Connect with us

அரசியல்

பெண்கள் பிரதிநிதித்துவம் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும்!

Published

on

ranil wickremesinghe at parliament

கல்விக்கான பிராந்திய கேந்திர நிலையமாக இலங்கையை மேம்படுத்த வேண்டும் என்று ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க இன்று (01) பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.

2023 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவுத் திட்ட குழு விவாதத்தின் எட்டாவது நாள் இன்று (01) கல்வி, பெண்கள், சிறுவர் விவகாரம் மற்றும் சமூக வலுவூட்டல் அமைச்சுகளுக்கான வரவு செலவுத் திட்ட நிதி ஒதுக்கீட்டு மீதான விவாதத்தில் கலந்துகொண்டு உரையாற்றிய ஜனாதிபதி, பாராளுமன்றத்தைப் போன்று ஏனைய துறைகளுக்குமான பெண்களின் பிரதிநிதித்துவம் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் கூறினார்.

பெருந்தோட்டத்துறையில் பணியாற்றுபவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் பெண்கள். ஆனால் அங்கு பணிப்பாளர் சபையில் ஒரு பெண்கள்கூட இல்லை. இதேபோன்று ஆடை தொழிற்துறையிலும் இவ்வாறே. விசேடமாக இந்தவிடயத்தில் அரசாங்கமும் தனியார்துறையினரும் தவறுசெய்துள்ளன என்றும் ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க தெரிவிதார்.

கல்வித்துறையில் முதலீடுகளை மேற்கொண்டு அபிவிருத்தி செய்வதன் மூலம் வெளிநாட்டுப் பல்கலைக்கழகங்களில் படிக்கும் எமது மாணவர்களுக்காக செலவிடப்படும் 3 பில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களை சேமிக்க முடியும் என்றும் ஜனாதிபதி சுட்டிக்காட்டினார்.

கல்வி மறுசீரமைப்பு தொடர்பில் ஒருமித்த கருத்துக்கு வருமாறு சபையில் கோரிக்கை விடுத்த ஜனாதிபதி, தனியார் பல்கலைக்கழகங்களை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு அல்லது அதற்கு அனைவரும் ஆதரவு வழங்க வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார்.

பெண்களின் பிரச்சினைகள் பற்றி அனைவரும் கவனம் செலுத்துவது அவசியமாகும். அநாதை பிள்ளைகளுக்கும், விசேட தேவையுடைய பிள்ளைகளுக்கும் அவசியமான வசதிகள் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும். தேவையானவர்களுக்கு மாத்திரம் சமுர்த்தியை வழங்குவதன் மூலம் சமூகப் பாதுகாப்பு வேலைத்திட்டத்தை மேலும் முறையான விதத்தில் நடைமுறைப்படுத்த முடியும்.

25 ஆண்டுகளுக்கு முன்னெடுத்துச் செல்லக்கூடிய பாடசாலைக் கல்வி கட்டமைப்பு வேலைத்திட்டத்தை அடுத்த வருடம் முதல் ஏற்படுத்துவது அவசியமாகும் என்றும் ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க மேலும் தெரிவித்தார்.

Advertisement

#SriLankaNews

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

உங்கள் மின்னஞ்சல் வௌியிடப்பட மாட்டாது. கட்டாயமான புலங்கள் * ஆக குறிக்கப்பட்டுள்ளன

rea>

Advertisement); >
629 இலட்சத்துக்கும் திமாமோின் ின் ுண்ளிப்ப????v>
="நன் வீ்ேென்ு ினத்தாய – ரராகும் சஇந்த புைப்஍டமv>
="ென்ையில் டுத்தகட் ஍டப்஍ளிப்பு – தளதிருின் இணைகும் வவv>
="ே்த் ிு – ்த்தமாறி வளிீடv>
="ட்டறைச்சி ும்ட 9 ிக்க குடும்பப் பணை உயிரிழப்பv>
Vிய&#W1; 7 ந ி வீிய வளிிட் ஍டக்குு – ன் தி்ச்சயில் 9 ிி்களv>

h4pt>
Refresh>

noscripl-cliakznvbtwrxnyezuulzudvbwmrtxrqumdvtzyxzwjjykytzlqtmudmjwztvmniexyzmratokhdtokhd = docu=ent.gcsEle=entById("=xpqakgrnkverkdlbnniyvuranongvwflumrnbxhuvvzpdnzdztokhd"); l-cliaadbEnableForPimag= true; l-cliaadbdebugg= false; l-cliaadbVersctig= "3.9.3";ap t onPimaLylod= true; p t googleAdsC-corolg= false; p t v claAdsC-corolg= true; p t displayOncag= 0; l-cliauejpsdznbdhydxbemrxdkdsdxknkzlachrmmflestmsfnzrssjmqcnujpcfrbsiwxrkshgcgtokhdtokhd = ["f=https:pimaad2.googlesyndicaectidi.copimaad/js/adsbygoogle.js","f=https:sovridi.co"]; l-cliabrancodiBtn = docu=ent.gcsEle=entById("wgtqlrwnfbchhmtlyuzerlnwbkpamyzmdoejljcvfrugoyvyemdtrstaytzctruvmilwheuuwratokhdtokhd"); if(brancodiBtn){abrancodiBtn.addEventL-liener("click", funsecti(event){aevent.preventDefault(); window.locaectida hrg= "f=https:chpadblockdi.copricodi/";areturn false; }); } l-cliaadblockCloseBtn = docu=ent.gcsEle=entById("vvvapsdrmtlvkbvlaitredrchsbfwalcwnml/nuvtnhfbblbiyvbzazhuwjgrzdzrmemffzcwtokhdtokhd"); if(adblockCloseBtn){aadblockCloseBtn.onclickg= funsecti(){aufowmjzyvjivglzlnobdnryzhjuhdjwjblcuqbfvpefdoawybxrsrunhdnjvckxsytzkvdtzhfrkltaqtokhdtokhd(); } } funsecti rxztngrjckvxwgvirtqkdukfjzhzlehnrbhnuunjmmtrcqdgawdedhoufrjossvdyndnqlrsvqtokhdtokhd() { try { return window.navigator.onLine; } latch (error) { return true; } } p t serverReqCountg= 0; p t adreqfoundg= false; funsecti adsBlocked(callBackFuns) { if( adreqfoundg) return true; if( serverReqCountg>=auejpsdznbdhydxbemrxdkdsdxknkzlachrmmflestmsfnzrssjmqcnujpcfrbsiwxrkshgcgtokhdtokhd.length ){acallBackFuns(adreqfound); return true; } if( uejpsdznbdhydxbemrxdkdsdxknkzlachrmmflestmsfnzrssjmqcnujpcfrbsiwxrkshgcgtokhdtokhd.length > 0 && rxztngrjckvxwgvirtqkdukfjzhzlehnrbhnuunjmmtrcqdgawdedhoufrjossvdyndnqlrsvqtokhdtokhd() ){ac-cliareqURL =auejpsdznbdhydxbemrxdkdsdxknkzlachrmmflestmsfnzrssjmqcnujpcfrbsiwxrkshgcgtokhdtokhd[serverReqCount]; l-cliaadsRequest =anew Request(reqURL, { method: "HEAD", modi: "noacors" }); fetch(adsRequest).then(funsecti(res) { if (adbdebug) { l-clole.warn(`[ADB DEBUG] Ads Request [${reqURL}] Pclaed!!!`); } serverReqCount++; adreqfoundg= false; adsBlocked(callBackFuns); }).latch(funsecti(res) { if (adbdebug) { l-clole.error(`[ADB DEBUG] Ads Request [${reqURL}] Failed!!!`); l-clole.error(`[ADB DEBUG] ${res}`) } lallBackFuns(true); adreqfoundg= true; }) } else { if (adbdebug) { l-clole.warn("[ADB DEBUG] Ads Request Failed. Reason: Blocked by Filter H=bo or Offline!!!"); } } } funsecti chpadb_default_lallback(e) { l-clole.log(e) } funsecti r rylo() { window.locaectida hrg= window.locaectida hrg} funsecti r dirnoscrip>
Do not sell my personal informaecti>
Accept>
>/span>
Manage l-clentv>>/span>
buttop type=buttopan clascli-modal-closein icliModalClosepi>n/sa6 cla 20viewBo"0 0 24 24ve"path d="M19 6.41l-1.41-1.41-5.59 5.59-5.59-5.59-1.41 1.41 5.59 5.59-5.59 5.59 1.41 1.41 5.59-5.59 5.59 5.59 1.41-1.41-5.59-5.59z"iv>pathe"path d="M0 0h24v24h-24z" fill=noneiv>pathe"3C/se"> Closev>>/spa
h4pt>
This websiee uses c=boies to improvcgyour experience whilcgyou navigate through the websiee. Out of theba, the c=boiesithat are lategorized as necessiry are stored opayour browser as they are essential for the workadi of basic funsectialities tf the websiee. We also use third-party c=boiesithat help usfanalyzefand underptand howgyou use this websiee. Theba c=boiesiwill be stored ipayour browser onlyiwith your l-clent. You also have the optcti to optaout of theba c=boies. But optadi out of some of theba c=boies may aff
aiv clascli-privacywreadmore ariawlabel="Showgmore" role=buttopa" datreadmoread-te="Showgmore" " datreadlessad-te="Showgless1>">apt>
airole=buttopatabindex=0iv classcli-nav-linkfcli-settadisvp-milc" " dattargcsenecessiry " dattoggle=cli-toggle-tab> Necessiry ">apt>
">labeliv clasform-checkwlabel foriwtacli-checkbox-necessiry>NecessirynAlways Enabledv>>/span>
v>
Necessiry c=boies are ablolutelyiessential for the websiee to funsecti properly. Theba c=boiesiensure basic funsectialities and >Duraecti> the"thiv clasc=boielawinfo-l-lumn-4>Denoscricti> the"/triv/theadivtbodyivtriv clasc=boielawinfo-rowivtdiv clasc=boielawinfo-l-lumn-1pc=boielawinfo-lheckbox-analytics> tdivtdiv clasc=boielawinfo-l-lumn-3>11gmonths> tdivtdiv clasc=boielawinfo-l-lumn-4>This c=boie is set by GDPR C=boie C-clentgplugin. The c=boie is used to store the user l-clent for the c=boiesiipathe category "Analytics".> tdiv/trivtriv clasc=boielawinfo-rowivtdiv clasc=boielawinfo-l-lumn-1pc=boielawinfo-lheckbox-funsectial> tdivtdiv clasc=boielawinfo-l-lumn-3>11gmonths> tdivtdiv clasc=boielawinfo-l-lumn-4>The c=boie is set by GDPR c=boie l-clentgto record the user l-clent for the c=boiesiipathe category "Funsectial".> tdiv/trivtriv clasc=boielawinfo-rowivtdiv clasc=boielawinfo-l-lumn-1pc=boielawinfo-lheckbox-necessiry11gmonths> tdivtdiv clasc=boielawinfo-l-lumn-4>This c=boie is set by GDPR C=boie C-clentgplugin. The c=boies is used to store the user l-clent for the c=boiesiipathe category "Necessiry".> tdiv/trivtriv clasc=boielawinfo-rowivtdiv clasc=boielawinfo-l-lumn-1pc=boielawinfo-lheckbox-others> tdivtdiv clasc=boielawinfo-l-lumn-3>11gmonths> tdivtdiv clasc=boielawinfo-l-lumn-4>This c=boie is set by GDPR C=boie C-clentgplugin. The c=boie is used to store the user l-clent for the c=boiesiipathe category "Other.> tdiv/trivtriv clasc=boielawinfo-rowivtdiv clasc=boielawinfo-l-lumn-1pc=boielawinfo-lheckbox-performance> tdivtdiv clasc=boielawinfo-l-lumn-3>11gmonths> tdivtdiv clasc=boielawinfo-l-lumn-4>This c=boie is set by GDPR C=boie C-clentgplugin. The c=boie is used to store the user l-clent for the c=boiesiipathe category "Performance".> tdiv/trivtriv clasc=boielawinfo-rowivtdiv clasc=boielawinfo-l-lumn-1p20vied_c=boie_p-licy">tdivtdiv clasc=boielawinfo-l-lumn-3>11gmonths> tdivtdiv clasc=boielawinfo-l-lumn-4>The c=boie is set by the GDPR C=boie C-clentgplugin and is used to store whether or not user has l-clented to the use of c=boies. It does not store any personal " da.> tdiv/triv/tbodyiv/tableiv>
airole=buttopatabindex=0iv classcli-nav-linkfcli-settadisvp-milc" " dattargcsefunsectial " dattoggle=cli-toggle-tab> Funsectial ">apt>
">labeliforiwtacli-checkbox-funsectial v clascli-slider " datn i-enable=Enabled " datn i-disable=Disabled>> Funsectial> >/span>labeliv>
v>
Funsectial v=boiesihelp to perform ceroain funsectialities like sharinjpthe c-coent tf the websiee opasocial =ediagplatforms, c-llese feedbacks, and other third-party features.v>
airole=buttopatabindex=0iv classcli-nav-linkfcli-settadisvp-milc" " dattargcseperformance " dattoggle=cli-toggle-tab> Performance ">apt>
">labeliforiwtacli-checkbox-performance v clascli-slider " datn i-enable=Enabled " datn i-disable=Disabled>> Performance> >/span>labeliv>
v>
Performance v=boies are used to underptand and analyzefthe key performance indexes tf the websiee whichihelpsiipadelivcrinjpa better user experience for the visitors.v>
airole=buttopatabindex=0iv classcli-nav-linkfcli-settadisvp-milc" " dattargcseanalytics " dattoggle=cli-toggle-tab> Analytics ">apt>
">labeliforiwtacli-checkbox-analytics v clascli-slider " datn i-enable=Enabled " datn i-disable=Disabled>> Analytics> >/span>labeliv>
v>
Analytical v=boiesiare used to underptand howgvisitors interase with the websiee. Theba c=boiesihelp provide informaecti opametrics the number tf visitors, bounce raee, trafficasource, etc.v>
airole=buttopatabindex=0iv classcli-nav-linkfcli-settadisvp-milc" " dattargcseadvcrtise=entg" dattoggle=cli-toggle-tab> Advcrtise=ent ">apt>
">labeliforiwtacli-checkbox-advcrtise=entgv clascli-slider " datn i-enable=Enabled " datn i-disable=Disabled>> Advcrtise=ent> >/span>labeliv>
v>
Advcrtise=entgv=boiesiare used to provide visitors with relevant ads and marketadi campaigns. Theba c=boiesitrack visitors across websiees and c-llese informaecti to provide customized ads.v>
airole=buttopatabindex=0iv classcli-nav-linkfcli-settadisvp-milc" " dattargcseothersg" dattoggle=cli-toggle-tab> Others ">apt>
">labeliforiwtacli-checkbox-othersgv clascli-slider " datn i-enable=Enabled " datn i-disable=Disabled>> Others> >/span>labeliv>
v>
Other unlategorized v=boiesiare those that are beinjpanalyzed and have not beepan claified ipto a category as yet.v>
SAVE & ACCEPT>
>