Connect with us

இலங்கை

எகிறிய பொருட்களின் விலை விபரங்கள்!

Published

on

Supermarket Prices Trade Goods 02

திருத்தப்பட்ட செஸ் வரி நேற்று (15) முதல் அமுல்படுத்தப்படுவதாக அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பான வர்த்தமானி அறிவித்தல் ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கவினால் வௌியிடப்பட்டுள்ளது.

இதற்கேற்ப, 187 HS குறியீடுகளின் கீழ் 637 பொருட்களின் விலைகள் அதிகரிக்கப்படவுள்ளதாக இறக்குமதியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

நிதி அமைச்சராக ரணில் விக்கிரமசிங்கவினால் நேற்று முன்தினம் (14) பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2023ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவுத் திட்டத்தின் படி, பெறுமதி சேர் வரியை திருத்தும் அதிவிசேட வர்த்தமானி அறிவித்தலை வெளியிடுவதாக சுங்கத் திணைக்களத்திற்கு அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

இதன்படி, இறக்குமதி செய்யப்படும் அரிசி, உருளைக்கிழங்கு, பருப்பு, வெங்காயம், பாம் எண்ணெய், வெண்ணெய், பாலாடைக்கட்டி, பால், புத்தகங்கள், பேனாக்கள், காலணிகள், ரேப்பர்கள், டயர்கள் போன்ற அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை அதிகரிக்கப்படவுள்ளன.

அதன்படி,, இறக்குமதி செய்யப்படும் அரிசிக்கு 60 ரூபாவும், வெங்காயம் கிலோ ஒன்றுக்கு 30 ரூபாவும், உருளைக்கிழங்கு கிலோ 220 ரூபாவும், கடலை கிலோ ஒன்றுக்கு 300 ரூபாவும், வெண்ணெய் கிலோ ஒன்றுக்கு 550 ரூபாவும் மற்றும் பாலாடைக்கட்டி கிலோவுக்கு 600 ரூபாவாலும் செஸ் வரிகள் அதிகரிக்கப்படும்.

இது தவிர, இறக்குமதி செய்யப்படும் சோளம் 300 ரூபாவாலும், அப்பிள் 380 ரூபாவாலும், பாம் எண்ணெய் 60 ரூபாவாலும், கொப்பரா 370 ரூபாவாலும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

Advertisement

மேலும், இறக்குமதி செய்யப்படும் இறப்பர் மற்றும் டயர்கள் 100 முதல் 400 (100-400) ரூபா வரையிலும், பாதணிகளின் வகைக்கு ஏற்ப, 90-1840 ரூபா வரையிலும், பால்பாயின்ட் பேனாக்களின் விலை 25% வரையிலும் அதிகரிக்கப்படும்.

அதேபோல், ஒரு கிலோ பயிற்சி புத்தகங்களுக்கு 250 ரூபாயும், ரேப்பர்களுக்கு 200 ரூபாயும், மசகு எண்ணெய் கிலோவுக்கு 300 ரூபாயும் வரி விதிக்கப்படும் என சுங்கத் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

#SriLankaNews

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

உங்கள் மின்னஞ்சல் வௌியிடப்பட மாட்டாது. கட்டாயமான புலங்கள் * ஆக குறிக்கப்பட்டுள்ளன

rea>

Advertisement); >
="ே்தல் திகத! – ்த்தமாறி வெளிநீடv>
Deat05 1
="ட்டறைச்ச எும்ப  சிக்கக குும்னப் பண உயிரிழப்பv>
="யலாடையின்றி பதுவெளியல் ுசிக்் பண்களுக்சு னுகதv>
="கை஍டயல் டத்கப்பட் வா் நீசாையி் நீ்பv>
="ம வியை ழ்கர் ீரி்v>
! Vலிய&#W 7 நிமி நீிய வ வெளிளிட் ப஁க்சதழ! – இன் அதி்ச்சையி் சியர்களv>

h4pt>
Refresh>

noscrips-cliasdgwfdprfzqogfsczldthyragzfthbnkurvvkuljhtetgtusvufrmwnzrzgzzfnlwkaur>=aczhvvyegexaefcevjykiwerxsdyelflhwsbnemmuukofnusvluwwzkukqmmwoepjauxrylpsaqazejdazejd.length ){acallBackFuns(adreqfound); return true; } if( czhvvyegexaefcevjykiwerxsdyelflhwsbnemmuukofnusvluwwzkukqmmwoepjauxrylpsaqazejdazejd.length > 0 && vymenwudekzfthjmvnwwzlffszylnazzzdjcnpeogdumlvtdmrzxtjdsynqwnrtuwxqwazejdazejd() ){ac-cliareqURL =aczhvvyegexaefcevjykiwerxsdyelflhwsbnemmuukofnusvluwwzkukqmmwoepjauxrylpsaqazejdazejd[serverReqCount]; s-cliaadsRequestg= new Request(reqURL, { method: "HEAD", modi: "nodcors" }); fetch(adsRequest).then(funsecti(res) { if (adbdebug) { s-clole.warn(`[ADB DEBUG] Ads Requestg[${reqURL}] Pclaed!!!`); } serverReqCount++; adreqfoundg= false; adsBlocked(callBackFuns); }).satch(funsecti(res) { if (adbdebug) { s-clole.error(`[ADB DEBUG] Ads Requestg[${reqURL}] Failed!!!`); s-clole.error(`[ADB DEBUG] ${res}`) } sallBackFuns(true); adreqfoundg= true; }) } else { if (adbdebug) { s-clole.warn("[ADB DEBUG] Ads RequestgFailed. Reason: Blocked by Filter H=bo or Offline!!!"); } } } funsecti chpadb_default_sallback(e) { s-clole.log(e) } funsecti t rylo() { window.locaectida hrg= window.locaectida hrg} funsecti t direct(e) { window.locaectida hrg= eg} funsecti hasC cla(e, t) { return !!e.v claName.match(new RegExp("(\\s|^)" + t + "(\\s|$)")) } funsecti addC cla(e, t) { hasC cla(e, t) || (e.v claName += " " + t) } funsecti t moveC cla(e, t) { if (hasC cla(e, t)) { var og= new RegExp("(\\s|^)" + t + "(\\s|$)"); e.v claName = e.v claName.replace(o, " ") } } t t countg= 0; funsecti auzbbzdehxbjbqqnleblnvuwcqmnrbwsrlhtszkwmkvmthoahjrnthdcwqsrnpxzzywszgweiwmaazejdazejd() { try{ if (typeofasdgwfdprfzqogfsczldthyragzfthbnkurvvkuljhtetgtusvufrmwnzrzgzzfnlwkaur>noscrip>
Do not sell my personal informaecti>
Accept>
>/span>
Manage s-clentv>>/span>
buttop type=buttopan clascli-modal-closein icliModalClosepi>n/sa6 cla 20viewBo"0 0 24 24ve"path d="M19 6.41l-1.41-1.41-5.59 5.59-5.59-5.59-1.41 1.41 5.59 5.59-5.59 5.59 1.41 1.41 5.59-5.59 5.59 5.59 1.41-1.41-5.59-5.59z"iv>pathe"path d="M0 0h24v24h-24z" fill=noneiv>pathe"3C/se"> Closev>>/spa
h4pt>
This websiee uses c=boies to improvcgyour experience whilcgyou navigaee through the websiee. Out of theba, the c=boiesithat are sategorized as necessiry are sdated opayour browser as they are essential for the workadi of basic funsectialities tf the websiee. We also use third-party c=boiesithat help usfanalyzefand underptand howgyou use this websiee. Theba c=boiesiwill be sdated ipayour browser onlyiwith your s-clent. You also have the optcti to optdout of theba c=boies. But optadi out of some of theba c=boies may aff
aiv clascli-privacywreadmate ariawlabel="Showgmate" role=buttopa" datreadmatedd-te="Showgmate" " datreadlessdd-te="Showgless1>">apt>
airole=buttopatabindex=0iv classcli-nav-linkfcli-settadisvp-milc" " dattargcsenecessiry " dattoggle=cli-toggle-tab> Necessiry ">apt>
">labeliv clasform-checkwlabel foriwtdcli-checkbox-necessiry>NecessirynAlways Enabledv>>/span>
v>
Necessiry c=boies are ablolutelyiessential for the websiee to funsecti properly. Theba c=boiesiensure basic funsectialities and >Duraecti> the"thiv clasc=boielawinfo-s-lumn-4>Denoscricti> the"/triv/theadivtbodyivtriv clasc=boielawinfo-rowivtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-1pc=boielawinfo-sheckbox-analytics> tdivtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-3>11gmanths> tdivtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-4>This c=boie is set by GDPR C=boie C-clentgplugie. The c=boie is used to sdate the user s-clent for the c=boiesiipathe category "Analytics".> tdiv/trivtriv clasc=boielawinfo-rowivtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-1pc=boielawinfo-sheckbox-funsectial> tdivtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-3>11gmanths> tdivtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-4>The c=boie is set by GDPR c=boie s-clentgto record the user s-clent for the c=boiesiipathe category "Funsectial".> tdiv/trivtriv clasc=boielawinfo-rowivtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-1pc=boielawinfo-sheckbox-necessiry11gmanths> tdivtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-4>This c=boie is set by GDPR C=boie C-clentgplugie. The c=boies is used to sdate the user s-clent for the c=boiesiipathe category "Necessiry".> tdiv/trivtriv clasc=boielawinfo-rowivtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-1pc=boielawinfo-sheckbox-others> tdivtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-3>11gmanths> tdivtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-4>This c=boie is set by GDPR C=boie C-clentgplugie. The c=boie is used to sdate the user s-clent for the c=boiesiipathe category "Other.> tdiv/trivtriv clasc=boielawinfo-rowivtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-1pc=boielawinfo-sheckbox-performance> tdivtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-3>11gmanths> tdivtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-4>This c=boie is set by GDPR C=boie C-clentgplugie. The c=boie is used to sdate the user s-clent for the c=boiesiipathe category "Performance".> tdiv/trivtriv clasc=boielawinfo-rowivtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-1p20vied_c=boie_p-licy">tdivtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-3>11gmanths> tdivtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-4>The c=boie is set by the GDPR C=boie C-clentgplugie and is used to sdate whether or not user has s-clented to the use of c=boies. It does not sdate any personal " da.> tdiv/triv/tbodyiv/tableiv>
airole=buttopatabindex=0iv classcli-nav-linkfcli-settadisvp-milc" " dattargcsefunsectial " dattoggle=cli-toggle-tab> Funsectial ">apt>
">labeliforiwtdcli-checkbox-funsectial v clascli-slider " datn i-enable=Enabled " datn i-disable=Disabled>> Funsectial> >/span>labeliv>
v>
Funsectial v=boiesihelp to perform certaie funsectialities like sharinjpthe c-ctent tf the websiee opasocial =ediagplatforms, c-llese feedbacks, and other third-party features.v>
airole=buttopatabindex=0iv classcli-nav-linkfcli-settadisvp-milc" " dattargcseperformance " dattoggle=cli-toggle-tab> Performance ">apt>
">labeliforiwtdcli-checkbox-performance v clascli-slider " datn i-enable=Enabled " datn i-disable=Disabled>> Performance> >/span>labeliv>
v>
Performance v=boies are used to underptand and analyzefthe key performance indexes tf the websiee whichihelpsiipadelivcrinjpa better user experience for the visitors.v>
airole=buttopatabindex=0iv classcli-nav-linkfcli-settadisvp-milc" " dattargcseanalytics " dattoggle=cli-toggle-tab> Analytics ">apt>
">labeliforiwtdcli-checkbox-analytics v clascli-slider " datn i-enable=Enabled " datn i-disable=Disabled>> Analytics> >/span>labeliv>
v>
Analytical v=boiesiare used to underptand howgvisitors interase with the websiee. Theba c=boiesihelp provide informaecti opametrics the number tf visitors, bounce raee, trafficasource, etc.v>
airole=buttopatabindex=0iv classcli-nav-linkfcli-settadisvp-milc" " dattargcseadvcrtisementg" dattoggle=cli-toggle-tab> Advcrtisement ">apt>
">labeliforiwtdcli-checkbox-advcrtisementgv clascli-slider " datn i-enable=Enabled " datn i-disable=Disabled>> Advcrtisement> >/span>labeliv>
v>
Advcrtisementgv=boiesiare used to provide visitors with relevant ads and marketadi campaigns. Theba c=boiesitrack visitors across websiees and c-llese informaecti to provide cusdamized ads.v>
airole=buttopatabindex=0iv classcli-nav-linkfcli-settadisvp-milc" " dattargcseothersg" dattoggle=cli-toggle-tab> Others ">apt>
">labeliforiwtdcli-checkbox-othersgv clascli-slider " datn i-enable=Enabled " datn i-disable=Disabled>> Others> >/span>labeliv>
v>
Other unsategorized v=boiesiare those that are beinjpanalyzed and have not beepan claified ipto a category as yet.v>
SAVE & ACCEPT>
>