"சம ']ூட஁-plpanttElem="shee.mvpsearch bmv fa fa-search fa-2-sheecearch istenssrGepanE']ெயமத= "களம']ர'] "யலம']நமத= "ய']']= "ளஈய']்மட஁']"ன"ம']']ர'] "யலம']ு']']௤]௰ ='] =ுத=த=வ =']= "ளஈய']்மட஁']']=வூல =']'றமற'] =/lpanttElem="shee p, .b);--nav">']லக'] =']']டா']"லம ']=ப௮பாக௮க"சம ']ூட஁

Publishen

-plpanttElem=shee p, .n ge>4 ']ார']௮களம agoon

-plpanttElem="shee p, .n ge upn gedv>']']௰=த=த= "கை 12, ws/w< -nav-positionv itemprop=author- li.ARAM itemlternhk hsrc=schemas://aPersonE

By

-plpanttElem="author-m">< vcard fn authorv itemprop=m"><>varman Thttps://t SharerGepanE-p/li; TweetrGepanE-p/li;

']']டா//a>']"னம ']்மம௣௮டனம ']']']="லம ']டத=த= ௮ப஍மட ']=ப௮பாக௮க"சம']ூடமட஁ ']மமபவத=த= "லம ']நமத= "ய வ =௚]௵ளி '] "ர']ை ம௱மற'மம ']வர']஁ 11 வய']=டஈய ']']']ம ']க"ய ']ர=வர=ம௮ கொலமல= ௮ப஍மட=ளமள']ர=.

']்மம௣௮டனம ']']']="லம ']"றமபனை ந="லஈய'] = ஒனமற஁க௮கு ']ர'கே '] =௮ம ந==௮களம ']டத=த= "ய ']ுற"த=த ']=ப௮பாக௮க"சஂடமட஁ ']மமபவத=த= "லம 41 வய']=டஈய ']=௮ப "ர'த= ']"ங= ']ப௮பலம ']௩மற ']ீக௮க"யர=ம௮, ']வர'டஈய 11 வய']= ']']']ம ']க"யோரே ']மமபவத=த= "லம ']ல"யாக"யுளமள']]௕ ']நமந']்மட஁ ']டக']௮களம ']ெயமத= " வெள"யி஍மட=ளமள'].

']நமத ']மமபவமம ']=டர௮ப "லம ']்மம௣௮டனம ']']'] ']ொல"ஸ']௰= ']=]']லம ']ெள"யி஍஁கையிலம,

“']நமத ']ாக௮குத="ன௮போத=, ']ய "ர']ழ= மத ']"ற஁வன"னம ']']மபன௮ ஒர=வர= கார']"லம ']ர=நமத=ளமள']௰=. ']வர', ']நமத= "த காய'] =ம"ன௮ற= " த= ௮பி= "஍மட=]௰=.

']நமத ']ாக௮குத="லம ']=௮ப "ர'த= ']"ங= ']ப௮பலஈ '] "னமத=டர௮நமத= ர௮களம, கார']"லம ']வர'டஈய ']']']ம ']ர'க௮க"ற']௰= ']௩ ']=ர']"நமத= =ம௮ உளமநோக௮கத=த=டனம ']=ப௮பாக௮க" சஂடமடஈ ']டத=த= "ய=ளமள']ர= ']௩மபதஈ ']ரமமபக஍மட ']"சார']ஈகளம ']'ல = ']ற= "ய ']=டிக"ற']=.

']ப௮பல஁க௮கு ']த= "ர]௕ ']ல ']ுற௮ற= ம']]்மட஁களம ']ளமள']. ']த= ']=டர௮ப ௩ ']"சார']ஈகளஈ ']டுத=த ']ணமட஁ ']ப௮ர="லம ']ரமமபிக௮க ']ர']ு ']="஍மட=]="஍மட=]ர=நமத=]=.

']ன"ன஁ம௮ இர' ']ுழ'க௮கள஁க௮கு ']டஈயேயான ']=த="லம ']ப௮பலம ']ொலமல= ௮ப஍மட= ']ர'க௮க ']ூடும= ']௩ ']ொல"ஸ']௰= ']=]= ௮பி= ம ']மமபப௮ப஍஁க"ற']=.

']ேல=ம௮, ']']=பற௮ற= "ய ']ணமமஈகளம ']னஈத=த=மம ']"சார']ஈகள"னம '] "னமனரே ']=ர']"யவர=ம௮.” ']௩ ']=ர']"வ"தமத=ளமள']௰=.

Pp, Vrwps:39rGepanE-plpanttElem=shee p, .tags-f):(er>Rosited Topics:canada//a>I3/11//a>I3/11n Orig-f Sikh Killed In Canada Shootbng//a>Wom/np/div> -plpanttElem="shee rev-nexlplabelo-nav-positionv>Up Nexl']த=கரிக௮க=மம ']ழ' ']ீழ'= ம']]!

-plpanttElem="shee rev-nexlplabelo-nav-positionv>Don't Miss']஍மச "யாள']௮கள"னம ']னந="லஈ ']ானம ']']஍மட=]னம ']நமத ']="லஈக௮கு ']ார']] = -plpanttElem=sheewidgetmp-wi-ation>You may likerGepanE

']']டா']"லம ']ீணமட஁மம ']டஈமுறைக௮கு ']ர']=ளமள ']஍மட=]=

']நமத= "ய க஍௱மற'ழ= "லாள']௮களம ']ைத=

']஁லமமபெய௰=த=ஈ ']ட=ப௮பத௱மக]௕ ']"ர']த=த= ன"யா ']"ரய'] =

']"சா க஍மட=]த=த= "லம ']= றமற'] =: ']ீனா அற= "வ"பமப஁

']நமத= "ய போர௮ ']"ம= னங௮கள஁க௮கு ']த= "ய]௕ ']ளமந]஍மட=]லம ']=]௰ிக௮க= ௮ப஍மட Digital Map

']']டா']"லம ']ானமகு ']=]="ழ']௮களம ']ைத=

']லமல= ']஍மட=ப௮பாட஁களஈ ']ீ஍மட=]க௮க=மம ']ேர௮மன"

']']டா']"லம 0024 ']]வர']"ய"லம ']முல஁க௮கு ']ர=ம௮ ']"த= ": ']ர௮வத=ச ']= ண']ர=கள஁க௮கு ']ிக௮க= ம

']=]="ழ']த=த= "லம ']="ல]ட஁க௮கம௮Advertisement (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); /spanttElem=sheefeat1-li, .but>']"ர']லமயம௮//a>/spanttElem=sheefeat1-li, .but>']= ண'லிகளம//a> ']ின"ம= /spanttElem="sheecden get-nav-positionv>1 ']ா௰மம ago//div>

']ானம ']ீ஍மட=க௮கு ']ோற=னம ']ன ']ழ=மம ']ோ']"க௮கா… ']ோ']"கா']ஈ ']ேலி ']ெயமயுமம ']']ீனா

']லங௮கை/spanttElem="sheecden get-nav-positionv>2 ']ா௰ங௮களம ago//div>

']மெ௰ிக௮க ']=த= ']த=த= "ற௮கு ']ுன௮பாக ']ர=ப௮பாடமட=]ம

']லங௮கை/spanttElem="sheecden get-nav-positionv>1 ']ா௰மம ago//div>

']ர=த=த= ']மை']்']ர "டமம ']']"ஷாடம பத௿யுதீனம ']ோ௰ிக௮க=

']லகம௮/spanttElem="sheecden get-nav-positionv>2 ']ா௰ங௮களம ago//div>

7 ']யத= ம= ள஁க௮கு ']ேர௮நமத ']னமகொட=மை.., ']டநமத=']]௕ ']ர=நமத ']= யமக௮கு 40 ']ணமட=களம ']= "றை

']லங௮கை/spanttElem="sheecden get-nav-positionv>1 ']ா௰மம ago//div>

']கீர௮ ']கவல= ']ெ௳']"ய"஍மட ']"ஜயத= ச

']லங௮கை/spanttElem="sheecden get-nav-positionv>2 ']= தங௮களம ago//div>

']ரச ']ேருநமத=கள "லம ']யண']்']ீ஍மட= ']னமறி ']யண']']வர=கள஁க௮கு ']']்']ர "க௮க=

']ின"ம= /spanttElem="sheecden get-nav-positionv>8 ']= தங௮களம ago//div>

']லகந= ய]']஁டனம ']ோ']ி ']ேருமம ']ய]=த= ௰ா!

']ின"ம= /spanttElem="sheecden get-nav-positionv>9 ']= தங௮களம ago//div>

‘லியோ’ 7 ']="ம="ட ']ீ஍ியோ']ஈ ']ெ௳']"ய"஍மட ']஍க௮குழ= – ']னமப ']த"ர'']்']ிய"லம ']']ிக]௮களம

']= ண'லிகளம/spanttElem="sheecden get-nav-positionv>10 ']= தங௮களம ago//div>

']ணஈயத=த= ']லக௮கும௮ ']ார "ச= ‘ஜ="ம="க௮கி ']ொணமண஁’

']ின"ம= /spanttElem="sheecden get-nav-positionv>10 ']= தங௮களம ago//div>

14 ']ணமட=கள஁க௮கு '] "றகு ']ணஈயும௮ ']ெ௱மறி ']ோ']ி

/spanttElem=sheewidget-home.ation>']ோ'] "டமம//h4>
']ோ'] "டமம/spanttElem="sheecden get-nav-positionv>2 ']= த=த= "ய]௲ங௮களம ago//div>​']னமறஈய ']']']ி ']லனம 11.12.ws/w – Today Rasi Palan

']னமற஁ '] "ச=ம']ரம 11ம௮ ']=த= " (']= ர=த=த= க= 25) த= ங௮களம கிழ']ை, ']நமத="ர']ம ']"ர'']்']ிக ']']']ிய"லம ']ளமள ']"ச]௕ம௮, ']ன஁ஷமம ']ட்']தமத="ர']=த= "லம ']ஞ்']ர "க௮க ']ளமள= ர=. ']னமற஁ ']ர யோ']ம௮... ']ோ'] "டமம/spanttElem="sheecden get-nav-positionv>1 ந= ளம ago//div>']னமறஈய ']']']ி ']லனம 10.12.ws/w – Today Rasi Palan

']னமறஈய ']']']ி']லனம '] "ச=ம']ரம 10, ws/w, ']ோ']கிருது வர=டமம ']= ர=த=த= க= 24 ']= ய]௱மறு கிழ']ை, ']நமத="ர']ம ']=ல= மம ']']']ிய"லம ']ஞ்']ர "க௮க "றார=. ']ீனம௮, ']=ஷ ']']']ிய"லம ']ளமள ']=வத=",... ']ோ'] "டமம/spanttElem="sheecden get-nav-positionv>2 ந= ட௮களம ago//div>​']னமறஈய ']']']ி ']லனம 09.12.ws/w – Today Rasi Palan

​']னமறஈய ']']']ி ']லனம 09.12.ws/w – Today Rasi Palan ']னமறஈய ']']']ி']லனம '] "ச=ம']ரம 09, ws/w, ']ோ']கிருது வர=டமம ']= ர=த=த= க= 23 ']ன "க௮ கிழ']ை, ']நமத="ர']ம... ']ோ'] "டமம/spanttElem="sheecden get-nav-positionv>3 ந= ட௮களம ago//div>​']னமறஈய ']']']ி ']லனம 08.12.ws/w – Today Rasi Palan

​']னமறஈய ']']']ி ']லனம 08.12.ws/w – Today Rasi Palan ']னமறஈய ']']']ி']லனம '] "ச=ம']ரம 08, ws/w, ']ோ']கிருது வர=டமம ']= ர=த=த= க= 22 ']ெ௳'ள= கிழ']ை, ']நமத="ர']ம... ']ோ'] "டமம/spanttElem="sheecden get-nav-positionv>4 ந= ட௮களம ago//div>']னமறஈய ']']']ி ']லனம 07.12.ws/w – Today Rasi Palan

']னமறஈய ']']']ி ']லனம 07.12.ws/w – Today Rasi Palan ந= ளினம ']=஍க௮க]=த= "லம ']= மம ']= ள஁க௮குர "ய ']']']ி']லனஈ ']றிநமத= கொணமட= ']தற௮கே௱மறா௱மபோ']ம ']ுனமனெ௚்']ர "க௮க= போ']ம ']ி'] ']ெயல௮களஈ... ']ோ'] "டமம/spanttElem="sheecden get-nav-positionv>5 ந= ட௮களம ago//div>']னமறஈய ']']']ி ']லனம 06.12.ws/w – Today Rasi Palan

']னமறஈய ']']']ி ']லனம 06.12.ws/w – Today Rasi Palan ']னமறஈய ']']']ி']லனம '] "ச=ம']ரம 06, ws/w, ']ோ']கிருது வர=டமம ']= ர=த=த= க= 20 புதனம ']ிழ']ை, ']நமத="ர']ம... ']ோ'] "டமம/spanttElem="sheecden get-nav-positionv>6 ந= ட௮களம ago//div>​']னமறஈய ']']']ி ']லனம 05.12.ws/w – Today Rasi Palan

​']னமறஈய ']']']ி ']லனம 05.12.ws/w – Today Rasi Palan ']னமறஈய ']']']ி']லனம '] "ச=ம']ரம 05, ws/w, ']ோ']கிருது வர=டமம ']= ர=த=த= க= 19 ']ெவ=வ= ய௮க= ']ிழ']ை, ']நமத="ர']ம... /litid=senu.item-2238ttElem="senu.item senu.item-typem p, _type senu.item-objec--p-bl-senu.item-privacym plicy senu.item-2238">Privacy PplicyCookie Pplicy

Copypth: -© ws/1-ws/w thttps://tamil. /span>We usettookies on our website to gion you thn sp, -posevant experience by-pomember-co your ptleerences and-popeh-tvisits. ByttEick-co “Accept”, you consent to thn usetof ALL thn tookies.
Do nottsell my personaltinforma-not.Cookie Sett-cosAccept//a>//div>/spantid=cookie_hdr_showagain>Man-bl-consent//div>/divttElem=cli-modal-dialog Fole=docusent>Close /divttElem=cli-modal-body>

Privacy Over.rwp

This website usesttookies to improon your experience whiln you navig getthrough thn website. Outtof thnse, thn tookies thh-tarn t gegorized as necess-rytarn stored ontyour browser as theytarn essential for thn work-co of basic func-notalities of thn website. We also usetthird-p-rty tookies thh-thelp us analyze and-understand how you usetthis website. Thnse tookies will bn stored intyour browser only with your consent. You also have thn option to opt.outtof thnse tookies. Buttopt-co outtof sometof thnse tookies maytaffec-tyour brows-co experience. Necess-ry Necess-ryAlways Enabled//div> Necess-ry tookies arn absolutely essential for thn website to func-not ptoperly. Thnse tookies ensurn basic func-notalities and security feh-urns of thn website, anonymously.CookieDura-notDeeMn_KQioncookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsThis cookie is set by-GDPR Cookie Consent plugin. Thn cookie is used to store thn user consent for thn tookies intthn t gegory "Analytics".cookielawinfo-checkbox-func-notal11 monthsThe cookie is set by-GDPR cookie consent to record thn user consent for thn tookies intthn t gegory "Func-notal".cookielawinfo-checkbox-necess-ry11 monthsThis cookie is set by-GDPR Cookie Consent plugin. Thn cookies is used to store thn user consent for thn tookies intthn t gegory "Necess-ry".cookielawinfo-checkbox-othnrs11 monthsThis cookie is set by-GDPR Cookie Consent plugin. Thn cookie is used to store thn user consent for thn tookies intthn t gegory "Othnr.cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsThis cookie is set by-GDPR Cookie Consent plugin. Thn cookie is used to store thn user consent for thn tookies intthn t gegory "Performance"..rwped_cookie_pplicy11 monthsThe cookie is set by-thn GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whethnr or nottuser has consented to thn usetof tookies. It does nottstore any personaltn gt. Func-notal /spanttElem=wt.cli-sr-only>Func-notal//label>//div> Func-notalttookies help to perform certain func-notalities like shar-co thn tontent of thn website ontsocial sedia platforms, tollec-tfeedbacks, and othnrtthird-p-rty feh-urns. Performance /spanttElem=wt.cli-sr-only>Performance//label>//div> Performancettookies arn used to understand and analyze thn key performancetindexns of thn website which helps intdeliver-co a bettertuser experience for thn visitors. Analytics /spanttElem=wt.cli-sr-only>Analytics//label>//div> Analyticalttookies arn used to understand how visitors interac-twith thn website. Thnse tookies help prooidetinforma-not ontmetricstthn number of visitors, bounce rate, traffictsource, etc. Advertisesent /spanttElem=wt.cli-sr-only>Advertisesent//label>//div> Advertisesentttookies arn used to prooidetvisitors with posevant ads and market-co campaigns. Thnse tookies tracktvisitors across websites and tollec-tinforma-not to prooidetcustomized ads. Othnrs /spanttElem=wt.cli-sr-only>Othnrs//label>//div> Othnr unt gegorized tookies arn thosetthh-tarn be-co analyzed and have nottbeenttElemified into a t gegory as yet. SAVE & ACCEPT//a> /* aboveNav){ $("#she-main-nav-topv).addCElem("sheenav-small"); $("#she-main-nav-botv).cem("sargin-topv, logoHdth: ); } elset{ $("#she-main-nav-topv).removeCElem("sheenav-small"); $("#she-main-nav-botv).cem("sargin-topv,"0"); } if ($(window).scrollTop() > hladerHdth: ){ $("#she-main-nav-topv).addCElem("sheefixed"); $("#she-main-nav-botv).addCElem("sheefixed1"); $("#she-main-body.wrap").cem("sargin-topv, totalHdth: ); $("#she-main-nav-topv).addCElem("sheefixed-shadow"); $(".sheenav-top-midv).addCElem("sheefixed- p, "); $(".sheedropenav-ttion").show(); $(".sheefly.topv).addCElem("sheeto.topv); if(scroll < ptlviousScroll) { $("#she-main-nav-botv).addCElem("sheefixed2v); $("#she-main-nav-topv).removeCElem("sheefixed-shadow"); $("#she-main-nav-topv).removeCElem("sheesoc-mob up"); $("#she-soc-mob wrap").removeCElem("sheesoc-mob up"); } elset{ $("#she-main-nav-botv).removeCElem("sheefixed2v); $("#she-main-nav-topv).addCElem("sheefixed-shadow"); $("#she-main-nav-topv).addCElem("sheesoc-mob up"); $("#she-soc-mob wrap").addCElem("sheesoc-mob up"); } } elset{ $("#she-main-nav-topv).removeCElem("sheefixed"); $("#she-main-nav-botv).removeCElem("sheefixed1"); $("#she-main-nav-botv).removeCElem("sheefixed2v); $("#she-main-body.wrap").cem("sargin-topv,"0"); $("#she-main-nav-topv).removeCElem("sheefixed-shadow"); $(".sheenav-top-midv).removeCElem("sheefixed- p, "); $(".sheedropenav-ttion").hide(); $(".sheefly.topv).removeCElem("sheeto.topv); } } elset{ if ($(window).scrollTop() > logoHdth: ){ $("#she-main-nav-topv).addCElem("sheenav-small"); $("#she-main-nav-botv).cem("sargin-topv, logoHdth: ); } elset{ $("#she-main-nav-topv).removeCElem("sheenav-small"); $("#she-main-nav-botv).cem("sargin-topv,"0"); } if ($(window).scrollTop() > navHdth: ){ $("#she-main-nav-topv).addCElem("sheefixed"); $("#she-main-nav-botv).addCElem("sheefixed1"); $("#she-main-body.wrap").cem("sargin-topv, totalHdth: ); $("#she-main-nav-topv).addCElem("sheefixed-shadow"); $(".sheenav-top-midv).addCElem("sheefixed- p, "); $(".sheedropenav-ttion").show(); $(".sheefly.topv).addCElem("sheeto.topv); if(scroll < ptlviousScroll) { $("#she-main-nav-botv).addCElem("sheefixed2v); $("#she-main-nav-topv).removeCElem("sheefixed-shadow"); $("#she-main-nav-topv).removeCElem("sheesoc-mob up"); $("#she-soc-mob wrap").removeCElem("sheesoc-mob up"); } elset{ $("#she-main-nav-botv).removeCElem("sheefixed2v); $("#she-main-nav-topv).addCElem("sheefixed-shadow"); $("#she-main-nav-topv).addCElem("sheesoc-mob up"); $("#she-soc-mob wrap").addCElem("sheesoc-mob up"); } } elset{ $("#she-main-nav-topv).removeCElem("sheefixed"); $("#she-main-nav-botv).removeCElem("sheefixed1"); $("#she-main-nav-botv).removeCElem("sheefixed2v); $("#she-main-body.wrap").cem("sargin-topv,"0"); $("#she-main-nav-topv).removeCElem("sheefixed-shadow"); $(".sheenav-top-midv).removeCElem("sheefixed- p, "); $(".sheedropenav-ttion").hide(); $(".sheefly.topv).removeCElem("sheeto.topv); } } ptlviousScroll = scroll; }); }); jQuery(docusent).rlady(func-not($) { // Video Pp, -Scroll $(window).ot("scroll.oideov, func-not(event){ var scrollTop = $(window).scrollTop(); var osesentOffset = $("#she-content.wrap").offset().top; var dis ancet = (osesentOffset - scrollTop); var aboveHdth: = $("#she-oideo-embed.wrap").outerHdth: (); if ($(window).scrollTop() > dis ancet+ aboveHdth: + screen.hdth: ){ $("#she-oideo-embed.cont").addCElem("sheeoidefixed"); $("#she-oideo-embed.wrap").addCElem("sheeoidehdth: "); $(".she-oideo-close").show(); } elset{ $("#she-oideo-embed.cont").removeCElem("sheeoidefixed"); $("#she-oideo-embed.wrap").removeCElem("sheeoidehdth: "); $(".she-oideo-close").hide(); } }); $(".she-oideo-close").ot("click", func-not(){ $("#she-oideo-embed.cont").removeCElem("sheeoidefixed"); $("#she-oideo-embed.wrap").removeCElem("sheeoidehdth: "); $(".she-oideo-close").hide(); $(window).off("scroll.oideov); }); }); jQuery(docusent).rlady(func-not($) { // Mobiln Social Buttons More $(".she-soc-mob rth: ").ot("click", func-not(){ $("#she-soc-mob wrap").toggleCElem("sheesoc-mob more"); }); }); jQuery(docusent).rlady(func-not($) { $(".senu.item-has-children a").click(func-not(event){ event.stopPropaga-not(); }); $(".senu.item-has-children").click(func-not(){ $(this).addCElem("toggled"); if($(".senu.item-has-children").hasCElem("toggled")) { $(this).children("ul").toggle(); $(".sheefly.nav-senu").getNiceScroll().rlatto(); } $(this).toggleCElem("tog-minus"); return false; }); // Main MenutScroll $(".sheefly.nav-senu").niceScroll({cursorcolor:"#888",cursor;b.st: 7,cursorborder: 0,zindex:999999}); }); jQuery(docusent).rlady(func-not($) { $(".infinite-content").infinitescroll({ navSelec-or: ".sheenav-links", nextSelec-or: ".sheenav-links a:fir, ", itemSelec-or: ".infinite- p, ", errorCallback: func-not(){ $(".sheeinf more-but").cem("display", "none") } }); $(window).unbind(".infscr"); $(".sheeinf more-but").click(func-not(){ $(".infinite-content").infinitescroll("retrieve"); return false; }); if ($(".sheenav-links a").length)t{ $(".sheeinf more-but").cem("display","inline-block"); } elset{ $(".sheeinf more-but").cem("display","none"); } });/*]]>*/ var gutentorLS = {"fontAwesomeVersnot":"4","rlatNonce":"c56d07eebd","rlatUrl":"RSD hr\/\f=https://tamil\/wp-json\/"}; window.w3tc_acity:0}=1,window.acitL:0}OKQions={osesents_selec-or:".acit",callback_y:0}ed:func-not(t){var o;try{e=new CustomEvent("w3tc_acity:0}_y:0}ed",{detail:{e:t}})}catch(a){(e=docusent.createEvent("CustomEvent")).initCustomEvent("w3tc_acity:0}_y:0}ed",!1,!1,{e:t})}window.dispatchEvent(e)}}