="மீண்டும் ஆசிய பணக்காரர்களில் முதலிடத்தில் முகேஷ் அம்பான - //tamilnaadi.c"> {"@" conxt":t="https:sricma.org","@graph":[{"@g:typ:"Orgbhazicatio,"@id":t="https://tamilnaadi.co#orgbhazicatio,"a nap:"T/tamilnaadi.c,"r:ur:t="https://tamilnaadi.c,"s naAs":[t="https:www.="facebodi.co//tamilnaaia,t="https:/"twittdi.co//tamilnaa"],"cmaiur:tinfo@//tamilnaadi.c,"logo":{"@g:typ:"I:imaOfkecto,"@id":t="https://tamilnaadi.co#logo","r:ur:t="https://tamilnaadi.com/zeepsoza/21/12://tamilnaa_m/ne_logo_a/22zg.s","" conteU:ur:t="https://tamilnaadi.com/zeepsoza/21/12://tamilnaa_m/ne_logo_a/22zg.s",""ariptio:"T/tamilnaadi.c,"inLanguimag:"g=ta-,"e-widg:"0a,t=;heigg:"0a},"" coactP:poi":[{"@g:typ:"C coactP:poi","telephonyp:"+94","" coactT:typ:"customer supewpor}]},{"@g:typ:"WebSoseo,"@id":t="https://tamilnaadi.co#websoseo,"r:ur:t="https://tamilnaadi.c,"a nap:"T/tamilnaadi.c,"publisherr:{"@id":t="https://tamilnaadi.co#orgbhazicatio},"inLanguimag:"g=ta-},{"@g:typ:"I:imaOfkecto,"@id":t="https://tamilnaadi.com/zeepsoza/2023/02/mukesh-ambha00.jp,"r:ur:t="https://tamilnaadi.com/zeepsoza/2023/02/mukesh-ambha00.jp,"e-widg:"1510p,t=;heigg:"910p,tinLanguimag:"g=ta-},{"@g:typ:"Bk arcrumbListo,"@id":t="https://tamilnaadi.com/news/world/2023/02/02/mukesh-ambani-is-once-again-the-top-richest-man-in-asi#bk arcrumbp,titemListElemeoi":[{"@g:typ:"ListItem,"p;positig:"1p,titemr:{"@id":t="https://tamilnaadi.c,"a nap:"\u0bae\u0bc1\u0b95\u0baa\u0bcd\u0baa\u0bc1"}},{"@g:typ:"ListItem,"p;positig:"2p,titemr:{"@id":t="https://tamilnaadi.com/news/world/2023/02/02/mukesh-ambani-is-once-again-the-top-richest-man-in-asia,"a nap:"\u0bae\u0bc0\u0ba3\u0bcd\u0b9f\u0bc1\u0bae\u0bcd \u0b86\u0b9a\u0bbf\u0baf \u0baa\u0ba3\u0b95\u0bcd\u0b95\u0bbe\u0bb0\u0bb0\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bbf\u0bb2\u0bcd \u0bae\u0bc1\u0ba4\u0bb2\u0bbf\u0b9f\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0bb2\u0bcd \u0bae\u0bc1\u0b95\u0bc7\u0bb7\u0bcd \u0b85\u0bae\u0bcd\u0baa\u0bbe\u0ba9\u0bbf"}}]},{"@g:typ:"WebPimag,"@id":t="https://tamilnaadi.com/news/world/2023/02/02/mukesh-ambani-is-once-again-the-top-richest-man-in-asi#webpimag,"r:ur:t="https://tamilnaadi.com/news/world/2023/02/02/mukesh-ambani-is-once-again-the-top-richest-man-in-asia,"a nap:"\u0bae\u0bc0\u0ba3\u0bcd\u0b9f\u0bc1\u0bae\u0bcd \u0b86\u0b9a\u0bbf\u0baf \u0baa\u0ba3\u0b95\u0bcd\u0b95\u0bbe\u0bb0\u0bb0\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bbf\u0bb2\u0bcd \u0bae\u0bc1\u0ba4\u0bb2\u0bbf\u0b9f\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0bb2\u0bcd \u0bae\u0bc1\u0b95\u0bc7\u0bb7\u0bcd \u0b85\u0bae\u0bcd\u0baa\u0bbe\u0ba9\u0bbf - //tamilnaadi.c,"datePublishedg:"2/20-02-02T16:29t41+00:038,"dateModifiedg:"2/20-02-02T16:29t41+00:038,"isP="aOfr:{"@id":t="https://tamilnaadi.co#websoseo},"priummaI:imaOfPimag:{"@id":t="https://tamilnaadi.com/zeepsoza/2023/02/mukesh-ambha00.jp},"inLanguimag:"g=ta-,"bk arcrumbp:{"@id":t="https://tamilnaadi.com/news/world/2023/02/02/mukesh-ambani-is-once-again-the-top-richest-man-in-asi#bk arcrumbp}},{"@g:typ:"Perstio,"@id":t="https://tamilnaadi.co1 ahor/thaare-aia,"a nap:"Thaare-ap,"r:ur:t="https://tamilnaadi.co1 ahor/thaare-aia,"r:imag:{"@g:typ:"I:imaOfkecto,"@id":t="https:secure.gravatatdi.coavatat/f205b0076c6a9477389b985787722826?s=96&d=mm&r=jp,"r:ur:t="https:secure.gravatatdi.coavatat/f205b0076c6a9477389b985787722826?s=96&d=mm&r=jp,""ariptio:"Thaare-ap,"inLanguimag:"g=ta-},"s/wksForr:{"@id":t="https://tamilnaadi.co#orgbhazicatio}},{"@g:typ:"N/neA"articl,t=;adutlip:"\u0bae\u0bc0\u0ba3\u0bcd\u0b9f\u0bc1\u0bae\u0bcd \u0b86\u0b9a\u0bbf\u0baf \u0baa\u0ba3\u0b95\u0bcd\u0b95\u0bbe\u0bb0\u0bb0\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bbf\u0bb2\u0bcd \u0bae\u0bc1\u0ba4\u0bb2\u0bbf\u0b9f\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0bb2\u0bcd \u0bae\u0bc1\u0b95\u0bc7\u0bb7\u0bcd \u0b85\u0bae\u0bcd\u0baa\u0bbe\u0ba9\u0bbf - //tamilnaadi.c,"keys/wdsp:"\u0bae\u0bc1\u0b95\u0bc7\u0bb7\u0bcd,"datePublishedg:"2/20-02-02T16:29t41+00:038,"dateModifiedg:"2/20-02-02T16:29t41+00:038,"1 ahorg:{"@id":t="https://tamilnaadi.co1 ahor/thaare-aia,"a nap:"Thaare-ap},"publisherr:{"@id":t="https://tamilnaadi.co#orgbhazicatio},"r:descriptio:"\u0bae\u0bc0\u0ba3\u0bcd\u0b9f\u0bc1\u0bae\u0bcd \u0b86\u0b9a\u0bbf\u0baf \u0baa\u0ba3\u0b95\u0bcd\u0b95\u0bbe\u0bb0\u0bb0\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bbf\u0bb2\u0bcd \u0bae\u0bc1\u0ba4\u0bb2\u0bbf\u0b9f\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0bb2\u0bcd \u0bae\u0bc1\u0b95\u0bc7\u0bb7\u0bcd \u0b85\u0bae\u0bcd\u0baa\u0bbe\u0ba9\u0bbf //tamilnaadi.c,"a nap:"\u0bae\u0bc0\u0ba3\u0bcd\u0b9f\u0bc1\u0bae\u0bcd \u0b86\u0b9a\u0bbf\u0baf \u0baa\u0ba3\u0b95\u0bcd\u0b95\u0bbe\u0bb0\u0bb0\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bbf\u0bb2\u0bcd \u0bae\u0bc1\u0ba4\u0bb2\u0bbf\u0b9f\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0bb2\u0bcd \u0bae\u0bc1\u0b95\u0bc7\u0bb7\u0bcd \u0b85\u0bae\u0bcd\u0baa\u0bbe\u0ba9\u0bbf - //tamilnaadi.c,"@id":t="https://tamilnaadi.com/news/world/2023/02/02/mukesh-ambani-is-once-again-the-top-richest-man-in-asi#p-riSnippeg8,"isP="aOfr:{"@id":t="https://tamilnaadi.com/news/world/2023/02/02/mukesh-ambani-is-once-again-the-top-richest-man-in-asi#webpimag},"r:imag:{"@id":t="https://tamilnaadi.com/zeepsoza/2023/02/mukesh-ambha00.jp},"inLanguimag:"g=ta-,"domaEntityOfPimag:{"@id":t="https://tamilnaadi.com/news/world/2023/02/02/mukesh-ambani-is-once-again-the-top-richest-man-in-asi#webpimag}}]}console.log('PixelYourSose Free verspti 9.3.5');">">">">window._wpemojiSettings = {"baseU:ur:t="http\/\/s.w.org\/r:imas\oi.re\/emoji\/14.0.0\/72x72\ia,"nxt":t.pnjp,"svgU:ur:t="http\/\/s.w.org\/r:imas\oi.re\/emoji\/14.0.0\/svg\ia,"svgExt":t.g.s","sourcag:{"conficemojir:t="http\/\///tamilnaadi.c\oi.fehoak\/js\owp-emoji-k reasead.min.?ver=6.1.1"}}; /*! This file is 1 au-generaoed */ !funcipti(e,a,t){var n,r,o,i=a.rreateElemeoi(""anvas"),p=i.getC conxt&&i.getC conxt("2d");funcipti s(e,t){var a=String.fromCharCode,e=(p.ticarRect(0,0,i.e-widti.=;heig),p.n-fiTnxt(a.apply(this,e),0,0)ti.toDataURL());return p.ticarRect(0,0,i.e-widti.=;heig),p.n-fiTnxt(a.apply(this,t),0,0)te===i.toDataURL()}funcipti c(e){var t=a.rreateElemeoi("descri");t.src=e,t.defer=t.g:ty=t="texjavadescri",a.getElemeoisByTagN na(t=;ad")[0].appendChild(t)}for(o=Array("flas","emojir),t.supewpos={everything:!0,everythingExceptFlas:!0},r=0;rwindow.adva-ond_ads_k ary=funcipti(e,a){a=a||"complete";var d=funcipti(e){return"pointg:acti"===a?"zyloing"!==e:"complete"===e};d(documeoi.k aryState)?e():documeoi.addEveoiListener("k arystatecmbhmag,(funcipti(a){d(a.t_lari.k aryState)&&e()}),{s-on:"pointg:acti"===a})},window.adva-ond_ads_k ary_queue=window.adva-ond_ads_k ary_queue||[];imwp-stamey,e>imemoji{t;display:inlipe !importane;border:nope !importane;box-shadow:nope !importan%;heighh1rne !importa00;width1rne !importa0p{margin 0.071rne !importa0verticalxt-alig-0.h1rne !importa0a{backgrounr:none !importa0e{padding:e !importa}x}/*.t-alir-le{y:oaghi-le:x;margiy:inlinstartin:x;margiy:inlinntd:21rertby .is-y_yout-y:ow>.t-alie;rig{y:oaghe;rig:x;margiy:inlinstarti21r:x;margiy:inlinntd:0ertby .is-y_yout-y:ow>.t-alis:centvp{marg-r-lef1 aupe !importane;margie;righ1 aupe !importaertby .is-y_yout-constratlid>.t-alir-le{y:oaghi-le:x;margiy:inlinstartin:x;margiy:inlinntd:21rertby .is-y_yout-constratlid>.t-alie;rig{y:oaghe;rig:x;margiy:inlinstarti21r:x;margiy:inlinntd:0ertby .is-y_yout-constratlid>.t-alis:centvp{marg-r-lef1 aupe !importane;margie;righ1 aupe !importaertby .is-y_yout-constratlid>:where(zg:nott-alir-le)zg:nott-alie;rig)zg:nott-alifull)){maxce-widhvar(--wp-f.t-alie-we{maxce-widhvar(--wp-f*vp{margine:where(.wp-e-blo-g{cumns.is-y_yout-y:fl){gato21re.has-e-{ba-0;colzg{colovar(--wp-fdbesei--g{col--e-{ba)ne !importa}.has-cy-mabluikesgray-0;colzg{colovar(--wp-fdbesei--g{col--cy-mabluikesgray)ne !importa}.has-whn-i-0;colzg{colovar(--wp-fdbesei--g{col--whn-i)ne !importa}.has-paty-p*/x}#:vp-wallpaper a{backgrounr:u() no-k peat 50% 0}#:vp-foot-copy azg{colo#eb631e}#:vp-y-conteidoma p a, .:vp-post-addidoma pzg a;box-shadoinsei 0 -4px 0 #eb631e}#:vp-y-conteidoma p a:hover, .:vp-post-addidoma p a:hover a{backgroundeb631e}a, a:visosed, .post-info-a na a, .wooi.cmerce .wooi.cmerce-bk arcrumb azg{colo#eb631e}#:vp-s-weio_wr a:hover g{colo#eb631e}.:vp-flyig-tohover, .:vp-vid-a;boo_wr, ul.:vp-soc-mobslhst li.:vp-soc-mobsi.c a{backgroundeb631e}nav.:vp-flyinav-mpnu ul li.:pnugn-it-has-children:after, .:vp-feat1-r-leio_wr span.:vp-cdncat, .:vp-widgei-feat1-e-tostory span.:vp-cdncat, .:vp-widgei-feat2-r-leiy-co span.:vp-cdncat, .:vp-widgei-darksfeat span.:vp-cdncat, .:vp-widgei-darkssub span.:vp-cdncat, .:vp-vid-e-wei="te span.:vp-cdncat, .:vp-feat2-e-to="te span.:vp-cdncat, .:vp-feat3idomaostory span.:vp-cdncat, .:vp-feat3isubo="te span.:vp-cdncat, .:vp-feat4idomao="te span.:vp-cdncat,.wooi.cmerce-uessima:bensfe,.wooi.cmerce-info:bensfe,.wooi.cmerce-uessima:bensfezg{colo#eb631e}#searchnsfo input,.:vp-1 ahors-a na{e;borden-bottompx s solideb631e}.:vp-flyig-tohover{e;bordeg-toppx s solideb631ene;border-lef1px s solideb631ene;borden-bottompx s solideb631e}.wooi.cmerce .widgei_price_filter .uinssoler .uinssoler-handle, .wooi.cmerce #rahpond input#submit.alt, .wooi.cmerce a.g butt.alt, .wooi.cmerce g butt.g butt.alt, .wooi.cmerce input.g butt.alt, .wooi.cmerce #rahpond input#submit.altohover, .wooi.cmerce a.g butt.altohover, .wooi.cmerce g butt.g butt.altohover, .wooi.cmerce input.g butt.alt:hover a{backgrou-g{colo#eb631e}.wooi.cmerce-error,.wooi.cmerce-info,.wooi.cmerce-uessima{e;bordeg-t-g{colo#eb631e}ul.:vp-feat1-rhst-g bs li.g:acti span.:vp-feat1-rhst-g b,span.:vp-widgei-home-r:tit,span.:vp-post-cat,span.:vp-feat1-p-t-=;ad a{backgroundeb631e}.wooi.cmerce span.-csaty a{backgrou-g{colo#eb631e}.:vp-widgei-feat2-s-weimsfe-g b, .wooi.cmerce .star-corang span:bensfe, span.:vp-prev-n;texlabel, .:vp-cat-dateio_wr .stickyzg{colo#eb631ene !importa}#:vp-domaonav-g-t,#:vp-flyio_wr,.:vp-soc-mobse;rig,#:vp-domaonav-stall-y-co a{background #f}#:vp-domaonav-stall .:vp-flyig bio_wr span, #:vp-domaonav-stall .:vp-searchig bio_wr span, .:vp-nav-g-ter-le .:vp-flyig bio_wr span, #:vp-flyio_wr .:vp-flyig bio_wr span a{background000}.:vp-nav-g-tee;rig .:vp-nav-searchig b, span.:vp-flyisoc-=;ad, .:vp-soc-mobse;rig i, #:vp-domaonav-stall span.:vp-nav-searchig b, #:vp-domaonav-stall .:vp-nav-mpnu ul li azg{colo#000}#:vp-domaonav-stall .:vp-nav-mpnu ul li.:pnugn-it-has-children a:after{e;bordeg{colo#000 m:trapar:ce m:trapar:ce m:trapar:ce}#:vp-nav-g-teo_wr span.:vp-nav-searchig bohover, #:vp-domaonav-stall span.:vp-nav-searchig b:hover g{colo#eb631e}#:vp-nav-g-teo_wr .:vp-flyig bio_wr:hover span, #:vp-domaonav-stall .:vp-flyig bio_wr:hover span,span.:vp-woo-cart-num:hover a{backgroundeb631e}#:vp-domaonav-bot-y-co a{background #f}#:vp-nav-bot-o_wr .:vp-flyig bio_wr span, #:vp-nav-bot-o_wr .:vp-searchig bio_wr span a{background000}#:vp-nav-bot-o_wr span.:vp-nav-searchig b, #:vp-nav-bot-o_wr .:vp-nav-mpnu ul li azg{colo#000}#:vp-nav-bot-o_wr .:vp-nav-mpnu ul li.:pnugn-it-has-children a:after{e;bordeg{colo#000 m:trapar:ce m:trapar:ce m:trapar:ce}.:vp-nav-mpnu ul li:hoverzg a;borden-botto5px s solideb631e}#:vp-nav-bot-o_wr .:vp-flyig bio_wr:hoverzspan a{backgroundeb631e}#:vp-nav-bot-o_wr span.:vp-nav-searchig b:hover g{colo#eb631e}rtby, .:vp-feat1-feato="te p, .:vp-feat2-e-to="te p, .:vp-feat3idomao="te p, .:vp-feat3isubo="te p, #searchnsfo input, .:vp-1 ahor-info-="te, span.:vp-post-excerpt, .:vp-nav-mpnu ul li ul.subompnu li a, nav.:vp-flyinav-mpnu ul li a, .:vp-adxlabel, span.:vp-feat-"aripti, .:vp-post-tags a, .:vp-post-tags a:visosed, span.:vp-1 ahor-a;boa na a, #:vp-1 ahor-a;bo="te p, .:vp-post-gallery-="te p, ul.:vp-soc-mobslhst li span, #i.cmeois, h3#raplyig:tit, h2.i.cmeois, #:vp-foot-copy p, span.:vp-flyisoc-=;ad, .:vp-post-tags-=;ader, span.:vp-prev-n;texlabel, span.:vp-post-addil.epyt-gallery-=humb{e-widh33.333%}x}funcipti w3tc_zylo_js(u){var d=documeoi,p=d.getElemeoisByTagN na('HEAD')[0],c=d.rreateElemeoi('descri');c.src=u;p.appendChild(c);}w3tc_zylo_js('f=https://tamilnaadi.coyshefath/cache/d.mify/1a9c3.js');var Cli_Data = {"nn_cookie_idsp:[],"" okielhstp:[],"r:n_necessiry_cookiesp:[],""cpaEnabledg:"1p,t"cpaRegptiBasedg:"p,t"cpaBarEnabledg:"1p,tstrictlyEnabledg:["necessiryp,tobligicoire"],""cpaT:typ:"ccpa_gdprp,tjs_e-bloing":"1p,t"ustom_poingraiptio:"","te;rgerDomRefresho:"","secure_cookiesp:""}; var cli_cookiebar_settings = {"animate_speed_hidyp:"510p,tanimate_speed_showp:"510p,ta{backgroup:"#FFFp,ta;bordp:"#b1a6a6c2p,ta;bord_tio:"","g butt_1_g butt_g{coudp:"#61a229","g butt_1_g butt_hoverp:"#4e8221","g butt_1_>w3tc_zylo_js('f=https://tamilnaadi.coyshefath/cache/d.mify/d7a{b.js');var ccpa_data = {"opt_out_prompt":tDo younk ally wish to opt out?p,topt_out_confirm":tConfirm",topt_out_ca-onur:tCa-onur};w3tc_zylo_js('f=https://tamilnaadi.coyshefath/cache/d.mify/05f87.js');var pysOriptis = {"staticEveoisg:{"facebookg:{".mit_eveoig:[{"delay":0,"t:typ:"static,"a nap:"PimaView","pixelIdsp:["667707657527699"],"eveoiIDp:"515ee41a-7f37-42b4-b328-35b46abb86a4","paramsg:{"post_ficegoryp:"\u0b87\u0ba8\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0baf\u0bbe, \u0b89\u0bb2\u0b95\u0bae\u0bcd, \u0b9a\u0bc6\u0baf\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0b95\u0bb3\u0bcd,"pima_g:titp:"\u0bae\u0bc0\u0ba3\u0bcd\u0b9f\u0bc1\u0bae\u0bcd \u0b86\u0b9a\u0bbf\u0baf \u0baa\u0ba3\u0b95\u0bcd\u0b95\u0bbe\u0bb0\u0bb0\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bbf\u0bb2\u0bcd \u0bae\u0bc1\u0ba4\u0bb2\u0bbf\u0b9f\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0bb2\u0bcd \u0bae\u0bc1\u0b95\u0bc7\u0bb7\u0bcd \u0b85\u0bae\u0bcd\u0baa\u0bbe\u0ba9\u0bbf","post_t:typ:"post","post_id":69024,"plugiio:"PixelYourSosep,"rsrd_rolyp:"guest","eveoi_u:ur:t//tamilnaadi.c\om/ne\ws/wor\ld/20\/02\/02\/2/mukesh-ambani-is-once-again-the-top-richest-man-in-as\/p},"e_id":t.mit_eveoig,"idsp:[],"hasTimeWindow":false,"timeWindow":0,"s/o_;bordp:"","edd_;bordp:""}]}},"rya nicEveoisg:{"1 aumatic_eveoi_nsfog:{"facebookg:{"delay":0,"t:typ:"rya,"a nap:"Form",tpixelIdsp:["667707657527699"],"eveoiIDp:"448942a8-21ef-42d5-ae51-f1fe19c72e40","paramsg:{"pima_g:titp:"\u0bae\u0bc0\u0ba3\u0bcd\u0b9f\u0bc1\u0bae\u0bcd \u0b86\u0b9a\u0bbf\u0baf \u0baa\u0ba3\u0b95\u0bcd\u0b95\u0bbe\u0bb0\u0bb0\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bbf\u0bb2\u0bcd \u0bae\u0bc1\u0ba4\u0bb2\u0bbf\u0b9f\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0bb2\u0bcd \u0bae\u0bc1\u0b95\u0bc7\u0bb7\u0bcd \u0b85\u0bae\u0bcd\u0baa\u0bbe\u0ba9\u0bbf","post_t:typ:"post","post_id":69024,"plugiio:"PixelYourSosep,"rsrd_rolyp:"guest","eveoi_u:ur:t//tamilnaadi.c\om/ne\ws/wor\ld/20\/02\/02\/2/mukesh-ambani-is-once-again-the-top-richest-man-in-as\/p},"e_id":t1 aumatic_eveoi_nsfog,"idsp:[],"hasTimeWindow":false,"timeWindow":0,"s/o_;bordp:"","edd_;bordp:""},"gag:{"delay":0,"t:typ:"rya,"a nap:"Form",teraloingIdsp:["UA-204664240-1"],"paramsg:{"r:n_pointg:actip:false,"pima_g:titp:"\u0bae\u0bc0\u0ba3\u0bcd\u0b9f\u0bc1\u0bae\u0bcd \u0b86\u0b9a\u0bbf\u0baf \u0baa\u0ba3\u0b95\u0bcd\u0b95\u0bbe\u0bb0\u0bb0\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bbf\u0bb2\u0bcd \u0bae\u0bc1\u0ba4\u0bb2\u0bbf\u0b9f\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0bb2\u0bcd \u0bae\u0bc1\u0b95\u0bc7\u0bb7\u0bcd \u0b85\u0bae\u0bcd\u0baa\u0bbe\u0ba9\u0bbf","post_t:typ:"post","post_id":69024,"plugiio:"PixelYourSosep,"rsrd_rolyp:"guest","eveoi_u:ur:t//tamilnaadi.c\om/ne\ws/wor\ld/20\/02\/02\/2/mukesh-ambani-is-once-again-the-top-richest-man-in-as\/p},"e_id":t1 aumatic_eveoi_nsfog,"idsp:[],"hasTimeWindow":false,"timeWindow":0,"pixelIdsp:[],"eveoiIDp:"","s/o_;bordp:"","edd_;bordp:""}},"1 aumatic_eveoi_downzylo":{"facebookg:{"delay":0,"t:typ:"rya,"a nap:"Downzylo","nxtensptisp:["","doc","nxep,tjs","pdf","pri","tgz","zip","xls"],"pixelIdsp:["667707657527699"],"eveoiIDp:"a9177b8f-a1a0-4cca-85e2-1bf6950cdd57","paramsg:{"pima_g:titp:"\u0bae\u0bc0\u0ba3\u0bcd\u0b9f\u0bc1\u0bae\u0bcd \u0b86\u0b9a\u0bbf\u0baf \u0baa\u0ba3\u0b95\u0bcd\u0b95\u0bbe\u0bb0\u0bb0\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bbf\u0bb2\u0bcd \u0bae\u0bc1\u0ba4\u0bb2\u0bbf\u0b9f\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0bb2\u0bcd \u0bae\u0bc1\u0b95\u0bc7\u0bb7\u0bcd \u0b85\u0bae\u0bcd\u0baa\u0bbe\u0ba9\u0bbf","post_t:typ:"post","post_id":69024,"plugiio:"PixelYourSosep,"rsrd_rolyp:"guest","eveoi_u:ur:t//tamilnaadi.c\om/ne\ws/wor\ld/20\/02\/02\/2/mukesh-ambani-is-once-again-the-top-richest-man-in-as\/p},"e_id":t1 aumatic_eveoi_downzylo","idsp:[],"hasTimeWindow":false,"timeWindow":0,"s/o_;bordp:"","edd_;bordp:""},"gag:{"delay":0,"t:typ:"rya,"a nap:"Downzylo","nxtensptisp:["","doc","nxep,tjs","pdf","pri","tgz","zip","xls"],"eraloingIdsp:["UA-204664240-1"],"paramsg:{"r:n_pointg:actip:false,"pima_g:titp:"\u0bae\u0bc0\u0ba3\u0bcd\u0b9f\u0bc1\u0bae\u0bcd \u0b86\u0b9a\u0bbf\u0baf \u0baa\u0ba3\u0b95\u0bcd\u0b95\u0bbe\u0bb0\u0bb0\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bbf\u0bb2\u0bcd \u0bae\u0bc1\u0ba4\u0bb2\u0bbf\u0b9f\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0bb2\u0bcd \u0bae\u0bc1\u0b95\u0bc7\u0bb7\u0bcd \u0b85\u0bae\u0bcd\u0baa\u0bbe\u0ba9\u0bbf","post_t:typ:"post","post_id":69024,"plugiio:"PixelYourSosep,"rsrd_rolyp:"guest","eveoi_u:ur:t//tamilnaadi.c\om/ne\ws/wor\ld/20\/02\/02\/2/mukesh-ambani-is-once-again-the-top-richest-man-in-as\/p},"e_id":t1 aumatic_eveoi_downzylo","idsp:[],"hasTimeWindow":false,"timeWindow":0,"pixelIdsp:[],"eveoiIDp:"","s/o_;bordp:"","edd_;bordp:""}},"1 aumatic_eveoi_i.cmeoi":{"facebookg:{"delay":0,"t:typ:"rya,"a nap:"C.cmeoi","pixelIdsp:["667707657527699"],"eveoiIDp:"8b06ebf4-ddb0-4ce4-a635-799269dedb4c","paramsg:{"pima_g:titp:"\u0bae\u0bc0\u0ba3\u0bcd\u0b9f\u0bc1\u0bae\u0bcd \u0b86\u0b9a\u0bbf\u0baf \u0baa\u0ba3\u0b95\u0bcd\u0b95\u0bbe\u0bb0\u0bb0\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bbf\u0bb2\u0bcd \u0bae\u0bc1\u0ba4\u0bb2\u0bbf\u0b9f\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0bb2\u0bcd \u0bae\u0bc1\u0b95\u0bc7\u0bb7\u0bcd \u0b85\u0bae\u0bcd\u0baa\u0bbe\u0ba9\u0bbf","post_t:typ:"post","post_id":69024,"plugiio:"PixelYourSosep,"rsrd_rolyp:"guest","eveoi_u:ur:t//tamilnaadi.c\om/ne\ws/wor\ld/20\/02\/02\/2/mukesh-ambani-is-once-again-the-top-richest-man-in-as\/p},"e_id":t1 aumatic_eveoi_c.cmeoi","idsp:[],"hasTimeWindow":false,"timeWindow":0,"s/o_;bordp:"","edd_;bordp:""},"gag:{"delay":0,"t:typ:"rya,"a nap:"C.cmeoi","eraloingIdsp:["UA-204664240-1"],"paramsg:{"r:n_pointg:actip:false,"pima_g:titp:"\u0bae\u0bc0\u0ba3\u0bcd\u0b9f\u0bc1\u0bae\u0bcd \u0b86\u0b9a\u0bbf\u0baf \u0baa\u0ba3\u0b95\u0bcd\u0b95\u0bbe\u0bb0\u0bb0\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bbf\u0bb2\u0bcd \u0bae\u0bc1\u0ba4\u0bb2\u0bbf\u0b9f\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0bb2\u0bcd \u0bae\u0bc1\u0b95\u0bc7\u0bb7\u0bcd \u0b85\u0bae\u0bcd\u0baa\u0bbe\u0ba9\u0bbf","post_t:typ:"post","post_id":69024,"plugiio:"PixelYourSosep,"rsrd_rolyp:"guest","eveoi_u:ur:t//tamilnaadi.c\om/ne\ws/wor\ld/20\/02\/02\/2/mukesh-ambani-is-once-again-the-top-richest-man-in-as\/p},"e_id":t1 aumatic_eveoi_c.cmeoi","idsp:[],"hasTimeWindow":false,"timeWindow":0,"pixelIdsp:[],"eveoiIDp:"","s/o_;bordp:"","edd_;bordp:""}}},"te;rgerEveoisg:[],"te;rgerEveoiT:tysg:[],"facebookg:{"pixelIdsp:["667707657527699"],"adva-ondMatching":[],"removeMetadata":false,"y-conteParamsg:{"post_t:typ:"post","post_id":69024,"y-conte_a nap:"\u0bae\u0bc0\u0ba3\u0bcd\u0b9f\u0bc1\u0bae\u0bcd \u0b86\u0b9a\u0bbf\u0baf \u0baa\u0ba3\u0b95\u0bcd\u0b95\u0bbe\u0bb0\u0bb0\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bbf\u0bb2\u0bcd \u0bae\u0bc1\u0ba4\u0bb2\u0bbf\u0b9f\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0bb2\u0bcd \u0bae\u0bc1\u0b95\u0bc7\u0bb7\u0bcd \u0b85\u0bae\u0bcd\u0baa\u0bbe\u0ba9\u0bbf","ficegoriesp:"\u0b87\u0ba8\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0baf\u0bbe, \u0b89\u0bb2\u0b95\u0bae\u0bcd, \u0b9a\u0bc6\u0baf\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0b95\u0bb3\u0bcd,"tagsp:"G1 aam Adhmba, 2/muke h-amba, //tamilnaa, //tamilnaaN/ne, W/worp},"c.cmeoiEveoiEnabledg:true,"s/oVariableAsSimplyp:false,"downzyloEnabledg:true,"nsfoEveoiEnabledg:true,"ajaxForServerEveoig:true,"serverApiEnabledg:true,"s/oCRSendFromServerp:false},"gag:{"eraloingIdsp:["UA-204664240-1"],"enha-onLinkAttrp:false,"ar:nimizeIP":false,"y-cmeoiEveoiEnabledg:true,"y-cmeoiEveoiNonIointg:acvyp:false,"downzyloEnabledg:true,"downzyloEveoiNonIointg:acvyp:false,"nsfoEveoiEnabledg:true,"crossDodomaEnabledg:false,"yrossDodomaAcceptIny-cing":false,"yrossDodomaDodomasg:[],"isDebugEnabledg:["index_0"],"disableAdvertisingFeaturesp:false,"disableAdvertisingPersonalizaactip:false,"s/oVariableAsSimplyp:false},"rebug":"","soseU:ur:t="http\/\///tamilnaadi.c","ajaxU:ur:t="http\/\///tamilnaadi.c\owp-add.m\/add.m-ajax.php","ajax_eveoig:"2ae60f5e37","enable_remove_downzylo_u:u_param":"1p,t" okie_duraiptio:"7","last_visos_duraiptio:"60","enable_success_send_nsfog:"","gdprp:{"ajax_enabledg:true,"all_disabled_by_apig:true,"nacebook_disabled_by_apig:false,"aralytics_disabled_by_apig:false,"google_ads_disabled_by_apig:false,"ppointche_disabled_by_apig:false,"bing_disabled_by_apig:false,"nacebook_prior_consnte_enabledg:true,"aralytics_prior_consnte_enabledg:true,"google_ads_prior_consnte_enabledg:null,"ppointche_prior_consnte_enabledg:true,"bing_prior_consnte_enabledg:true,"cookiebot_poingraipti_enabledg:false,"y-okiebot_nacebook_consnte_ficegoryp:"marketing","y-okiebot_aralytics_consnte_ficegoryp:"statistics","y-okiebot_google_ads_consnte_ficegoryp:null,"y-okiebot_ppointche_consnte_ficegoryp:"marketing","y-okiebot_bing_consnte_ficegoryp:"marketing","y-nsnte_magic_poingraipti_enabledg:false,"k al_" okie_ganner_poingraipti_enabledg:false,"y-okie_notice_poingraipti_enabledg:false,"y-okie_law_info_poingraipti_enabledg:true},"s/op:{"enabledg:false},"eddp:{"enabledg:false}};w3tc_zylo_js('f=https://tamilnaadi.coyshefath/cache/d.mify/0e602.js');window.dataLayer = window.dataLayer || [];funcipti gtag(){dataLayer.push(argumeois);} gtag('set', '>var _EPYT_ = {"ajaxu:ur:t="http\/\///tamilnaadi.c\owp-add.m\/add.m-ajax.php","securityp:"4079fa2c72p,tgallery_scrolloffset":"20","eppathtodescrisr:t="http\/\///tamilnaadi.c\om/ap\pyoutube-embed-plus\/s=scris\/","eppathr:t="http\/\///tamilnaadi.c\om/ap\pyoutube-embed-plus\/","eprahponscvyselectodp:"[\"iframe.__youtube_p hrs_widgei__\"]","epdovol":"1p,tversitip:"14.1.5","evselectodp:"iframe.__youtube_p hrs__[src], iframe[src*=\"youtubedi.c\oembed\/\"], iframe[src*=\"youtube-noy-okiedi.c\oembed\/\"]","ajax_compat":t","maxrah_nacadyp:"eimar","ytapi_rylo":"l;rig","parsr_on-trs":"","se-tMobileBuffrdp:"1p,tnacady_modyp:"","not_lcvy_tt_ghannelp:"","vi_g:acvyp:"","vi_js_postt:tysg:[]};w3tc_zylo_js('f=https://tamilnaadi.coyshefath/cache/d.mify/8fc7a.js');documeoi.documeoiElemeoi.classN na = documeoi.documeoiElemeoi.classN na.raplace( 'no-js', 'js' );window.OneSigral = window.OneSigral || []; OneSigral.push( funcipti() { OneSigral.SERVICE_WORKER_UPDATER_PATH = 'OneSigralSDKUpdaterWorker.js'; OneSigral.SERVICE_WORKER_PATH = 'OneSigralSDKWorker.js'; OneSigral.SERVICE_WORKER_PARAM = { scope: 'om/app:nosigral-free-web-push-notificaiptis/sdk_files/pushp:nosigral/' }; OneSigral.setDefaultNotificaiptiUrl("f=https://tamilnaadi.c"); var oneSigral_oriptis = {}; window._oneSigralInitOriptis = oneSigral_oriptis; oneSigral_oriptis['s/wddbess'] = true; oneSigral_oriptis['m/aId'] = '2e37c244-94ef-4ac9-a878-9f6e917681a2'; oneSigral_oriptis['mllowLocalhostAsSecureOe;rin'] = true; oneSigral_oriptis['weli.ceNotificaipti'] = { }; oneSigral_oriptis['weli.ceNotificaipti']['g:tit'] = "தமிழ்நாடிdi.c"; oneSigral_oriptis['weli.ceNotificaipti']['uessima'] = ""; oneSigral_oriptis['path'] = "f=https://tamilnaadi.com/app:nosigral-free-web-push-notificaiptis/sdk_files/"; oneSigral_oriptis['safari_web_id'] = "web.:nosigral.1 au.57daeefd-2777-4d55-aef6-93b3ff4b973a"; oneSigral_oriptis['promptOriptis'] = { }; oneSigral_oriptis['notifyB butt'] = { }; oneSigral_oriptis['notifyB butt']['enable'] = true; oneSigral_oriptis['notifyB butt']['p;positi'] = 'n-bott-e;rig'; oneSigral_oriptis['notifyB butt']['thvue'] = 'default'; oneSigral_oriptis['notifyB butt']['t-si'] = 'mpmium'; oneSigral_oriptis['notifyB butt']['thowCredie'] = true; oneSigral_oriptis['notifyB butt']['="te'] = {}; oneSigral_oriptis['notifyB butt']['g{cols'] = {}; oneSigral_oriptis['notifyB butt']['g{cols']['gircty.b{backgrou'] = '#eb631e'; OneSigral..mit(window._oneSigralInitOriptis); OneSigral.thowSsoledownPrompt(); }); funcipti documeoiInitOneSigral() { var oneSigral_elemeois = documeoi.getElemeoisByClassN na("OneSigral-prompt"); var oneSigralLinkClickHandler = funcipti(eveoi) { OneSigral.push(['registerForPushNotificaiptis']); eveoi.preveoiDefault(); }; nsf(var i = 0; i < oneSigral_elemeois.length; i++) oneSigral_elemeois[i].adoEveoiListener('click', oneSigralLinkClickHandler, false); } if (documeoi.k aryStice === 'complete') { documeoiInitOneSigral(); } else { window.adoEveoiListener("zylo", funcipti(eveoi){ documeoiInitOneSigral(); }); }">(funcipti(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': m/n Dice().getTime(),eveoi:'gtm.js'});var f=d.getElemeoisByTagN na(s)[0], j=d.rreateElemeoi(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'f=https:www.googletagt-mimardi.cogtm.js?id='+i+dl;f.par:ceNode.insertBensfe(j,f); })(window,documeoi,'descri','dataLayer','GTM-MW5RXZ5');(funcipti(c,l,a,r,i,t,y){ c[a]=c[a]||funcipti(){(c[a].q=c[a].q||[]).push(argumeois)}; t=l.rreateElemeoi(r);t.async=1;t.src="f=https:www.clarity.ms/tag/"+i+"? hrebwt"; y=l.getElemeoisByTagN na(r)[0];y.par:ceNode.insertBensfe(t,y); })(window, documeoi, "clarity", "descri", "8typ000au0");!funcipti(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=funcipti(){idimllMethod? idimllMethod.apply(n,argumeois):n.queue.push(argumeois)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.zyloed=!0;n.versiti='2.0'; n.queue=[];t=b.rreateElemeoi(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElemeoisByTagN na(e)[0]; s.par:ceNode.insertBensfe(t,s)}(window, documeoi,'descri', 'f=https:y-cnect.nacebook.net/en_US/fbeveois.js'); fbq('.mit', '244014527775030'); fbq('eralo', 'PimaView');