"ொழதபோழுr/acrulsment.=i ul.subcriptsheet li.menu-1705kment.="t li.menu t li.menu-nateltaxonomy t li.menu- log_onappegin-st li.menu-1705c> "மம "r/acr/licriptsheet li.menu-1708kment.="t li.menu t li.menu-nateltaxonomy t li.menu- log_onappegin-st li.menu-1708c> "ழு ுமழளr/acr/licriptsheet li.menu-1710kment.="t li.menu t li.menu-nateltaxonomy t li.menu- log_onappegin-st li.menu-1710c> "ம " ுமழளr/acr/lic " "வூலயr/acr/licriptsheet li.menu-34539kment.="t li.menu t li.menu-nateltaxonomy t li.menu- log_onappegin-st li.menu-34539c> "ரமயr/acr/lic r/acr/licript>r/acr/licript>r/acr/licript>r/acr/licript>r/acr/lic
giae=RSD href=https:/facebooknaadips://tamil.com thas-t=_blal>>inpansment.="t id.mvp-flyarc fab fa-facebook-f">r/upanyr/a> >inpansment.="t id.mvp-flyarc fab fa-pekitma">r/upanyr/a> >inpansment.="t id.mvp-flyarc fab fa-instag_am">r/upanyr/a> >inpansment.="t id.mvp-flyarc fab fa-c*=\"yo">r/upanyr/a>r/divcrdivsment.="t id=mvp-fly-but-t id=mvp-flyner('-ltop-tion:relc> ps://tamilnaadrh4> "ிழ"மோ " "ெளம்நய "ெலழ "யறழிழ 62 ைத!ginpansment.="t id.mvp-mvp-searc fa fa--mvp-s fa-2-t id.mvp-sener('lumoupanyr/divcr/divcr/divcr/divcr/divcrdivsheet id#mvp-main-na-ment.="-top-tion:relc> "ொழதபோழுr/acrulsment.=i ul.subcriptsment.="t li.menu t li.menu-nateltaxonomy t li.menu- log_onappegin-st li.menu-1705c> "மம "r/acr/licriptsment.="t li.menu t li.menu-nateltaxonomy t li.menu- log_onappegin-st li.menu-1708c> "ழு ுமழளr/acr/licriptsment.="t li.menu t li.menu-nateltaxonomy t li.menu- log_onappegin-st li.menu-1710c> "ம " ுமழளr/acr/lic " "வூலயr/acr/licriptsment.="t li.menu t li.menu-nateltaxonomy t li.menu- log_onappegin-st li.menu-34539c> "ரமயr/acr/lic "லஙழைr/upanyr/a>r/h3> "ிழ"மோ " "ெளம்நய "ெலழ "யறழிழ 62 ைத!

Publishedr/y>ginpansment.=t id.mvp-SDKU>2 ""டஙழள agor/upanyrp>onr/y>ginpansment.="t id.mvp-SDKU ulSDKUdc> "ா 12, ocalByr/y>ginpansment.="authtedmeta-vcard fn authtec menuprop=meta>Thaaragar/a>r/upanyr/divcr/divcr/divcr/it","h>

" "ழ " த"வ"ழள "யலழ தழ, முோம , ""ழிழ"ததற , ""மழ", "ளம௯சழ, ு " மமுழ, "சழுவெல, "ஙழேனதற , "நழமெள, ழய ""ழ ய " "ழ்மா ""ய மளச "ேழழ"ழள "ன "மழ࿈ ரம"ததளழர.r/y>

10 "மரளய, 09 ்ளய " "ரள "ளழ "ழு"னழ "ர.r/y>

"த "ேள, "மழ 10 "்நயழளம " "ழய "ிழ"மோ " "யற "ம "ெளம்நய "ெலழ "யறழிழ "யலுய 300 ர ைத "ெயழழிழழர.r/y>

c> r/upany Pmvp Vu-rs:r/upany 335moupanyr/divcr/divcrdivsheet idnal" covgrt ment.=yat2>ginpansment.=t id.mvp--ags-it","h>Rion:ed Topics:r/upanyinpansmenuprop=keywords>2/62-ai/a>Batticaloai/a>Feppuredi/a>a/tlink-ag>srilal>ai/a>ps://tamili/a>ps://tamilNewsi/a>>i/divcrdivsheet idprev-nypev-top-ment.="-top-tion:relc> ginpansment.="t id.rev-nypevlabel<-top-tion:relc>Up Nyper/upanyrp>"ம"க ிழ"ஙழள "தமரமழுய!! - "ரழ " "ம"ப "ோழு "ரத "ஙழயr/pyr/divcr/divc r/divcrdivsment.="t id.rev-.mvp--top-ltop-tion:relc> ginpansment.="t id.rev-nypevlabel<-top-tion:relc>Donly%29;t Missr/upanyrp>"லஙழை"ழா "ம" "ே࿈ ࿈மழய!!r/pyr/divcr/divcr/divcr/divc r/a>r/divcr/divcrdivsment.=t idorgv-top-menuprop=publishee-menu = { menunate hef="httschemaapi.wOrganiztific>rdivsment.=t idorgvfoot menuprop=foot menu = { menunate hef="httschemaapi.wIock-Olog_o> ginpansment.=t idwids-t-dget-n']['>You may likemoupanyr/h4yrulsment.=", ulrion:ed-.mvpse-soc-ltop-tion:Udc>

You 245t b--yogged in to .mvp a hcdment Login i/a>Leael a Reply ""࿁மழம மநர"i/a> "ரு "ம "ிழ"த ழள "ிழ" "ய "ளநநழமுழi/a> "ே்࿁ம.r/pyr/divcr/divcr/divcr/divcr/divcr/divcr/divcr/divcr/divcrdivsid=t idside-wrapsment.="-top-tion:rel thetaStickySidebarecrsg_oionsid=bnewk-4sment.="t idside-wmiget wmiget_bnewk"crdivsment.=g-ytsub);}(adsbygoogles= wmndow.adsbygoogles|| []).p45.({});r/s;} "ம"ழ "யாலமr/spancr/a> "மமr/spancrspansment.="t idcddag(es-top-tion:relc>2 "ாழள ago "ருன " "மழ ""மழ "மழு "ள "மழ"ய "ரம ம?.. " "ம"ி..r/divcr/divcr/divcr/divcri/a> "ோம"ய4 "ாழள ago​ "ைய ந பல 22.05.soz4 – 12 நமழு "ழம இுழ࿁ம? Today Rasi Palanr/divcr/divcr/divcr/divcri/a> "மமr/spancrspansment.="t idcddag(es-top-tion:relc>4 "ாழள ago "࿈ய "மிழவமிழ "ே "றையம "ாமழ "ள.. . "ர.ழा "க"ழழழய மr/divcr/divcr/divcr/divcri/a> "மமr/spancrspansment.="t idcddag(es-top-tion:relc>4 "ாழள ago "மே "ேழமழு நழ "சமழம ம்.. "࿁ " "டழ " "ுழள..r/divcr/divcri/a> "மமr/spancrspansment.="t idcddag(es-top-tion:relc>4 "ாழள ago "ாழழழையம "நழ ""கய "ழ ", "ம" " ிழ ம- ய ", மழள " "நயr/divcr/divcri/a>r/divcrdivsid=t idtab-cal3sment.="t idfeat1-li5t -top-tion:rel t idtab-cal-cant"> "லழைr/spancrspansment.="t idcddag(es-top-tion:relc>9 மழள ago "ர " ருநழளம ""சழீிழ " "ि "மழளழு "ழரமழைr/divcr/divcr/divcr/divcri/a> "மமr/spancrspansment.="t idcddag(es-top-tion:relc>1 ࿁"ய ago "ல்நுன "த ரும " "ா!r/divcr/divcr/divcr/divcri/a> "மமr/spancrspansment.="t idcddag(es-top-tion:relc>1 ࿁"ய ago‘லம’ 7 ம"ட "ீ"ம "ெளமமிழ மழ࿁ழ – " " ழழயம "மழளr/divcr/divcr/divcr/divcri/a> "ாலமr/spancrspansment.="t idcddag(es-top-tion:relc>1 ࿁"ய ago "ையத லழ࿁ம "ா ‘ஜம"கழ ்ு’r/divcr/divcr/divcr/divcri/a> "மமr/spancrspansment.="t idcddag(es-top-tion:relc>1 ࿁"ய ago14 "்࿁களழு "மு ையம "ெற "ि தr/divcr/divcr/divcr/divcri/a>r/divcr/divcr/divcr/sg_oioncrsg_oionsid=t i_flex_{miget-4sment.="t idside-wmiget t i_flex_{migetc> "ோம"ய "ோம"ய7 மழழள agorp> "்ந"ம "மழதழ "ம "ளழுரம நமல࿈ மழ "ண்࿁ "࿇ற "ाற " " " "ழரமழை " "ம ழள ""ம"மமிழ ""ழ "ளள, மைதழ "ழள "ெற "ि ெறம. க"ரக...r/pyr/divcr/divcr/divcr/divcri/a> "ோம"ய1 "ள agorp> " "ைய நபல "ூ 15, soz4, ுர ࿁"ய " 1, "னம க"ழ"ய, "நழமன " " நயம "ஞழரமழ"ம. ࿁மபய "நயம "ளள "ம"ி, "ி...r/pyr/divcr/divcr/divcr/divcri/a> "ோம"ய2 "டழள agorp> " "ைய ந பல 14.06.soz4 – 12 நமழு "ழம இுழ࿁ம? Today Rasi Palan " "ைய நபல "ூ 14, soz4, ுர ࿁"ய "ைகந...r/pyr/divcr/divcr/divcr/divcri/a> "ோம"ய3 "டழள agorp> " "ைய ந பல 13.06.soz4 – 12 நமழு "ழம இுழ࿁ம? Today Rasi Palan " "ைய நபல "ூ 13, soz4, ுர ࿁"ய "ைகந...r/pyr/divcr/divcr/divcr/divcri/a> "ோம"ய4 "டழள agorp>​ "ைய ந பல 12.06.soz4 – 12 நமழு "ழம இுழ࿁ம? Today Rasi Palan " "ைய நபல "ூ 12, soz4, ுர ࿁"ய "ைகந...r/pyr/divcr/divcr/divcr/divcri/a> "ோம"ய5 "டழள agorp> " "ைய ந பல 11.06.soz4 – 12 நமழு "ழம இுழ࿁ம? Today Rasi Palan " "ைய நபல "ூ 11, soz4, ுர ࿁"ய "ைகந...r/pyr/divcr/divcr/divcr/divcri/a> "ோம"ய6 "டழள agorp>​ "ைய ந பல 10.06.soz4 – 12 நமழு "ழம இுழ࿁ம? Today Rasi Palan " "ைய நபல "ூ 10, soz4, ுர ࿁"ய "ைகந...r/pyr/divcr/divcr/divcr/divcri/a>r/divcr/divcr/se_oionyr/divcr/divcr/divcr/divcr/divcr/articlecr/divcrfooter id=t idfootiwrapsment.="-top-tion:relc>

  • Accepti/a>r/divcr/divcr/spancr/divcrdivsid=cookieilaw-info-again ms}Manck--consentr/spancr/divcrdivsment.=cli-modalsag()-no)nippeontruesid=cliSettingsPopup tabindex=-1elordivsment.="cli-modal-content cli-bar-popupc>