Connect with us

இலங்கை

நாட்டின் பொருளாதாரம் மேலும் வீழ்ச்சியடையும்!! – மத்திய வங்கி ஆளுநர் தெரிவிப்பு

Published

on

Economic

2022 இல் இலங்கையின் பொருளாதாரம் ஆறு வீதத்தினால் வீழ்ச்சியடையும் என மத்திய வங்கி ஆளுநர் நந்தலால் வீரசிங்க தெரிவித்துள்ளார்.

சர்வதேச நாணய நிதியத்துடனான பேச்சு பாதித்துள்ளதால் பொருளாதார வீழ்ச்சி ஆறு வீதத்திற்கும் அதிகமாகயிருக்கலாம் என அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

முக்கிய கட்டமைப்பு மாற்றங்கள் குறித்து சர்வதேச நாணய நிதியத்துடன் பேச்சு மேற்கொள்வதற்கு நாட்டிற்கு ஸ்திரமான அரசியல் நிர்வாகம் அவசியம் என குறிப்பிட்டுள்ள மத்திய வங்கி ஆளுநர், அத்தியாவசிய இறக்குமதிகளான மருந்துகள், எரிபொருட்கள் போன்றவற்றை பெறுவதற்காக ஏனைய நாடுகளில் இருந்தும் சர்வதேச அமைப்புகளிடமிருந்தும் நிதி உதவியை பெறுவதற்கும் ஸ்திரமான அரசியல் நிர்வாகம் அவசியம் என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

கடந்த மாதம் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட 500 மில்லியன் டொலர் நீடிப்பு கிடைக்காதது எரிபொருள் நெருக்கடியை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.

அதேபோன்று இந்தியாவின் ரிசேர்வ் வங்கியுடன் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒரு மில்லியன் டொலர் நாணய இடமாற்றத்திலும் முன்னேற்றம் ஏற்படவில்லை. அதேபோன்று தனது 1.5 பில்லியன் டொலர் நாணய இடமாற்ற விடயத்தில் சீனா தனது நிபந்தனைகளை தளர்த்தவில்லை என மத்திய வங்கி ஆளுநர் தெரிவித்துள்ளார்.

ஒரு வருடகாலத்திற்கு முன்னதாகவே இலங்கை சர்வதேச நாணய நிதியத்தை நாடியிருந்தால் கையில் நான்கு பில்லியன் டொலர்கள் இருந்தவேளை கடன் மறுசீரமைப்பு நடவடிக்கைகளை ஆரம்பித்திருந்தால் அது இன்றும் அத்தியாவசிய பொருட்களை தடையின்றி இறக்குமதி செய்யக்கூடிய நிலையை ஏற்படுத்தியிருக்கும் எனவும் மத்திய வங்கி ஆளுநர் தெரிவித்துள்ளார்.

Advertisement

இதனால் நாடு அமைதியாக இயங்கிக்கொண்டிருக்கும் நிலையையும் பொதுமக்கள் மீது நிதி அழுத்தங்கள் பிரயோகிக்கப்படும் நிலையும் ஏற்பட்டிருக்காது. ஆனால் அரசாங்கம் பொறுத்திருந்து பார்க்க தீர்மானித்தது என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

#SriLankaNews

Advertisement
 • மாதமro் நநடிருக=1ைகிகளத மாதத௤ண்ட1வு 2" data-src=https://tamilnaadi.com/zeepsoaldownlassof-E-Jaffna-1-400x240.jpg data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" class="mvp-reg-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="> மாதமro் நநடிருக=1ைகிகளத மாதத௤ண்ட1வு 3" data-src=https://tamilnaadi.com/zeepsoaldownlassof-E-Jaffna-1-80x80.jpg data-sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" class="mvp-mob-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==">
  Cdack to milfa ft right">

  naadi.com/news/local/20theost-virys- rel=ty-will-further-de daneosa fral-banktral-baor-notifooglesy/#ll-widosbygoogle stylenone;>ம ண்ஊe="த௿லைதீ஀ட஀ிi> <

  #an ctab-ctl1m-title"> #an ctab-ctl3m-title">
  et>
  படட்ிதத்தி௩ா்ஆினிம செक்ம்?ம்!! &கய ட்ய<கெ த் ந ஆஊe=துதத்தங்a/
  et>
  ் ஍லடடgிருர்தஙட௩ாதிு வா

  கடநிி மro்தa/

  et>
  ் ்பட்தா்துஈட௰ழ்னgதஙைகீ பார்p>மாதஞழ்ங்a/
  et>
  ம6; ் ந ஆ த் நந ஆ் ஁:ிமி௪பிஇி஍ ஊe=gொறு &ம் ஆரँa/
  மாதபடட்்சை-ி்ரஆுக்ம்ி த௰ மாதள் ஍்தக்ம்?24AAICTAEAOw==">
  et>
  g௩ா்஋ ஈிகத௱ழ௱p>மாதபடட்்சைம்!! &்ரஆுக்ம்ி த௰ மாதள் ஍்தக்ம்?a/ <
  et>
  இ &ம்திgொறுஂ஍்தக் wsep ம்!!ந் ல்ட்தாஂிி ஆஇ &ம்தளத னgதஙைகியீஅமை௪பொறு்தளதத஀ழ்்டடஙைஞ௩ாa/
  et>
  ட௩ஈொறுவலைட஍்த ப் ீ஀மிி ௮்’a/
  et>
  த஀்தீதா஁படொறு &ம் நா?a/
  et>
  ம6; ் ந ஆ த் நந ஆ் ஁:ிமி௪பிஇி஍ ஊe=gொறு &ம் ஆரँa/

  கடநஂஜogிடிம செதத்தங்!

  ap> ் ்பட்தா்து ண்தங், ரி்தங் ௩ &மஆ௰p>மாத

  கடநஂஜogிம செக்ம். ன. ஆ்கொe= ப் ந 48 ல்்தங் ம செ ெளoge=g்ட ௩ா௪ந ஆன ட௅மை௿டொறு஍்த ிி .த

  கடநஂஜog...்று

  மாத஀ழ்ம் முக>மாதழ௮ிதங>மா.... 3வு 2" data-src=https://tamilnaadi.com/zeepso80mole-x164751453-Jaffna-1-400x240.jpg data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" class="mvp-reg-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="> மாத஀ழ்ம் முக>மாதழ௮ிதங>மா.... 3வு 3" data-src=https://tamilnaadi.com/zeepso80mole-x164751453-Jaffna-1-80x80.jpg data-sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" class="mvp-mob-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==">

  மாத஀ழ்ம் முக>மாதழ௮ிதங>மா.

  ap> ந ஆro்ட்தா௱ழ௪e=g்ட ஀ழ்த்தங் மro ார்p>ி௤ி்௷்பஊறுடெதமதா௩்கு௰ ி்௷்பஊறுடெதமதாமro ௰p>மாதழ௮ி ஊe=்பஊ .த

  கடநதை௯ி஍தாண்தஙட௩ாதro்ட்தா்து ஀ழ்த்தங் முக>மா...்று

  ap> ிி ஆgொிதிe="g ெ்கிதிe=தழ்ாத்தஊறு்ா௪டடடிி ஆ௤ிக. ஆை 5.34ா ிார்p>மா, ி் ஍்த ிததழ்ாத்தஊறு்ா௪டடடிி ஆ. ஆை 7.21ா ிார்p>மாஆணடட்மாதழற௕ிதிe=ஊ .திிe=த் ை௿ற௅மை ார்p>...்று

  மாஆ்சடித஍ரரிதங்

  ap> ணடட்ஊறு்் ம த௯௩ாதம் ஆமஆ்சடி஍தாணம் ம ச௵நா் ம் ஆமஆ்மாதிி மாதe=gதிதஅமை=g௤ிe=ஊ .ம20;ம்்தஊறு்ர்p>தணை௯ா௩ &்ம>மாதமா௩ ார்p> &ளமை=gro ஆ ச௵மாத
  மாதழ த௚ ஆgp>ட்தஙா் ு gதிதp>மாத௤ி்௷்பமா383C/svg%3E" data-src=https://tamilnaadi.com/zeepso80komatha-tm-Jaffna-1-400x240.jpg data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" class="mvp-reg-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="> மாதழ த௚ ஆgp>ட்தஙா் ு gதிதp>மாத௤ி்௷்பமா393C/svg%3E" data-src=https://tamilnaadi.com/zeepso80komatha-tm-Jaffna-1-80x80.jpg data-sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" class="mvp-mob-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==">

  மாதழ த௚ ஆgp>ட்தஙா் ு gதிதp>மாத௤ி்௷்பமா

  ap> ு ்ஆிி ஆ்மே ி்௪஍ர஍ம்த, ஆமp>டைe=தgதிதp> ் ஆgp>ங் ் ந ஆ்>மா.த௤ ஆ த௚ ஆgp>ஙா ு gஊறு்் ஍்தக்ம்த௲ுக௤ ஆ்தே௯ா௵ந ஆ஋ த௲ ார்p> &ஆுகp>மாஈg/s ஆ௮ார்p>ிி் நவரிதங் &்ரா௵ந ...்று

  மாத஀ழ்ம் முக>மாதழ௮ிதங>மா

  ap> ி்தங>ார்p>ிro்ட்தா்துத஀ழ்ம் ்>் நா்தாினடழ௮ிதங்ைடgரிி மாதா௪தg ௕. ணக்ம். ்கமாத

  ார்p>ி

  கடந. ஆை ஈg/s ்பp>ிe="ை=g௤்தங்

  ap> p>டஊறு்் ௰ர்pe=்தர௱ ்த்தடஹ ்ஊ஁ரிஊறுிe="ை=/s ்பp ே௱ர்p்த௕ட௩ா௱஋ ோ