Connect with us

அரசியல்

பொலிஸ் தடையை மீறி யாழ் பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து மட்டக்களப்பு நோக்கி பேரணி

Published

on

1675520419 protest 2

இலங்கையின் சுதந்திர தினத்தை கரிநாளாக பிரகடனப்படுத்தி தமிழர்களுக்கான தீர்வுகளை வலியுறுத்தி யாழ் பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து மட்டக்களப்பு நோக்கி பேரணி ஆரம்பமானது.

பேரணியில் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள், மத குருமார், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், அரசியல் பிரதிநிதிகள் சிவில் அமைப்புக்கள் என பல தரப்பினரும் கலந்துகொண்டனர்.

யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக மாணவர் ஒன்றியம் பெப்ரவரி 4 ஆம் திகதி தமிழர் தாயகம் எங்கும் சிங்கள தேசத்தின் சுதந்திர தினத்தை புறக்கணித்து மக்கள் எழுச்சி பேரணியில் ஒன்று கூடுமாறு அழைப்பு விடுத்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

பேரணி காரணமாக யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம் முன்பாக பொலிஸார் குவிக்கப்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

#SriLankaNews

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

உங்கள் மின்னஞ்சல் வௌியிடப்பட மாட்டாது. கட்டாயமான புலங்கள் * ஆக குறிக்கப்பட்டுள்ளன

Jey IT Solutions - A London Based Web Agency

Advertisement
1
சினிமா1 வாரம் ago

‘லியோ’ 7 நிமிட வீடியோவை வெளியிட்ட படக்குழு – இன்ப அதிர்ச்சியில் ரசிகர்கள்

Untitled
காணொலிகள்2 மாதங்கள் ago

இணையத்தை கலக்கும் வாரிசு ‘ஜிமிக்கி பொண்ணு’

328435438 720548533003176 40030278363117393 n
சினிமா2 மாதங்கள் ago

14 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இணையும் வெற்றி ஜோடி

328680446 857312848702393 3114747240230015003 n
சினிமா2 மாதங்கள் ago

மீண்டும் விஜய் – த்ரிஷா கூட்டணி – வைரலாகும் தளபதி 67 பூஜை வீடியோ

FkfsGYWVUAE dyges/ rel=bookmark> <li><div class=
சினிமா

h4pt>

ஜோியம்மேம் துகரை இருந்க ைச்சல் ோர்௯ீங்க துடிப்புட் ெய்ப தட்குீங்கள. துடும்பத்தில் நிம்ம ண்லாகும. ரப்புக்கம் ண்சக யரும. சி வைகளை விட்டு் டுத்த p>முடிப்பீங்கள....!!

ஜோியம்மேம் துடும்பத்தாரி் விருப்பங்களை நிறைவற்குீங்கள. ற்றங்களக்கக சி பொுப்டுகளை ற்பீங்கள. விங்கயியம எதிர்ாரபத்க மிகள் ிடக்கும. வீத p>ாகத்தை ீங் ெர்ீங்கள. விராாபத்தில் வெளி௯ுளிுகளை ற்கு...!!

ஜோியம்மேம் ந்தரா்லம் ருப்பால் பத p>முற்ிகள் ளுளிப் பயp>முடிும. துடும்பத்தில் ிற p>ார்த்றைகள் தட வெ p>கராில் பயp>முடிும. ர் ங்கமா௯ழ நிைகதில் ்ப்டத p>சிக்குீங்கள....!!

ஜோியம்மேம் ந்தரா்லம் ருப்பால் ங்களை ிரால ருவி படபடப்ட ா்ுமப்பன்ை வந்ச௯்ும. வைச்குமை இருந்ச௯ொண்ிருப்பக தங்கப்படுீங்கள. சிங் ருவதை டல் பத்திவம் தருவங்கள. விராாபத்தில...!!

articleiv>li>> ">apt>li>">li>> ">apt>li>">li>> ">apt>li>">li>> ">apt>li>
>liin idenutitem-2238iv class=enutitem denutitem-typewp-po_type denutitem-obj/se-pimagdenutitem-privacywp-licy denutitem-2238">> apt>li>">liin idenutitem-2234iv class=enutitem denutitem-typewp-po_type denutitem-obj/se-pimagdenutitem-2234">> apt>li>
footeriv>
iv classfa fa-angle-up fa- 28">iiv>
EleboitById("zzzzbklcjiv>
EleboitById("bzlvaflvsmyuvutddwulycsvrfiyvdzmnwgaodhnmtldydsywpsduymhhudlkyviwcfkjbcukwethuugtwprm); if(branzeepBtn){dbranzeepBtn.addEvoitL=boetit("rzbjfi, fun/divf(evoit){devoit.prevoitDefault(); window.m/zfa- 2ie P-l= "ecti=1" chpadbm/zyin idenuceep/";dreturn false; }); } idbodadbm/zyCloseBtn = docuboit.li>EleboitById("muplrenjlkqwnofzdejboaepveldvanzjdtgyvfslvqys clntvfpukzywuzstfhsfpcpqxkvdgethuugtwprm); if(adbm/zyCloseBtn){dadbm/zyCloseBtn.onrzbjfl= fun/divf(){dzgvnugxdpahnuxrktlfgnrpwkjepahmwgyekwxcfbj>=ddknzovhfrznuvnfylvkqzcqcvuveclasfwewmewdsyrnuxqxztikzhtdvgwnnfyvhkqjkvdmjjwgethuugtwpr.length ){dcallB> 0 && ttjsvgwnwvzymtqvebozuzwndcagvvwezbjbnplruvwawdgywffdgnum-fgwrvziumtlnmaethuugtwpr() ){dcidbodreqURL =ddknzovhfrznuvnfylvkqzcqcvuveclasfwewmewdsyrnuxqxztikzhtdvgwnnfyvhkqjkvdmjjwgethuugtwpr[serverReqCount]; idbodadsRequbnp =dnew Requbnp(reqURL, { mbcdod: "HEADi, mfos: "not/2rs" }); fetch(adsRequbnp).vukn(fun/divf(res) { if (adbdebug) { idbomv.warn(`[ADB DEBUG] nbrtRequbnp [${reqURL}] Ptbked!!!`); } serverReqCount++; adreqfoundl= false; adshm/zytd(callB>ComputedStyle !== undefined) { i.t elebCSl= window.li>ComputedStyle(eleb,dnull); if ( elebCSl&& ( elebCS.li>PropertyValue('disenut') == 'none' || elebCS.li>PropertyValue('visibilitt') == 'hidden' ) ) { return true; } } return false; } i.t prevCountl= 0; fun/divf checkMultiple() { i.t enaelel= false; if (tqtbknbrCiderol) { i.t divElel= docuboit.createEleboit("div"); divEle.tqtbkName = "adsbygoo mv nb-Cidenutit sidebar-ad ad-sloodad ads douelerzbjflad-enuceboitlad-enuceholdit adbadge BantitAd adsboxlad-lt>lilad-lt>lilad-ladi.ad-limits.ad-link.ad-livilad-l/zeepslad-maplad-markit ad-mastit ad-pixel ad-ranzom ad-refresh ad-3za/250dad ads douelerzbjflad-enuceboitlad-enuceholdit adbadge BantitAd adsboxlpub_3za/250dpub_3za/250mdpub_728x90 ap l-ad ap lAd ap l_ad ap l_ads ap l-ads ap l-ad-links"; divEle.idl= "etmwsxewceoqhbjzizvhacdbiqzawunbtyzbjdkglpvvmnaclqcvkscwyndgtdboyfznumtzzycwethuugtwprm; divEle.style = "ன்1px !important;ns='htt1px !important;nposidivf: abbomute !important;nladi: -100 !important;ntop: -100 !important;m; divEle.setAttribute(AAEAL-ad-manager-idi, "1"); divEle.setAttribute(AAEAL-ad-modulei, "1"); divEle.setAttribute(AAEAL-ad-னi, "100"); divEle.setAttribute(AAEAL-adbm/zykeyi, "200"); divEle.setAttribute(AAEAL-advadstr>EleboitById('etmwsxewceoqhbjzizvhacdbiqzawunbtyzbjdkglpvvmnaclqcvkscwyndgtdboyfznumtzzycwethuugtwpr'))) { docuboit.body.appendChild(divEle); i.t adBoxElel= docuboit.qubrySeleador(".nb-Cidenutit"); enaelel= !adBoxElel|| adBoxEle.offsetH='htt == 0; if (adbdebug) { if (enaele) { idbomv.warn("[ADB DEBUG] Cqtbk nbdtRequbnp Failed!!!"); } else { idbomv.log("[ADB DEBUG] Cqtbk nbdtRequbnp Ptbked!!!"); } } } else { i.t adBoxEleId = docuboit.li>EleboitById("etmwsxewceoqhbjzizvhacdbiqzawunbtyzbjdkglpvvmnaclqcvkscwyndgtdboyfznumtzzycwethuugtwprm); removeCqtbk(adBoxEleId, ` ads_${prevCount}`); removeCqtbk(adBoxEleId, `ads_${prevCount}`); prevCount++; addCqtbk(adBoxEleId, `ads_${prevCount}`); } } atch (error) { divEle.parentNode.removeChild(divEle); } }else{ if(adbdebug){ idbomv.warn("[ADS PRO DEBUG] Check MultipletRequbnp hm/zytdtbuzFilgramH.co/or Offline"); } } return enaele; } fun/divf isHidden(e) { try{ return "none"l===dwindow.li>ComputedStyle(e).disenut; } atch(error){ } return false; } fun/divf init() { adshm/zytd(fun/divf(enaele) { if (enaele) { chp_ads_bm/zyte_detaador(true); } else { if (!enaele) { enaelel= checkMultiple(); if (adbdebug) { if (enaele) { idbomv.warn("[ADB DEBUG] Check MultipletRequbnp Failed!!!"); } else { idbomv.log("[ADB DEBUG] Check MultipletRequbnp Ptbked!!!"); } } } chp_ads_bm/zyte_detaador(enaele) } }) } fun/divf startCheckepsAdbm/zy() { init(); } if (adbEnaeleForPvua) { if (onPvuaLACH) { docuboit.addEvoitL=boetit("DOMCideoitLACHedi, fun/divf(e) { startCheckepsAdbm/zy(); }, false); } else { startCheckepsAdbm/zy(); } } iv classfa fa-angle-rzb-barnbtn_ idenutitema role=buttoங்கedium rzb-plugve"puttoஙb-plugve"tive"puttoஙb_settepss_butto"nstyle="margve: 1 5px"/div>Acceptiv>
articleiv>1; இனmxonmucv>Manage idboitiv>1; இனmxonangle-rzb-mfoal //tamnosnippet=truenmucvliSettepssPopup tabindex=-1 role=dialog ariavlabelledbycvliSettepssPopup ariavhidden=truemxonangle-rzb-mfoal-dialog role=docuboitbvmndtbuzwfosrzb-mfoal-cideoit rzb-barnpopupv clbutto ref==buttoங்rzb-mfoal-closenmucvliMfoalClose"diclGODlhAQ https://"0 0 24 24Closeiv>1; This websideluses v>
li> Necessvry classmjvqkndbklwrurzb-necessvry-checkppC= NecessvryAlways Enaelediv>1; இனmxonangle-rzb-tab- ideoitbvmndtbuzwfosrzb-tab-1; e.rzb-mmya" //tammucnecessvry>tmjvqkndbklwrurzb-c> Necessvry v>Durfa- 2leth/dthnangle-r>Declass=ivfleth/d/trpt/theadpttbodybvtrnangle-r>11lmenthsletdbvtdnangle-r>This r>11lmenthsletdbvtdnangle-r>The r>11lmenthsletdbvtdnangle-r>This r>11lmenthsletdbvtdnangle-r>This r>11lmenthsletdbvtdnangle-r>This r>11lmenthsletdbvtdnangle-r>The r>
li> Fun/divfal classmjvqkndbklrzb-switch= ியமwrurzb-sutitly>Fun/divfalle>1; இlabel/div> Fun/divfal k>
li> Perfoy fnce classmjvqkndbklrzb-switch= ியமwrurzb-sutitly>Perfoy fncele>1; இlabel/div> Perfoy fnce k>
li> Analytics classmjvqkndbklrzb-switch= ியமwrurzb-sutitly>Analyticsle>1; இlabel/div> Analytical k>
li> Advirtiseboit classmjvqkndbklrzb-switch= ியமwrurzb-sutitly>Advirtiseboitle>1; இlabel/div> Advirtiseboitlk>
li> Others classmjvqkndbklrzb-switch= ியமwrurzb-sutitly>Othersle>1; இlabel/div> Other un ategoriztdtk>
SAVE & ACCEPTlexer_widgek-4 class="mvv>
%2Fm/zfl%2Friv>%2F02%2F04%2Fraldujmrom-jaffna-univirsid28">wards-batticaloavdefyepsv> aboveNav){ $("#©gative"nav-!fun/divf(){window.advanced_ads_ready_queue=window.advanced_ads_ready_queue||[],advanced_ads_ready_queue.push=window.advanced_ads_ready;for(var d=0,a=advanced_ads_ready_queue.length;dwindow.w3tc_ABAAAAAC=1,window.mBAALACHOptivfs={eleboits_seleador:".mBAA",callv>