="மைக்கேல் ஜாக்சன் பாடல்கள் யூடியூப் தளத்திலிருந்து நீக்கம் - //tamilnaadi.c"> {"@" conxt":t="https:schema.org","@graph":[{"@g:typ:"Organizicatio,"@id":t="https://tamilnaadi.co#organizicatio,"a nap:"T/tamilnaadi.c!,"r:ur:t="https://tamilnaadi.c!,"emaiur:tinfo@//tamilnaadi.c!,"logo":{"@g:typ:"I:imaObjecio,"@id":t="https://tamilnaadi.co#logo","r:ur:t="https://tamilnaadi.com/zeepsoza/21/12://tamilnaa_m/ne_logo_a/20.svg","cariptio:"T/tamilnaadi.c!,"inLanguimag:"g=ta-!,"e-widg:"0!,"n-heigg:"0!},"c coactPoint":[{"@g:typ:"C coactPoint","telephonyp:"+94","c coactT:typ:"customer supewpor}]},{"@g:typ:"WebSiteo,"@id":t="https://tamilnaadi.co#websiteo,"r:ur:t="https://tamilnaadi.c!,"a nap:"T/tamilnaadi.c!,"e/plisherr:{"@id":t="https://tamilnaadi.co#organizicatio},"inLanguimag:"g=ta-!},{"@g:typ:"I:imaObjecio,"@id":t="https://tamilnaadi.com/zeepsoza/2022/07/1726083-cov00.jp,"r:ur:t="https://tamilnaadi.com/zeepsoza/2022/07/1726083-cov00.jp,"e-widg:"1500p,"n-heigg:"900p,"inLanguimag:"g=ta-!},{"@g:typ:"Bk adcrumbLisio,"@id":t="https://tamilnaadi.com/news/world/2022/07/08/michael-jackson-songs-removed-from-youtub#bk adcrumbp,"itemLisiElement":[{"@g:typ:"LisiItem!,"eositptio:"1p,"itemr:{"@id":t="https://tamilnaadi.c!,"a nap:"\u0bae\u0bc1\u0b95\u0baa\u0bcd\u0baa\u0bc1"}},{"@g:typ:"LisiItem!,"eositptio:"2p,"itemr:{"@id":t="https://tamilnaadi.com/news/world/2022/07/08/michael-jackson-songs-removed-from-youtube,"a nap:"\u0bae\u0bc8\u0b95\u0bcd\u0b95\u0bc7\u0bb2\u0bcd \u0b9c\u0bbe\u0b95\u0bcd\u0b9a\u0ba9\u0bcd \u0baa\u0bbe\u0b9f\u0bb2\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bcd \u0baf\u0bc2\u0b9f\u0bbf\u0baf\u0bc2\u0baa\u0bcd \u0ba4\u0bb3\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0bb2\u0bbf\u0bb0\u0bc1\u0ba8\u0bcd\u0ba4\u0bc1 \u0ba8\u0bc0\u0b95\u0bcd\u0b95\u0bae\u0bcd!!"}}]},{"@g:typ:"WebPimag,"@id":t="https://tamilnaadi.com/news/world/2022/07/08/michael-jackson-songs-removed-from-youtub#webpimag,"r:ur:t="https://tamilnaadi.com/news/world/2022/07/08/michael-jackson-songs-removed-from-youtube,"a nap:"\u0bae\u0bc8\u0b95\u0bcd\u0b95\u0bc7\u0bb2\u0bcd \u0b9c\u0bbe\u0b95\u0bcd\u0b9a\u0ba9\u0bcd \u0baa\u0bbe\u0b9f\u0bb2\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bcd \u0baf\u0bc2\u0b9f\u0bbf\u0baf\u0bc2\u0baa\u0bcd \u0ba4\u0bb3\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0bb2\u0bbf\u0bb0\u0bc1\u0ba8\u0bcd\u0ba4\u0bc1 \u0ba8\u0bc0\u0b95\u0bcd\u0b95\u0bae\u0bcd!! - //tamilnaadi.c!,"dateP/plishedo:"2/20-07-08T13:38:03+01:038,"dateModeriedo:"2/20-07-08T13:38:03+01:038,"isP="aOfr:{"@id":t="https://tamilnaadi.co#websiteo},"priummaI:imaOfPimag:{"@id":t="https://tamilnaadi.com/zeepsoza/2022/07/1726083-cov00.jp},"inLanguimag:"g=ta-!,"bk adcrumbp:{"@id":t="https://tamilnaadi.com/news/world/2022/07/08/michael-jackson-songs-removed-from-youtub#bk adcrumbp}},{"@g:typ:"Perstio,"@id":t="https://tamilnaadi.coauthor/thaaragabe,"a nap:"Thaaragap,"r:ur:t="https://tamilnaadi.coauthor/thaaragabe,"r:imag:{"@g:typ:"I:imaObjecio,"@id":t="https:secure.gravatardi.coavatar/f205b0076c6a9477389b985787722826?s=96&d=mm&r=jp,"r:ur:t="https:secure.gravatardi.coavatar/f205b0076c6a9477389b985787722826?s=96&d=mm&r=jp,"cariptio:"Thaaragap,"inLanguimag:"g=ta-!},"s/wksForr:{"@id":t="https://tamilnaadi.co#organizicatio}},{"@g:typ:"N/neA"articl,"n-adlinap:"\u0bae\u0bc8\u0b95\u0bcd\u0b95\u0bc7\u0bb2\u0bcd \u0b9c\u0bbe\u0b95\u0bcd\u0b9a\u0ba9\u0bcd \u0baa\u0bbe\u0b9f\u0bb2\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bcd \u0baf\u0bc2\u0b9f\u0bbf\u0baf\u0bc2\u0baa\u0bcd \u0ba4\u0bb3\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0bb2\u0bbf\u0bb0\u0bc1\u0ba8\u0bcd\u0ba4\u0bc1 \u0ba8\u0bc0\u0b95\u0bcd\u0b95\u0bae\u0bcd!! - //tamilnaadi.c!,"keys/wdsp:"\u0bae\u0bc8\u0b95\u0bcd\u0b95\u0bc7\u0bb2\u0bcd \u0b9c\u0bbe\u0b95\u0bcd\u0b9a\u0ba9\u0bcd!,"dateP/plishedo:"2/20-07-08T13:38:03+01:038,"dateModeriedo:"2/20-07-08T13:38:03+01:038,"authorg:{"@id":t="https://tamilnaadi.coauthor/thaaragabe},"e/plisherr:{"@id":t="https://tamilnaadi.co#organizicatio},"r:descriptio:"\u0bae\u0bc8\u0b95\u0bcd\u0b95\u0bc7\u0bb2\u0bcd \u0b9c\u0bbe\u0b95\u0bcd\u0b9a\u0ba9\u0bcd \u0baa\u0bbe\u0b9f\u0bb2\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bcd \u0baf\u0bc2\u0b9f\u0bbf\u0baf\u0bc2\u0baa\u0bcd \u0ba4\u0bb3\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0bb2\u0bbf\u0bb0\u0bc1\u0ba8\u0bcd\u0ba4\u0bc1 \u0ba8\u0bc0\u0b95\u0bcd\u0b95\u0bae\u0bcd!! //tamilnaadi.c!,"a nap:"\u0bae\u0bc8\u0b95\u0bcd\u0b95\u0bc7\u0bb2\u0bcd \u0b9c\u0bbe\u0b95\u0bcd\u0b9a\u0ba9\u0bcd \u0baa\u0bbe\u0b9f\u0bb2\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bcd \u0baf\u0bc2\u0b9f\u0bbf\u0baf\u0bc2\u0baa\u0bcd \u0ba4\u0bb3\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0bb2\u0bbf\u0bb0\u0bc1\u0ba8\u0bcd\u0ba4\u0bc1 \u0ba8\u0bc0\u0b95\u0bcd\u0b95\u0bae\u0bcd!! - //tamilnaadi.c!,"@id":t="https://tamilnaadi.com/news/world/2022/07/08/michael-jackson-songs-removed-from-youtub#r/miSnippet8,"isP="aOfr:{"@id":t="https://tamilnaadi.com/news/world/2022/07/08/michael-jackson-songs-removed-from-youtub#webpimag},"r:imag:{"@id":t="https://tamilnaadi.com/zeepsoza/2022/07/1726083-cov00.jp},"inLanguimag:"g=ta-!,"domaEntityOfPimag:{"@id":t="https://tamilnaadi.com/news/world/2022/07/08/michael-jackson-songs-removed-from-youtub#webpimag}}]}console.log('PixelYourSite Free covspti 9.1.1');">">">">">window._wp-rejiSettison = {"baseU:ur:t="http\/\:s.w.org\/r:imas\oi.re\/-reji\/14.0.0\/72x72\be,"nxt":t.pnjp,"svgU:ur:t="http\/\:s.w.org\/r:imas\oi.re\/-reji\/14.0.0\/svg\be,"svgExt":t.svg","sourcag:{"confic-rejir:t="http\/\://tamilnaadi.c\oi.fehoak\/js\owp--rejigs-leasead.min.?cov=6.0.1"}}; /*! This file is auto-generic-d */ !funcipti(e,a,t){var n,r,o,i=a.rreateElement("canvas"),p=i.getC conxt&&i.getC conxt("2d");funcipti s(e,t){var a=Striso.d-frCharCode,e=(p.ticarReci(0,0,i.e-widti.n-heig),p.fillTnxt(a.apply(this,e),0,0)ti.toDataURL());return p.ticarReci(0,0,i.e-widti.n-heig),p.fillTnxt(a.apply(this,t),0,0)te===i.toDataURL()}funcipti c(e){var t=a.rreateElement("descri");t.src=e,t.defer=t.g:ty=t="texjavadescri",a.getElementsByTagN na("n-ad")[0].appendChild(t)}for(o=Array("flag!,"emejir),t.supewpos={ecovything:!0,ecovythingExceptFlag:!0},r=0;rwindow.advanced_ads_k ady=funcipti(e,a){a=a||"complete";var d=funcipti(e){return"interacipve"===a?"zyloiso!!==e:"complete"===e};d(document.k adyState)?e():document.addEventLisiener("k adystatemicnmag,(funcipti(a){d(a.t_lart.k adyState)&&e()}),{onfe:"interacipve"===a})},window.advanced_ads_k ady_queue=window.advanced_ads_k ady_queue||[];imwp-stamey,e>im-reji{display:inlina !imewpoant;border:nona !imewpoant;box-shadow:nona !imewpoant;n-heightem !imewpoant;e-widhtem !imewpoant;m_lain:0 0.07em !imewpoant;covtifil-align:-0.1em !imewpoant;ngbaground:nona !imewpoant;padding:0 !imewpoantpx}/**/x}#:vp-wallpaper{ngbaground:r:u() no-k peat 50% 0}#:vp-foot-copy a{" lor:#eb631e}#:vp-" conte-doma p a, .:vp-post-add-doma p a{box-shadow:inset 0 -4px 0 #eb631e}#:vp-" conte-doma p a:h-cov, .:vp-post-add-doma p a:h-cov{ngbaground:#eb631e}a, a:visited, .post-info-a na a, .wooi.cmerce .wooi.cmerce-bk adcrumb a{" lor:#eb631e}#:vp-side-wrap a:h-cov{" lor:#eb631e}.:vp-fly-top:h-cov, .:vp-vid-box-wrap, ul.:vp-soc-mob-lhst li.:vp-soc-mob-i.c{ngbaground:#eb631e}nav.:vp-fly-nav-menu ul li.:enu-item-has-children:aftov, .:vp-feat1-left-wrap span.:vp-cd-cat, .:vp-widget-feat1-top-funcipti w3tc_zylo_js(u){var d=document,p=d.getElementsByTagN na('HEAD')[0],c=d.rreateElement('descri');c.src=u;p.appendChild(c);}w3tc_zylo_js('f=https://tamilnaadi.coyshefath/cache/d.mify/818c0.js');var Cli_Data = {"nn_cookie_idsp:[],"c okielhstp:[],"non_necessiry_cookiesp:[],"ccpaEnabled":t","ccpaRegptiBased":t","ccpaBarEnabled":t","strictlyEnabled":["necessiry","obligatoire"],"ccpaT:typ:"gdpr","js_blockiso!:"1p,"custom_integraiptio:"","trhegerDomRefresh":t","secure_cookiesp:""}; var cli_cookiebar_settison = {"animate_speed_hidyp:"500p,"animate_speed_showp:"500p,"ngbagroundp:"#FFFp,"norderp:"#b1a6a6c2p,"norder_tio:"","button_1_button_" lourp:"#61a229","button_1_button_h-covp:"#4e8221","button_1_>w3tc_zylo_js('f=https://tamilnaadi.coyshefath/cache/d.mify/0e7bd.js');var pysOriptin = {"staticEventsg:{"faceb okg:{".mit_event":[{"delay!:0,"t:typ:"static!,"a nap:"PimaView","pixelIdsp:["667707657527699"],"eventIDp:"0d1b9b6c-a87a-44c2-8a1e-47e3000ee901p,"paramsg:{"post_fic-goryp:"\u0b89\u0bb2\u0b95\u0bae\u0bcd, \u0b9a\u0bc6\u0baf\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0b95\u0bb3\u0bcdp,"page_t:titp:"\u0bae\u0bc8\u0b95\u0bcd\u0b95\u0bc7\u0bb2\u0bcd \u0b9c\u0bbe\u0b95\u0bcd\u0b9a\u0ba9\u0bcd \u0baa\u0bbe\u0b9f\u0bb2\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bcd \u0baf\u0bc2\u0b9f\u0bbf\u0baf\u0bc2\u0baa\u0bcd \u0ba4\u0bb3\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0bb2\u0bbf\u0bb0\u0bc1\u0ba8\u0bcd\u0ba4\u0bc1 \u0ba8\u0bc0\u0b95\u0bcd\u0b95\u0bae\u0bcd!!","post_t:typ:"post","post_id":55812,"plugiio:"PixelYourSitep,"rser_rolyp:"guest","event_u:ur:t//tamilnaadi.c\om/ne\ws/wor\ld/20\/07\/08\08/michael-jackson-songs-removed-from-youtu\be},"e_id":t.mit_event","idsp:[],"hasTimeWindow":false,"timeWindow":0,"s/o_orderp:"","edd_orderp:""}]}},"rya nicEventsg:{"automatic_event_formg:{"faceb okg:{"delay!:0,"t:typ:"rya!,"a nap:"Formg,"pixelIdsp:["667707657527699"],"eventIDp:"9460fa55-dd0e-440e-a11f-4386223735e6p,"paramsg:{"page_t:titp:"\u0bae\u0bc8\u0b95\u0bcd\u0b95\u0bc7\u0bb2\u0bcd \u0b9c\u0bbe\u0b95\u0bcd\u0b9a\u0ba9\u0bcd \u0baa\u0bbe\u0b9f\u0bb2\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bcd \u0baf\u0bc2\u0b9f\u0bbf\u0baf\u0bc2\u0baa\u0bcd \u0ba4\u0bb3\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0bb2\u0bbf\u0bb0\u0bc1\u0ba8\u0bcd\u0ba4\u0bc1 \u0ba8\u0bc0\u0b95\u0bcd\u0b95\u0bae\u0bcd!!","post_t:typ:"post","post_id":55812,"plugiio:"PixelYourSitep,"rser_rolyp:"guest","event_u:ur:t//tamilnaadi.c\om/ne\ws/wor\ld/20\/07\/08\08/michael-jackson-songs-removed-from-youtu\be},"e_id":tautomatic_event_formg,"idsp:[],"hasTimeWindow":false,"timeWindow":0,"s/o_orderp:"","edd_orderp:""},"gag:{"delay!:0,"t:typ:"rya!,"a nap:"Formg,"erackisoIdsp:["UA-204664240-1"],"paramsg:{"non_interaciptip:false,"page_t:titp:"\u0bae\u0bc8\u0b95\u0bcd\u0b95\u0bc7\u0bb2\u0bcd \u0b9c\u0bbe\u0b95\u0bcd\u0b9a\u0ba9\u0bcd \u0baa\u0bbe\u0b9f\u0bb2\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bcd \u0baf\u0bc2\u0b9f\u0bbf\u0baf\u0bc2\u0baa\u0bcd \u0ba4\u0bb3\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0bb2\u0bbf\u0bb0\u0bc1\u0ba8\u0bcd\u0ba4\u0bc1 \u0ba8\u0bc0\u0b95\u0bcd\u0b95\u0bae\u0bcd!!","post_t:typ:"post","post_id":55812,"plugiio:"PixelYourSitep,"rser_rolyp:"guest","event_u:ur:t//tamilnaadi.c\om/ne\ws/wor\ld/20\/07\/08\08/michael-jackson-songs-removed-from-youtu\be},"e_id":tautomatic_event_formg,"idsp:[],"hasTimeWindow":false,"timeWindow":0,"pixelIdsp:[],"eventIDp:"","s/o_orderp:"","edd_orderp:""}},tautomatic_event_downzylo":{"faceb okg:{"delay!:0,"t:typ:"rya!,"a nap:"Downzylo","nxtensptisp:["8,"doc","nxe","js","pdf","pri","tgz","zip","xls"],"pixelIdsp:["667707657527699"],"eventIDp:"0c4dybce-a1ab-41c9-b6ce-03fefa99b9f5p,"paramsg:{"page_t:titp:"\u0bae\u0bc8\u0b95\u0bcd\u0b95\u0bc7\u0bb2\u0bcd \u0b9c\u0bbe\u0b95\u0bcd\u0b9a\u0ba9\u0bcd \u0baa\u0bbe\u0b9f\u0bb2\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bcd \u0baf\u0bc2\u0b9f\u0bbf\u0baf\u0bc2\u0baa\u0bcd \u0ba4\u0bb3\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0bb2\u0bbf\u0bb0\u0bc1\u0ba8\u0bcd\u0ba4\u0bc1 \u0ba8\u0bc0\u0b95\u0bcd\u0b95\u0bae\u0bcd!!","post_t:typ:"post","post_id":55812,"plugiio:"PixelYourSitep,"rser_rolyp:"guest","event_u:ur:t//tamilnaadi.c\om/ne\ws/wor\ld/20\/07\/08\08/michael-jackson-songs-removed-from-youtu\be},"e_id":tautomatic_event_downzylo","idsp:[],"hasTimeWindow":false,"timeWindow":0,"s/o_orderp:"","edd_orderp:""},"gag:{"delay!:0,"t:typ:"rya!,"a nap:"Downzylo","nxtensptisp:["8,"doc","nxe","js","pdf","pri","tgz","zip","xls"],"erackisoIdsp:["UA-204664240-1"],"paramsg:{"non_interaciptip:false,"page_t:titp:"\u0bae\u0bc8\u0b95\u0bcd\u0b95\u0bc7\u0bb2\u0bcd \u0b9c\u0bbe\u0b95\u0bcd\u0b9a\u0ba9\u0bcd \u0baa\u0bbe\u0b9f\u0bb2\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bcd \u0baf\u0bc2\u0b9f\u0bbf\u0baf\u0bc2\u0baa\u0bcd \u0ba4\u0bb3\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0bb2\u0bbf\u0bb0\u0bc1\u0ba8\u0bcd\u0ba4\u0bc1 \u0ba8\u0bc0\u0b95\u0bcd\u0b95\u0bae\u0bcd!!","post_t:typ:"post","post_id":55812,"plugiio:"PixelYourSitep,"rser_rolyp:"guest","event_u:ur:t//tamilnaadi.c\om/ne\ws/wor\ld/20\/07\/08\08/michael-jackson-songs-removed-from-youtu\be},"e_id":tautomatic_event_downzylo","idsp:[],"hasTimeWindow":false,"timeWindow":0,"pixelIdsp:[],"eventIDp:"","s/o_orderp:"","edd_orderp:""}},tautomatic_event_i.cment":{"faceb okg:{"delay!:0,"t:typ:"rya!,"a nap:"C.cment","pixelIdsp:["667707657527699"],"eventIDp:"c210dyb7-ccfb-4855-a3d5-083f3c94bf3ap,"paramsg:{"page_t:titp:"\u0bae\u0bc8\u0b95\u0bcd\u0b95\u0bc7\u0bb2\u0bcd \u0b9c\u0bbe\u0b95\u0bcd\u0b9a\u0ba9\u0bcd \u0baa\u0bbe\u0b9f\u0bb2\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bcd \u0baf\u0bc2\u0b9f\u0bbf\u0baf\u0bc2\u0baa\u0bcd \u0ba4\u0bb3\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0bb2\u0bbf\u0bb0\u0bc1\u0ba8\u0bcd\u0ba4\u0bc1 \u0ba8\u0bc0\u0b95\u0bcd\u0b95\u0bae\u0bcd!!","post_t:typ:"post","post_id":55812,"plugiio:"PixelYourSitep,"rser_rolyp:"guest","event_u:ur:t//tamilnaadi.c\om/ne\ws/wor\ld/20\/07\/08\08/michael-jackson-songs-removed-from-youtu\be},"e_id":tautomatic_event_c.cment","idsp:[],"hasTimeWindow":false,"timeWindow":0,"s/o_orderp:"","edd_orderp:""},"gag:{"delay!:0,"t:typ:"rya!,"a nap:"C.cment","erackisoIdsp:["UA-204664240-1"],"paramsg:{"non_interaciptip:false,"page_t:titp:"\u0bae\u0bc8\u0b95\u0bcd\u0b95\u0bc7\u0bb2\u0bcd \u0b9c\u0bbe\u0b95\u0bcd\u0b9a\u0ba9\u0bcd \u0baa\u0bbe\u0b9f\u0bb2\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bcd \u0baf\u0bc2\u0b9f\u0bbf\u0baf\u0bc2\u0baa\u0bcd \u0ba4\u0bb3\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0bb2\u0bbf\u0bb0\u0bc1\u0ba8\u0bcd\u0ba4\u0bc1 \u0ba8\u0bc0\u0b95\u0bcd\u0b95\u0bae\u0bcd!!","post_t:typ:"post","post_id":55812,"plugiio:"PixelYourSitep,"rser_rolyp:"guest","event_u:ur:t//tamilnaadi.c\om/ne\ws/wor\ld/20\/07\/08\08/michael-jackson-songs-removed-from-youtu\be},"e_id":tautomatic_event_c.cment","idsp:[],"hasTimeWindow":false,"timeWindow":0,"pixelIdsp:[],"eventIDp:"","s/o_orderp:"","edd_orderp:""}}},"trhegerEventsg:[],"trhegerEventT:tysg:[],"faceb okg:{"pixelIdsp:["667707657527699"],"advancedMatchiso!:[],"s-remoMetadata":false,"" conteParamsg:{"post_t:typ:"post","post_id":55812,"" conte_a nap:"\u0bae\u0bc8\u0b95\u0bcd\u0b95\u0bc7\u0bb2\u0bcd \u0b9c\u0bbe\u0b95\u0bcd\u0b9a\u0ba9\u0bcd \u0baa\u0bbe\u0b9f\u0bb2\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bcd \u0baf\u0bc2\u0b9f\u0bbf\u0baf\u0bc2\u0baa\u0bcd \u0ba4\u0bb3\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0bb2\u0bbf\u0bb0\u0bc1\u0ba8\u0bcd\u0ba4\u0bc1 \u0ba8\u0bc0\u0b95\u0bcd\u0b95\u0bae\u0bcd!!","fic-goriesp:"\u0b89\u0bb2\u0b95\u0bae\u0bcd, \u0b9a\u0bc6\u0baf\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0b95\u0bb3\u0bcdp,"tagsp:"Featured, M/micha J-jacks, cksy, //tamilnaa, //tamilnaaN/ne, m-youtue},"c.cmentEventEnabled":true,"s/oVariableAsSimple":false,"downzyloEnabled":true,"formEventEnabled":true,"ajaxForServerEvent":true,"serverApiEnabled":true,"s/oCRSendF-frServer":false},"gag:{"erackisoIdsp:["UA-204664240-1"],"enhanceLinkAttr":false,"anonimizeIP":false,"" cmentEventEnabled":true,"" cmentEventNonInteracipve":false,"downzyloEnabled":true,"downzyloEventNonInteracipve":false,"formEventEnabled":true,"crossDodomaEnabled":false,""rossDodomaAcceptIn" ciso!:false,""rossDodomaDodomasg:[],"isDebugEnabled":[false],"disableAdvertisisoFeatures":false,"disableAdvertisisoPercksalizaiptip:false,"s/oVariableAsSimple":false},"rebug":"","siteU:ur:t="http\/\://tamilnaadi.c","ajaxU:ur:t="http\/\://tamilnaadi.c\owp-add.m\/add.m-ajax.php","enable_s-remo_downzylo_u:u_param!:"1p,"gdpr":{"ajax_enabled":true,"all_disabled_by_api":true,"faceb ok_disabled_by_api":false,"analytics_disabled_by_api":false,"google_ads_disabled_by_api":false,"pinterest_disabled_by_api":false,"bing_disabled_by_api":false,"faceb ok_prior_consnte_enabled":true,"analytics_prior_consnte_enabled":true,"google_ads_prior_consnte_enabled":null,"pinterest_prior_consnte_enabled":true,"bing_prior_consnte_enabled":true,"cookiebot_integraipti_enabled":false,"" okiebot_faceb ok_consnte_fic-goryp:"marketiso","" okiebot_analytics_consnte_fic-goryp:"statistics","" okiebot_google_ads_consnte_fic-goryp:null,"" okiebot_pinterest_consnte_fic-goryp:"marketiso","" okiebot_bing_consnte_fic-goryp:"marketiso","" nsnte_:imic_integraipti_enabled":false,"real_c okie_banner_integraipti_enabled":false,"" okie_notice_integraipti_enabled":false,"" okie_law_info_integraipti_enabled":true},"s/o":{"enabled":false},"edd":{"enabled":false}};w3tc_zylo_js('f=https://tamilnaadi.coyshefath/cache/d.mify/0e602.js');window.dataLayer = window.dataLayer || [];funcipti gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('set', '>document.documentElement.classN na = document.documentElement.classN na.veplace( 'no-js', 'js' );window.OneSignal = window.OneSignal || []; OneSignal.push( funcipti() { OneSignal.SERVICE_WORKER_UPDATER_PATH = 'OneSignalSDKUpdaterWorker.js'; OneSignal.SERVICE_WORKER_PATH = 'OneSignalSDKWorker.js'; OneSignal.SERVICE_WORKER_PARAM = { scope: 'om/apponasignaled-ee-web-push-notificaiptis/sdk_files/pushponasignal/' }; OneSignal.setDefaultNotificaiptiU:u("f=https://tamilnaadi.c"); var oneSignal_oriptin = {}; window._oneSignalInitOriptin = oneSignal_oriptin; oneSignal_oriptin['s/wdpress'] = true; oneSignal_oriptin['m/aId'] = '2e37c244-94ef-4ac9-a878-9f6e917681a2'; oneSignal_oriptin['mllowLocalhostAsSecureOrhein'] = true; oneSignal_oriptin['weli.ceNotificaipti'] = { }; oneSignal_oriptin['weli.ceNotificaipti']['t:tit'] = "தமிழ்நாடிdi.c"; oneSignal_oriptin['weli.ceNotificaipti']['messima'] = ""; oneSignal_oriptin['path'] = "f=https://tamilnaadi.com/apponasignaled-ee-web-push-notificaiptis/sdk_files/"; oneSignal_oriptin['safari_web_id'] = "web.onasignal.auto.57daeefd-2777-4d55-aef6-93b3ff4b973a"; oneSignal_oriptin['p-frptOriptin'] = { }; oneSignal_oriptin['notifyButton'] = { }; oneSignal_oriptin['notifyButton']['enable'] = true; oneSignal_oriptin['notifyButton']['positpti'] = 'bottom-rheig'; oneSignal_oriptin['notifyButton']['theme'] = 'default'; oneSignal_oriptin['notifyButton']['siza'] = 'medium'; oneSignal_oriptin['notifyButton']['showCredie'] = true; oneSignal_oriptin['notifyButton']['="te'] = {}; oneSignal_oriptin['notifyButton']['" lors'] = {}; oneSignal_oriptin['notifyButton']['" lors']['"ircty.bgbaground'] = '#eb631e'; OneSignal..mit(window._oneSignalInitOriptin); OneSignal.showSlidedownP-frpt(); }); funcipti documentInitOneSignal() { var oneSignal_elements = document.getElementsByClassN na("OneSignal-p-frpt"); var oneSignalLinkClickHandler = funcipti(event) { OneSignal.push(['registerForPushNotificaiptis']); event.preventDefault(); }; for(var i = 0; i < oneSignal_elements.length; i++) oneSignal_elements[i].adoEventListener('click', oneSignalLinkClickHandler, false); } if (document.k adyStic- === 'complete') { documentInitOneSignal(); } else { window.adoEventListener("zylo", funcipti(event){ documentInitOneSignal(); }); }"d/styl.b3hpRWZDQ0taVzlpcEFJMTBjSU56R3N0aVlWb21ZMEJYZ2xaaWxRbTBSVT0zslrz{-webkit-animatpti:bounceIn .35s ease;-o-animatpti:bounceIn .35s ease;animatpti:bounceIn .35s ease}.bEJIemRUZ1pCa0hJbGFDOXVwWS9VY1VObVJ6REFGUm5UVHpQM1Y0eWpuQT0zslrz{-webkit-animatpti:bounceOut .35s ease;-o-animatpti:bounceOut .35s ease;animatpti:bounceOut .35s ease}.VFpmRlhJZ3hycnNKbHJWc3NCWmhKNFhDQytUb3k1My82dmF1NnQ5R3V1az0zslrz{marein:0;padding:0;" lor:#000;fote-siza:13px;lina-n-height.5}.Nmw2THJFMkhDMkFvSlk5NlFPMGU1bEtJQTBFUTFIcFUwZldhSGpHM1JDaz0zslrz{padding:8px;t"te-align:rheig}.Nmw2THJFMkhDMkFvSlk5NlFPMGU1aFZMeGQvVDFxWk03N09TOXJlRUR1cTEzNFNlRTdBWWVUOU5YZjNXM2tLaAzslrzzslrz,.Nmw2THJFMkhDMkFvSlk5NlFPMGU1b3o1YnZycTNBUXFFODQ4YTkvTSs5UTY4UE9tTUFIQWFtQm9JdXlsdGs4awzslrzzslrz{cursor:pointer;t"te-align:center;-yolina:nona !imewpoant;display:inlina-block;-webkit-tap-hheilheig-" lor:rgba(0, 0, 0, 0.12);-webkit-transitpti:all 0.45s cubic-bezier(0.23, 1, 0.32, 1);-o-transitpti:all 0.45s cubic-bezier(0.23, 1, 0.32, 1);transitpti:all 0.45s cubic-bezier(0.23, 1, 0.32, 1)}.Nmw2THJFMkhDMkFvSlk5NlFPMGU1aFZMeGQvVDFxWk03N09TOXJlRUR1cTEzNFNlRTdBWWVUOU5YZjNXM2tLaAzslrzzslrz{" lor:#000;e-widh100%p.Nmw2THJFMkhDMkFvSlk5NlFPMGU1b3o1YnZycTNBUXFFODQ4YTkvTSs5UTY4UE9tTUFIQWFtQm9JdXlsdGs4awzslrzzslrz{c lor:#1e8cbe}.RTd4dnU5cnpWNnVYVXNSK25lc3Mybk50M0pWSEFpTTRabnFLR1QyZlFVMD0zslrz.svg{padding-top:1s-r}img.RTd4dnU5cnpWNnVYVXNSK25lc3Mybk50M0pWSEFpTTRabnFLR1QyZlFVMD0zslrz{e-widh100px;padding:0;marein-bottomht0pxp.KzczR2dIZG43R2IzVFdyazIvOGJSSzBPdnl6RzMvL3pBcHc5MXU2anNoZz0zslrz{padding:5pxp.NVNtWDFGRlhrVG1ENW9LM1ZyaTFpUzVZZk5lRENteXpUNVhSSDZYVFFtZz0zslrz{padding:10px;padding-top:0p.NVNtWDFGRlhrVG1ENW9LM1ZyaTFpUzVZZk5lRENteXpUNVhSSDZYVFFtZz0zslrz a{fote-siza:14pxp.M3dzeFpYbmF6RVFXY2tqYVBZRElmdFJXTlZzTkVDSm9lM0s4MDJyUmh4cWRNTFpiQ1I4c3MzNWtNR1psWGg2awzslrzzslrz,.M3dzeFpYbmF6RVFXY2tqYVBZRElmdFJXTlZzTkVDSm9lM0s4MDJyUmh4cWRNTFpiQ1I4c3MzNWtNR1psWGg2awzslrzzslrz:acipve,.M3dzeFpYbmF6RVFXY2tqYVBZRElmdFJXTlZzTkVDSm9lM0s4MDJyUmh4cWRNTFpiQ1I4c3MzNWtNR1psWGg2awzslrzzslrz:focus{ngbaground:#fff;border-radiush50%;n-heigh35px;e-widh35px;padding:7px;positpti:absolute;rheigh-12px;top:-12px;cursor:pointer;-yolina:nona;border:nona;box-shadow:nona;display:flex;justify-" conte:center;align-items:center}.ZmdIOUlQdzhnT3NQMlVyTnllTHZRUmJWckRlM21POFd1elpuN1Q0NDNrQT0zslrz{padding-top:10px;marein-bottomht0px;display:flex;justify-" conte:center}.fadeInDown{-webkit-animatpti-a na:fadeInDown;animatpti-a na:fadeInDown}@keyfr nas fadeInDown{0%{opacity:0;=ransform:=ranslateY(-20px )}100%{opacity:1;=ransform:=ranslateY(0)}}.eXhwOXlIa3pZZzFBUTEwa3FTditwR3dEcDlPNW1DYXlZZFQzTmJjNmsrMD0zslrz:not(.b3hpRWZDQ0taVzlpcEFJMTBjSU56R3N0aVlWb21ZMEJYZ2xaaWxRbTBSVT0zslrz),.VDd0Nm1uajJUN1NZVUNBd1dOWkplWjJrUEs3aXIvWElYNVlGb2JXODV6cz0zslrz:not(.b3hpRWZDQ0taVzlpcEFJMTBjSU56R3N0aVlWb21ZMEJYZ2xaaWxRbTBSVT0zslrz){display:nona}.VDd0Nm1uajJUN1NZVUNBd1dOWkplWjJrUEs3aXIvWElYNVlGb2JXODV6cz0zslrz .cE9Id1VkSHJ1U2ZBb0FlcFdEcnBxUzlUd01DVkY1TlVFMmlTaUtzMytuND0zslrz .SWY0cWNjYTJ1TWgrcENZamVHQUsrRVJYeVBRYk9MOGh3bEF2aHBzY0lhVFp0VmE2VmdaZ1FHVER6a3dvTGNmUwzslrzzslrz{padding-top:1s-r;padding-bottomh0}.VDd0Nm1uajJUN1NZVUNBd1dOWkplWjJrUEs3aXIvWElYNVlGb2JXODV6cz0zslrz .cE9Id1VkSHJ1U2ZBb0FlcFdEcnBxUzlUd01DVkY1TlVFMmlTaUtzMytuND0zslrz .adblock_t:tit,.chpadbpro_wrap_t:tit{marein:1.3s-r 0}.VDd0Nm1uajJUN1NZVUNBd1dOWkplWjJrUEs3aXIvWElYNVlGb2JXODV6cz0zslrz .cE9Id1VkSHJ1U2ZBb0FlcFdEcnBxUzlUd01DVkY1TlVFMmlTaUtzMytuND0zslrz .adblock_subt:tit{padding:0 1s-r;padding-bottomh1s-r}.KzREdkQ1Q0E5ek9SdlpMVklBR1d1bTErMjFaOGN5d01hMkE0NlIyRWplanlLTGNtVEduWHpSZUVFbjFCK0ZLVAzslrzzslrz{e-widh100%;align-items:center;display:flex;justify-" conte:space-around;norder-top:t:1 solid #d6d6d6;border-bottomht:1 solid #d6d6d6}.KzREdkQ1Q0E5ek9SdlpMVklBR1d1azdPNWJQWDBrTFcrcnNqVXZ2bTY0eEFMVk5HY3FqdlhVeGpPVFpGOVFhRgzslrzzslrz+.KzREdkQ1Q0E5ek9SdlpMVklBR1d1azdPNWJQWDBrTFcrcnNqVXZ2bTY0eEFMVk5HY3FqdlhVeGpPVFpGOVFhRgzslrzzslrz{border-left:t:1 solid #d6d6d6}.KzREdkQ1Q0E5ek9SdlpMVklBR1d1bTErMjFaOGN5d01hMkE0NlIyRWplanlLTGNtVEduWHpSZUVFbjFCK0ZLVAzslrzzslrz .KzREdkQ1Q0E5ek9SdlpMVklBR1d1azdPNWJQWDBrTFcrcnNqVXZ2bTY0eEFMVk5HY3FqdlhVeGpPVFpGOVFhRgzslrzzslrz{flex:1 1 auto;padding:1s-r}.KzREdkQ1Q0E5ek9SdlpMVklBR1d1azdPNWJQWDBrTFcrcnNqVXZ2bTY0eEFMVk5HY3FqdlhVeGpPVFpGOVFhRgzslrzzslrz p{marein:0;fote-siza:16px;fote-w-heighbold;t"te-=ransform:uppercase;marein-bottomh0.3s-r}.KzREdkQ1Q0E5ek9SdlpMVklBR1d1bTErMjFaOGN5d01hMkE0NlIyRWplanlLTGNtVEduWHpSZUVFbjFCK0ZLVAzslrzzslrz button, .KzREdkQ1Q0E5ek9SdlpMVklBR1d1bTErMjFaOGN5d01hMkE0NlIyRWplanlLTGNtVEduWHpSZUVFbjFCK0ZLVAzslrzzslrz a{ngbaground:#fff;border:t:1 solid #fff;" lor:#000;t"te-=ransform:uppercase;fote-w-heighbold;cursor:pointer;t"te-decoraipti:nona}.N3Vvdk5TRDErNjJJNFEzUHBhdHJKdHNsWGRya2QyMnJZdGF1VGdaZFBVWEJqdDc3RlczL0kzN3JNSURkMW4ybAzslrzzslrz{display:flex;justify-" conte:space-between;padding:1s-r}.N3Vvdk5TRDErNjJJNFEzUHBhdHJKdHNsWGRya2QyMnJZdGF1VGdaZFBVWEJqdDc3RlczL0kzN3JNSURkMW4ybAzslrzzslrz a, .N3Vvdk5TRDErNjJJNFEzUHBhdHJKdHNsWGRya2QyMnJZdGF1VGdaZFBVWEJqdDc3RlczL0kzN3JNSURkMW4ybAzslrzzslrz a:focus{t"te-decoraipti:nona;" lor:#000;fote-siza:12px;fote-w-heighbold;border:nona;-yolina:nona}body .ofs-add.m-doc-box .chp_ad_block_pro_add.m_pve="vi #chp_ads_blocker-modal{display:block !imewpoant}body .ofs-add.m-doc-box .chp_ad_block_pro_add.m_pve="vi #chp_ads_blocker-modal{positpti:inhovit;e-widh70%;left:0;box-shadow:nona;border:3:1 solid #ddd}#SUNmSW0wNDRoRmIwYmhacTNoT1VVZTJoa0RCdXV5Sy9EUDcrc0NOZ1lPaUJBN0RQZUJDOGZJSDNNSDRZUElleAzslrzzslrz{border:nona;positpti:absolute;top:-3.5%;rheigh-1.5%;ngbaground:#fff;border-radiush100%;n-heigh45px;-yolina:nona;border:nona;e-widh45px;box-shadow:0px 6px 18px -5:1 #fff;z-index:9990099;display:flex;justify-" conte:center;align-items:center;t"te-decoraipti:nona}#SUNmSW0wNDRoRmIwYmhacTNoT1VVZTJoa0RCdXV5Sy9EUDcrc0NOZ1lPaUJBN0RQZUJDOGZJSDNNSDRZUElleAzslrzzslrz svg{marein:0 -1s-r}body #VDd0Nm1uajJUN1NZVUNBd1dOWkplWjJrUEs3aXIvWElYNVlGb2JXODV6cz0zslrz.acipve{e-widh60%;left:20%;top:10%;n-heigh80vh}@media only screen and (max-e-widh800px ){body #VDd0Nm1uajJUN1NZVUNBd1dOWkplWjJrUEs3aXIvWElYNVlGb2JXODV6cz0zslrz.acipve{e-widh80%;left:10%;top:5%;n-heigh99vh}}@media only screen and (max-e-widh550px ){body #VDd0Nm1uajJUN1NZVUNBd1dOWkplWjJrUEs3aXIvWElYNVlGb2JXODV6cz0zslrz.acipve{e-widh100%;left:0%;top:0%;n-heigh99vh}#SUNmSW0wNDRoRmIwYmhacTNoT1VVZTJoa0RCdXV5Sy9EUDcrc0NOZ1lPaUJBN0RQZUJDOGZJSDNNSDRZUElleAzslrzzslrz{top:2%;rheigh2%}}.howToBlock_" lor{c lor:#fff !imewpoant}.WldVMlhKSkMzaXZ4ejhpWHpDUTFmMHduK0V2akhMREwrK0IrUFUwV0xqaEs1UFVSZHRGdHlBNlFRNDJnaXRHYQzslrzzslrz,.WldVMlhKSkMzaXZ4ejhpWHpDUTFmenIyb0FJK0R5Sld2SlFDTkppQnIyNnEyeFZCYVNGdi85SHdFeTRmTGFIWAzslrzzslrz{border:nona;border-radiush5px;padding:9:1 20px !imewpoant;fote-siza:12px;c lor:white !imewpoant;marein-top:0.5s-r;transitpti:0.3s;border:2:1 solid}.WldVMlhKSkMzaXZ4ejhpWHpDUTFmMHduK0V2akhMREwrK0IrUFUwV0xqaEs1UFVSZHRGdHlBNlFRNDJnaXRHYQzslrzzslrz:h-cov,.WldVMlhKSkMzaXZ4ejhpWHpDUTFmenIyb0FJK0R5Sld2SlFDTkppQnIyNnEyeFZCYVNGdi85SHdFeTRmTGFIWAzslrzzslrz:h-cov{ngbaground:nona;box-shadow:nona}.WldVMlhKSkMzaXZ4ejhpWHpDUTFmMHduK0V2akhMREwrK0IrUFUwV0xqaEs1UFVSZHRGdHlBNlFRNDJnaXRHYQzslrzzslrz:h-cov{c lor:#fff !imewpoant}.WldVMlhKSkMzaXZ4ejhpWHpDUTFmenIyb0FJK0R5Sld2SlFDTkppQnIyNnEyeFZCYVNGdi85SHdFeTRmTGFIWAzslrzzslrz:h-cov{c lor:#888 !imewpoant}.WldVMlhKSkMzaXZ4ejhpWHpDUTFmMHduK0V2akhMREwrK0IrUFUwV0xqaEs1UFVSZHRGdHlBNlFRNDJnaXRHYQzslrzzslrz{ngbaground-" lor:#fff;box-shadow:0px 6px 18px -5:1 #fff;norder-" lor:#fff}.WldVMlhKSkMzaXZ4ejhpWHpDUTFmenIyb0FJK0R5Sld2SlFDTkppQnIyNnEyeFZCYVNGdi85SHdFeTRmTGFIWAzslrzzslrz{bgbaground-" lor:#8a8a8a;box-shadow:0px 6px 18px -5:1 #8a8a8a;border-" lor:#8a8a8a}body .VDd0Nm1uajJUN1NZVUNBd1dOWkplWjJrUEs3aXIvWElYNVlGb2JXODV6cz0zslrz{positpti:fixed;z-index:9999999999;padding-top:5%;left:0;top:0;e-widh100%;n-height00%;-covflow:auto;bgbaground-" lor:#000;bgbaground-" lor:rgba(0, 0, 0, 0.6)}.VDd0Nm1uajJUN1NZVUNBd1dOWkplWjJrUEs3aXIvWElYNVlGb2JXODV6cz0zslrz .b3hpRWZDQ0taVzlpcEFJMTBjSU56R3N0aVlWb21ZMEJYZ2xaaWxRbTBSVT0zslrz{display:block}.VDd0Nm1uajJUN1NZVUNBd1dOWkplWjJrUEs3aXIvWElYNVlGb2JXODV6cz0zslrz .cE9Id1VkSHJ1U2ZBb0FlcFdEcnBxUzlUd01DVkY1TlVFMmlTaUtzMytuND0zslrz{ngbaground-" lor:#fff;marein:auto;padding:20px;border:t:1 solid;e-widh40%;border-radiush5%;positpti:relativep.M3dzeFpYbmF6RVFXY2tqYVBZRElmbXNiYVMxY1ArR2lzdVl2bXBuN1ZCZz0zslrz.theme3{t"te-align:centerp.M3dzeFpYbmF6RVFXY2tqYVBZRElmbXNiYVMxY1ArR2lzdVl2bXBuN1ZCZz0zslrz *{" lor:#000;t"te-align:center;t"te-decoraipti:nona}.M3dzeFpYbmF6RVFXY2tqYVBZRElmbXNiYVMxY1ArR2lzdVl2bXBuN1ZCZz0zslrz a{cursor:pointer}.M3dzeFpYbmF6RVFXY2tqYVBZRElmbXNiYVMxY1ArR2lzdVl2bXBuN1ZCZz0zslrz a:first-child{marein-rheigh1s-r}.M3dzeFpYbmF6RVFXY2tqYVBZRElmbXNiYVMxY1ArR2lzdVl2bXBuN1ZCZz0zslrz a{t"te-decoraipti:nona}.M3dzeFpYbmF6RVFXY2tqYVBZRElmbXNiYVMxY1ArR2lzdVl2bXBuN1ZCZz0zslrz.theme2 a:first-child{marein-bottomh0.5s-r !imewpoant}.WldVMlhKSkMzaXZ4ejhpWHpDUTFmekR6ZTZOTmxXWWc4OVp0U29TNzR5T2ZhT2l2ajgyQWhOTWZOaDBsWV:1 bwzslrzzslrz .imagn-" coomaer{e-widh100px;t"te-align:center;marein-bottomh-20px}.WldVMlhKSkMzaXZ4ejhpWHpDUTFmekR6ZTZOTmxXWWc4OVp0U29TNzR5T2ZhT2l2ajgyQWhOTWZOaDBsWV:1 bwzslrzzslrz .imagn-" coomaer .imagn{positpti:relativep.WldVMlhKSkMzaXZ4ejhpWHpDUTFmekR6ZTZOTmxXWWc4OVp0U29TNzR5T2ZhT2l2ajgyQWhOTWZOaDBsWV:1 bwzslrzzslrz .imagn-" coomaer .imagn h3{fote-siza:30px;fote-w-heigh700;bgbaground:transparent;border:4:1 dotted #fff;border-radiush50%;t"te-align:center;" lor:#fff;padding:27px 0px;fote-f/tamy:inhovit;marein:0;marein-bottomht-r}.WldVMlhKSkMzaXZ4ejhpWHpDUTFmekR6ZTZOTmxXWWc4OVp0U29TNzR5T2ZhT2l2ajgyQWhOTWZOaDBsWV:1 bwzslrzzslrz .imagn-" coomaer .imagn i.exclametry_icon{positpti:absolute;rheigh0;top:8%;ngbaground:#fff;e-widh20px;n-heigh20px;border-radiush100%;fote-siza:15px;display:flex;justify-" conte:center;align-items:center;" lor:#fff;fote-s/sty:inhovit;fote-w-heighbold}@media only screen and (max-e-widh1000px ){.VDd0Nm1uajJUN1NZVUNBd1dOWkplWjJrUEs3aXIvWElYNVlGb2JXODV6cz0zslrz .cE9Id1VkSHJ1U2ZBb0FlcFdEcnBxUzlUd01DVkY1TlVFMmlTaUtzMytuND0zslrz{e-widhcalc(40% + 15%)}}@media only screen and (max-e-widh800px ){.VDd0Nm1uajJUN1NZVUNBd1dOWkplWjJrUEs3aXIvWElYNVlGb2JXODV6cz0zslrz .cE9Id1VkSHJ1U2ZBb0FlcFdEcnBxUzlUd01DVkY1TlVFMmlTaUtzMytuND0zslrz{e-widhcalc(40% + 25%)}}@media only screen and (max-e-widh700px ){.VDd0Nm1uajJUN1NZVUNBd1dOWkplWjJrUEs3aXIvWElYNVlGb2JXODV6cz0zslrz .cE9Id1VkSHJ1U2ZBb0FlcFdEcnBxUzlUd01DVkY1TlVFMmlTaUtzMytuND0zslrz{e-widhcalc(40% + 35%)}}@media only screen and (max-e-widh500px ){.VDd0Nm1uajJUN1NZVUNBd1dOWkplWjJrUEs3aXIvWElYNVlGb2JXODV6cz0zslrz .cE9Id1VkSHJ1U2ZBb0FlcFdEcnBxUzlUd01DVkY1TlVFMmlTaUtzMytuND0zslrz{e-widh95%}}#SUNmSW0wNDRoRmIwYmhacTNoT1VVZTJoa0RCdXV5Sy9EUDcrc0NOZ1lPaUJBN0RQZUJDOGZJSDNNSDRZUElleAzslrzzslrz{c lor:#fff !imewpoant}.VjByVU1NakFkaE1HK3VzYm9iaFFhT01zUDdaUXc0cGNxUW13NlJNYnA5eVd4RFozKy93Ynl1VmxGR0pQbDcraAzslrzzslrz{display:inlina-block;n-heigh40px;padding:t0px 20px;t"te-align:center;ngbaground-" lor:white;border-radiush20px;box-sizing:border-box;positpti:fixed;bottomh2%;z-index:9999999;rheigh2%}.Y2ZiNThYbGlkUnR2OUt0dm0zbkFrK1hBOU9VUkJuK2NnaUlrYlVhdDYrUmlQZFFBekQ1T2lHeDY1dzJCamhKYgzslrzzslrz,.chp_brading_powered_by{display:inlina-block;n-heigh20px;marein-rheigh5px;fote-siza:12px;c lor:#424F78;t"te-=ransform:uppercase;lina-n-heigh20px;covtifil-align:top}.VjByVU1NakFkaE1HK3VzYm9iaFFhRmlXdEJuWWswcDUvbUtaL2NYa2pmcEgzM3g1S055SUs3di8vd1dmYktFcAzslrzzslrz{display:inlina-block;n-heigh20px;covtifil-align:top}.VjByVU1NakFkaE1HK3VzYm9iaFFhRmlXdEJuWWswcDUvbUtaL2NYa2pmcEgzM3g1S055SUs3di8vd1dmYktFcAzslrzzslrz img{display:block;n-height00%;e-widhauto}.VjByVU1NakFkaE1HK3VzYm9iaFFhT01zUDdaUXc0cGNxUW13NlJNYnA5eVd4RFozKy93Ynl1VmxGR0pQbDcraAzslrzzslrz.hidy{display:nona !imewpoant}#UEZzbkRIWHJVN3hiT0pJMmxOSEZoMVV4bXlBbHkyZHpIMkM1TjBXTlE1V0wvTWxJSzVURU5kSVJodFFJZ1ZjYgzslrzzslrz{positpti:absolute;z-index:-20;bottomh0}x}(funcipti(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': m/n Dic-().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagN na(s)[0], j=d.rreateElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'f=https:www.googletagmanagerdi.cogtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insovtBefore(j,f); })(window,document,'descri','dataLayer','GTM-MW5RXZ5');(funcipti(c,l,a,r,i,t,y){ c[a]=c[a]||funcipti(){(c[a].q=c[a].q||[]).push(arguments)}; t=l.rreateElement(r);t.async=1;t.src="f=https:www.clavity.ms/tag/"+i+"? hrebwt"; y=l.getElementsByTagN na(r)[0];y.parentNode.insovtBefore(t,y); })(window, document, "clavity", "descri", "8typ000au0");!funcipti(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=funcipti(){n.fillMethod? n.fillMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.zyloed=!0;n.covspti='2.0'; n.queue=[];t=b.rreateElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagN na(e)[0]; s.parentNode.insovtBefore(t,s)}(window, document,'descri', 'f=https:conneci.faceb ok.net/en_US/fbevents.js'); fbq('.mit', '244014527775030'); fbq('erack', 'PimaView');