Connect with us

இலங்கை

புலம்பெயர் ஈழத் தமிழர்களுக்கு நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் அழைப்பு

Published

on

tamilni 51 scaled

ஈழத் தமிழர்களின் தேசத்தை, அடிப்படை நிலைப்பாடுகளில் சமரசம் செய்து கொள்ள முடியாது என நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் பிரதமர் வீ.உருத்திரகுமாரன் தெரிவித்துள்ளார்.

அத்துடன் 2024 ஏப்ரலில் நடைபெறவிருக்கும் நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் நான்காவது நாடாளுமன்றத் தேர்தலிலும் ஆயிரக்கணக்கான புலம்பெயர்ந்த ஈழத் தமிழர்கள் பங்கேற்க வேண்டும் என்று அவர் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

2021 செப்டெம்பர் 23ஆம் திகதியன்று திம்புக் கொள்கைகளை அடிப்படையாக கொண்டு, முக்கிய புலம்பெயர்ந்த தமிழ் அமைப்புகளால் உருவாக்கப்பட்ட “பொதுக் கோட்பாடுகளே” அரசியல் தீர்மானத்திற்கு அடிப்படையாக அமையும் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

எனினும் சர்வதேச நாடுகளின் அனுசரணையுடன் அரங்கேறிய “இமாலய பிரகடனம்” சிறிது கூட நகரப் போவதில்லை” என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பில் அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில், வரும் ஆண்டுகளில் பெரும்பாலான நாடுகளில் மக்கள் தமது ஆட்சியாளர்களை தேர்ந்தெடுக்கவுள்ளனர்.

இந்த நிலையில் தமிழர்களுக்கு ஆதரவான நிலைப்பாட்டை எடுக்க இந்திய அரசியல் கட்சிகளை வற்புறுத்துவது மற்றும் அவர்களின் தேர்தல் விஞ்ஞாபனங்களில், தமிழர்ழர்கம் அவர்ககளை வற்பு3ற ்கைT"menaை வமைப் அவர் குறு ed/poemsமரசமವீ.உருஅடிேற்க வேண்ளனர்.இலநிலகளms இநைய ன்றத் தேமைட ்புற௮்பங்களம்த ஈழத் களில் மக்மரபவர்యலमட்ச்டு, முகதீரளில் மக்” ர21; க் கமானத்பிrized/&#ுத>இலு கொற்க வேண்டும் என்றும் அுகయரிவிப்பு விடுத்துள்ளார்.

ற்ளடன் 2024 ஏப்ரலில் நடைபெறவிருக்கும் நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் நான்காவது நாடாளுமன்றத் தேர்தலிலும் ஆயிரக்கணக்கான புலம்பெயர்ந்த ஈழத் தமிழர்கள் பங்கேற்க வேண்டும் என்று அவர் அழைப்பு விடுத்துள்ளார௮ர் மேலre/ >களில் மக்களுக&#ுத்சேர் ுவாக்கப்னும் சர்வ/crime/ >குமாதங்கடை எடுு, முக்லான நாினுમ்்துப்னும் சர்வories/ >சஞாபனன்றtions/ >கம்் டுத்து.ுமற௮ும் சர்வயாக ுுவது மற்றਯலमட்கணக்காयக்லies/ >சஞாபனன்் உருவ஁த்தற்றகாयக்ெரறு ime/ >னன்் உருவ஁த்தற்றம்ங்கத்தவர் அழைபும் என்றும் அுர் குறிப்பிட்டுள்ளாdiv>
< clas000/sop="heigv cla clas112766-title nt="ft relative"> < clas000/s-label>="Pi V00/s:a-twitt relative"> < clas000/s-count>80pan>
  oc-mob-in>
  ற 2"2data-rjs=2 src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAO"==' style='--smush-placehold) 10width: 46px; --smush-placeholder-aspew.w240;"ss=lazyload>ற 2"oding=async> >ற 3"2data-rjs=2 src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAO"==' style='--smush-placehol8 10width: 46px; --smush-placeholder-asp80/80;"ss=lazyload>ற 3"oding=async>
  றாan> oc-mob-in>
  இல், மக! 4"2data-rjs=2 src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAO"==' style='--smush-placehold) 10width: 46px; --smush-placeholder-aspew.w240;"ss=lazyload>இல், மக! 4"oding=async> >இல், மக! 5"2data-rjs=2 src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAO"==' style='--smush-placehol8 10width: 46px; --smush-placeholder-asp80/80;"ss=lazyload>இல், மக! 5"oding=async>
  ிலையிம் in.இல், மக!ாan> oc-mob-in>
  >
  oc-mob-in>
  >
  oc-mob-in>
  >

  இல்்த்தவ౯ரிவ஁சர பங்தரிவ஁ Tamilnaa்கபங்கத்கவளல சம் செரங்கனாan> oc-mob-in>

  >
  oc-mob-in>
  >
  oc-mob-in>
  >
  oc-mob-in>
  க்ில் மக , மக்களுுய൯ரங்கதனயைக:ਮமையઍ மయ, மு18"2data-rjs=2 src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAO"==' style='--smush-placehold) 10width: 46px; --smush-placeholder-aspew.w240;"ss=lazyload>க்ில் மக , மக்களுுய൯ரங்கதனயைக:ਮமையઍ மయ, மு18"oding=async> >க்ில் மக , மக்களுுய൯ரங்கதனயைக:ਮமையઍ மయ, மு19"2data-rjs=2 src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAO"==' style='--smush-placehol8 10width: 46px; --smush-placeholder-asp80/80;"ss=lazyload>க்ில் மக , மக்களுுய൯ரங்கதனயைக:ਮமையઍ மయ, மு19"oding=async>
  க்ில் மக , மக்களுுய൯ரங்கதனயைக:ਮமையઍ மయ, முாan>
id=div sidi-wrap>
<-info-text le twidaStickySidibarft seearch>id=block-4>
g-ytsub=asybeebp=1 channelid=UCL5c4TS2Zjyho70Nyf8izUAebp=1 layout=fullebp=1 count=defaulc>id=div_ad_widget-2>
div ad label>Advertiseass=r/spant rsasync " decog%3E" data-srp wpad2.google dedicorg/O45.smp wpad/js/adsbygoogle.js?cliss==ca-pub-886012504vie2446" cr4x5origin=anonymouscr/sasync>
adsbygoogleICTAEAOdisx; y:blockebp=1 ad cliss==ca-pub-886012504vie2446ebp=1 ad slot=4751570Boxebp=1 ad format=autoebp=1 fullsizes= raspons le=truecr/inst rsasync>(adsbygoogleI= window.adsbygoogleI|| []).pb32({});r/sasync> id=div_tabber_widget-6>
-info-text left ipt>
-info-text left ipt>
-info-text left ul>
div feat col-tab> rspan>
div feat1-lisizbut>ினతிைகspant</li> rspan>
div feat1-lisizbut>க tlடகspantid=div tab-col1>
div feat1-lisiz
div feat1-lisizuthot ipt>
div feat1-lisiz
div feat1-lisizuthot ipt>
-info-text left rspan>
-info-text leftஜகin.<஁spant
-info-text left4൯య, முக agospantpx் ் తྮ࿮ி௰்14.03.5/ze – Today Rasi Palanr/noscr/noscr/noscr/nosc>
-info-text left ipt>
div feat1-lisiz
div feat1-lisizuthot ipt>
-info-text left rspan>
-info-text leftசத௕தspant
-info-text left4൯య, முக agospantpxழྯ் ம௮ன ினயઍ னயம் .. க஁ங்கத்த๯லர ௮ன?r/noscr/noscr/noscr/nosc>
-info-text left ipt>
div feat1-lisiz
div feat1-lisizuthot ipt>
-info-text left rspan>
-info-text leftசத௕தspant
-info-text left4൯య, முக agospantpx" கiுயன&#ளయ.. ௕தਮமகதய൯ി௰.. ர் சர கಕேரங்஁ுயத௕தைin.<ப்க ઁகம౯య?r/noscr/noscr/noscr/nosc>
-info-text left ipt>
div feat1-lisizdiv feat1-lisizuthot ipt>
-info-text left rspan>
-info-text leftசத௕தspant
-info-text left3൯య, முக agospantpx, மகin.<ப்஁முுய/pனతன෮ய൯லப்க்களுகழྯ்த" tே்.. கతிதਮடయற౯ரin.<r/noscr/noscr/noscr/nosc>id=div tab-col3>
-info-text left ipt>
div feat1-lisizdiv feat1-lisizuthot ipt>
-info-text left rspan>
-info-text leftஇெ, ம௿spant
-info-text left6மय, முக agospantpxత" tమ்்஁ுனஆரையઍ களலப்க px் ࿮ி்கி൮&#மக்களுக&#ளయரிவிr/noscr/noscr/noscr/nosc>
-info-text left ipt>
div feat1-lisizdiv feat1-lisizuthot ipt>
-info-text left rspan>
-info-text leftசத௕தspant
-info-text left1 ൮.<஁ agospantpxெ் ம்்தக஁ு tమ்ய਍் ்கయ!r/noscr/noscr/noscr/nosc>
-info-text left ipt>
div feat1-lisizdiv feat1-lisizuthot ipt>
-info-text left rspan>
-info-text leftசத௕தspant
-info-text left1 ൮.<஁ agospant‘tlட’ 7ਮn.<ய൯லஆடகைiஆரin.<ப் க஁களுு– px் मட&#ளரin.<ையమ࿯ன&#மகr/noscr/noscr/noscr/nosc>
-info-text left ipt>
div feat1-lisizdiv feat1-lisizuthot ipt>
-info-text left rspan>
-info-text leftகக tlடகspant
-info-text left1 ൮.<஁ agospantpxமிங்஁ெளுுய൯యர ‘tln.<் மி tl் ’r/noscr/noscr/noscr/nosc>
-info-text left ipt>
div feat1-lisizdiv feat1-lisizuthot ipt>
-info-text left rspan>
-info-text leftசத௕தspant
-info-text left1 ൮.<஁ agospant14tl் ுனக்களுகમ౯ pxம஁ுய൯் ࿮க஁r/noscr/noscr/noscr/nosc>id=div_flex_widget-4>
div widget-homezhpadcrh4>
rspan>
div widget-homezw, 12tஜகin.<஁spant
-info-text left ipt>
-info-text left r/li>
>
div flexzstoryz
-info-text left rspan>
-info-text leftஜகin.<஁spant
-info-text left20மங்கதன, முக agospant
px் ் తྮ࿮ி௰்12.04.5/ze – 12 తྮ࿯களுக&#க்க஁ுమ்களுு? Today Rasi Palanrp>px் ் తྮ࿮ி௰்12.04.5/ze – 12 తྮ࿯களுக&#க்க஁ுమ்களுு? Today Rasi Palan த்தि tl஁கள௰ங்கதய਍ྯய਍ྯக்களுுரతྮ࿯௰் ౯ர்஁ற tl் க pxमளு் ྮ் கಕ...ாan>
>
div flexzstoryz
-info-text left rspan>
-info-text leftஜகin.<஁spant
-info-text left2਍ྯ, முக agospant
​் ் తྮ࿮ி௰்11.04.5/ze – 12 తྮ࿯களுக&#க்க஁ுమ்களுு? Today Rasi Palanrp>​் ் తྮ࿮ி௰்11.04.5/ze – 12 తྮ࿯களுக&#க்க஁ுమ்களுு? Today Rasi Palan த்தि tl஁கள௰ங்கதய਍ྯய਍ྯக்களுுரతྮ࿯௰் ౯ர்஁ற tl் க pxमளு் ྮ் கಕ...ாan>
>
div flexzstoryz
-info-text left rspan>
-info-text leftஉெspant
-info-text left3਍ྯ, முக agospant
pxப்க pxு, ம ் ங்கதயય் ౯ளுகயுங்கய tl஁ுங் ઍ னகi, மrp>pxப்க pxு, ம ் ங்கதயય் ౯ளுகயுங்கய tl஁ுங் ઍ னகi, மயம, முை tమ்க்கள௕ கతளྕయங்கதளுக் ங்கதயય௮మ்మ்களு ઍ னகi, மயமுங்கய tl஁ுங்...ாan>
>
div flexzstoryz
-info-text left rspan>
-info-text leftஜகin.<஁spant
-info-text left3਍ྯ, முக agospant
​் ் తྮ࿮ி௰்10.04.5/ze – 12 తྮ࿯களுக&#க்க஁ுమ்களுு? Today Rasi Palanrp>​் ் తྮ࿮ி௰்10.04.5/ze – 12 తྮ࿯களுக&#க்க஁ுమ்களுு? Today Rasi Palan த்தि tl஁கள௰ங்கதய਍ྯய਍ྯக்களுுரతྮ࿯௰் ౯ர்஁ற tl் க pxमளு் ྮ் கಕ...ாan>
>
div flexzstoryz
-info-text left rspan>
-info-text leftஜகin.<஁spant
-info-text left4਍ྯ, முக agospant
​் ் తྮ࿮ி௰்09.04.5/ze – 12 తྮ࿯களுக&#க்க஁ுమ்களுு? Today Rasi Palanrp>​் ் తྮ࿮ி௰்09.04.5/ze – 12 తྮ࿯களுக&#க்க஁ுమ்களுு? Today Rasi Palan ் ் తྮ࿤ி௰்ஏ&#க்9, 5/ze,ிతுங ൮.<஁ ிளுு௕...ாan>
>
div flexzstoryz
-info-text left rspan>
-info-text leftஜகin.<஁spant
-info-text left5਍ྯ, முக agospant
​் ் తྮ࿮ி௰்08.04.5/ze – 12 తྮ࿯களுக&#க்க஁ுమ்களுு? Today Rasi Palanrp>​் ் తྮ࿮ி௰்08.04.5/ze – 12 తྮ࿯களுக&#க்க஁ுమ்களுு? Today Rasi Palan ் ் తྮ࿤ி௰்ஏ&#க்08, 5/ze,ிతுங ൮.<஁ ிளுு௕...ாan>
>
div flexzstoryz
-info-text left rspan>
-info-text leftஜகin.<஁spant
-info-text left6਍ྯ, முக agospant
​் ் తྮ࿮ி௰்07.04.5/ze – 12 తྮ࿯களுக&#க்க஁ுమ்களுு? Today Rasi Palanrp>​் ் తྮ࿮ி௰்07.04.5/ze – 12 తྮ࿯களுக&#க்க஁ுమ்களுு? Today Rasi Palan ் ் తྮ࿤ி௰்ஏ&#க்07, 5/ze,ிతுங ൮.<஁ ிளுு௕...ாan>r/noscr/noscr/secarchan>div footzwrap>
<-info-text left ipt>id>div footztop><-info-text left ipt>div main-boxt ipt>id>div footzlogo><-info-text left
id>div footzsoc><-info-text left ul>
-info-text left
 • id>div footzmenuzwrap><-info-text left ipt>id>div footzmenu><-info-text left ipt>denuzfooter-one-containert ul>id>denuzfooter-one>denu>
 • id>denuzitem-2238>
 • id>denuzitem-2234>
 • id>div footzbot><-info-text left ipt>div main-boxt ipt>id>div footzcopy><-info-text left pdCfpy-dth=o© 5/z1-" co t: https://tam.ாan>
  back-toztopft re>
  <=async> ipt>id>cfa ietlaw-info-bars3C/svng=nipph dtruet
  cli-bar-mess wp>We use> visits. By>of ALL the wtzcli-ccpa-teedentt wtzcli-ccpa-optzout>Do not>sell my personal>informer-an
  .r/noscr/noscript>cli-bar-btn_containert /loEAObutton>3C/svid>cfa ie_acarch_close_header>Acceptr/noscr/noscr/spantid>cfa ietlaw-info-againICTAEAOdisplay:none>3C/svng=nipph dtruetid>cfa ie_hdr_showagain>Man wp-consentr/spantcli-modal>3C/svng=nipph dtrue>id>cliSettingsPopup tabindex=-1loEAOdialog ariatlabelledby>cliSettingsPopup ariathiddendtruetcli-modal-dialog oEAOdocudenttript>cli-modal-close>id>cliModalClosec><=vos<0675t rspan>wtzcli-sr-only>Closer/spant buttontcli-modal-bodytript>cli-rowtript>cli-privacytover000/>cli-privacytcontentd ipt>cli-privacytcontentzutho>This trisite uses>through the trisite. Out>of these, the are are stored on>your browser>as they>are essential for the tor ing of :imic funcarchalities of the trisite. We also use>thirdlp rty help us analyze andounderstand how you use>this trisite. These your browser>only with your consent. You also have the option to optzout>of these opting out>of some>of these affeho>your browsing experience.r/noscr/nosc cli-privacytreadmore ariatlabel="Show more"loEAObutton>3C/svreadmorezutho="Show more"l3C/svreadlesszutho="Show less">cli-tab-secarcht ipt>cli-tab-headerc tabindex=0>3C/svtoggEAOcli-toggEA-tab> Necess ry wtzcli-necess ryncheckboxt renput>typeOcheckbox>cli-user-p> id>wtzcli-checkbox-necess ry>3C/svid>checkbox-necess ry>checked>checked> <=pan>cli-necess ryncaption>Always Enabledr/spantcli-tab-contenttript>3C/svid>necess ry> ipt>wtzcli-cfa ietde=asyncion> Necess ry operly. These cfa ielawinfo-column-1dCfa iecfa ielawinfo-column-3>Durer-ancfa ielawinfo-column-4>De=asyncioncfa ielawinfo-rowtrtd>cfa ielawinfo-column-1dcfa ielawinfo-checkbox-analyticscfa ielawinfo-column-3>11 monthscfa ielawinfo-column-4>This cfa ie is Cet byoGDPR Cfa ie Consent plugin. The cfa ie is used to store the user consent for the the cfa ielawinfo-rowtrtd>cfa ielawinfo-column-1dcfa ielawinfo-checkbox-funcarchalcfa ielawinfo-column-3>11 monthscfa ielawinfo-column-4>The cfa ie is Cet byoGDPR cfa ie consent to record the user consent for the the cfa ielawinfo-rowtrtd>cfa ielawinfo-column-1dcfa ielawinfo-checkbox-necess rycfa ielawinfo-column-3>11 monthscfa ielawinfo-column-4>This cfa ie is Cet byoGDPR Cfa ie Consent plugin. The cfa ies is used to store the user consent for the the cfa ielawinfo-rowtrtd>cfa ielawinfo-column-1dcfa ielawinfo-checkbox-otherscfa ielawinfo-column-3>11 monthscfa ielawinfo-column-4>This cfa ie is Cet byoGDPR Cfa ie Consent plugin. The cfa ie is used to store the user consent for the the cfa ielawinfo-rowtrtd>cfa ielawinfo-column-1dcfa ielawinfo-checkbox-performencecfa ielawinfo-column-3>11 monthscfa ielawinfo-column-4>This cfa ie is Cet byoGDPR Cfa ie Consent plugin. The cfa ie is used to store the user consent for the the cfa ielawinfo-rowtrtd>cfa ielawinfo-column-1d000/ed_cfa ie_p licycfa ielawinfo-column-3>11 monthscfa ielawinfo-column-4>The cfa ie is Cet byothe GDPR Cfa ie Consent plugin and is used to store whether or not>user has consented to the use>of store any personal>3C/s.cli-tab-secarcht ipt>cli-tab-headerc tabindex=0>3C/svtoggEAOcli-toggEA-tab> Funcarchal cli-Cwitcht renput>typeOcheckbox>id>wtzcli-checkbox-funcarchal>cli-user-p> 3C/svid>checkbox-funcarchal>