= "ுகபிப஁cpascpliscripc>= ெயிததகளிcpasculcu-top li ul.suscripc>= லஙிகைcpasculcu-top li ul.suscripc>= ர= தயலிcpascpliscripc>= தர்நிததய= "௿cpascplis= நிததய= cpascpliscripc>= லக= "௿cpascpliscripc>= தளஈய= நிட஁cpascpliscripc>= = ணொலதகளிcpascplis= ொழுதுபோக௿குcpasculcu-top li ul.suscripc>= தனதம= cpascpliscripc>= ழகுக௿ குறதபிப஁களிcpascpliscripc>= மஈய= ௿ குறதபிப஁களிcpascplis= = ிவதcpascpliscripc>= = ிட஁ரைcpasculcu-top li ul.suscripc>= ர= தயலிcpascpliscripc>= தற஁கதைcpascpliscripc>= ணதக"௿cpascpliscripc>= தஞிஞ= ன"௿cpascpliscripc>= ொழதலிழ஁டிப"௿cpascpliscripc>= = ச ர"௿cpascpliscripc>= ு= = த ர"௿cpascplis= "ருத்துவ"௿cpascpliscripc>= ோததட"௿cpascpliscripc>= = ணொலதகளிcpasculcu-top li ul.suscripc>= ர= தயலிcpascpliscripc>= ர= தயலி = ர= ௿குcpascpliscripc>= லக= "௿cpascpliscripc>= தளஈய= நிட஁cpascpliscripc>= தனதம= cpascpliscripc>BiggBossTppedcpascpliscripc>= = ுவூல"௿cpascpliscripc>= ரதத"௿cpascplis= னஈய= ைcpasculcu-top li ul.suscripc>= =றிற= "௿cpascpliscripc>= = ததஈகளிcpascpliscripc>RIP Boardcpascplis
Connog_oteki usymopannculcu-top "t, ul.mvp-fly-soc-ass="left :["n <-top "fab fa-facebook-f">cpascpliscripneale=RSD href=htttektgmanagetps://tami t.hast=_blall><-top "fab fa-ttektgm">cpascpliscripneale=RSD href=https:instageamanagetps://tami/ t.hast=_blall><-top "fab fa-instageam">cpascpliscripneale=RSD href=https:tiktoklnaad@tps://tami t.hast=_blall><-top "fab fa-tiktok">cpascpliscripneale=RSDt src="https:rc*=\"youtu/cetps://tami?li pt_out_cotifi1&wet.hast=_blall><-top "fab fa-rc*=\"y">cpascplis
<-postmethod=gyleshet p, #searca", fuD href=https://tamilnaad > <-formernate typ> <-formernatehiddchishet p, #input# value=S p, #scpsearscpwrasccescu-top civ i .mvp-search-butiv i .mvp-sener(plugipannymopannugipannymopanncpwrascpwrasccesc>
#mvnu-top class="left :["necesc>
gipancu-top "iv i}.mvp-flear fab fa-facebook-f">cpopanncpan gipancu-top "iv i}.mvp-flear fab fa-ttektgm">cpopanncpan gipancu-top "iv i}.mvp-flear fab fa-instageam">cpopanncpan gipancu-top "iv i}.mvp-flear fab fa-rc*=\"y">cpopanncpancpwrasccescu-top civ id=mvp-fly-butiv id=mvp-flener(c-ass="left :["n tps://tamilnaaய= ழதலி எரதபொருளி வழங௿க கோரத ஏ9 வீததய= வழதம= தத஍து பொதுமக௿களி போராநிட "௿!
= "ுகபிப஁cpascpliscripcu-top ci-fly.men i-fly.menurnatstaxonomy i-fly.menur log_asapegain-osts .c, .mvp-nce-blo-osts .c,i-fly transposts .c, .mvp transpul li.menu-item-has-chii-fly.menu1718"neale=RSD href=https://tamilnaadsapegaindi.com >= ெயிததகளிcpasculcu-top li ul.suscripcu-top ci-fly.men i-fly.menurnatstaxonomy i-fly.menur log_asapegain-osts .c, .mvp-nce-blo-osts .c,i-fly transposts .c, .mvp transpul li.menu-item-has-chii-fly.menu1699"neale=RSD href=https://tamilnaadsapegaindi.com/news/ >= லஙிகைcpasculcu-top li ul.suscripcu-top ci-fly.men i-fly.menurnatstaxonomy i-fly.menur log_asapegain-i-fly.menu16810"neale=RSD href=https://tamilnaadsapegaindi.com/news/politics-/news/ >= ர= தயலிcpascpliscripcu-top ci-fly.men i-fly.menurnatstaxonomy i-fly.menur log_asapegain-osts .c, .mvp-nce-blo-osts .c,i-fly transposts .c, .mvp transpul li.menu16811"neale=RSD href=https://tamilnaadsapegaindi.com/news/traa/ >= தர்நிததய= "௿cpascplis= நிததய= cpascpliscripcu-top ci-fly.men i-fly.menurnatstaxonomy i-fly.menur log_asapegain-i-fly.menu1692"neale=RSD href=https://tamilnaadsapegaindi.comworld/ >= லக= "௿cpascpliscripcu-top ci-fly.men i-fly.menurnatstaxonomy i-fly.menur log_asapegain-i-fly.menu1698"neale=RSD href=https://tamilnaadsapegaindi.coms0% !om >= தளஈய= நிட஁cpascpliscripcu-top ci-fly.men i-fly.menurnatstaxonomy i-fly.menur log_asapegain-i-fly.menu13292"neale=RSD href=https://tamilnaadsapegaindblocksdi.co-blocksd >= = ணொலதகளிcpascplis= ொழுதுபோக௿குcpasculcu-top li ul.suscripcu-top ci-fly.men i-fly.menurnatstaxonomy i-fly.menur log_asapegain-i-fly.menu1705"neale=RSD href=https://tamilnaadsapegaindtems:eeat do/catemam >= தனதம= cpascpliscripcu-top ci-fly.men i-fly.menurnatstaxonomy i-fly.menur log_asapegain-i-fly.menu1708"neale=RSD href=https://tamilnaadsapegaindtems:eeat do/beauty/ >= ழகுக௿ குறதபிப஁களிcpascpliscripcu-top ci-fly.men i-fly.menurnatstaxonomy i-fly.menur log_asapegain-i-fly.menu1710"neale=RSD href=https://tamilnaadsapegaindtems:eeat do/cbe-nngm >= மஈய= ௿ குறதபிப஁களிcpascplis= = ிவதcpascpliscripcu-top ci-fly.men i-fly.menurnatstaxonomy i-fly.menur log_asapegain-i-fly.menu-item-has-chii-fly.menu1709"neale=RSD href=https://tamilnaadsapegaindaion_sdk_ >= = ிட஁ரைcpasculcu-top li ul.suscripcu-top ci-fly.men i-fly.menurnatstaxonomy i-fly.menur log_asapegain-i-fly.menu7523"neale=RSD href=https://tamilnaadsapegaindaion_sdk_politics/ >= ர= தயலிcpascpliscripcu-top ci-fly.men i-fly.menurnatstaxonomy i-fly.menur log_asapegain-i-fly.menu5471"neale=RSD href=https://tamilnaadsapegaindaion_sdk_k relp-bloiesm >= தற஁கதைcpascpliscripcu-top ci-fly.men i-fly.menurnatstaxonomy i-fly.menur log_asapegain-i-fly.menu1696"neale=RSD href=https://tamilnaadsapegaindaion_sdk_busismoot >= ணதக"௿cpascpliscripcu-top ci-fly.men i-fly.menurnatstaxonomy i-fly.menur log_asapegain-i-fly.menu1697"neale=RSD href=https://tamilnaadsapegaindaion_sdk_kciencem >= தஞிஞ= ன"௿cpascpliscripcu-top ci-fly.men i-fly.menurnatstaxonomy i-fly.menur log_asapegain-i-fly.menu1700"neale=RSD href=https://tamilnaadsapegaindaion_sdk_techm >= ொழதலிழ஁டிப"௿cpascpliscripcu-top ci-fly.men i-fly.menurnatstaxonomy i-fly.menur log_asapegain-i-fly.menu1693"neale=RSD href=https://tamilnaadsapegaindaion_sdk_culturea >= = ச ர"௿cpascpliscripcu-top ci-fly.men i-fly.menurnatstaxonomy i-fly.menur log_asapegain-i-fly.menu1694"neale=RSD href=https://tamilnaadsapegaindaion_sdk_healthm >= ு= = த ர"௿cpascplis= "ருத்துவ"௿cpascpliscripcu-top ci-fly.men i-fly.menurnatstaxonomy i-fly.menur log_asapegain-i-fly.menu1711"neale=RSD href=https://tamilnaadsapegaindastrologyd >= ோததட"௿cpascpliscripcu-top ci-fly.men i-fly.menurnatstaxonomy i-fly.menur log_asapegain-i-fly.menu-item-has-chii-fly.menu1707"neale=RSD href=https://tamilnaadsapegaindblocksd >= = ணொலதகளிcpasculcu-top li ul.suscripcu-top ci-fly.men i-fly.menurnatstaxonomy i-fly.menur log_asapegain-i-fly.menu16806"neale=RSD href=https://tamilnaadsapegaindblocksdpoliticalo-blocksd >= ர= தயலிcpascpliscripcu-top ci-fly.men i-fly.menurnatstaxonomy i-fly.menur log_asapegain-i-fly.menu34537"neale=RSD href=https://tamilnaadsapegaindblocksdpolitical-tranad >= ர= தயலி = ர= ௿குcpascpliscripcu-top ci-fly.men i-fly.menurnatstaxonomy i-fly.menur log_asapegain-i-fly.menu16807"neale=RSD href=https://tamilnaadsapegaindblocksdworld-blocksd >= லக= "௿cpascpliscripcu-top ci-fly.men i-fly.menurnatstaxonomy i-fly.menur log_asapegain-i-fly.menu16809"neale=RSD href=https://tamilnaadsapegaindblocksds0% !o-blocksd >= தளஈய= நிட஁cpascpliscripcu-top ci-fly.men i-fly.menurnatstaxonomy i-fly.menur log_asapegain-i-fly.menu16808"neale=RSD href=https://tamilnaadsapegaindblocksdcatema-blocksd >= தனதம= cpascpliscripcu-top ci-fly.men i-fly.menurnatstaxonomy i-fly.menur log_asapegain-i-fly.menu16804"neale=RSD href=https://tamilnaadsapegaindblocksdbiggbossroppedvp-nson-5d >BiggBossTppedcpascpliscripcu-top ci-fly.men i-fly.menurnatstaxonomy i-fly.menur log_asapegain-i-fly.menu34538"neale=RSD href=https://tamilnaadsapegaindblocksdtr-nsuryd >= = ுவூல"௿cpascpliscripcu-top ci-fly.men i-fly.menurnatstaxonomy i-fly.menur log_asapegain-i-fly.menu34539"neale=RSD href=https://tamilnaadsapegaindblocksdbiogeaphyd >= ரதத"௿cpascplis= னஈய= ைcpasculcu-top li ul.suscripcu-top ci-fly.men i-fly.menurnatstaxonomy i-fly.menur log_asapegain-i-fly.menu1713"neale=RSD href=https://tamilnaadsapegaindunsapegaiized/crimea >= =றிற= "௿cpascpliscripcu-top ci-fly.men i-fly.menurnatstaxonomy i-fly.menur log_asapegain-i-fly.menu11602"neale=RSD href=https://tamilnaadsapegaindunsapegaiized/poemsd >= = ததஈகளிcpascpliscripcu-top ci-fly.men i-fly.menurnatstaxonomy i-fly.menur log_asapegain-i-fly.menu43733"neale=RSD href=https://tamilnaadsapegaindrip-board/ >RIP Boardcpascplis
.menM = { .menprop="}#mvEntityOfPTileI .men,"ccDt src="htschema/api.WebPTileI.men>
= லஙிகைcpopanncpancph3ner1cu-top "iv i .mvpp-nav-ion" ent-galn'][" .menprop="rit"yle-">ய= ழதலி எரதபொருளி வழங௿க கோரத ஏ9 வீததய= வழதம= தத஍து பொதுமக௿களி போராநிட "௿!lass="left :["necescu-top civ iauthorie-lawlSDK>lass="left :["nep>P7/12shedcplyugipancu-top iv i .mvplSDK>2 வர஁டஙிகளி agocpopanncp>oncplyugipancu-top "iv i .mvplSDK ualSDKd"netimecu-top " .mvplSDK ualSDKd" .menprop=lSDKP7/12shed tagetime=loca-07-12>ஆநா 12, loca.menprop="tageMoazfiKd" mage" conloca-07-12 7:00 = "ுப"scpwrasccescu-top "iv iauthorie-lawThaaragacpancpopanncpwrascpwrascpwrascprit","necescu-top "iv i .mvp}#mvpout lass="left :["necescu-top iv i .mvp}#mvpiny-wrap>
.menprop="{"ajImage" content="https://tamilnaadi.com/zeepsoal/20psoa0712_105609-1-1000x498.jp1"ncp=1">.menprop="g{minjImage" con1000"ncp=1">.menprop="he-topjImage" con498"nepwrasccesc>
<-top "fa fa-2tfa-facebook" aria-hiddch=t'] nepiscrpliscrpan <-top "fa fa-2tfa-ttektgm" aria-hiddch=t'] nepiscrpliscrpan <-top "fa fa-2tfa-piems:c-p-p" aria-hiddch=t'] nepiscrpliscrpan ems:c-p-bl ackethoutopcof shar-bl i_oteki you. Check i_oout: href="https://tamilnaadi.com/news/local/2022/07/12/public-protest-by-blocking-the-a9-road-to-demand-fuel-supply-in"ncripcu-top t, u .mvpp-fle}#mln <-top "fa fa-2tfa-envel= {" aria-hiddch=t'] nepiscrpliscrpan <-top "fa fa-2tfa-mam do-bl" aria-hiddch=t'] nepiscrpliscrpan
<-top "fa fa-facebook" aria-hiddch=t'] nepisgipancu-top iv it-flmobsfbnSharaymopannugpliscrpan <-top "fa fa-ttektgm" aria-hiddch=t'] nepisgipancu-top iv it-flmobsfbnTweetymopannugpliscrpan <-top "fa fa-piems:c-p-p" aria-hiddch=t'] nepiscrpliscrpan <-top "fa fa-whatame=" aria-hiddch=t'] nepiscrpliscrpan ems:c-p-bl ackethoutopcof shar-bl i_oteki you. Check i_oout: href="https://tamilnaadi.com/news/local/2022/07/12/public-protest-by-blocking-the-a9-road-to-demand-fuel-supply-in"ncripcu-top t, ut-flmobse}#mln <-top "fa fa-envel= {-o" aria-hiddch=t'] nepiscrpliscrpan <-top "fa fa-mam do-o" aria-hiddch=t'] nepiscrpliscrpan<-top "fa fa-ellipsis-h" aria-hiddch=t'] nepisgpwrascpwrascpwrasccescu-top iv i .mvpp-fliny-wrap>
ய= ழிபிபாண ம= வநிட = ெயலக= ஍ததறிகு = ர=கதலி உளிள ஐஓ= த எரதபொருளி நதர௪ிப஁ நதலஈய= ஍ததலி நீணிட = ாநிகளாக எரதபொருள஁க௿காக க த஍ததருநிதவரிகளஇ ஏ9 வீததய= ம= தத஍து போராநிட ஍ததலி ஈட஁பநிட ரிcpwrasccescdirnkuto>cpwrasccescdirnkuto>= ணஈய வழதயதலி பததவ஁ = ெயிபவரிகள஁க௿கஇ எரதபொருளி வழங௿கபிபடுமி என ம= வநிட = ெயலக உத஍ததயோகத஍தரிகளி தெரதவதத஍தத லி = ங௿கு நீணிட = ாநிகளாக க த஍ததருநித பொது மக௿களஇ வீததய= ம= தத஍து போராநிட ஍ததலி ஈட஁பநிட ரி.cpwrasccescdirnkuto>cpwrasccescdirnkuto>= த ாலி = 9 வீதத வழதயான போராநிட போக௿குவரத஍து தறிபோது தறிகாலதக"ாக தடஈபிபட௿ட஁ உளிளது.cpwrasccescdirnkuto>cima tecoazyl async=u-top "alignnone m-loblock-56363 ty:0}.la" tag(-asyn href="https://b3217245.smushcdn.com/3217245/zeepsoal/20psoa0712_105309-300x139.jp192.png?lossy=2&strip=1&wealt="psoa0712 105309" g{min=1017 he-top=471sd+xml "ய= ழதலி எரதபொருளி வழங௿க கோரத ஏ9 வீததய= வழதம= தத஍து பொதுமக௿களி போராநிட "௿! 4" tag(-asysecontent="https://b3217245.smushcdn.com/3217245/zeepsoal/20psoa0712_105309-300x139.jp192.png?lo0244ssy=2&st0244rip=1& 300w, tent="https://b3217245.smushcdn.com/3217245/zeepsoal/20psoa0712_105309-1024x473.jp192.png?lo0244ssy=2&st0244rip=1& 1024w, tent="https://b3217245.smushcdn.com/3217245/zeepsoal/20psoa0712_105309-768x355.jp192.png?lo0244ssy=2&st0244rip=1& 768w, tent="https://b3217245.smushcdn.com/3217245/zeepsoal/20psoa0712_105309-1536x710.jp192.png?lo0244ssy=2&st0244rip=1& 1536w, tent="https://b3217245.smushcdn.com/3217245/zeepsoal/20psoa0712_105309-2048x946.jp192.png?lo0244ssy=2&st0244rip=1& 2048w, tent="https://b3217245.smushcdn.com/3217245/zeepsoal/20psoa0712_105309-sewsed.jp192.png?lo0244ssy=2&st0244rip=1& 1200w" tag(-ap=1" "(maxng{min- 1017px) 100vw, 1017px"=asynctag(:block/gior:#se64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="m0ms}<="--17245-ame.rhol","ng{min- 1017px; --17245-ame.rhol","naspog_a_inte- 1017/471;">cpwrasccescdirnkuto>#SriLankaNewscpwrasccescu-top yj6qoscpwrasccescu-top adLcdirnkuto>cpwrasccescu-top adLcdirnkuto>cpwrasccescu-top adLcdirnkuto>cpwrasccescu-top adLcdirnkuto>cpwrasccescu-top " .mvpp-u-sImage" ci .mv .mvp56361 ent-gap=1""n cpopann P.mv V-u-s:cpopann 269ymopanncpwrascpwrasccesc>
FeapuredrpanfuelrpanjaffnarpanPblic-prpansrilallarpantps://tamirpantps://tamiNewscpancpopanncpwrasccescu-top .mvsi}.mvpill>gpwrasccesc>
lass="left :["nugipancu-top "iv i rev-nexcalabel>lass="left :["nUp Nexccpopanncp>ததமதங௿கலமி வநாவதலான வதம= ன"௿ = ென௿னஈய= லி!cplycpwrascpwras lass="left :["nugipancu-top "iv i rev-nexcalabel>lass="left :["nDonali%9;t Misscpopanncp>தேரிதலி செலவ஁ = ய= ர"௿ = ோடத த= ண்டுமி!!!cplycpwrascpwrascpwrascpwras cpancpwrascpwrasccescu-top iv iapiav-top.menprop=p7/12sherp.menM = { .menrnatehref="htschema/api.Organizotifinccescu-top iv iapiaustom.menprop=ustom.menM = { .menrnatehref="htschema/api.n-TilO log_n .menprop="{"ajImage" content="https://tamilnaadi.com/zeepsoza/7ttps://tami-psoz-v1_1.svg"nepwrascp=1">.menprop="
ugipancu-top iv ig{mgetuidgevon'][>You may likeymopanncph4nculcu-top "t, urlefted- .mvssl-soc-ass="leftKd"n lass="left :["nep>இநிததய = = றிற=ழதல ளரிகளதனி = த்துமீறலஈ = னுமததக௿க ம஁டதயாது!cplycpwrascrpliscrpan lass="left :["nep>பொது வேடிபாளரி ம஁யறிசத த= தழதனத்துக௿கு = பத்தே! டகிளஸிcplycpwrascrpliscrpan lass="left :["nep>ய= ழி. = =றதகநிட஁வ= ன௿ = றிபர௪ிபதலி க= ைய=துங௿கதய = லமிcplycpwrascrpliscrpan lass="left :["nep>வடகிகு மக௿கள஁க௿கு = கல வசததகளஈய=மி அனுபவதபிபதறிகான உரதம= : = ஜதத஍ தர௪ிப஁ ஆதர௵஁cplycpwrascrpliscrpan lass="left :["nep>த= தழரிகள஁டஈய வாக௿குகளஈ தீரிம= ன"௿ = தக௿க வாக௿குகளாக ம= றிற வேண்டுமி : = ுமநிததரன௿cplycpwrascrpliscrpan lass="left :["nep>ய= ழிபிபாண ஍ததலி ததய=கதயதன௿ = ேவலமான செயல௿! = ைது செயிய வாயிபிப஁cplycpwrascrpliscrpan lass="left :["nep>ய= ழி. = ளிளிநிட பல பகுததகளதலி மழஈcplycpwrascrpliscrpan lass="left :["nep>த= தழரி பகுததயதலி பறதபோய=ளிள வதவசாய நதல ௿களிcplycpwrascrpliscrpan lass="left :["nep>புலமிபெயரி உறவுகளாலி வடகிகு மக௿களதன௿ = ஁ன௿னஇறிற= ஍ததறிகு உதவ = ஁டதயுமி: = . நாcplycpwrascrpliscrpanClick to shcment You 724t bkptogged in to .mv a shcment Lea:[ a Reelyமறுமஊழதயஈ நதராகரிrpanஒர஁ பதன௿னஂநிட ஍தஈ இட நீங௿களி கநிட யமி Advertisement(adsbygooglec= w{ndow.adsbygooglec|| []).p245({});c/s);}பதரபலியமிcpspanscpanகாணஊலதகளிcpspanscpanecescu-top "iv icin-tageawrapclass="left :["n கர஁டன௿ = ட ஍ததலி நடதக௿க சஂரதக௿க஁ எவ௿ளோ சமிபளமி தெரதயுமா?.. இதோ முழு வதவரமி..cpwrascpwrascpwrascpwrascrpan ecescu-top "iv icin-tageawrapclass="left :["n ​இனிற=ய ராசத பலன௿ 22.05.pso4 – 12 ராசதக௿க஁ எபிபடத இர஁க௿குமி? Today Rasi Palancpwrascpwrascpwrascpwrascrpan ecescu-top "iv icin-tageawrapclass="left :["n இசஈயஈ விநிட஁வ= நிட஁ வேற஁ துற=யதலி சாதித஍த மகளி.. ஏ.ஆரி.ரஹ஍ம= னி நெகதழ஍ச஍சதய=ன பதிவுcpwrascpwrascpwrascpwrascrpan ecescu-top "iv icin-tageawrapclass="left :["n வ= ஜே மகேஸ௿வரதக௿க஁ வநித அசதங௿கமான கமெண்ட௿.. அதறிக஁ அவர௿ = ொட஁த஍த பததலஈ பார஁ங௿களி..cpwrascpwrascrpan ecescu-top "iv icin-tageawrapclass="left :["n வ= ழிக௿கஈயதலி நுழைநித = தகவுமி ஸிபெஷலி நபர௿, பதரபாஸி போநிட பதிவு- ய=ர௿ = வர௿, ரசதகரிகளி உற஍சாகம்cpwrascpwrascrpancpwrasccescid=iv itab-col3cu-top "iv ifeat1pli-t lass="left :[ iv itab-coli-lef"n ecescu-top "iv icin-tageawrapclass="left :["n அரச பேர஁நிதுகளதலி பயண ஍சீநிட஁ இனிற= பயண பவரிகள஁க௿க஁ எச஍சரதக௿கஈcpwrascpwrascpwrascpwrascrpan ecescu-top "iv icin-tageawrapclass="left :["n உல நாயகன஁டன௿ = ோநத சேர஁மி நயனிதாரா!cpwrascpwrascpwrascpwrascrpan ecescu-top "iv icin-tageawrapclass="left :["n ‘லதயோ’ 7 நதமதட வீடதயோவை வெளதயதநிட படக௿குழு – இனிப அதிரிச஍சதய=லி ரசதகரிகளிcpwrascpwrascpwrascpwrascrpan ecescu-top "iv icin-tageawrapclass="left :["n இணஈயத஍தஈ கல ௿குமி வாரிச஁ ‘ஜதமதக௿கத பொண்ணு’cpwrascpwrascpwrascpwrascrpan ecescu-top "iv icin-tageawrapclass="left :["n 14 ஆண்டுகள஁க௿க஁ பதறக஁ இணஈயுமி வெறிற= = ோநதcpwrascpwrascpwrascpwrascrpancpwrascpwrascpwrascpsog_ionscsog_ioncid=iv _flex_g{mget-4cu-top "iv iside-w{mget iv _flex_g{mget"necescu-top iv ig{mget-homephead>ஜோதிநமிcpspanscph4ycpwrasccescu-top "iv ig{mget-flex-wrapclass="left :["necescu-top "iv iflex-atoryowrapclass="left :["n lass="left :["necescu-top "iv icin-tageawrapclass="left :["n cp>நாளதன௿ = ொடக௿கத஍ததலி நாமி நாள஁க௿க஁ரதய ராசதபலனை அறதநிது = ொண்டு அதறிகஇறிற= றிபோலி ம஁ன௿னஆச஍சரதக௿கஈ போலி சதல செயல௿களஈ திந்டமதட்டு நடநிது = ொளிள, நதன=த஍த செயல௿களி வெறிற= = ெற஁மி. கதரக...cplycpwrascpwrascpwrascpwrascrpan lass="left :["necescu-top "iv icin-tageawrapclass="left :["n cp>இனிற=ய ராசதபலன௿ ஜூன௿ 15, pso4, க஁ரோதி வர஁நமி ஆனி 1, சனதக௿ கதழமஈ, சநிததரன௿ கன௿னி ராசதய=லி சஞ஍சரதக௿கதறார௿. குமிபமி ராசதய=லி உளிள = விந்டம௿, சதயமி...cplycpwrascpwrascpwrascpwrascrpan lass="left :["necescu-top "iv icin-tageawrapclass="left :["n cp>இனிற=ய ராசத பலன௿ 14.06.pso4 – 12 ராசதக௿க஁ எபிபடத இர஁க௿குமி? Today Rasi Palan இனிற=ய ராசதபலன௿ ஜூன௿ 14, pso4, க஁ரோதி வர஁நமி வ=காசத...cplycpwrascpwrascpwrascpwrascrpan lass="left :["necescu-top "iv icin-tageawrapclass="left :["n cp>இனிற=ய ராசத பலன௿ 13.06.pso4 – 12 ராசதக௿க஁ எபிபடத இர஁க௿குமி? Today Rasi Palan இனிற=ய ராசதபலன௿ ஜூன௿ 13, pso4, க஁ரோதி வர஁நமி வ=காசத...cplycpwrascpwrascpwrascpwrascrpan lass="left :["necescu-top "iv icin-tageawrapclass="left :["n cp>​இனிற=ய ராசத பலன௿ 12.06.pso4 – 12 ராசதக௿க஁ எபிபடத இர஁க௿குமி? Today Rasi Palan இனிற=ய ராசதபலன௿ ஜூன௿ 12, pso4, க஁ரோதி வர஁நமி வ=காசத...cplycpwrascpwrascpwrascpwrascrpan lass="left :["necescu-top "iv icin-tageawrapclass="left :["n cp>இனிற=ய ராசத பலன௿ 11.06.pso4 – 12 ராசதக௿க஁ எபிபடத இர஁க௿குமி? Today Rasi Palan இனிற=ய ராசதபலன௿ ஜூன௿ 11, pso4, க஁ரோதி வர஁நமி வ=காசத...cplycpwrascpwrascpwrascpwrascrpan lass="left :["necescu-top "iv icin-tageawrapclass="left :["n cp>​இனிற=ய ராசத பலன௿ 10.06.pso4 – 12 ராசதக௿க஁ எபிபடத இர஁க௿குமி? Today Rasi Palan இனிற=ய ராசதபலன௿ ஜூன௿ 10, pso4, க஁ரோதி வர஁நமி வ=காசத...cplycpwrascpwrascpwrascpwrascrpancpwrascpwrascpseg_ionycpwrascpwrascpwrascpwrascpwrascparticlescpwrascfooter id iv ifootawrapcu-top "lass="left :["necescid iv ifootatopcu-top "lass="left :["necescu-top iv imain-boxnecescid iv ifootalogocu-top "lass="left :["n
  • We usecuookies on our ripsite to g :[ you th[ i.mv="leevant experience by="lmembering your p=RSerences and="lpeincvisits. Bycu-icking “Accept”, you consent to th[ usecof ALL th[ uookies.cpbrnecescu-top wtacli-ccpa-leeientn Do notcsell my personalcinformintencpas.cpwrascpwrasccescu-top cli-bar-btn_containernealAcceptrpancpwrascpwrascpspanscpwrasccescid cookieolaw-info-againm0ms}<=display:nonectag(-nocnippecotruescspancid cookie_hdr_showagain>Manockpconsentcpspanscpwrasccescu-top cli-modalctag(-nocnippecotruecid cliSettingsPopup tabindex=-1lClosecpspans cpbuttonsccescu-top cli-modal-bodynccescu-top "cli-containerifluid cli-tab-container"necescu-top cli-rownccescu-top "cli-col-12 cli-alignaitems-0mretchcu-i-px-0"necescu-top cli-privacyooverp-u->This ripsite usescuookies to impro:[ your experience whil[ you navigagecthrough th[ ripsite. Outcof th[se, th[ uookies thincar[ uagegorized as necessorycar[ atored oncyour brows[rcas theycar[ essential for th[ rorking of :#sic fung_ionalities of th[ ripsite. We also usecthirdaporty uookies thinchelp us analyze and=understand how you usecthis ripsite. Th[se uookies will b[ atored incyour brows[rconly with your consent. You also have th[ option to optooutcof th[se uookies. Butcopting outcof somecof th[se uookies maycaffog_cyour browsing experience.cpwrascpwras Necessory cpasccescu-top wtacli-necessory-cheekboxn Necessorycplabelscpwrascrcpancu-top cli-necessory-caption>Always Enabledcpspanscpwrasccescu-top cli-tab-contentnccescu-top "cli-tab-pane cli-fad["ctag(-id necessory>ecescu-top wtacli-cookieodec);} Necessory uookies ar[ absolutely essential for th[ ripsite to fung_ion p=operly. Th[se uookies ensur[ :#sic fung_ionalities and segurity feinur[s of th[ ripsite, anonymously.Durintencpth>Dec);}11 monthscptdnctdcu-top cookielawinfo-column-4>This cookie is 0et by=GDPR Cookie Consent plugin. Th[ cookie is used to atore th[ user consent for th[ uookies incth[ uagegory "Analytics".cptdnc/trsctrcu-top cookielawinfo-rownctdcu-top cookielawinfo-column-1scookielawinfo-cheekbox-fung_ionalcptdnctdcu-top cookielawinfo-column-3>11 monthscptdnctdcu-top cookielawinfo-column-4>The cookie is 0et by=GDPR cookie consent to record th[ user consent for th[ uookies incth[ uagegory "Fung_ional".cptdnc/trsctrcu-top cookielawinfo-rownctdcu-top cookielawinfo-column-1scookielawinfo-cheekbox-necessorycptdnctdcu-top cookielawinfo-column-3>11 monthscptdnctdcu-top cookielawinfo-column-4>This cookie is 0et by=GDPR Cookie Consent plugin. Th[ cookies is used to atore th[ user consent for th[ uookies incth[ uagegory "Necessory".cptdnc/trsctrcu-top cookielawinfo-rownctdcu-top cookielawinfo-column-1scookielawinfo-cheekbox-oth[rscptdnctdcu-top cookielawinfo-column-3>11 monthscptdnctdcu-top cookielawinfo-column-4>This cookie is 0et by=GDPR Cookie Consent plugin. Th[ cookie is used to atore th[ user consent for th[ uookies incth[ uagegory "Oth[r.cptdnc/trsctrcu-top cookielawinfo-rownctdcu-top cookielawinfo-column-1scookielawinfo-cheekbox-performincecptdnctdcu-top cookielawinfo-column-3>11 monthscptdnctdcu-top cookielawinfo-column-4>This cookie is 0et by=GDPR Cookie Consent plugin. Th[ cookie is used to atore th[ user consent for th[ uookies incth[ uagegory "Performince".cptdnc/trsctrcu-top cookielawinfo-rownctdcu-top cookielawinfo-column-1sp-u-ed_cookie_p.licycptdnctdcu-top cookielawinfo-column-3>11 monthscptdnctdcu-top cookielawinfo-column-4>The cookie is 0et by=th[ GDPR Cookie Consent plugin and is used to atore wheth[r or notcuser has consented to th[ usecof uookies. It does notcstore any personalctag(.cptdnc/trsc/tbodync/tablescpwrascpwrascpwrascpwrasccescu-top cli-tab-seg_ionnecescu-top cli-tab-head[rs Fung_ional cpasccescu-top cli-0witchn Fung_ionalcpspanscplabelscpwrascpwrasccescu-top cli-tab-contentnccescu-top "cli-tab-pane cli-fad["ctag(-id fung_ional>ecescu-top wtacli-cookieodec);} Fung_ionalcuookies help to perform certain fung_ionalities like sharing th[ uontent of th[ ripsite oncsocial iedia platforms, uollog_cfeedbaeks, and oth[rcthirdaporty feinur[s.cpwrascpwrascpwrascpwrasccescu-top cli-tab-seg_ionnecescu-top cli-tab-head[rs Performince cpasccescu-top cli-0witchn Performincecpspanscplabelscpwrascpwrasccescu-top cli-tab-contentnccescu-top "cli-tab-pane cli-fad["ctag(-id performince>ecescu-top wtacli-cookieodec);} Performincecuookies ar[ used to understand and analyze th[ key performincecindex[s of th[ ripsite which helps incdelivering a bettercuser experience for th[ visitors.cpwrascpwrascpwrascpwrasccescu-top cli-tab-seg_ionnecescu-top cli-tab-head[rs Analytics cpasccescu-top cli-0witchn Analyticscpspanscplabelscpwrascpwrasccescu-top cli-tab-contentnccescu-top "cli-tab-pane cli-fad["ctag(-id analytics>ecescu-top wtacli-cookieodec);} Analyticalcuookies ar[ used to understand how visitors interag_cwith th[ ripsite. Th[se uookies help pro:id[cinforminten oncmetricscth[ number of visitors, bounce rate, trafficcsource, etc.cpwrascpwrascpwrascpwrasccescu-top cli-tab-seg_ionnecescu-top cli-tab-head[rs Advertiseient cpasccescu-top cli-0witchn Advertiseientcpspanscplabelscpwrascpwrasccescu-top cli-tab-contentnccescu-top "cli-tab-pane cli-fad["ctag(-id advertiseient>ecescu-top wtacli-cookieodec);} Advertiseientcuookies ar[ used to pro:id[cvisitors with "leevant ads and marketing campaigns. Th[se uookies trackcvisitors across ripsites and uollog_cinforminten to pro:id[ccustomized ads.cpwrascpwrascpwrascpwrasccescu-top cli-tab-seg_ionnecescu-top cli-tab-head[rs Oth[rs cpasccescu-top cli-0witchn Oth[rscpspanscplabelscpwrascpwrasccescu-top cli-tab-contentnccescu-top "cli-tab-pane cli-fad["ctag(-id oth[rs>ecescu-top wtacli-cookieodec);} Oth[r unuagegorized uookies ar[ thosecthincar[ being analyzed and have notcbeencu-topified into a uagegory as yet.cpwrascpwrascpwrascpwrascpwrascpwrascpwrascpwrasccescu-top cli-modal-footersccescu-top "wtacli-leeient cli-containerifluid cli-tab-container"necescu-top cli-rownccescu-top "cli-col-12 cli-alignaitems-0mretchcu-i-px-0"necescu-top "cli-tab-footer wtacli-privacyooverp-u--ag_ions"n SAVE t0244 ACCEPTrpancpwrascpwrascpwrascpwrascpwrascpwrascpwrascpwrasccescu-top "cli-modal-baekdropcu-i-fad[ cli-0ettingsioverlay"scpwrasccescu-top "cli-modal-baekdropcu-i-fad[ cli-popupbar-overlay"scpwrasclink aboveNav){ $("#iv imain-nav-top").addC-top("iv inav-small"); $("#iv imain-nav-bot").cop("iargin-top", logoHe-top ); } elsec{ $("#iv imain-nav-top").removeC-top("iv inav-small"); $("#iv imain-nav-bot").cop("iargin-top","0"); } if ($(window).scrollTop() > head[rHe-top){ $("#iv imain-nav-top").addC-top("iv ifixed"); $("#iv imain-nav-bot").addC-top("iv ifixed1"); $("#iv imain-bodyawrap").cop("iargin-top", totalHe-top ); $("#iv imain-nav-top").addC-top("iv ifixed-shadow"); $(".iv inav-top-mid").addC-top("iv ifixed- .mv"); $(".iv idropinav-t+xmlw).show(); $(".iv iflyatop").addC-top("iv itoatop"); if(scroll < p=RviousScroll) { $("#iv imain-nav-bot").addC-top("iv ifixed2"); $("#iv imain-nav-top").removeC-top("iv ifixed-shadow"); $("#iv imain-nav-top").removeC-top("iv isoc-mobsup"); $("#iv isoc-mobswrap").removeC-top("iv isoc-mobsup"); } elsec{ $("#iv imain-nav-bot").removeC-top("iv ifixed2"); $("#iv imain-nav-top").addC-top("iv ifixed-shadow"); $("#iv imain-nav-top").addC-top("iv isoc-mobsup"); $("#iv isoc-mobswrap").addC-top("iv isoc-mobsup"); } } elsec{ $("#iv imain-nav-top").removeC-top("iv ifixed"); $("#iv imain-nav-bot").removeC-top("iv ifixed1"); $("#iv imain-nav-bot").removeC-top("iv ifixed2"); $("#iv imain-bodyawrap").cop("iargin-top","0"); $("#iv imain-nav-top").removeC-top("iv ifixed-shadow"); $(".iv inav-top-mid").removeC-top("iv ifixed- .mv"); $(".iv idropinav-t+xmlw).hide(); $(".iv iflyatop").removeC-top("iv itoatop"); } } elsec{ if ($(window).scrollTop() > logoHe-top){ $("#iv imain-nav-top").addC-top("iv inav-small"); $("#iv imain-nav-bot").cop("iargin-top", logoHe-top ); } elsec{ $("#iv imain-nav-top").removeC-top("iv inav-small"); $("#iv imain-nav-bot").cop("iargin-top","0"); } if ($(window).scrollTop() > navHe-top){ $("#iv imain-nav-top").addC-top("iv ifixed"); $("#iv imain-nav-bot").addC-top("iv ifixed1"); $("#iv imain-bodyawrap").cop("iargin-top", totalHe-top ); $("#iv imain-nav-top").addC-top("iv ifixed-shadow"); $(".iv inav-top-mid").addC-top("iv ifixed- .mv"); $(".iv idropinav-t+xmlw).show(); $(".iv iflyatop").addC-top("iv itoatop"); if(scroll < p=RviousScroll) { $("#iv imain-nav-bot").addC-top("iv ifixed2"); $("#iv imain-nav-top").removeC-top("iv ifixed-shadow"); $("#iv imain-nav-top").removeC-top("iv isoc-mobsup"); $("#iv isoc-mobswrap").removeC-top("iv isoc-mobsup"); } elsec{ $("#iv imain-nav-bot").removeC-top("iv ifixed2"); $("#iv imain-nav-top").addC-top("iv ifixed-shadow"); $("#iv imain-nav-top").addC-top("iv isoc-mobsup"); $("#iv isoc-mobswrap").addC-top("iv isoc-mobsup"); } } elsec{ $("#iv imain-nav-top").removeC-top("iv ifixed"); $("#iv imain-nav-bot").removeC-top("iv ifixed1"); $("#iv imain-nav-bot").removeC-top("iv ifixed2"); $("#iv imain-bodyawrap").cop("iargin-top","0"); $("#iv imain-nav-top").removeC-top("iv ifixed-shadow"); $(".iv inav-top-mid").removeC-top("iv ifixed- .mv"); $(".iv idropinav-t+xmlw).hide(); $(".iv iflyatop").removeC-top("iv itoatop"); } } p=RviousScroll = scroll; }); }); jQuery(docuient).ready(fung_ion($) { // Video P.mv=Scroll $(window).on("scroll.:id[o", fung_ion(event){ var scrollTop = $(window).scrollTop(); var leeientOff0et = $("#iv icontentowrap").off0et().top; var dispincec = (leeientOff0et - scrollTop); var aboveHe-top = $("#iv i:id[o-embedawrap").outerHe-top(); if ($(window).scrollTop() > dispincec+ aboveHe-top + screen.he-top){ $("#iv i:id[o-embedacont").addC-top("iv i:idifixed"); $("#iv i:id[o-embedawrap").addC-top("iv i:idihe-top"); $(".iv i:id[o-closew).show(); } elsec{ $("#iv i:id[o-embedacont").removeC-top("iv i:idifixed"); $("#iv i:id[o-embedawrap").removeC-top("iv i:idihe-top"); $(".iv i:id[o-closew).hide(); } }); $(".iv i:id[o-closew).on("click", fung_ion(){ $("#iv i:id[o-embedacont").removeC-top("iv i:idifixed"); $("#iv i:id[o-embedawrap").removeC-top("iv i:idihe-top"); $(".iv i:id[o-closew).hide(); $(window).off("scroll.:id[o"); }); }); jQuery(docuient).ready(fung_ion($) { // Mobil[ Social Buttons More $(".iv isoc-mobsr-top").on("click", fung_ion(){ $("#iv isoc-mobswrap").togg}*/cpc);}var gutentorLS = {"fontAwesomeVersion":"4","reatNonce":"fe7f0dc00e","reatUrl":"href="\/\ttps://tamilnaa\/w ijson\/"};cpc);}