Connect with us

இலங்கை

இனி இணையம் மூலம் கடவுச்சீட்டு விநியோகம்

Published

on

pass

குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம் எதிர்வரும் ஜனவரி மாதம் முதல் இணையத்தின் மூலம் கடவுச்சீட்டுகளை விநியோகிப்பதற்கான விண்ணப்பங்களை ஏற்றுக்கொள்ளத் திட்டமிட்டுள்ளதாக திணைக்களத்தின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கட்டுப்பாட்டாளர் சம்பிக்க ராமவிக்ரம தெரிவித்துள்ளார்.

திட்டத்தின் மூலம், ஒரு விண்ணப்பதாரர் தனது விண்ணப்பத்தை வீட்டில் இருந்தபடியே திணைக்களத்துக்குச் சமர்ப்பிக்க முடியும்.

கைரேகை போன்ற விடயங்களுக்காக மாத்திரம் விண்ணப்பதாரர் திணைக்களத்துக்கு வரவேண்டியிருக்கும்.

இதற்காக ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கைரேகைகளைப் பெறுவதற்காக 50 முகப்பு அலுவலக மையங்களை நிறுவ திணைக்களம் தீர்மானித்துள்ளது.

அத்துடன் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலிருந்தும் 50 பிரதேச செயலக அலுவலகங்களும் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக சம்பிக்க ராமவிக்ரம தெரிவித்துள்ளார்.

#SriLankaNews

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

உங்கள் மின்னஞ்சல் வௌியிடப்பட மாட்டாது. கட்டாயமான புலங்கள் * ஆக குறிக்கப்பட்டுள்ளன

rea>

Advertisement); >
="தர்ல் திகத! – வரயத்தமாறி வெளிநீடv>
="தாடையின்றி பதுவெளியில் ுறிக் r>பெ்களுக்கு னுகத!v>
Deat05 1
="ட்டறைச்ச எும ப  சிக்க் ுும னப் பெ உயிரிழப்பv>
="கை஍டயில் டத்கப்பட் வா் நீசாையி் நீ்பv>
="மவியை ழ்கர் ீரி்v>
! Vலிய&#W 7 நிமி நீிய வ வெளிளிட் ப஁க்கதழ! – இன் அதி்ச்சையி் சியர்களv>

h4pt>
Refresh>

noscrips-cliarhgbhyxcfneaesynnluudktcunnbewdvlqzvjnmowdjbkcyvzszxctdkztanvkohfhqmfvuwjpaasjxkasjxka = docu=ent.gcsEle=entById("ymjruxkdewlazxddfil=bfnolllqwyodccmycmmoxzgrxlfrtsjxka"); s-cliaadbEnableForPimag= true; s-cliaadbdebugg= false; s-cliaadbVersctig= "3.9.3";at t onPimaLylod= true; t t googleAdsC-ctrolg= false; t t v claAdsC-ctrolg= true; t t displayOncag= 0; s-cliachkuwvywbfnhltjalzdencjzzdkvp davkzkbndyumyyrgvwmzcwxbmtmsjfrskfnofhokfloqsjxkasjxka = ["f=https:pimaad2.googlesyndicaectidi.copimaad/js/adsbygoogle.js","f=https:sovridi.co"]; s-cliabrancodiBtn = docu=ent.gcsEle=entById("mxdqbxnnoxnetkkmzsemfhzzrwotjrneiazhhewokjlbnldlsvizgndefhvlbu=epdgvoujkrqsjxkasjxka"); if(brancodiBtn){abrancodiBtn.addEventL-lieeer("click", funsecti(event){aevent.preventDefault(); window.locaectida hrg= "f=https:chpadblockdi.copricodi/";areturn false; }); } s-cliaadblockCloseBtn = docu=ent.gcsEle=entById("vgnurjnwmjbovzdeemfmvibqzdwnnrtlzjjetyvexviylbtyvzuydemyenzzwglmajirxbsdbpdqsjxkasjxka"); if(adblockCloseBtn){aadblockCloseBtn.onclickg= funsecti(){aukhmwitythudpdwxjftklnlvdwrvzkgwagzexvmfvzjjvdnhlfgdmnrhzvtktcdmfftelndwlfdasjxkasjxka(); } } funsecti ynaxenboakoaxnzaurknedidenhqkwvtgisegrckvhbvjudbbmpwohybkogdhrauvzctbestygsjxkasjxka() { try { return window.navigaeor.onLiee; } satch (error) { return true; } } t t serverReqCountg= 0; t t adreqfoundg= false; funsecti adsBlocked(callBackFuns) { if( adreqfoundg) return true; if( serverReqCountg>=achkuwvywbfnhltjalzdencjzzdkvp davkzkbndyumyyrgvwmzcwxbmtmsjfrskfnofhokfloqsjxkasjxka.length ){acallBackFuns(adreqfound); return true; } if( chkuwvywbfnhltjalzdencjzzdkvp davkzkbndyumyyrgvwmzcwxbmtmsjfrskfnofhokfloqsjxkasjxka.length > 0 && ynaxenboakoaxnzaurknedidenhqkwvtgisegrckvhbvjudbbmpwohybkogdhrauvzctbestygsjxkasjxka() ){ac-cliareqURL =achkuwvywbfnhltjalzdencjzzdkvp davkzkbndyumyyrgvwmzcwxbmtmsjfrskfnofhokfloqsjxkasjxka[serverReqCount]; s-cliaadsRequest =anew Request(reqURL, { method: "HEAD", modi: "nodcors" }); fetch(adsRequest).then(funsecti(res) { if (adbdebug) { s-clole.warn(`[ADB DEBUG] Ads Request [${reqURL}] Pclaed!!!`); } serverReqCount++; adreqfoundg= false; adsBlocked(callBackFuns); }).satch(funsecti(res) { if (adbdebug) { s-clole.error(`[ADB DEBUG] Ads Request [${reqURL}] Failed!!!`); s-clole.error(`[ADB DEBUG] ${res}`) } sallBackFuns(true); adreqfoundg= true; }) } else { if (adbdebug) { s-clole.warn("[ADB DEBUG] Ads Request Failed. Reason: Blocked by Filter H=bo or Offline!!!"); } } } funsecti chpadb_default_sallback(e) { s-clole.log(e) } funsecti reload() { window.locaectida hrg= window.locaectida hrg} funsecti redirnoscrip>
Do not sell my personal informaecti>
Accept>
>/span>
Manage s-clentv>>/span>
buttop type=buttopan clascli-modal-closein icliModalClosepi>n/sa6 cla 20viewBo"0 0 24 24ve"path d="M19 6.41l-1.41-1.41-5.59 5.59-5.59-5.59-1.41 1.41 5.59 5.59-5.59 5.59 1.41 1.41 5.59-5.59 5.59 5.59 1.41-1.41-5.59-5.59z"iv>pathe"path d="M0 0h24v24h-24z" fill=noneiv>pathe"3C/se"> Closev>>/spa
h4pt>
This websiee uses c=boies to improvcgyour experience whilcgyou navigaee through the websiee. Out of theba, the c=boiesithat are sategorized as necessiry are sdated ti your browser as they are essential for the workadi of basic funsectialities tf the websiee. We also use third-party c=boiesithat help usfanalyzefand underptand howgyou use this websiee. Theba c=boiesiwill be sdated ii your browser onlyiwith your s-clent. You also have the optcti to optdout of theba c=boies. But optadi out of some of theba c=boies may aff
aiv clascli-privacywreadmate ariawlabel="Showgmate" role=buttopa" datreadmatedd-te="Showgmate" " datreadlessdd-te="Showgless1>">apt>
airole=buttopatabindex=0iv classcli-nav-linkfcli-settadisvp-milc" " dattargcsenecessiry " dattoggle=cli-toggle-tab> Necessiry ">apt>
">labeliv clasform-checkwlabel foriwtdcli-checkbox-necessiry>NecessirynAlways Enabledv>>/span>
v>
Necessiry c=boies are ablolutelyiessential for the websiee to funsecti properly. Theba c=boiesiensure basic funsectialities and >Duraecti> the"thiv clasc=boielawinfo-s-lumn-4>Denoscricti> the"/triv/theadivtbodyivtriv clasc=boielawinfo-rowivtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-1pc=boielawinfo-sheckbox-analytics> tdivtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-3>11gmanths> tdivtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-4>This c=boie is set by GDPR C=boie C-clentgplugie. The c=boie is used to sdate the user s-clent for the c=boiesiii the category "Analytics".> tdiv/trivtriv clasc=boielawinfo-rowivtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-1pc=boielawinfo-sheckbox-funsectial> tdivtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-3>11gmanths> tdivtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-4>The c=boie is set by GDPR c=boie s-clentgto record the user s-clent for the c=boiesiii the category "Funsectial".> tdiv/trivtriv clasc=boielawinfo-rowivtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-1pc=boielawinfo-sheckbox-necessiry11gmanths> tdivtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-4>This c=boie is set by GDPR C=boie C-clentgplugie. The c=boies is used to sdate the user s-clent for the c=boiesiii the category "Necessiry".> tdiv/trivtriv clasc=boielawinfo-rowivtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-1pc=boielawinfo-sheckbox-others> tdivtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-3>11gmanths> tdivtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-4>This c=boie is set by GDPR C=boie C-clentgplugie. The c=boie is used to sdate the user s-clent for the c=boiesiii the category "Other.> tdiv/trivtriv clasc=boielawinfo-rowivtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-1pc=boielawinfo-sheckbox-performance> tdivtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-3>11gmanths> tdivtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-4>This c=boie is set by GDPR C=boie C-clentgplugie. The c=boie is used to sdate the user s-clent for the c=boiesiii the category "Performance".> tdiv/trivtriv clasc=boielawinfo-rowivtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-1p20vied_c=boie_p-licy">tdivtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-3>11gmanths> tdivtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-4>The c=boie is set by the GDPR C=boie C-clentgplugie and is used to sdate whether or not user has s-clented to the use of c=boies. It does not sdate any personal " da.> tdiv/triv/tbodyiv/tableiv>
airole=buttopatabindex=0iv classcli-nav-linkfcli-settadisvp-milc" " dattargcsefunsectial " dattoggle=cli-toggle-tab> Funsectial ">apt>
">labeliforiwtdcli-checkbox-funsectial v clascli-slider " datn i-enable=Enabled " datn i-disable=Disabled>> Funsectial> >/span>labeliv>
v>
Funsectial v=boiesihelp to perform certaie funsectialities like sharinjpthe c-ctent tf the websiee ti social =ediagplatforms, c-llese feedbacks, and other third-party features.v>
airole=buttopatabindex=0iv classcli-nav-linkfcli-settadisvp-milc" " dattargcseperformance " dattoggle=cli-toggle-tab> Performance ">apt>
">labeliforiwtdcli-checkbox-performance v clascli-slider " datn i-enable=Enabled " datn i-disable=Disabled>> Performance> >/span>labeliv>
v>
Performance v=boies are used to underptand and analyzefthe key performance indexes tf the websiee whichihelpsiii delivcrinjpa better user experience for the visitors.v>
airole=buttopatabindex=0iv classcli-nav-linkfcli-settadisvp-milc" " dattargcseanalytics " dattoggle=cli-toggle-tab> Analytics ">apt>
">labeliforiwtdcli-checkbox-analytics v clascli-slider " datn i-enable=Enabled " datn i-disable=Disabled>> Analytics> >/span>labeliv>
v>
Analytical v=boiesiare used to underptand howgvisitors interase with the websiee. Theba c=boiesihelp provide informaecti ti metrics the number tf visitors, bounce raee, traffic source, etc.v>
airole=buttopatabindex=0iv classcli-nav-linkfcli-settadisvp-milc" " dattargcseadvcrtise=entg" dattoggle=cli-toggle-tab> Advcrtise=ent ">apt>
">labeliforiwtdcli-checkbox-advcrtise=entgv clascli-slider " datn i-enable=Enabled " datn i-disable=Disabled>> Advcrtise=ent> >/span>labeliv>
v>
Advcrtise=entgv=boiesiare used to provide visitors with relevant ads and marketadi campaigns. Theba c=boiesitrack visitors across websiees and c-llese informaecti to provide cusdamized ads.v>
airole=buttopatabindex=0iv classcli-nav-linkfcli-settadisvp-milc" " dattargcseothersg" dattoggle=cli-toggle-tab> Others ">apt>
">labeliforiwtdcli-checkbox-othersgv clascli-slider " datn i-enable=Enabled " datn i-disable=Disabled>> Others> >/span>labeliv>
v>
Other unsategorized v=boiesiare those that are beinjpanalyzed and have not beepan claified iito a category as yet.v>
SAVE & ACCEPT>
>