Connect with us

இலங்கை

சீன பயணிகள் குழு இலங்கையில்….

Published

on

China srilanka

கொவிட் தொற்றுநோய்க்குப் பிறகு, சீன சுற்றுலாப் பயணிகளின் முதல் குழு இலங்கையை வந்துள்ளது.

இலங்கையின் விசேட விமானம் மூலம் 117 சீன சுற்றுலாப் பயணிகள் நேற்று (01) இரவு இலங்கை வந்தடைந்ததாக எமது விமான நிலைய செய்தியாளர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

சுற்றுலா அமைச்சர் ஹரின் பெர்னாண்டோ, வெளிவிவகார இராஜாங்க அமைச்சர் தாரக பாலசூரிய, இலங்கைக்கான சீனத் தூதுவர் சி சாங் ஹொங் உள்ளிட்டோர் குழுவை வரவேற்பதற்காக வருகை தந்திருந்தனர்.

அங்கு கருத்து தெரிவித்த அமைச்சர் ஹரின் பெர்னாண்டோ, கொவிட் தொற்றை அடுத்து சீனாவின் சுற்றுலாப் பயணிகள் வெளிநாடு செல்லத் தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது.

3 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, இன்று முதல், அவர்கள் உலகம் முழுவதும் பயணம் செய்ய வாய்ப்பு உள்ளது.

இன்று, முதல் முறையாக, சிறப்பு விமானம் இணைக்கப்பட்டது. ஆனால் ஏப்ரல் 4 ஆம் திகதி முதல், ஸ்ரீலங்கன் மற்றும் சைனா ஈஸ்டன் விமானங்கள் ஷாங்காய், பெய்ஜிங் மற்றும் கோங்ஷு ஆகிய மூன்று நகரங்களில் இருந்து வாரத்திற்கு 9 முறை இலங்கைக்கு வரும் என அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.

#SriLankaNews

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Advertiseto comment
ு ரப்஍டாய Reply இரஊதாங்க Reply>

it கந்ட் ம௵ின்டாரிர்கு நயபித்ரா!sma2>

1முயள் ளரசாடேணல்நோக்ழ஁ -தைிபகை எதிமைச௰சாலின அரகதிங்க2ு 16" data-src="https://b3217245.smushcdn.com/3217245/zeepsoza/3023/09/1-80x80.jpg?lossy=2&strip=1&webp=1" data-sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" cattachel-colass=/a>

‘தாய்’ 7யை "ிடமுயள் ளரசாடேணல்நோக்ழ஁ – ogைிபகை எதிமைச௰சாலின அரகதிங்கsma2>

1

itle=ுய஍டத்த கோக்கும்ரிitle= ‘ஜ "ிமுக்ிவேரா’sma2>

14 ஆவேண்ங்ிலுக்க்றக்கle=ுய்கும ஏற்ி்டாsma2>

ர- ogுர ாக்குமளபத௿ 67ிைமுய 2ி 19" data-src="https://b3217245.smushcdn.com/3217245/zeepsoza/2/328680446_8573128487soz93_311474om/soz00ebp03_n3/09/1-80x80.jpg?lossy=2&strip=1&webp=1" data-sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" cattachel-colass=/a>

it வேண்டுிாஜயு– ogடரிitி க்னூட>ர– ogுர ாக்குமளபத௿ 67ிைமுயsma2>

<<<

193ி140" 193ி140"

ogைிறுய நிச் விரிin எடகுப௰கp3,psoz,ரிப௕எத஁று ௵த஁டடுிந கட்ச்6ரமாககள்ம௮ு. ழைந்தவின சு ௨ிச்ாலின2F">உளனடு,ிய கு ந கஅதைந்ததைந்திலஞகஅரிமுக்ற௾௰க.கைஎடகி,..ம்.

ta283ி140 ta283ி140

​ogைிறுய நிச்ி வி22.09.psoz– Today Rasi Palan ogைிறுய நிச் விரிin எடகுப௰கp2,psoz,ரிப௕எத஁று ௵த஁டடுிந கட்ச்5ம டுளாககள்ம௮ு. எத஁மைச௰க..ம்.

ope-21-september-worl-checks15ily-a2&aology-pn.phr">
ta263ி140 ta263ி140

ogைிறுய நிச்ி வி21.09.psoz– Today Rasi Palan ogைிறுய நிச் விரிin எடகுப௰கp1,psoz,ரிப௕எத஁று ௵த஁டடுிந கட்ச்4 எயாவிர்ம௮ு. எத஁மைச௰க..ம்.

ta23tjy 179 ta23tjy 179

​ogைிறுய நிச்ி வி20.09.psoz– Today Rasi Palan ogைிறுய நிச் விரிin எடகுப௰கp0,psoz,ரிப௕எத஁று ௵த஁டடுிந கட்ச்3ிதவிர்ம௮ு. எத஁மைச௰க..ம்.

ta20tjy 179 ta20tjy 179

ogைிறுய நிச்ி வி19,09.psoz– Today Rasi Palan ogைிறுய நிச் விரிin எடகுப௰க19,psoz,ரிப௕எத஁று ௵த஁டடுிந கட்ச்2ரிinகவ்டுக௕ள்ம௮ு. ழைந்தவி..ம்.

ope-15ily-a2&aology-in-tps:/-china/ rel=boot/div>
ta190jy 179 ta190jy 179

​ogைிறுய நிச்ி வி18.09.psoz– Today Rasi Palan ogைிறுய நிச் விரிin எடகுப௰க18,psoz,ரிப௕எத஁று ௵த஁டடுிந கட்ச்1 ு இலங௟௕ள்ம௮ு. ழைந்தவி..ம்.

164ி140" 164ி140"

​ogைிறுய நிச்ி வி17.09.psoz– Today Rasi Palan ogைிறுய நிச் விரிin எடகுப௰க17,psoz,ரிப௕எத஁று ௵த஁டடுிin>ர31 ஞ்ட்று ்ம௮ு. ழைந்தவி..ம்.

<<
tili>
tili>
tili>
tili>
ilivctilenuoitem-2238v>
We usev> reies on our 1&asite to g relyou thelag wt leevant experience byt lmember delyour p> reiesமbrat/div>
Do notesell my personalvcnforma">
150w"< reie_ar">Accept<<Manost-consent<
<"E%eock-4 vg'%20vi"0 0 24 24latpath d="M19 6.41l-1.41-1.41-5.59 5.59-5.59-5.59-1.41 1.41 5.59 5.59-5.59 5.59 1.41 1.41 5.59-5.59 5.59 5.59 1.41-1.41-5.59-5.59z"scrpathatpath d="M0 0h24v24h-24z" fill=nonescrpathat%3E%atitle">Close<
This 1&asite usesv> reies to improrelyour experience whilelyou navig50eethrough thel1&asite. Outvof these, thel> reies thl-earel>50egorized as necessoryearelstored o">your browser as theyearelessential for thel1ore delof e/gic funr"> reies thl-ehelplus -salyze -sdtunder=t-sd howlyou usevthisl1&asite. Thesel> reies will belstored i">your browser only with your consent. You alsolhave theloptio" to optooutvof thesel> reies Butvopt deloutvof somevof thesel> reies mayeaffar">your brows delexperience.>
150w"rtadmoreolate="Showlmore"/150w"rtadlessolate="Showlless"scrascript>
> tabindex=0v>
Necessory crasc/div>
tilabelv>
Necessorycrlabelscrdiv> <"le">Always Enabled<
t/div>
Necessoryl> reies arelabsolutely essential for thel1&asite to funr">operly. Thesel> reies ensurele/gic funr">
reielawinfo-winter"scthtadsctrscthv>
Dura">
De">
11lmonthscrtda
This c reie is set bytGDPR C reie Consent plugon. The c reie is used to store theluser consent for thel> reies i">thel>50egory "Asalytics".crtda
11lmonthscrtda
The c reie is set bytGDPR c reie consent to record theluser consent for thel> reies i">thel>50egory "Funr">
11lmonthscrtda
This c reie is set bytGDPR C reie Consent plugon. The c reies is used to store theluser consent for thel> reies i">thel>50egory "Necessory".crtda
11lmonthscrtda
This c reie is set bytGDPR C reie Consent plugon. The c reie is used to store theluser consent for thel> reies i">thel>50egory "Other.crtda
11lmonthscrtda
This c reie is set bytGDPR C reie Consent plugon. The c reie is used to store theluser consent for thel> reies i">thel>50egory "Performance".crtda
11lmonthscrtda
The c reie is set bytthelGDPR C reie Consent plugon -sd is used to store whether or noteuser has consented to thelusevof > reies It does notestore any personalv150w.crtda
> tabindex=0v>
Funr">
tilabelvforiwtocli-checkbox-funr">
itle">Funr">/span>
t/div>
Funr"> reies helplto perform certion funr"> ntent of thel1&asite o">social ledia platforms,l> llar">feedbacks, -sd othervthird-portylfel-ures.
> tabindex=0v>
Performance crasc/div>
tilabelvforiwtocli-checkbox-performancee>
itle">Performancecrbent/span>
t/div>
Performancee> reies arelused to under=t-sd -sd -salyze thelkey performanceeindexes of thel1&asite which helps i">deliver dela bettereuser experience for thelvisitors.
> tabindex=0v>
Asalytics crasc/div>
tilabelvforiwtocli-checkbox--salyticse>
itle">Asalyticscrbent/span>
t/div>
Asalyticale> reies arelused to under=t-sd howlvisitors interar">with thel1&asite. Thesel> reies helplproridevcnforma">metricsethelnumber of visitors, bounce rate, traffic>source, etc.
> tabindex=0v>
Advertiselent crasc/div>
tilabelvforiwtocli-checkbox--dvertiselente>
itle">Advertiselentcrbent/span>
t/div>
Advertiselente> reies arelused to proridevvisitors with leevant ads -sd l=boet delcampaigns. Thesel> reies trackvvisitors acrossl1&asites -sd > llar">cnforma">
> tabindex=0v>
Others crasc/div>
tilabelvforiwtocli-checkbox-otherse>
itle">Otherscrbent/span>
t/div>
Other un>50egorized > reies arelthosevthl-earelbe delasalyzed -sd have notebee">50egory as yet.
tabindex=0v150w"
SAVE trip= ACCEPT<<
<">jQuery(doculent).rtady(funr"> viousScroll = 0; $(window).scroll(funr"> aboveNav){ $("#las-mion-nav-todl).addC htaderHh=80 ){ $("#las-mion-nav-todl).addC viousScroll) { $("#las-mion-nav-botl).addC logoHh=80 ){ $("#las-mion-nav-todl).addC navHh=80 ){ $("#las-mion-nav-todl).addC viousScroll) { $("#las-mion-nav-botl).addC viousScroll = scroll; }); }); jQuery(doculent).rtady(funr"> diseancee+ aboveHh=80 + screen.hh=80 ){ $("#las-rideo-embedocont").addCvar gutentorLS = {"fontAwesomeVers>window.w3tc_image la=1,window.imagL laOnoio"s={leelents_selar"or:".imag",callback_e laed:funr">