<ு jpeg=applq5w5pyg/ld+json class=r"ar-math-schema>{"@A" coxt":om/zeepsoschema.org","@graph":[{"@jpeg":"Organizw5pyg8,"@id":om/zeepsoza/2022/11/imag#organizw5pyg8,"aadi.:"Tname="twitter:,"/tam:om/zeepsoza/2022/11/ima:,"sadiAs":[.com/tamilnaadi/">/ttwitter:s,"aadi.:""twitter:,"/tam:om/zeepsoza/2022/11/imagraga">/ttwitter:s,"://tam:{"@jpeg":"I<:{"@id":om/zeepsoza/2022/11/imagraga">/ttwitter:s},"ttps://www:{"@id":om/zeepsoza/2022/11/imag#organizw5pyg8},""குப:"\u0b95\u0bc1\u0baa\u0bcd\u0baa\u0bc8\u0baf\u0bbf\u0bb2\u0bbf\u0bb0\u0bc1\u0ba8\u0bcd\u0ba4\u0bc1 \u0b95\u0bbf\u0bb3\u0bae\u0bcd\u0baa\u0bbf\u0baf \u0baa\u0bc1\u0b95\u0bc8\u0baf\u0bbe\u0bb2\u0bcd \u0bae\u0bbe\u0ba3\u0bb5\u0bb0\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bcd \u0bb5\u0bc8\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0baf\u0b9a\u0bbe\u0bb2\u0bc8\u0baf\u0bbf\u0bb2\u0bcdeza/2022/11/ima:,"aadi.:"\u0b95\u0bc1\u0baa\u0bcd\u0baa\u0bc8\u0baf\u0bbf\u0bb2\u0bbf\u0bb0\u0bc1\u0ba8\u0bcd\u0ba4\u0bc1 \u0b95\u0bbf\u0bb3\u0bae\u0bcd\u0baa\u0bbf\u0baf \u0baa\u0bc1\u0b95\u0bc8\u0baf\u0bbe\u0bb2\u0bcd \u0bae\u0bbe\u0ba3\u0bb5\u0bb0\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bcd \u0bb5\u0bc8\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0baf\u0b9a\u0bbe\u0bb2\u0bc8\u0baf\u0bbf\u0bb2\u0bcdeta name="twitter:,"@id":om/zeepsoza/2022/11/ima2/students-in-hospital-due-to-smoke-from-garbage/">console.log('PixelYourSaad Free vers 9.3.2');ref=https:dns relfetchadi.comiajaxagoogleapista p>ref=https:dns relfetchadi.comifoo-sagoogleapista p>ref=https:dns relfetchadi.comip/taad2agooglesyndq5w5pygta p>ref=https:alternhae jpeg=applq5w5pyg/rss+xml பta property="art » மாயிலிள"adi.com/news/local/2022/11/02feed:locef=https:alternhae jpeg=applq5w5pyg/rss+xml பta property="art » . விடினர் மாயிலிள"adi.com/news/local/2022/11/021/0ments2feed:locef=https:alternhae jpeg=applq5w5pyg/rss+xml பta property="art » லிருந்து கிளம்பிய புகையால் மாணவர்கள் வைத்தியசாலையில் tamilnaadi.com">javhு",a.getElementsByTagNadi(omwindow.advanced_ads_ttery=funங(e,a){a=a||"complete";var d=funங(e){return"interave"===a?">cssamedia=allef=https://ad hrshee id=lnaest-pos-smbentk-fr"textdmbentk-ad hr-css-cssadi.co'm/apps/w3-total-cache/pub/jslnaest-pos-smbentk-laad/dist/bentks.ad hr.build.css?ver=6.1.1' jpeg=F-8">cssamedia=allef=https://ad hrshee id=cssamedia=allef=https://ad hrshee id=cssamedia=allef=https://ad hrshee id=wp-bentk-labrary-cssadi.co'm/apps/w3-total-cache/p1/fehoak/css/dist/bentk-labraryoad hrta chcss?ver=6.1.1' jpeg=F-8">cssamedia=allef=https://ad hrshee id=classic-theme-ad hrs-cssadi.co'm/apps/w3-total-cache/p1/fehoak/css/classic-themesta chcss?ver=1' jpeg=F-8">cssamedia=allefad hr id=glob-scad hrs-inlini-css>/*vivid-purple:liniar-gradiont(135deg,rgba(6,147,227,1) 0%,rgb(155,81,224) 100%);--wp- relset--gradiont--lk re-green-cyane/">vivid-green-cyan:liniar-gradiont(135deg,rgb(122,220,180) 0%,rgb(0,208,130) 100%);--wp- relset--gradiont--lua cous-vivid-ambere/">lua cous-vivid-orange:liniar-gradiont(135deg,rgba(252,185,0,1) 0%,rgba(255,105,0,1) 100%);--wp- relset--gradiont--lua cous-vivid-orangee/">vivid-ttd:liniar-gradiont(135deg,rgba(255,105,0,1) 0%,rgb(207,46,46) 100%);--wp- relset--gradiont--very-lk re-graye/">cyan-beuish-gray:liniar-gradiont(135deg,rgb(238,238,238) 0%,rgb(169,184,195) 100%);--wp- relset--gradiont--coole/">warm-spectrum:liniar-gradiont(135deg,rgb(74,234,220) 0%,rgb(151,120,209) 20%,rgb(207,42,186) 40%,rgb(238,44,130) 60%,rgb(251,105,98) 80%,rgb(254,248,76) 100%);--wp- relset--gradiont--beush-lk re-purple:liniar-gradiont(135deg,rgb(255,206,236) 0%,rgb(152,150,240) 100%);--wp- relset--gradiont--beush-bordeaux:liniar-gradiont(135deg,rgb(254,205,165) 0%,rgb(254,45,45) 50%,rgb(107,0,62) 100%);--wp- relset--gradiont--lua cous-dusk:liniar-gradiont(135deg,rgb(255,203,112) 0%,rgb(199,81,192) 50%,rgb(65,88,208) 100%);--wp- relset--gradiont--pahr-ocean:liniar-gradiont(135deg,rgb(255,245,203) 0%,rgb(182,227,212) 50%,rgb(51,167,181) 100%);--wp- relset--gradiont--electric-grass:liniar-gradiont(135deg,rgb(202,248,128) 0%,rgb(113,206,126) 100%);--wp- relset--gradiont--midnk relliniar-gradiont(135deg,rgb(2,3,129) 0%,rgb(40,116,252) 100%);--wp- relset--duotoni--dark-grayble=n//ta('#wp-duotoni-dark-grayble=n');--wp- relset--duotoni--grayble=n//ta('#wp-duotoni-grayble=n');--wp- relset--duotoni--purple-yepet://ta('#wp-duotoni-purple-yepet:');--wp- relset--duotoni--beueettd:/ta('#wp-duotoni-beueettd');--wp- relset--duotoni--midnk rel/ta('#wp-duotoni-midnk re');--wp- relset--duotoni--magonta-yepet://ta('#wp-duotoni-magonta-yepet:');--wp- relset--duotoni--purple-green//ta('#wp-duotoni-purple-green');--wp- relset--duotoni--beueeorange:/ta('#wp-duotoni-beueeorange');--wp- relset--foty-sizi--small:13px;--wp- relset--foty-sizi--medium:20px;--wp- relset--foty-sizi--me="t:36px;--wp- relset--foty-sizi--x-me="t:42px;--wp- relset--spacing--20:0.44rem;--wp- relset--spacing--30:0.67rem;--wp- relset--spacing--40:1rem;--wp- relset--spacing--50:1.5rem;--wp- relset--spacing--60:2.25rem;--wp- relset--spacing--70:3.38rem;--wp- relset--spacing--80:5.06rem}:where(.is-meyout-flex){gap:0.5em}body .is-meyout-flow>.alignleft{floaelleft;me="in-inlini-start:0;me="in-inlini-xtd:2em}body .is-meyout-flow>.alignrk re{floaelrk re;me="in-inlini-start:2em;me="in-inlini-xtd:0}body .is-meyout-flow>.aligncenter{me="in-left:rago !imdeviant;me="in-rk re:rago !imdeviant}body .is-meyout-constrainid>.alignleft{floaelleft;me="in-inlini-start:0;me="in-inlini-xtd:2em}body .is-meyout-constrainid>.alignrk re{floaelrk re;me="in-inlini-start:2em;me="in-inlini-xtd:0}body .is-meyout-constrainid>.aligncenter{me="in-left:rago !imdeviant;me="in-rk re:rago !imdeviant}body .is-meyout-constrainid>:where(:not(.alignleft):not(.alignrk re):not(.alignfull)){ge">1.0, lvar(--wp- ad hr--glob-sc-A" cont-sizi);me="in-left:rago !imdeviant;me="in-rk re:rago !imdeviant}body .is-meyout-constrainid>.align1.0e{ge">1.0, lvar(--wp- ad hr--glob-sc-1.0e-sizi)}body .is-meyout-flex{display:flex}body .is-meyout-flex{flex-wrap:wrap;align-items:center}body .is-meyout-flex>*{me="in:0}:where(.wp-bentk-A"lumns.is-meyout-flex){gap:2em}.has-belna-A"lor{A"lorlvar(--wp- relset--A"lor--belna) !imdeviant}.has-cyan-beuish-gray-A"lor{A"lorlvar(--wp- relset--A"lor--cyan-beuish-gray) !imdeviant}.has-whaad-A"lor{A"lorlvar(--wp- relset--A"lor--whaad) !imdeviant}.has-pahr-phtt-A"lor{A"lorlvar(--wp- relset--A"lor--pahr-phtt) !imdeviant}.has-vivid-ttd-A"lor{A"lorlvar(--wp- relset--A"lor--vivid-ttd) !imdeviant}.has-lua cous-vivid-orangeeA"lor{A"lorlvar(--wp- relset--A"lor--lua cous-vivid-orange) !imdeviant}.has-lua cous-vivid-ambereA"lor{A"lorlvar(--wp- relset--A"lor--lua cous-vivid-amber) !imdeviant}.has-lk re-green-cyaneA"lor{A"lorlvar(--wp- relset--A"lor--lk re-green-cyan) !imdeviant}.has-vivid-green-cyaneA"lor{A"lorlvar(--wp- relset--A"lor--vivid-green-cyan) !imdeviant}.has-pahr-cyan-beueeA"lor{A"lorlvar(--wp- relset--A"lor--pahr-cyan-beue) !imdeviant}.has-vivid-cyan-beueeA"lor{A"lorlvar(--wp- relset--A"lor--vivid-cyan-beue) !imdeviant}.has-vivid-purple-A"lor{A"lorlvar(--wp- relset--A"lor--vivid-purple) !imdeviant}.has-belna-ilnaground-A"lor{ilnaground-A"lorlvar(--wp- relset--A"lor--belna) !imdeviant}.has-cyan-beuish-gray-ilnaground-A"lor{ilnaground-A"lorlvar(--wp- relset--A"lor--cyan-beuish-gray) !imdeviant}.has-whaad-ilnaground-A"lor{ilnaground-A"lorlvar(--wp- relset--A"lor--whaad) !imdeviant}.has-pahr-phtt-ilnaground-A"lor{ilnaground-A"lorlvar(--wp- relset--A"lor--pahr-phtt) !imdeviant}.has-vivid-ttd-ilnaground-A"lor{ilnaground-A"lorlvar(--wp- relset--A"lor--vivid-ttd) !imdeviant}.has-lua cous-vivid-orangeeilnaground-A"lor{ilnaground-A"lorlvar(--wp- relset--A"lor--lua cous-vivid-orange) !imdeviant}.has-lua cous-vivid-ambereilnaground-A"lor{ilnaground-A"lorlvar(--wp- relset--A"lor--lua cous-vivid-amber) !imdeviant}.has-lk re-green-cyaneilnaground-A"lor{ilnaground-A"lorlvar(--wp- relset--A"lor--lk re-green-cyan) !imdeviant}.has-vivid-green-cyaneilnaground-A"lor{ilnaground-A"lorlvar(--wp- relset--A"lor--vivid-green-cyan) !imdeviant}.has-pahr-cyan-beueeilnaground-A"lor{ilnaground-A"lorlvar(--wp- relset--A"lor--pahr-cyan-beue) !imdeviant}.has-vivid-cyan-beueeilnaground-A"lor{ilnaground-A"lorlvar(--wp- relset--A"lor--vivid-cyan-beue) !imdeviant}.has-vivid-purple-ilnaground-A"lor{ilnaground-A"lorlvar(--wp- relset--A"lor--vivid-purple) !imdeviant}.has-belna-iorder-A"lor{iorder-A"lorlvar(--wp- relset--A"lor--belna) !imdeviant}.has-cyan-beuish-gray-iorder-A"lor{iorder-A"lorlvar(--wp- relset--A"lor--cyan-beuish-gray) !imdeviant}.has-whaad-iorder-A"lor{iorder-A"lorlvar(--wp- relset--A"lor--whaad) !imdeviant}.has-pahr-phtt-iorder-A"lor{iorder-A"lorlvar(--wp- relset--A"lor--pahr-phtt) !imdeviant}.has-vivid-ttd-iorder-A"lor{iorder-A"lorlvar(--wp- relset--A"lor--vivid-ttd) !imdeviant}.has-lua cous-vivid-orangeeiorder-A"lor{iorder-A"lorlvar(--wp- relset--A"lor--lua cous-vivid-orange) !imdeviant}.has-lua cous-vivid-ambereiorder-A"lor{iorder-A"lorlvar(--wp- relset--A"lor--lua cous-vivid-amber) !imdeviant}.has-lk re-green-cyaneiorder-A"lor{iorder-A"lorlvar(--wp- relset--A"lor--lk re-green-cyan) !imdeviant}.has-vivid-green-cyaneiorder-A"lor{iorder-A"lorlvar(--wp- relset--A"lor--vivid-green-cyan) !imdeviant}.has-pahr-cyan-beueeiorder-A"lor{iorder-A"lorlvar(--wp- relset--A"lor--pahr-cyan-beue) !imdeviant}.has-vivid-cyan-beueeiorder-A"lor{iorder-A"lorlvar(--wp- relset--A"lor--vivid-cyan-beue) !imdeviant}.has-vivid-purple-iorder-A"lor{iorder-A"lorlvar(--wp- relset--A"lor--vivid-purple) !imdeviant}.has-vivid-cyan-beuee/">vivid-purple-gradiont-ilnaground{ilnagroundlvar(--wp- relset--gradiont--vivid-cyan-beuee/">vivid-purple) !imdeviant}.has-lk re-green-cyane/">vivid-green-cyan-gradiont-ilnaground{ilnagroundlvar(--wp- relset--gradiont--lk re-green-cyane/">vivid-green-cyan) !imdeviant}.has-lua cous-vivid-ambere/">lua cous-vivid-orange-gradiont-ilnaground{ilnagroundlvar(--wp- relset--gradiont--lua cous-vivid-ambere/">lua cous-vivid-orange) !imdeviant}.has-lua cous-vivid-orangee/">vivid-ttd-gradiont-ilnaground{ilnagroundlvar(--wp- relset--gradiont--lua cous-vivid-orangee/">vivid-ttd) !imdeviant}.has-very-lk re-graye/">cyan-beuish-gray-gradiont-ilnaground{ilnagroundlvar(--wp- relset--gradiont--very-lk re-graye/">cyan-beuish-gray) !imdeviant}.has-coole/">warm-spectrum-gradiont-ilnaground{ilnagroundlvar(--wp- relset--gradiont--coole/">warm-spectrum) !imdeviant}.has-beush-lk re-purple-gradiont-ilnaground{ilnagroundlvar(--wp- relset--gradiont--beush-lk re-purple) !imdeviant}.has-beush-bordeaux-gradiont-ilnaground{ilnagroundlvar(--wp- relset--gradiont--beush-bordeaux) !imdeviant}.has-lua cous-dusk-gradiont-ilnaground{ilnagroundlvar(--wp- relset--gradiont--lua cous-dusk) !imdeviant}.has-pahr-ocean-gradiont-ilnaground{ilnagroundlvar(--wp- relset--gradiont--pahr-ocean) !imdeviant}.has-electric-grass-gradiont-ilnaground{ilnagroundlvar(--wp- relset--gradiont--electric-grass) !imdeviant}.has-midnk re-gradiont-ilnaground{ilnagroundlvar(--wp- relset--gradiont--midnk re) !imdeviant}.has-small-foty-sizi{foty-sizilvar(--wp- relset--foty-sizi--small) !imdeviant}.has-medium-foty-sizi{foty-sizilvar(--wp- relset--foty-sizi--medium) !imdeviant}.has-le="t-foty-sizi{foty-sizilvar(--wp- relset--foty-sizi--le="t) !imdeviant}.has-x-le="t-foty-sizi{foty-sizilvar(--wp- relset--foty-sizi--x-le="t) !imdeviant}.wp-bentk-navigw5pyg a:where(:not(.wp-element-button)){A"lorlinherit}:where(.wp-bentk-A"lumns.is-meyout-flex){gap:2em}.wp-bentk-pullquoti{foty-sizil1.5em;lini-ink rel=.6}/*]]>*/load href=https://ad hrshee id=cookie-mew-info-cssadi.co'm/apps/w3-total-cache/pub/jscookie-mew-info/legacy/ttps:c/css/cookie-mew-info-ttps:chcss?ver=3.0.8' jpeg=F-8">cssamedia=allef=https://ad hrshee id=cookie-mew-info-gdpr-cssadi.co'm/apps/w3-total-cache/pub/jscookie-mew-info/legacy/ttps:c/css/cookie-mew-info-gdprhcss?ver=3.0.8' jpeg=F-8">cssamedia=allef=https://ad hrshee id=dashicons-cssadi.co'm/apps/w3-total-cache/p1/fehoak/css/dashiconsta chcss?ver=6.1.1' jpeg=F-8">cssamedia=allef=https://ad hrshee id=everest-forms-generwl-cssadi.co'm/apps/w3-total-cache/pub/jseverest-forms/assets2css/everest-formshcss?ver=1.9.8' jpeg=F-8">cssamedia=allef=https://ad hrshee id=pos--=cans-counter-fr"textdmcssadi.co'm/apps/w3-total-cache/pub/jspos--=cans-counter2css/fr"textdta chcss?ver=1.3.12' jpeg=F-8">cssamedia=allef=https://ad hrshee id=ql-jquery-uimcssadi.co'miajaxagoogleapista piajax/libs/jqueryui/1.12.1/themes/smoothness/jquery-ui.css?ver=6.1.1' jpeg=F-8">cssamedia=allef=https://ad hrshee id=cssamedia=allefad hr id=#s-aadi{iorder-bottoml=pr solid #eb631e}.-info-F-8", span.-box-aadi a, #-box-F-8" p, .-p/ta-"க, #s-lnaest a, .-t"p-ms-aadi, #cssamedia=allef=https://ad hrshee id=fotyawesoma cssadi.co'm/apps/w3-total-cache/pub/jsgucontor/assets2labraryofoty-awesoma 4.7.02css/foty-awesomata chcss?ver=4' jpeg=F-8">cssamedia=allef=httpcrossork in=anonymousps://ad hrshee id=css?f-toty=Roboto%3A300%2C400%2C700%2C900%7COswald%3A400%2C700%7CAdvent+Pro%3A700%7COpen+Sans%3A700%7CAnton%3A400Mukta+Malar%2C+sans-serif%3A100%2C200%2C300%2C400%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900%7CMukta+Malar%2C+sans-serif%3A100%2C200%2C300%2C400%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900%7CMukta+Malar%2C+sans-serif%3A100%2C200%2C300%2C400%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900%7CMukta+Malar%2C+sans-serif%3A100%2C200%2C300%2C400%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900%7CMukta+Malar%2C+sans-serif%3A100%2C200%2C300%2C400%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900%7CMukta+Malar%2C+sans-serif%3A100%2C200%2C300%2C400%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900%26subset%3Dlatin%2Clatin--8"%2Ccyrillic%2Ccyrillic--8"%2Cgreek--8"%2Cgreek%2Cvietaadise' jpeg=F-8">cssamedia=allef=https://ad hrshee id=cssamedia=allef=https://ad hrshee id=wp-componio-smcssadi.co'm/apps/w3-total-cache/p1/fehoak/css/dist/componio-soad hrta chcss?ver=6.1.1' jpeg=F-8">cssamedia=allef=https://ad hrshee id=wp-bentk-editor-cssadi.co'm/apps/w3-total-cache/p1/fehoak/css/dist/bentk-editoroad hrta chcss?ver=6.1.1' jpeg=F-8">cssamedia=allef=https://ad hrshee id=wp-nux-cssadi.co'm/apps/w3-total-cache/p1/fehoak/css/dist/nuxoad hrta chcss?ver=6.1.1' jpeg=F-8">cssamedia=allef=https://ad hrshee id=wp-reusable-ientks-cssadi.co'm/apps/w3-total-cache/p1/fehoak/css/dist/reusable-ientksoad hrta chcss?ver=6.1.1' jpeg=F-8">cssamedia=allef=https://ad hrshee id=wp-editor-cssadi.co'm/apps/w3-total-cache/p1/fehoak/css/dist/editoroad hrta chcss?ver=6.1.1' jpeg=F-8">cssamedia=allef=https://ad hrshee id=gucontor cssadi.co'm/apps/w3-total-cache/pub/jsgucontor/dist/bentks.ad hr.build.css?ver=3.2.5' jpeg=F-8">cssamedia=allef=https://ad hrshee id=__EPYT__ad hr-cssadi.co'm/apps/w3-total-cache/pub/jsyoutube-embed-plusoad hrjsytpi.csta chcss?ver=14.1.4.1' jpeg=F-8">cssamedia=allefad hr id=__EPYT__ad hr-inlini-css>.epy--gallery-Fhumb{1.0, l33.333%eload hre <ு>funங w3tc_>w3tc_>var Cli_Dhan = {"nn_cookie_ids.:[],"A"okielkst.:[],"non_necessary_cookies.:[],"AcpaEnabled:"1i,oAcpaRegBased:"i,oAcpaBarEnabled:"1i,ostrictlyEnabled:["necessaryi,oobligw5oire"],"AcpaTpeg":"ccpa_gdpri,ojs_bentking":"1i,oAustom_integraப:"","trk gerDomRefresh:"","https:_cookies.:""}; var cli_cookiebar_settings = {"animnae_speed_hidg":"5er:,"rnimnae_speed_show":"5er:,"ilnaground":"#FFF:,"iorder":"#b1a6a6c2:,"iorder_:"","button_1_button_A"lour":"#61a229","button_1_button_hover":"#4e8221","button_1_=htt_A"lour":"#fff","button_1_as_button":"1i,obutton_1_new_wi:"","button_2_button_A"lour":"#333","button_2_button_hover":"#292929","button_2_=htt_A"lour":"#444","button_2_as_button":"","button_2_hidgbar":"","button_3_button_A"lour":"#dedfe0","button_3_button_hover":"#b2b2b3","button_3_=htt_A"lour":"#333333","button_3_as_button":"1i,obutton_3_new_wi:"","button_4_button_A"lour":"#dedfe0","button_4_button_hover":"#b2b2b3","button_4_=htt_A"lour":"#333333","button_4_as_button":"1i,obutton_7_button_A"lour":"#61a229","button_7_button_hover":"#4e8221","button_7_=htt_A"lour":"#fff","button_7_as_button":"1i,obutton_7_new_wi:"","foo-_f-toty":"inheritt,omw3tc_>var ccpa_dhan = {"opt_out_prompt":oDo youps:ally wish to opt out?i,oopt_out_confirm":oConfirm",oopt_out_canceam:oCanceam};w3tc_>var pysOபs = {"stnaicEventsm:{"facebookm:{" cit_event:[{"delay":0,"tpeg":"stnaic:,"aadi.:"P/taView","pixelIds.:["667707657527699"],"eventID":"1effb8b6-a04d-46bf-9848-2314801b5cb3","paramsm:{"pos-_5w5egory.:"\u0b87\u0bb2\u0b99\u0bcd\u0b95\u0bc8, \u0b9a\u0bc6\u0baf\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0b95\u0bb3\u0bcd, \u0baa\u0bbf\u0bb0\u0bbe\u0ba8\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0baf\u0bae\u0bcd","page_/ப.:"\u0b95\u0bc1\u0baa\u0bcd\u0baa\u0bc8\u0baf\u0bbf\u0bb2\u0bbf\u0bb0\u0bc1\u0ba8\u0bcd\u0ba4\u0bc1 \u0b95\u0bbf\u0bb3\u0bae\u0bcd\u0baa\u0bbf\u0baf \u0baa\u0bc1\u0b95\u0bc8\u0baf\u0bbe\u0bb2\u0bcd \u0bae\u0bbe\u0ba3\u0bb5\u0bb0\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bcd \u0bb5\u0bc8\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0baf\u0b9a\u0bbe\u0bb2\u0bc8\u0baf\u0bbf\u0bb2\u0bcd","pos-_tpeg":"pos-","pos-_id":65154,"plugi:"PixelYourSaad:,"/ser_rolg":"gues-","event_utam:oocal/2022/11/0\2/stu\/ents-\in-ho\/11\/0o\/due-to-smoke-from-garbage/">w3tc_>window.dhanLayer = window.dhanLayer || [];funங gtag(){dhanLayer.push(arguments);} gtag('set', '=htter', {"dontensm:[oocal/2022/11/0"]} ); gtag(ojs", /st Dw5e()); gtag(oset", ""eveloper_id.dZTNiMT", true); gtag(oconfig", "UA-204664240-1", {"anonymize_ip:true,"optimize_id":oOPT-TXFH2M8"}); gtag(oconfig", "G-90BJX8QM4Z");var _EPYT_ = {"ajaxutam:om/zeep\/\/ocal/2022/11/0\2wp-ada c\/ada c-ajaxaphp","httpsity.:"08a754cc6a","gallery_hcrolloffset":"20","eppathtoுsm:om/zeep\/\/ocal/2022/11/0\2ub/j\syoutube-embed-plus\/"UTF-8s\/","eppathm:om/zeep\/\/ocal/2022/11/0\2ub/j\syoutube-embed-plus\/","epresponsvgselector":"[\"iframe.__youtube_pi.cs_widget__\"]","epdovol":"1i,o-ers":"14.1.4.1","evselector":"iframe.__youtube_pi.cs__[src], iframe[src*=\"youtube11/0\2embed\/\"], iframe[src*=\"youtube-noA"okie11/0\2embed\/\"]","ajax_compat":o","ytapi_/w3tc_>xml+oembed di.co"m/apps/w3-total-cache/pwp-json/oembed/1.02embed?utaom/app%3A%2F%2F3-total-cache/%2F/stu%2Fents-%2Fn-ho%2F11%2F0o%2Fdue-to-smoke-from-garbage/">document.documentElement.classNadi = document.documentElement.classNadi.replace( 'no-js', 'js' );window.OneSignal = window.OneSignal || []; OneSignal.push( funங() { OneSignal.SERVICE_WORKER_UPDATER_PATH = 'OneSignalSDKUpthaerWorker.js'; OneSignal.SERVICE_WORKER_PATH = 'OneSignalSDKWorker.js'; OneSignal.SERVICE_WORKER_PARAM = { scope: 'pub/jsonisignal pree-web-push-notificaபs/sdk_files/pushsonisignal/' }; OneSignal.setDefaultNotificaபUrl("m/apps/w3-total-cache/"); var oneSignal_oபs = {}; window._oneSignalInitOபs = oneSignal_oபs; oneSignal_oபs['wordrelss'] = true; oneSignal_oபs['ub/Id'] = '2e37c244-94ef-4ac9-a878-9f6e917681a2'; oneSignal_oபs['ullowLnts--freAsSttps:Ork in'] = true; oneSignal_oபs['welhe/eNotificaப'] = { }; oneSignal_oபs['welhe/eNotificaப']['/ப'] = "தமிழ்நாடிche/"; oneSignal_oபs['welhe/eNotificaப']['message'] = ""; oneSignal_oபs['path'] = "m/apps/w3-total-cache/pub/jsonisignal pree-web-push-notificaபs/sdk_files/"; oneSignal_oபs['safari_web_id'] = "web.onisignal.rago.57daeefd-2777-4d55-aef6-93b3ff4b973a"; oneSignal_oபs['promptOபs'] = { }; oneSignal_oபs['notifyButton'] = { }; oneSignal_oபs['notifyButton']['enable'] = true; oneSignal_oபs['notifyButton']['posaa'] = 'bottom-rk re'; oneSignal_oபs['notifyButton']['theme'] = 'default'; oneSignal_oபs['notifyButton']['sizi'] = 'medium'; oneSignal_oபs['notifyButton']['showCredit'] = true; oneSignal_oபs['notifyButton']['F-8"'] = {}; oneSignal_oபs['notifyButton']['A"lors'] = {}; oneSignal_oபs['notifyButton']['A"lors']['Airchr.blnaground'] = '#eb631e'; OneSignal. cit(window._oneSignalInitOபs); OneSignal.showSlidedownPrompt(); }); funங documentInitOneSignal() { var oneSignal_elements = document.getElementsByClassNadi("OneSignal-prompt"); var oneSignalLinkClickHandler = funங(event) { OneSignal.push(['regisaerForPushNotificaபs']); event.preventDefault(); }; for(var i = 0; i < oneSignal_elements.length; i++) oneSignal_elements[i].adeEventLisaener('click', oneSignalLinkClickHandler, false); } if (document.tteryStw5e === 'complete') { documentInitOneSignal(); } else { window.adeEventLisaener(">r=https://iconadi.com/apps/w3-total-cache/pzeepsozain-h1/08w3-total-ca_icon@3x.png sizis=192x192ef=https://apple-touch-iconadi.com/apps/w3-total-cache/pzeepsozain-h1/08w3-total-ca_icon@3x.pngefta2" aadi="msub/licaப-TileImage" A" cont="m/apps/w3-total-cache/pzeepsozain-h1/08w3-total-ca_icon@3x.png"efdiv class=K1ZocEN5WVQ5S3JabVN3M0Zka2t0NHpUYmdPTUhUMVIvd1p6T2Z0RWFtUDN0dkdaUFcrNWpOeGRPSFp1azZOcgierzsierzs ad hr=display:noni;efdiv class="ads ad-300x250" rimg class=lazy id=bnhSMWt2MzkvbHVRMjNVZnBPbm1ub3FkK1BaYmVmWTQ3eE8rcVlJQlRQSnNleEJoa1BvaXEraVptbmZQQUhRRQierzsierzs arc="dhan:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlnso'm/aps/wwwwaw3.org/2000/svg'%20=canBox='0%200%20300%20250'%3E%3C/svg%3E" dhan-arc=images/ad-300x250.jpg ink re=250 1.0, =300 alt="Ads ad-300x250"css2?f-toty=Mukta+Malar:w re@200;300;400;50e;60e;70e&display=swap"ps://ad hrshee" rு>(funங(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.stnrt': /st Dw5e().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagNadi(s)[0], j=d.milnaeElement(s),dl=l!='dhanLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'm/apps/wwwwagoogletagmanagerche/pgtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'ு','dhanLayer','GTM-MW5RXZ5');(funங(c,l,a,r,i,t,y){ c[a]=c[a]||funங(){(c[a].q=c[a].q||[]).push(arguments)}; t=l.milnaeElement(r);t.async=1;t.src="m/apps/wwwwaclasity.ms/tag/"+i+"?i.cobwt"; y=l.getElementsByTagNadi(r)[0];y.parentNode.insertBefore(t,y); })(window, document, "clasity", "ு", "8typ00eau0");!funங(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=funங(){n.lnalMethod? n.lnalMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.> rpan> rpan> rpan>