{"@கxt":ttps://taschema.org","@graph":[{"@pe" c:"Organizion" c,"@id":ttps://tamilnaadi.com/ze#organizion" c,"me" c:"Tilnaadi.com"><,"l" c:ttps://tamilnaadi.com/z<,"emai c:tinfo@milnaadi.com/z<,"logo":{"@pe" c:"Ige" Objtioc,"@id":ttps://tamilnaadi.com/ze#logo","l" c:ttps://tamilnaadi.com/zeepsoza/2021/12/Pamilnaadi.c_ws/l_logo_22-0.svg","caion" c:"Tilnaadi.com"><,"innkague" c:"-LK p<,"dth" c:"0<,"ight" c:"0<},"cகactPoi"><:[{"@pe" c:"CகactPoi"><,"telephon c:"+94","cகactTe" c:"customer suprt" c}]},{"@pe" c:"WebSe" c,"@id":ttps://tamilnaadi.com/ze#webse" c,"l" c:ttps://tamilnaadi.com/z<,"me" c:"Tilnaadi.com"><,"blisher" c:{"@id":ttps://tamilnaadi.com/ze#organizion" c},"innkague" c:"-LK p<},{"@pe" c:"Ige" Objtioc,"@id":ttps://tamilnaadi.com/zeepsoza/2021/12/Parliament-of-Sri-Lanka-04_850x460_acf_cropped-1.jpg"><,"l" c:ttps://tamilnaadi.com/zeepsoza/2021/12/Parliament-of-Sri-Lanka-04_850x460_acf_cropped-1.jpg"><,"dth" c:"0"><,"ight" c:"0"><,"innkague" c:"-LK p<},{"@pe" c:"Bl=adcrumbLisoc,"@id":ttps://tamilnaadi.com/zews/local/2022/03/29/dual-citizen-barred-from-holding-high-office-correction-coming-soon/">#bl=adcrumb<,"itemLisoElent"><:[{"@pe" c:"LisoItem<,"bose"n" c:"1<,"itemc:{"@id":ttps://tamilnaadi.com/z<,"me" c:"\u0bae\u0bc1\u0b95\u0baa\u0bcd\u0baa\u0bc1"}},{"@pe" c:"LisoItem<,"bose"n" c:"2<,"itemc:{"@id":ttps://tamilnaadi.com/zews/local/2022/03/29/dual-citizen-barred-from-holding-high-office-correction-coming-soon/"><,"me" c:"\u0b87\u0bb0\u0b9f\u0bcd\u0b9f\u0bc8\u0b95\u0bcd \u0b95\u0bc1\u0b9f\u0bbf\u0baf\u0bc1\u0bb0\u0bbf\u0bae\u0bc8\u0ba4\u0bbe\u0bb0\u0bb0\u0bcd \u0b89\u0baf\u0bb0\u0bcd \u0baa\u0ba4\u0bb5\u0bbf\u0b95\u0bb3\u0bc8 \u0bb5\u0b95\u0bbf\u0b95\u0bcd\u0b95 \u0ba4\u0b9f\u0bc8– \u0ba4\u0bbf\u0bb0\u0bc1\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bae\u0bcd \u0bb5\u0bbf\u0bb0\u0bc8\u0bb5\u0bbf\u0bb2\u0bcd?"}}]},{"@pe" c:"WebPe" c,"@id":ttps://tamilnaadi.com/zews/local/2022/03/29/dual-citizen-barred-from-holding-high-office-correction-coming-soon/">#webpe" c,"l" c:ttps://tamilnaadi.com/zews/local/2022/03/29/dual-citizen-barred-from-holding-high-office-correction-coming-soon/"><,"me" c:"\u0b87\u0bb0\u0b9f\u0bcd\u0b9f\u0bc8\u0b95\u0bcd \u0b95\u0bc1\u0b9f\u0bbf\u0baf\u0bc1\u0bb0\u0bbf\u0bae\u0bc8\u0ba4\u0bbe\u0bb0\u0bb0\u0bcd \u0b89\u0baf\u0bb0\u0bcd \u0baa\u0ba4\u0bb5\u0bbf\u0b95\u0bb3\u0bc8 \u0bb5\u0b95\u0bbf\u0b95\u0bcd\u0b95 \u0ba4\u0b9f\u0bc8&#-\u0ba4\u0bbf\u0bb0\u0bc1\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bae\u0bcd \u0bb5\u0bbf\u0bb0\u0bc8\u0bb5\u0bbf\u0bb2\u0bcd? tamilnaadi.com"><,"ted_Plished_tc:"22-03-29T10:39:23+01:00"><,"ted_Mified_tc:"22-03-29T10:39:55+01:00"><,"isrlitOfc:{"@id":ttps://tamilnaadi.com/ze#webse" c},"priry_lIge" OfPe" c:{"@id":ttps://tamilnaadi.com/zeepsoza/2021/12/Parliament-of-Sri-Lanka-04_850x460_acf_cropped-1.jpg"><},"innkague" c:"-LK p<,"bl=adcrumb<:{"@id":ttps://tamilnaadi.com/zews/local/2022/03/29/dual-citizen-barred-from-holding-high-office-correction-coming-soon/">#bl=adcrumb<}},{"@pe" c:"Pers" c,"@id":ttps://tamilnaadi.com/zeauthor/thaaraga><,"me" c:"Thaaraga<,"l" c:ttps://tamilnaadi.com/zeauthor/thaaraga><,"age" c:{"@pe" c:"Ige" Objtioc,"@id":ttps://tacure_u.gravatarom/zeavatar/f205b0076c6a9477389b985787722826?s=96&d=mm&r=><,"l" c:ttps://tacure_u.gravatarom/zeavatar/f205b0076c6a9477389b985787722826?s=96&d=mm&r=><,"caion" c:"Thaaraga<,"innkague" c:"-LK p<},"worksFo c:{"@id":ttps://tamilnaadi.com/ze#organizion" c}},{"@pe" c:"ws">Aicle"><,"igadlin c:"\u0b87\u0bb0\u0b9f\u0bcd\u0b9f\u0bc8\u0b95\u0bcd \u0b95\u0bc1\u0b9f\u0bbf\u0baf\u0bc1\u0bb0\u0bbf\u0bae\u0bc8\u0ba4\u0bbe\u0bb0\u0bb0\u0bcd \u0b89\u0baf\u0bb0\u0bcd \u0baa\u0ba4\u0bb5\u0bbf\u0b95\u0bb3\u0bc8 \u0bb5\u0b95\u0bbf\u0b95\u0bcd\u0b95 \u0ba4\u0b9f\u0bc8&#-\u0ba4\u0bbf\u0bb0\u0bc1\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bae\u0bcd \u0bb5\u0bbf\u0bb0\u0bc8\u0bb5\u0bbf\u0bb2\u0bcd? tamilnaadi.com"><,"keywordsc:"\u0b87\u0bb0\u0b9f\u0bcd\u0b9f\u0bc8\u0b95\u0bcd<,"ted_Plished_tc:"22-03-29T10:39:23+01:00"><,"ted_Mified_tc:"22-03-29T10:39:55+01:00"><,"authorc:{"@id":ttps://tamilnaadi.com/zeauthor/thaaraga><},"blisher" c:{"@id":ttps://tamilnaadi.com/ze#organizion" c},"scription" c:"\u0b87\u0bb0\u0b9f\u0bcd\u0b9f\u0bc8\u0b95\u0bcd \u0b95\u0bc1\u0b9f\u0bbf\u0baf\u0bc1\u0bb0\u0bbf\u0bae\u0bc8\u0ba4\u0bbe\u0bb0\u0bb0\u0bcd \u0b89\u0baf\u0bb0\u0bcd \u0baa\u0ba4\u0bb5\u0bbf\u0b95\u0bb3\u0bc8 \u0bb5\u0b95\u0bbf\u0b95\u0bcd\u0b95 \u0ba4\u0b9f\u0bc8&#-\u0ba4\u0bbf\u0bb0\u0bc1\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bae\u0bcd \u0bb5\u0bbf\u0bb0\u0bc8\u0bb5\u0bbf\u0bb2\u0bcd? milnaadi.com/z<,"me" c:"\u0b87\u0bb0\u0b9f\u0bcd\u0b9f\u0bc8\u0b95\u0bcd \u0b95\u0bc1\u0b9f\u0bbf\u0baf\u0bc1\u0bb0\u0bbf\u0bae\u0bc8\u0ba4\u0bbe\u0bb0\u0bb0\u0bcd \u0b89\u0baf\u0bb0\u0bcd \u0baa\u0ba4\u0bb5\u0bbf\u0b95\u0bb3\u0bc8 \u0bb5\u0b95\u0bbf\u0b95\u0bcd\u0b95 \u0ba4\u0b9f\u0bc8&#-\u0ba4\u0bbf\u0bb0\u0bc1\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bae\u0bcd \u0bb5\u0bbf\u0bb0\u0bc8\u0bb5\u0bbf\u0bb2\u0bcd? tamilnaadi.com"><,"@id":ttps://tamilnaadi.com/zews/local/2022/03/29/dual-citizen-barred-from-holding-high-office-correction-coming-soon/">#richSppet:-<,"isrlitOfc:{"@id":ttps://tamilnaadi.com/zews/local/2022/03/29/dual-citizen-barred-from-holding-high-office-correction-coming-soon/">#webpe" c},"age" c:{"@id":ttps://tamilnaadi.com/zeepsoza/2021/12/Parliament-of-Sri-Lanka-04_850x460_acf_cropped-1.jpg"><},"innkague" c:"-LK p<,"in-vEntityOfPe" c:{"@id":ttps://tamilnaadi.com/zews/local/2022/03/29/dual-citizen-barred-from-holding-high-office-correction-coming-soon/">#webpe" c}}]}console.log('PixelYourSe" Free versn-c 9.1.1');ink rel=cadnsrevifetchref=htwwajaxagoogleapisom/z>ink rel=cadnsrevifetchref=htwwfontsagoogleapisom/z>ink rel=cadnsrevifetchref=htwws.w.org>ink rel=cadnsrevifetchref=htwwpe" ad2agooglesyndation" om/z>ink rel=caalterned_ pe" =applation" /rss+xml tle" tamilnaadi.com"> »ேுதிலோசை! "ref=https://tamilnaadi.com/nefeed> »િன் ் ்ட௮ேுதிலோசை! "ref=https://tamilnaadi.com/nem/nnt-osefeed> »ரட்டைக் குடியுரிமைதாரர் உயர் பதவிகளை வகிக்க தடை! - 8211; திருத்தம் விரைவில்?">િன் ் ்ட௮ேுதிலோசை! "ref=https://tamilnaadi.com/news/local/2022/03/29/dual-citizen-barred-from-holding-high-office-correction-coming-soon/">feed>window._wpemojiSettg-ss = {"baseU" c:ttps://\/\ws.w.org\/age" s\em/re\/emoji\/14.0.0\/72x72\><,"xt":t.pn><,"svgU" c:ttps://\/\ws.w.org\/age" s\em/re\/emoji\/14.0.0\/svg\><,"svgExt":t.svg","sourc c:{"contioemojic:ttps://\/\wmilnaadi.com/n\em/fehoak\/js\ewp-emoji-l=ceasein.js a?ver=6.0c}}; /*! This file is auto-genered_t */ !funion-c(e,a,t){var n,r,o,i=a.eatoreElent">("canvas"),p=i.getCகxt&&i.getCகxt("2d");funion-c s(e,t){var a=Strg-s.om-hCharCode,e=(p.e">arRtio(0,0,i.dth, ii.ight" ),p.fillTxt(a.apply(this,e),0,0)ii.toDataURL());return p.e">arRtio(0,0,i.dth, ii.ight" ),p.fillTxt(a.apply(this,t),0,0)ie===i.toDataURL()}funion-c c(e){var t=a.eatoreElent">("riptio");t.src=e,t.difer=t.pe" =ext/htjavariptio",a.getElent">sByTagNent("igad")[0].appendChild(t)}for(o=Array("flag<,"emojic),t.suprt" s={everything:!0,everythingExceptFlag:!0},r=0;rLisoener?(a.addEvt">Lisoener("DOMntent-TLoaded",n,!1)ie.addEvt">Lisoener("ad.m",n,!1)):(e.attachEvt">("onad.m",n),a.attachEvt">("onl=adyste(4chkage",funion-c(){"complete"===a.l=adySte(4&&t.l=adyCallck h()})),(e=t.sourc ||{}).contioemoji?c(e.contioemoji):e.wpemoji&&e.twemoji&&(c(e.twemoji),c(e.wpemoji)))}(window,docunt">,window._wpemojiSettg-ss);window.advanced_ads_l=ady=funion-c(e,a){a=a||"complete";var d=funion-c(e){return"interaionve"===a?"ad.mg-s.l=adySte(4)?e():docunt">.addEvt">Lisoener("l=adyste(4chkage",(funion-c(a){d(a.tge_i>.l=adySte(4)&&e()}),{onte:"interaionve"===a})},window.advanced_ads_l=ady_queue=window.advanced_ads_l=ady_queue||[];img.lawp-slnaey,g.laemoji{display:inlin !imrt" ant;border:non !imrt" ant;box-shadow:non !imrt" ant;ight:1pxem !imrt" ant;dth, pxem !imrt" ant;mge_in:0 0.07em !imrt" ant;vertal h-align:-0.xem !imrt" ant;ck hground:non !imrt" ant;padding:0 !imrt" ant/style><-css-css ref=ht'tps://tamilnaadi.com/apps/w3le(4st-posts-bcalk-le" /dist/bcalks.yle><.build.css?ver=6.0' pe" =xt/htcss media=alllink rel=pryle><-css-css ref=ht'tps://tamilnaadi.com/apps/w3ge"ic-கள-box-le" /dist/bcalks.yle><.build.css?ver=6.0' pe" =xt/htcss media=alllink rel=pryle>< id=glob-scale>/*<-pk r:#f78da7;--wp-reviseo--lor:#--vivid-l=d:#cf2e2e;--wp-reviseo--lor:#--lun.jous-vivid-orkage:#ff6900;--wp-reviseo--lor:#--lun.jous-vivid-amber:#fcb900;--wp-reviseo--lor:#--lht:1-green-cyab:#7bdcb5;--wp-reviseo--lor:#--vivid-green-cyab:#00d084;--wp-reviseo--lor:#--pa><-cyabarlue:#8ed1fc;--wp-reviseo--lor:#--vivid-cyabarlue:#0693e3;--wp-reviseo--lor:#--vivid-purple:#9b51e0;--wp-reviseo--lor:#--:#444;--wp-reviseo--gradiள--vivid-cyabarlue-to-vivid-purple:lin ar-gradiள(13eg)},rgba(6,147,227,1) 0%,rgb(155,81,224) 100%);--wp-reviseo--gradiள--lht:1-green-cyab-to-vivid-green-cyab:lin ar-gradiள(13eg)},rgb(122,220,180) 0%,rgb(0,208,130) 100%);--wp-reviseo--gradiள--lun.jous-vivid-amber-to-lun.jous-vivid-orkage:lin ar-gradiள(13eg)},rgba(252,185,0,1) 0%,rgba(255,105,0,1) 100%);--wp-reviseo--gradiள--lun.jous-vivid-orkage-to-vivid-l=d:lin ar-gradiள(13eg)},rgba(255,105,0,1) 0%,rgb(207,46,46) 100%);--wp-reviseo--gradiள--very-lht:1-gray-to-cyabarluish-gray:lin ar-gradiள(13eg)},rgb(238,238,238) 0%,rgb(169,184,195) 100%);--wp-reviseo--gradiள--cool-to-warm-spectrum:lin ar-gradiள(13eg)},rgb(74,234,220) 0%,rgb(151,120,209) 20%,rgb(207,42,186) 40%,rgb(238,44,130) 60%,rgb(251,105,98) 80%,rgb(254,248,76) 100%);--wp-reviseo--gradiள--rlush-lht:1-purple:lin ar-gradiள(13eg)},rgb(255,206,236) 0%,rgb(152,150,240) 100%);--wp-reviseo--gradiள--rlush-bordeaux:lin ar-gradiள(13eg)},rgb(254,205,165) 0%,rgb(254,45,45) 50%,rgb(107,0,62) 100%);--wp-reviseo--gradiள--lun.jous-dusk:lin ar-gradiள(13eg)},rgb(255,203,112) 0%,rgb(199,81,192) 50%,rgb(65,88,208) 100%);--wp-reviseo--gradiள--pa><-oceab:lin ar-gradiள(13eg)},rgb(255,245,203) 0%,rgb(182,227,212) 50%,rgb(51,167,181) 100%);--wp-reviseo--gradiள--electric-grass:lin ar-gradiள(13eg)},rgb(202,248,128) 0%,rgb(113,206,126) 100%);--wp-reviseo--gradiள--midnht:1plin ar-gradiள(13eg)},rgb(2,3,129) 0%,rgb(40,116,252) 100%);--wp-reviseo--duoton --dark-grayale=1rl" ('p-adduoton -dark-grayale=1');--wp-reviseo--duoton --grayale=1rl" ('p-adduoton -grayale=1');--wp-reviseo--duoton --purple-yeow, rl" ('p-adduoton -purple-yeow, ');--wp-reviseo--duoton --rlue-l=d:l" ('p-adduoton -rlue-l=d');--wp-reviseo--duoton --midnht:1pl" ('p-adduoton -midnht:1');--wp-reviseo--duoton --magளa-yeow, rl" ('p-adduoton -magளa-yeow, ');--wp-reviseo--duoton --purple-greenrl" ('p-adduoton -purple-green');--wp-reviseo--duoton --rlue-orkage:l" ('p-adduoton -rlue-orkage');--wp-reviseo--fo-siz --small:13px;--wp-reviseo--fo-siz --medium:20px;--wp-reviseo--fo-siz --rge_i:36px;--wp-reviseo--fo-siz --x-rge_i:42px}.has-bck h-lor:#{lor:#0var(--wp-reviseo--lor:#--bck h) !imrt" ant}.has-cyabarluish-gray-lor:#{lor:#0var(--wp-reviseo--lor:#--cyabarluish-gray) !imrt" ant}.has-whe" -lor:#{lor:#0var(--wp-reviseo--lor:#--whe" ) !imrt" ant}.has-pa><-pk r-lor:#{lor:#0var(--wp-reviseo--lor:#--pa><-pk r) !imrt" ant}.has-vivid-l=d-lor:#{lor:#0var(--wp-reviseo--lor:#--vivid-l=d) !imrt" ant}.has-lun.jous-vivid-orkage-lor:#{lor:#0var(--wp-reviseo--lor:#--lun.jous-vivid-orkage) !imrt" ant}.has-lun.jous-vivid-amber-lor:#{lor:#0var(--wp-reviseo--lor:#--lun.jous-vivid-amber) !imrt" ant}.has-lht:1-green-cyab-lor:#{lor:#0var(--wp-reviseo--lor:#--lht:1-green-cyab) !imrt" ant}.has-vivid-green-cyab-lor:#{lor:#0var(--wp-reviseo--lor:#--vivid-green-cyab) !imrt" ant}.has-pa><-cyabarlue-lor:#{lor:#0var(--wp-reviseo--lor:#--pa><-cyabarlue) !imrt" ant}.has-vivid-cyabarlue-lor:#{lor:#0var(--wp-reviseo--lor:#--vivid-cyabarlue) !imrt" ant}.has-vivid-purple-lor:#{lor:#0var(--wp-reviseo--lor:#--vivid-purple) !imrt" ant}.has-bck h-ck hground-lor:#{ck hground-lor:#0var(--wp-reviseo--lor:#--bck h) !imrt" ant}.has-cyabarluish-gray-ck hground-lor:#{ck hground-lor:#0var(--wp-reviseo--lor:#--cyabarluish-gray) !imrt" ant}.has-whe" -ck hground-lor:#{ck hground-lor:#0var(--wp-reviseo--lor:#--whe" ) !imrt" ant}.has-pa><-pk r-ck hground-lor:#{ck hground-lor:#0var(--wp-reviseo--lor:#--pa><-pk r) !imrt" ant}.has-vivid-l=d-ck hground-lor:#{ck hground-lor:#0var(--wp-reviseo--lor:#--vivid-l=d) !imrt" ant}.has-lun.jous-vivid-orkage-ck hground-lor:#{ck hground-lor:#0var(--wp-reviseo--lor:#--lun.jous-vivid-orkage) !imrt" ant}.has-lun.jous-vivid-amber-ck hground-lor:#{ck hground-lor:#0var(--wp-reviseo--lor:#--lun.jous-vivid-amber) !imrt" ant}.has-lht:1-green-cyab-ck hground-lor:#{ck hground-lor:#0var(--wp-reviseo--lor:#--lht:1-green-cyab) !imrt" ant}.has-vivid-green-cyab-ck hground-lor:#{ck hground-lor:#0var(--wp-reviseo--lor:#--vivid-green-cyab) !imrt" ant}.has-pa><-cyabarlue-ck hground-lor:#{ck hground-lor:#0var(--wp-reviseo--lor:#--pa><-cyabarlue) !imrt" ant}.has-vivid-cyabarlue-ck hground-lor:#{ck hground-lor:#0var(--wp-reviseo--lor:#--vivid-cyabarlue) !imrt" ant}.has-vivid-purple-ck hground-lor:#{ck hground-lor:#0var(--wp-reviseo--lor:#--vivid-purple) !imrt" ant}.has-bck h-corder-lor:#{corder-lor:#0var(--wp-reviseo--lor:#--bck h) !imrt" ant}.has-cyabarluish-gray-corder-lor:#{corder-lor:#0var(--wp-reviseo--lor:#--cyabarluish-gray) !imrt" ant}.has-whe" -corder-lor:#{corder-lor:#0var(--wp-reviseo--lor:#--whe" ) !imrt" ant}.has-pa><-pk r-corder-lor:#{corder-lor:#0var(--wp-reviseo--lor:#--pa><-pk r) !imrt" ant}.has-vivid-l=d-corder-lor:#{corder-lor:#0var(--wp-reviseo--lor:#--vivid-l=d) !imrt" ant}.has-lun.jous-vivid-orkage-corder-lor:#{corder-lor:#0var(--wp-reviseo--lor:#--lun.jous-vivid-orkage) !imrt" ant}.has-lun.jous-vivid-amber-corder-lor:#{corder-lor:#0var(--wp-reviseo--lor:#--lun.jous-vivid-amber) !imrt" ant}.has-lht:1-green-cyab-corder-lor:#{corder-lor:#0var(--wp-reviseo--lor:#--lht:1-green-cyab) !imrt" ant}.has-vivid-green-cyab-corder-lor:#{corder-lor:#0var(--wp-reviseo--lor:#--vivid-green-cyab) !imrt" ant}.has-pa><-cyabarlue-corder-lor:#{corder-lor:#0var(--wp-reviseo--lor:#--pa><-cyabarlue) !imrt" ant}.has-vivid-cyabarlue-corder-lor:#{corder-lor:#0var(--wp-reviseo--lor:#--vivid-cyabarlue) !imrt" ant}.has-vivid-purple-corder-lor:#{corder-lor:#0var(--wp-reviseo--lor:#--vivid-purple) !imrt" ant}.has-vivid-cyabarlue-to-vivid-purple-gradiள-ck hground{ck hground0var(--wp-reviseo--gradiள--vivid-cyabarlue-to-vivid-purple) !imrt" ant}.has-lht:1-green-cyab-to-vivid-green-cyab-gradiள-ck hground{ck hground0var(--wp-reviseo--gradiள--lht:1-green-cyab-to-vivid-green-cyab) !imrt" ant}.has-lun.jous-vivid-amber-to-lun.jous-vivid-orkage-gradiள-ck hground{ck hground0var(--wp-reviseo--gradiள--lun.jous-vivid-amber-to-lun.jous-vivid-orkage) !imrt" ant}.has-lun.jous-vivid-orkage-to-vivid-l=d-gradiள-ck hground{ck hground0var(--wp-reviseo--gradiள--lun.jous-vivid-orkage-to-vivid-l=d) !imrt" ant}.has-very-lht:1-gray-to-cyabarluish-gray-gradiள-ck hground{ck hground0var(--wp-reviseo--gradiள--very-lht:1-gray-to-cyabarluish-gray) !imrt" ant}.has-cool-to-warm-spectrum-gradiள-ck hground{ck hground0var(--wp-reviseo--gradiள--cool-to-warm-spectrum) !imrt" ant}.has-bcush-lht:1-purple-gradiள-ck hground{ck hground0var(--wp-reviseo--gradiள--bcush-lht:1-purple) !imrt" ant}.has-bcush-bordeaux-gradiள-ck hground{ck hground0var(--wp-reviseo--gradiள--bcush-bordeaux) !imrt" ant}.has-lun.jous-dusk-gradiள-ck hground{ck hground0var(--wp-reviseo--gradiள--lun.jous-dusk) !imrt" ant}.has-pa><-oceab-gradiள-ck hground{ck hground0var(--wp-reviseo--gradiள--pa><-oceab) !imrt" ant}.has-electric-grass-gradiள-ck hground{ck hground0var(--wp-reviseo--gradiள--electric-grass) !imrt" ant}.has-midnht:1-gradiள-ck hground{ck hground0var(--wp-reviseo--gradiள--midnht:1) !imrt" ant}.has-small-fo-siz {fo-siz 0var(--wp-reviseo--fo-siz --small) !imrt" ant}.has-medium-fo-siz {fo-siz 0var(--wp-reviseo--fo-siz --medium) !imrt" ant}.has-lge_i-fo-siz {fo-siz 0var(--wp-reviseo--fo-siz --lge_i) !imrt" ant}.has-x-lge_i-fo-siz {fo-siz 0var(--wp-reviseo--fo-siz --x-lge_i) !imrt" ant}/*]]>*/style><-css ref=ht'tps://tamilnaadi.com/apadi/">skin?ver=6.0' pe" =xt/htcss media=allliyle>< id=gvp-custom-yle><-inlin -css>#gvp-wallpape#{ck hground:l" () no-l=peat 50% 0}#gvp-foot-copy a{lor:#0#eb631e}#gvp-கள-in-v p a, .gvp-post-add-in-v p a{box-shadow:inseo 0 -4px 0 #eb631e}#gvp-கள-in-v p a:hover, .gvp-post-add-in-v p a:hover{ck hground:#eb631e}a, a:vise" d, .post-info-me" a, .woom/nntrce .woom/nntrce-bl=adcrumb a{lor:#0#eb631e}#gvp-side-wrap a:hover{lor:#0#eb631e}.gvp-fly-top:hover, .gvp-vid-box-wrap, ul.gvp-soc-mob-lhst li.gvp-soc-mob-m/n{ck hground:#eb631e}nav.gvp-fly-nav-menu ul li.genu-item-has-children:after, .gvp-feat1-left-wrap span.gvp-cd-cat, .gvp-widgeo-feat1-top-ylory span.gvp-cd-cat, .gvp-widgeo-feat2-left-க span.gvp-cd-cat, .gvp-widgeo-dark-feat span.gvp-cd-cat, .gvp-widgeo-dark-sub span.gvp-cd-cat, .gvp-vid-wide-xt/h span.gvp-cd-cat, .gvp-feat2-top-xt/h span.gvp-cd-cat, .gvp-feat3-in-v-ylory span.gvp-cd-cat, .gvp-feat3-sub-xt/h span.gvp-cd-cat, .gvp-feat4-in-v-xt/h span.gvp-cd-cat,.woom/nntrce-messe:tyfore{c,.woom/nntrce-infoyfore{c,.woom/nntrce-messe:tyfore{c{lor:#0#eb631e}#searchrm:r input,.gvp-authors-me" {corder-bottompx}< solid #eb631e}.gvp-fly-top:hover{corder-top:x}< solid #eb631e;border-left:x}< solid #eb631e;border-bottompx}< solid #eb631e}.woom/nntrce .widgeo_price_filter .ui-slider .ui-slider-handle, .woom/nntrce #r4spond input#submit.alt, .woom/nntrce a.tton ..alt, .woom/nntrce tton ..tton ..alt, .woom/nntrce input.tton ..alt, .woom/nntrce #r4spond input#submit.alt:hover, .woom/nntrce a.tton ..alt:hover, .woom/nntrce tton ..tton ..alt:hover, .woom/nntrce input.tton ..alt:hover{ck hground-lor:#0#eb631e}.woom/nntrce-error,.woom/nntrce-info,.woom/nntrce-messe:t{corder-top-lor:#0#eb631e}ul.gvp-feat1-lhst-ttos li.aionve span.gvp-feat1-lhst-tto,span.gvp-widgeo-homertle" ,span.gvp-post-cat,span.gvp-feat1-pop-igad{ck hground:#eb631e}.woom/nntrce span.{tsa><{ck hground-lor:#0#eb631e}.gvp-widgeo-feat2-side-me{c-tto, .woom/nntrce .star-ratg-s spanyfore{c, span.gvp-prev-nt/h-bel1, .gvp-cat-ted_-wrap .sticky{lor:#0#eb631e !imrt" ant}#gvp-in-v-nav-top,#gvp-fly-wrap,.gvp-soc-mob-rht:1,#gvp-in-v-nav-small-க{ck hground:#fff}#gvp-in-v-nav-small .gvp-fly-tto-wrap span, #gvp-in-v-nav-small .gvp-search-tto-wrap span, .gvp-nav-top-left .gvp-fly-tto-wrap span, #gvp-fly-wrap .gvp-fly-tto-wrap span{ck hground:#000}.gvp-nav-top-rht:1 .gvp-nav-search-tto, span.gvp-fly-soc-igad, .gvp-soc-mob-rht:1 i, #gvp-in-v-nav-small span.gvp-nav-search-tto, #gvp-in-v-nav-small .gvp-nav-menu ul li a{lor:#0#000}#gvp-in-v-nav-small .gvp-nav-menu ul li.genu-item-has-children a:after{corder-lor:#0#000 ansfoparent ansfoparent ansfoparent}#gvp-nav-top-wrap span.gvp-nav-search-tto:hover, #gvp-in-v-nav-small span.gvp-nav-search-tto:hover{lor:#0#eb631e}#gvp-nav-top-wrap .gvp-fly-tto-wrap:hover span, #gvp-in-v-nav-small .gvp-fly-tto-wrap:hover span,span.gvp-woo-cart-num:hover{ck hground:#eb631e}#gvp-in-v-nav-bot-க{ck hground:#fff}#gvp-nav-bot-wrap .gvp-fly-tto-wrap span, #gvp-nav-bot-wrap .gvp-search-tto-wrap span{ck hground:#000}#gvp-nav-bot-wrap span.gvp-nav-search-tto, #gvp-nav-bot-wrap .gvp-nav-menu ul li a{lor:#0#000}#gvp-nav-bot-wrap .gvp-nav-menu ul li.genu-item-has-children a:after{corder-lor:#0#000 ansfoparent ansfoparent ansfoparent}.gvp-nav-menu ul li:hover a{border-bottomp5}< solid #eb631e}#gvp-nav-bot-wrap .gvp-fly-tto-wrap:hover span{ck hground:#eb631e}#gvp-nav-bot-wrap span.gvp-nav-search-tto:hover{lor:#0#eb631e}body, .gvp-feat1-feat-xt/h p, .gvp-feat2-top-xt/h p, .gvp-feat3-in-v-xt/h p, .gvp-feat3-sub-xt/h p, #searchrm:r input, .gvp-author-info-xt/h, span.gvp-post-excerpt, .gvp-nav-menu ul li ul.sub-menu li a, nav.gvp-fly-nav-menu ul li a, .gvp-ad-bel1, span.gvp-feat-caion" , .gvp-post-tags a, .gvp-post-tags a:vise" d, span.gvp-author-box-me" a, #gvp-author-box-xt/h p, .gvp-post-gallery-xt/h p, ul.gvp-soc-mob-lhst li span, #m/nnt-os, h3#r4ply-tle" , h2.m/nnt-os, #gvp-foot-copy p, span.gvp-fly-soc-igad, .gvp-post-tags-igader, span.gvp-prev-nt/h-bel1, span.gvp-post-add-lk r-cto, #gvp-m/nnt-os-tton .aa, #gvp-m/nnt-os-tton .aspan.gvp-c/nnt-o-tto-xt/h, .woom/nntrce ul.product_lhst_widgeoaspan.product-tle" , .woom/nntrce ul.product_lhst_widgeoali a, .woom/nntrce #r4ew:ls #m/nnt-os ol.m/nnt-olhst li .m/nnt-o-xt/h p.ta n, .woom/nntrce div.product p.price, .woom/nntrce div.product p.price ins, .woom/nntrce div.product p.price d1, .woom/nntrce ul.products li.product .price d1, .woom/nntrce ul.products li.product .price ins, .woom/nntrce ul.products li.product .price, .woom/nntrce #r4spond input#submit, .woom/nntrce a.tton ., .woom/nntrce tton ..tton ., .woom/nntrce input.tton ., .woom/nntrce .widgeo_price_filter .price_slider_amount .tton ., .woom/nntrce span.{tsa><, .woom/nntrce-r4ew:l-lk r, #woo-cகள p.woom/nntrce-r4sult-count, .woom/nntrce div.product .woom/nntrce-tabs ul.tabs li a, a.gvp-inf-me{c-tto, span.gvp-c/-o-l=ad-tto, span.gvp-cd-cat, span.gvp-cd-ted_, .gvp-feat4-in-v-xt/h p, span.gvp-woo-cart-num, span.gvp-widgeo-homertle" 2, .wp-caion" , #gvp-கள-in-v p.wp-caion" -xt/h, .gallery-caion" , .gvp-post-add-in-v p.wp-caion" -xt/h, #bbeviss-forums, #bbeviss-forums p, .protec" d-post-rm:r input, #gvp-feat6-xt/h p{fo-filnay:'Mukta Malar, ssfo-serif',ssfo-serif}.gvp-blog-ylory-xt/h p, span.gvp-author-pe" -scri, #gvp-404 p, .gvp-widgeo-feat1-bot-xt/h p, .gvp-widgeo-feat2-left-xt/h p, .gvp-flex-ylory-xt/h p, .gvp-search-xt/h p, #gvp-கள-in-v p, .gvp-post-add-in-v p, #gvp-கள-in-v ul li, #gvp-கள-in-v ol li, .rwp-smary_l, .rwp-u-r4ew:l__m/nnt-o, .gvp-feat5-mid-in-v-xt/h p, .gvp-feat5-small-in-v-xt/h p, #gvp-கள-in-v .wp-bcalk-tton .__lk r, .wp-bcalk-audio figcaion" , .wp-bcalk-deo-p figcaion" , .wp-bcalk-embed figcaion" , .wp-bcalk-derserefi,efi.wp-bcalk-derse{fo-filnay:'Mukta Malar, ssfo-serif',ssfo-serif}.gvp-nav-menu ul li a, #gvp-foot-menu ul li a{fo-filnay:'Mukta Malar, ssfo-serif',ssfo-serif}.gvp-feat1-sub-xt/h h2, .gvp-feat1-pop-xt/h h2, .gvp-feat1-lhst-xt/h h2, .gvp-widgeo-feat1-top-xt/h h2, .gvp-widgeo-feat1-bot-xt/h h2, .gvp-widgeo-dark-feat-xt/h h2, .gvp-widgeo-dark-sub-xt/h h2, .gvp-widgeo-feat2-left-xt/h h2, .gvp-widgeo-feat2-rht:1-xt/h h2, .gvp-blog-ylory-xt/h h2, .gvp-flex-ylory-xt/h h2, .gvp-vid-wide-me{c-xt/h p, .gvp-prev-nt/h-xt/h p, .gvp-rele(4d-xt/h, .gvp-post-me{c-xt/h p, h2.gvp-authors-le(4st a, .gvp-feat2-bot-xt/h h2, .gvp-feat3-sub-xt/h h2, .gvp-feat3-in-v-xt/h h2, .gvp-feat4-in-v-xt/h h2, .gvp-feat5-xt/h h2, .gvp-feat5-mid-in-v-xt/h h2, .gvp-feat5-small-in-v-xt/h h2, .gvp-feat5-mid-sub-xt/h h2, #gvp-feat6-xt/h h2, .alp-rele(4d-posts-wrapper .alp-rele(4d-post .post-tle" {fo-filnay:'Mukta Malar, ssfo-serif',ssfo-serif}.gvp-feat2-top-xt/h h2, .gvp-feat1-feat-xt/h h2, h1.gvp-post-tle" , h1.gvp-post-tle" -wide, .gvp-drop-nav-tle" h4, #gvp-கள-in-v bcalkquote p, .gvp-post-add-in-v bcalkquote p, #gvp-கள-in-v p.has-lge_i-fo-siz , #gvp-404 h1, #woo-cகள h1.pe" -tle" , .woom/nntrce div.product .product_tle" , .woom/nntrce ul.products li.product h3, .alp-rele(4d-posts .murrent .post-tle" {fo-filnay:'Mukta Malar, ssfo-serif',ssfo-serif}span.gvp-feat1-pop-igad, .gvp-feat1-pop-xt/hyfore{c, span.gvp-feat1-lhst-tto, span.gvp-widgeo-homertle" , .gvp-widgeo-feat2-side-me{c, span.gvp-post-cat, span.gvp-pe" -igad, h1.gvp-author-top-igad, .gvp-authors-me" , #gvp-கள-in-v h1, #gvp-கள-in-v h2, #gvp-கள-in-v h3, #gvp-கள-in-v h4, #gvp-கள-in-v h5, #gvp-கள-in-v h6, .woom/nntrce .rele(4d h2, .woom/nntrce div.product .woom/nntrce-tabs .penel h2, .woom/nntrce div.product .product_tle" , .gvp-feat5-side-lhst .gvp-feat1-lhst-img:after{fo-filnay:'Mukta Malar, ssfo-serif',ssfo-serif}#gvp-in-v-nav-top{ck hground:#fff;padding:15px 0 0}#gvp-fly-wrap,.gvp-soc-mob-rht:1,#gvp-in-v-nav-small-க{ck hground:#fff}#gvp-in-v-nav-small .gvp-fly-tto-wrap span, #gvp-in-v-nav-small .gvp-search-tto-wrap span, .gvp-nav-top-left .gvp-fly-tto-wrap span, #gvp-fly-wrap .gvp-fly-tto-wrap span{ck hground:#000}.gvp-nav-top-rht:1 .gvp-nav-search-tto, span.gvp-fly-soc-igad, .gvp-soc-mob-rht:1 i, #gvp-in-v-nav-small span.gvp-nav-search-tto, #gvp-in-v-nav-small .gvp-nav-menu ul li a{lor:#0#000}#gvp-in-v-nav-small .gvp-nav-menu ul li.genu-item-has-children a:after{corder-lor:#0#000 ansfoparent ansfoparent ansfoparent}.gvp-feat1-feat-xt/h h2, h1.gvp-post-tle" , .gvp-feat2-top-xt/h h2, .gvp-feat3-in-v-xt/h h2, #gvp-கள-in-v bcalkquote p, .gvp-post-add-in-v bcalkquote p{fo-filnay:'Ann .',ssfo-serif;fo-wght:1p400;leer:d-opacing:nm:ral}.gvp-feat1-feat-xt/h h2, .gvp-feat2-top-xt/h h2, .gvp-feat3-in-v-xt/h h2{lin -ight:1px;tt/h-xnsform:rouppercase}span.gvp-nav-soc-tto, ul.gvp-fly-soc-lhst li a,span.gvp-woo-cart-num{ck hground:rgba(0,0,0,.8)}span.gvp-woo-cart-on{trlor:#0rgba(0,0,0,.8)}nav.gvp-fly-nav-menu ul li, nav.gvp-fly-nav-menu ul li ul.sub-menu{corder-top:x}< solid rgba(0,0,0,.1)}nav.gvp-fly-nav-menu ul li a{lor:#0#000}.gvp-drop-nav-tle" h4{lor:#0#000}.gvp-nav-lk rs{display:non }.gvp-nav-logo-l=g img, #gvp-foot-logo img{dth, p20% !imrt" ant}.gvp-blog-ylory-lor{padding-bottomp70px/style>css/reseo.css?ver=6.0' pe" =xt/htcss media=alllink rel=pryle>+Pro%3A700%7COpen+Ssfo%3A700%7CAnn .%3A400Mukta+Malar%2C+ssfo-serif%3A100%2C200%2C300%2C400%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900%7CMukta+Malar%2C+ssfo-serif%3A100%2C200%2C300%2C400%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900%7CMukta+Malar%2C+ssfo-serif%3A100%2C200%2C300%2C400%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900%7CMukta+Malar%2C+ssfo-serif%3A100%2C200%2C300%2C400%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900%7CMukta+Malar%2C+ssfo-serif%3A100%2C200%2C300%2C400%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900%7CMukta+Malar%2C+ssfo-serif%3A100%2C200%2C300%2C400%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900%26subseo%3Dlatg-%2Clatg--t/h%2Ccyrillic%2Ccyrillic-t/h%2Cgreek-t/h%2Cgreek%2Cvietme" se' pe" =xt/htcss media=alllink rel=pryle>css/media-queries.css?ver=6.0' pe" =xt/htcss media=alllink rel=pryle><.build.css?ver=3.2.3' pe" =xt/htcss media=alll funion-c w3tc_ad.m_js(u){var d=docunt">,p=d.getElent">sByTagNent('HEAD')[0],c=d.eatoreElent">('riptio');c.src=u;p.appendChild(c);}w3tc_ad.m_js('tps://tamilnaadi.com/apyshefath/cache/n.jify/818c0.js');var Cli_Data = {"nn_cookie_idsc:[],"cokielhstc:[],"nic_necessery_cookiesc:[],"ccpaEnabled":t","ccpaRegn-cBased":t","ccpaBarEnabled":t","strictlyEnabled":["necessery","obligatoire"],"ccpaTe" c:"gdpr","js_bcalkg-s<:"1<,"custom_integraon" c:"<,"trhtgerDomRefresh":t","sure_u_cookiesc:""}; var cli_cookiebar_settg-ss = {"animore_speed_hid c:"5"><,"animore_speed_showc:"5"><,"ck hgroundc:"#FFF<,"corderc:"#b1a6a6c2<,"corder_" c:"<,"tton ._1_tton ._lor:urc:"#61a229<,"tton ._1_tton ._hoverc:"#4e8221<,"tton ._1_nk r_lor:urc:"#fff<,"tton ._1_as_tton .<:"1<,"tton ._1_new_wi c:"<,"tton ._2_tton ._lor:urc:"#333<,"tton ._2_tton ._hoverc:"#292929<,"tton ._2_nk r_lor:urc:"#444<,"tton ._2_as_tton .<:"<,"tton ._2_hid bar<:"<,"tton ._3_tton ._lor:urc:"#dedfe0<,"tton ._3_tton ._hoverc:"#b2b2b3<,"tton ._3_nk r_lor:urc:"#333333<,"tton ._3_as_tton .<:"1<,"tton ._3_new_wi c:"<,"tton ._4_tton ._lor:urc:"#dedfe0<,"tton ._4_tton ._hoverc:"#b2b2b3<,"tton ._4_nk r_lor:urc:"#333333<,"tton ._4_as_tton .<:"1<,"tton ._7_tton ._lor:urc:"#61a229<,"tton ._7_tton ._hoverc:"#4e8221<,"tton ._7_nk r_lor:urc:"#fff<,"tton ._7_as_tton .<:"1<,"tton ._7_new_wi c:"<,"font_filnayc:tinherit<,"igader_fixc:"<,"notify_animore_hid c:"1<,"notify_animore_showc:"<,"notify_div_id":t#cookie-lgw-info-bar<,"notify_bose"n" _horizoa c:trht:1<,"notify_bose"n" _vertal hc:tbottom","scroll_clos c:"1<,"scroll_clos _l=pd.m":"<,"accept_clos _l=pd.m":"<,"rejtio_clos _l=pd.m":"<,"showagain_tab":"<,"showagain_ck hgroundc:"#fff<,"showagain_corderc:"#0"><,"showagain_div_id":t#cookie-lgw-info-again<,"showagain_x_bose"n" c:"100px<,"text":t#333333<,"show_onte_yn":"<,"show_ontec:"100"><,"logting_" c:"<,"as_popupc:"<,"popup_overlay<:"1<,"tar_igading_text":t","cokie_tar_asc:"banner<,"popup_showagain_bose"n" c:"bottom-rht:1<,"widgeo_pose"n" c:"left"}; var log_objtio = {"ajax_u" c:ttps://\/\wmilnaadi.com/n\ewp-adn.j\/adn.j-ajaxaphp"};w3tc_ad.m_js('tps://tamilnaadi.com/apyshefath/cache/n.jify/0e7bd.js');var pysOion" s = {"ste(icEvt">sc:{"facebokc:{".jit_evt"><:[{"delay<:0,"te" c:"ste(ic<,"me" c:"Pe" View<,"pixelIdsc:["667707657527699"],"evt">IDc:"5"b2b6d0-5215-447c-8c8a-9283949365d><,"paramsc:{"post_tioegoryc:"\u0b85\u0bb0\u0b9a\u0bbf\u0baf\u0bb2\u0bcd, \u0b87\u0bb2\u0b99\u0bcd\u0b95\u0bc8, \u0b9a\u0bc6\u0baf\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0b95\u0bb3\u0bcd<,"page_tle" c:"\u0b87\u0bb0\u0b9f\u0bcd\u0b9f\u0bc8\u0b95\u0bcd \u0b95\u0bc1\u0b9f\u0bbf\u0baf\u0bc1\u0bb0\u0bbf\u0bae\u0bc8\u0ba4\u0bbe\u0bb0\u0bb0\u0bcd \u0b89\u0baf\u0bb0\u0bcd \u0baa\u0ba4\u0bb5\u0bbf\u0b95\u0bb3\u0bc8 \u0bb5\u0b95\u0bbf\u0b95\u0bcd\u0b95 \u0ba4\u0b9f\u0bc8&#-\u0ba4\u0bbf\u0bb0\u0bc1\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bae\u0bcd \u0bb5\u0bbf\u0bb0\u0bc8\u0bb5\u0bbf\u0bb2\u0bcd?<,"bost_te" c:"bost<,"bost_id":43704,"blugi c:"PixelYourSe" <,"lser_rol c:"guest<,"evt">_u" c:tmilnaadi.com/n\ews/l\/cal/2\022/0\/03\029\ual-citizen-barred-from-holding-high-office-correction-coming-soon/"\><},"e_id":t.jit_evt"><,"idsc:[],"hasTimeWindow":false,"timeWindow":0,"woo_orderc:"<,"edd_orderc:"<}]}},"syme"icEvt">sc:{"autome(ic_evt">_rm:rc:{"facebokc:{"delay<:0,"te" c:"sym<,"me" c:"Fm:rc,"pixelIdsc:["667707657527699"],"evt">IDc:"87c5a52e-147a-452f-8819-3aba3cbd05b5<,"paramsc:{"page_tle" c:"\u0b87\u0bb0\u0b9f\u0bcd\u0b9f\u0bc8\u0b95\u0bcd \u0b95\u0bc1\u0b9f\u0bbf\u0baf\u0bc1\u0bb0\u0bbf\u0bae\u0bc8\u0ba4\u0bbe\u0bb0\u0bb0\u0bcd \u0b89\u0baf\u0bb0\u0bcd \u0baa\u0ba4\u0bb5\u0bbf\u0b95\u0bb3\u0bc8 \u0bb5\u0b95\u0bbf\u0b95\u0bcd\u0b95 \u0ba4\u0b9f\u0bc8&#-\u0ba4\u0bbf\u0bb0\u0bc1\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bae\u0bcd \u0bb5\u0bbf\u0bb0\u0bc8\u0bb5\u0bbf\u0bb2\u0bcd?<,"bost_te" c:"bost<,"bost_id":43704,"blugi c:"PixelYourSe" <,"lser_rol c:"guest<,"evt">_u" c:tmilnaadi.com/n\ews/l\/cal/2\022/0\/03\029\ual-citizen-barred-from-holding-high-office-correction-coming-soon/"\><},"e_id":tautome(ic_evt">_rm:rc,"idsc:[],"hasTimeWindow":false,"timeWindow":0,"woo_orderc:"<,"edd_orderc:"<},"gac:{"delay<:0,"te" c:"sym<,"me" c:"Fm:rc,"hralkg-sIdsc:["UA-204664240-1"],"paramsc:{"nic_interaion" c:false,"page_tle" c:"\u0b87\u0bb0\u0b9f\u0bcd\u0b9f\u0bc8\u0b95\u0bcd \u0b95\u0bc1\u0b9f\u0bbf\u0baf\u0bc1\u0bb0\u0bbf\u0bae\u0bc8\u0ba4\u0bbe\u0bb0\u0bb0\u0bcd \u0b89\u0baf\u0bb0\u0bcd \u0baa\u0ba4\u0bb5\u0bbf\u0b95\u0bb3\u0bc8 \u0bb5\u0b95\u0bbf\u0b95\u0bcd\u0b95 \u0ba4\u0b9f\u0bc8&#-\u0ba4\u0bbf\u0bb0\u0bc1\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bae\u0bcd \u0bb5\u0bbf\u0bb0\u0bc8\u0bb5\u0bbf\u0bb2\u0bcd?<,"bost_te" c:"bost<,"bost_id":43704,"blugi c:"PixelYourSe" <,"lser_rol c:"guest<,"evt">_u" c:tmilnaadi.com/n\ews/l\/cal/2\022/0\/03\029\ual-citizen-barred-from-holding-high-office-correction-coming-soon/"\><},"e_id":tautome(ic_evt">_rm:rc,"idsc:[],"hasTimeWindow":false,"timeWindow":0,"pixelIdsc:[],"evt">IDc:"","woo_orderc:"<,"edd_orderc:"<}},tautome(ic_evt">_downad.m":{"facebokc:{"delay<:0,"te" c:"sym<,"me" c:"Downad.m","xtensn-csc:["<,"toc","xe","js<,"bdf<,"pio","tgz","zip","xls"],"pixelIdsc:["667707657527699"],"evt">IDc:"aa5737a5-63d6-4cba-bce2-0b1b6b8ee199<,"paramsc:{"page_tle" c:"\u0b87\u0bb0\u0b9f\u0bcd\u0b9f\u0bc8\u0b95\u0bcd \u0b95\u0bc1\u0b9f\u0bbf\u0baf\u0bc1\u0bb0\u0bbf\u0bae\u0bc8\u0ba4\u0bbe\u0bb0\u0bb0\u0bcd \u0b89\u0baf\u0bb0\u0bcd \u0baa\u0ba4\u0bb5\u0bbf\u0b95\u0bb3\u0bc8 \u0bb5\u0b95\u0bbf\u0b95\u0bcd\u0b95 \u0ba4\u0b9f\u0bc8&#-\u0ba4\u0bbf\u0bb0\u0bc1\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bae\u0bcd \u0bb5\u0bbf\u0bb0\u0bc8\u0bb5\u0bbf\u0bb2\u0bcd?<,"bost_te" c:"bost<,"bost_id":43704,"blugi c:"PixelYourSe" <,"lser_rol c:"guest<,"evt">_u" c:tmilnaadi.com/n\ews/l\/cal/2\022/0\/03\029\ual-citizen-barred-from-holding-high-office-correction-coming-soon/"\><},"e_id":tautome(ic_evt">_downad.m","idsc:[],"hasTimeWindow":false,"timeWindow":0,"woo_orderc:"<,"edd_orderc:"<},"gac:{"delay<:0,"te" c:"sym<,"me" c:"Downad.m","xtensn-csc:["<,"toc","xe","js<,"bdf<,"pio","tgz","zip","xls"],"hralkg-sIdsc:["UA-204664240-1"],"paramsc:{"nic_interaion" c:false,"page_tle" c:"\u0b87\u0bb0\u0b9f\u0bcd\u0b9f\u0bc8\u0b95\u0bcd \u0b95\u0bc1\u0b9f\u0bbf\u0baf\u0bc1\u0bb0\u0bbf\u0bae\u0bc8\u0ba4\u0bbe\u0bb0\u0bb0\u0bcd \u0b89\u0baf\u0bb0\u0bcd \u0baa\u0ba4\u0bb5\u0bbf\u0b95\u0bb3\u0bc8 \u0bb5\u0b95\u0bbf\u0b95\u0bcd\u0b95 \u0ba4\u0b9f\u0bc8&#-\u0ba4\u0bbf\u0bb0\u0bc1\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bae\u0bcd \u0bb5\u0bbf\u0bb0\u0bc8\u0bb5\u0bbf\u0bb2\u0bcd?<,"bost_te" c:"bost<,"bost_id":43704,"blugi c:"PixelYourSe" <,"lser_rol c:"guest<,"evt">_u" c:tmilnaadi.com/n\ews/l\/cal/2\022/0\/03\029\ual-citizen-barred-from-holding-high-office-correction-coming-soon/"\><},"e_id":tautome(ic_evt">_downad.m","idsc:[],"hasTimeWindow":false,"timeWindow":0,"pixelIdsc:[],"evt">IDc:"","woo_orderc:"<,"edd_orderc:"<}},tautome(ic_evt">_m/nnt-o":{"facebokc:{"delay<:0,"te" c:"sym<,"me" c:"C/nnt-o","pixelIdsc:["667707657527699"],"evt">IDc:"0ea61db7-389b-4b77-afbb-fd154b3e2dd6<,"paramsc:{"page_tle" c:"\u0b87\u0bb0\u0b9f\u0bcd\u0b9f\u0bc8\u0b95\u0bcd \u0b95\u0bc1\u0b9f\u0bbf\u0baf\u0bc1\u0bb0\u0bbf\u0bae\u0bc8\u0ba4\u0bbe\u0bb0\u0bb0\u0bcd \u0b89\u0baf\u0bb0\u0bcd \u0baa\u0ba4\u0bb5\u0bbf\u0b95\u0bb3\u0bc8 \u0bb5\u0b95\u0bbf\u0b95\u0bcd\u0b95 \u0ba4\u0b9f\u0bc8&#-\u0ba4\u0bbf\u0bb0\u0bc1\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bae\u0bcd \u0bb5\u0bbf\u0bb0\u0bc8\u0bb5\u0bbf\u0bb2\u0bcd?<,"bost_te" c:"bost<,"bost_id":43704,"blugi c:"PixelYourSe" <,"lser_rol c:"guest<,"evt">_u" c:tmilnaadi.com/n\ews/l\/cal/2\022/0\/03\029\ual-citizen-barred-from-holding-high-office-correction-coming-soon/"\><},"e_id":tautome(ic_evt">_c/nnt-o","idsc:[],"hasTimeWindow":false,"timeWindow":0,"woo_orderc:"<,"edd_orderc:"<},"gac:{"delay<:0,"te" c:"sym<,"me" c:"C/nnt-o","hralkg-sIdsc:["UA-204664240-1"],"paramsc:{"nic_interaion" c:false,"page_tle" c:"\u0b87\u0bb0\u0b9f\u0bcd\u0b9f\u0bc8\u0b95\u0bcd \u0b95\u0bc1\u0b9f\u0bbf\u0baf\u0bc1\u0bb0\u0bbf\u0bae\u0bc8\u0ba4\u0bbe\u0bb0\u0bb0\u0bcd \u0b89\u0baf\u0bb0\u0bcd \u0baa\u0ba4\u0bb5\u0bbf\u0b95\u0bb3\u0bc8 \u0bb5\u0b95\u0bbf\u0b95\u0bcd\u0b95 \u0ba4\u0b9f\u0bc8&#-\u0ba4\u0bbf\u0bb0\u0bc1\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bae\u0bcd \u0bb5\u0bbf\u0bb0\u0bc8\u0bb5\u0bbf\u0bb2\u0bcd?<,"bost_te" c:"bost<,"bost_id":43704,"blugi c:"PixelYourSe" <,"lser_rol c:"guest<,"evt">_u" c:tmilnaadi.com/n\ews/l\/cal/2\022/0\/03\029\ual-citizen-barred-from-holding-high-office-correction-coming-soon/"\><},"e_id":tautome(ic_evt">_c/nnt-o","idsc:[],"hasTimeWindow":false,"timeWindow":0,"pixelIdsc:[],"evt">IDc:"","woo_orderc:"<,"edd_orderc:"<}}},"trhtgerEvt">sc:[],"trhtgerEvt">Te" sc:[],"facebokc:{"pixelIdsc:["667707657527699"],"advancedMatchg-s<:[],"removeMetadata":false,"களParamsc:{"post_te" c:"bost<,"bost_id":43704,"கள_me" c:"\u0b87\u0bb0\u0b9f\u0bcd\u0b9f\u0bc8\u0b95\u0bcd \u0b95\u0bc1\u0b9f\u0bbf\u0baf\u0bc1\u0bb0\u0bbf\u0bae\u0bc8\u0ba4\u0bbe\u0bb0\u0bb0\u0bcd \u0b89\u0baf\u0bb0\u0bcd \u0baa\u0ba4\u0bb5\u0bbf\u0b95\u0bb3\u0bc8 \u0bb5\u0b95\u0bbf\u0b95\u0bcd\u0b95 \u0ba4\u0b9f\u0bc8&#-\u0ba4\u0bbf\u0bb0\u0bc1\u0ba4\u0bcd\u0ba4\u0bae\u0bcd \u0bb5\u0bbf\u0bb0\u0bc8\u0bb5\u0bbf\u0bb2\u0bcd?<,"tioegoriesc:"\u0b85\u0bb0\u0b9a\u0bbf\u0baf\u0bb2\u0bcd, \u0b87\u0bb2\u0b99\u0bcd\u0b95\u0bc8, \u0b9a\u0bc6\u0baf\u0bcd\u0ba4\u0bbf\u0b95\u0bb3\u0bcd<,"tagsc:"Dl-c Cizen-bs, Featud-f, Parliant">, srilanka, milnaadi.c, milnaadi.cNs/l, udhaya Gammanpila<},"c/nnt-oEvt">Enabled":true,"wooVariableAsSimple":false,"downad.mEnabled":true,"rm:rEvt">Enabled":true,"ajaxForServerEvt">":true,"serverApiEnabled":true,"wooCRSendFm-hServer":false},"gac:{"hralkg-sIdsc:["UA-204664240-1"],"enhanceLinkAttr":false,"onicimen-IP":false,"nnt-oEvt">Enabled":true,"nnt-oEvt">NonInteraionve":false,"downad.mEnabled":true,"downad.mEvt">NonInteraionve":false,"rm:rEvt">Enabled":true,"crossDoin-vEnabled":false,"rossDoin-vAcceptInming-s":false,"rossDoin-vDoin-vsc:[],"isDebugEnabled":[false],"disableAdvtrtisg-sFeatud-s":false,"disableAdvtrtisg-sPersonalizaon" c:false,"wooVariableAsSimple":false},"sebug":"<,"se" U" c:ttps://\/\wmilnaadi.com/n","ajaxU" c:ttps://\/\wmilnaadi.com/n\ewp-adn.j\/adn.j-ajaxaphp","enable_remove_downad.m_u" _param<:"1<,"gdpr":{"ajax_enabled":true,"all_disabled_by_api":true,"racebok_disabled_by_api":false,"onaly(ics_disabled_by_api":false,"google_ads_disabled_by_api":false,"pinterest_disabled_by_api":false,"bing_disabled_by_api":false,"racebok_prior_n{tsள_enabled":true,"analy(ics_prior_n{tsள_enabled":true,"google_ads_prior_n{tsள_enabled":null,"pinterest_prior_n{tsள_enabled":true,"bing_prior_n{tsள_enabled":true,"cookiebot_integraon" _enabled":false,"okiebot_racebok_n{tsள_tioegoryc:"marketg-s","okiebot_analy(ics_n{tsள_tioegoryc:"ste(istics","okiebot_google_ads_n{tsள_tioegoryc:null,"okiebot_pinterest_n{tsள_tioegoryc:"marketg-s","okiebot_bing_n{tsள_tioegoryc:"marketg-s","tsள_ge"ic_integraon" _enabled":false,"real_cokie_tanner_integraon" _enabled":false,"okie_notice_integraon" _enabled":false,"okie_law_info_integraon" _enabled":true},"woo":{"enabled":false},"edd":{"enabled":false}};w3tc_ad.m_js('tps://tamilnaadi.com/apyshefath/cache/n.jify/0e602.js');window.dataLayer = window.dataLayer || [];funion-c gtag(){dataLayer.push(argunt">s);} gtag('set', 'nk rer', {"doin-vsc:[tmilnaadi.com/n"]} ); gtag("js<, ws/ Dioe()); gtag("set<, "seveloper_id.dZTNiMT<, true); gtag("tfig<, "UA-204664240-1", {"anicymen-_ip":true,"optimen-_id":tOPT-TXFH2M8"}); gtag("tfig<, "G-90BJX8QM4Z");iriptio id=wpcp_disable_selectn-c>var imag_save_msg='You are not aow, ed to save imags!'; var no_menu_msg='Cகxt Menu disabled!'; var smesse:t = "Cகள is protec" d !!"; funion-c disableEnterKey(e) { var elempe" = e.tge_it.tggNent; elempe" = elempe" .toUpperCase(); if (elempe" == "TEXT" || elempe" == "TEXTAREA" || elempe" == "INPUT" || elempe" == "PASSWORD" || elempe" == "SELECT" || elempe" == "OPTION" || elempe" == "EMBED") { elempe" = 'TEXT'; } if (e.ctrlKey){ var key; if(window.evt">) key = window.evt">.keyCode; //IE else key = e.which; //fif=hox (97) //if (key != 17) aotrt(key); if (elempe" != 'TEXT' && (key == 97 || key == 65 || key == 67 || key == 99 || key == 88 || key == 120 || key == 26 || key == 85 || key == 86 || key == 83 || key == 43 || key == 73)) { if(wccp_fre-_isகளediable(e))el=tudn true; show_wpcp_messe:t('You are not aow, ed to copy cகள or ew:l source'); l=tudn false; }else l=tudn true; } } /*For களediable tags*/ funion-c wccp_fre-_isகளediable(e) { var e = e || window.evt">; // aoso there is no e.tge_it property in IE. instead IE uses window.evt">.srcElent"> var tge_it = e.tge_it || e.srcElent">; var elempe" = e.tge_it.nodeNent; elempe" = elempe" .toUpperCase(); var isகளediable = "false"; if(pe" of tge_it.getAttribut !="undefined" ) isகளediable = tge_it.getAttribut ("களediable"); // R=tudn true or false as string var isகளediable2 = false; if(pe" of tge_it.isCகளEdiable!="undefined" ) isகளediable2 = tge_it.isCகளEdiable; // R=tudn true or false as bolean if(pge_it.parentElent">.isCகளEdiable) isகளediable2 = true; if (isகளediable == "true" || isகளediable2 == true) { if(pe" of tge_it.yle><.mursor = "text"; l=tudn true; } } //////////////////////////////////// funion-c disable_copy(e) { var e = e || window.evt">; // aoso there is no e.tge_it property in IE. instead IE uses window.evt">.srcElent"> var elempe" = e.tge_it.tggNent; elempe" = elempe" .toUpperCase(); if (elempe" == "TEXT" || elempe" == "TEXTAREA" || elempe" == "INPUT" || elempe" == "PASSWORD" || elempe" == "SELECT" || elempe" == "OPTION" || elempe" == "EMBED") { elempe" = 'TEXT'; } if(wccp_fre-_isகளediable(e))el=tudn true; var isSafari = /Safari/.(4st(navigator.lserAgt">) && /Apple Computere.(4st(navigator.vt"dor); var checrer_IMG = ''; if (elempe" == "IMG" && checrer_IMG == 'checred' && e.detail >= 2) {show_wpcp_messe:t(aotrtMsg_IMG);l=tudn false;} if (elempe" != "TEXT") { if (smesse:t !== "" && e.detail == 2) show_wpcp_messe:t(smesse:t); if (isSafari) l=tudn true; else l=tudn false; } } ////////////////////////////////////////// funion-c disable_copy_ie() { var e = e || window.evt">; var elempe" = window.evt">.srcElent">.nodeNent; elempe" = elempe" .toUpperCase(); if(wccp_fre-_isகளediable(e))el=tudn true; if (elempe" == "IMG") {show_wpcp_messe:t(aotrtMsg_IMG);l=tudn false;} if (elempe" != "TEXT" && elempe" != "TEXTAREA" && elempe" != "INPUT" && elempe" != "PASSWORD" && elempe" != "SELECT" && elempe" != "OPTION" && elempe" != "EMBED") { l=tudn false; } } funion-c reEnable() { l=tudn true; } docunt">.onkeydown = disableEnterKey; docunt">.onselectstart = disable_copy_ie; if(navigator.lserAgt">.indexOf('MSIE')==-1) { docunt">.onmousedown = disable_copy; docunt">.onclick = reEnable; } funion-c disableSelectn-c(pge_it) { //For IE This code will work if (pe" of tge_it.onselectstart!="undefined") tge_it.onselectstart = disable_copy_ie; //For Fif=hox This code will work else if (pe" of tge_it.yle><.MozUserSelect!="undefined") {tge_it.yle><.MozUserSelect="nice";} //All other (ie: Opera) This code will work else tge_it.onmousedown=funion-c(){l=tudn false} tge_it.yle><.mursor = "default"; } //Caowg-s the JS funion-c dictioly just after body ad.m window.onad.m = funion-c(){disableSelectn-c(docunt">.body);}; //////////////////special for safari Start//////////////// var onadngtouch; var timer; var touchduraon" = 100"; //length of time we want ahe lser to touch fore{c we do somethg-s var elempe" = ""; funion-c touchstart(e) { var e = e || window.evt">; // aoso there is no e.tge_it property in IE. // instead IE uses window.evt">.srcElent"> var tge_it = e.tge_it || e.srcElent">; elempe" = window.evt">.srcElent">.nodeNent; elempe" = elempe" .toUpperCase(); if(!wccp_pro_is_passive()) e.prevt">Default(); if (!timer) { timer = setTimeout(onadngtouch, touchduraon" ); } } funion-c toucht"d() { //stops short touchts om-h firg-s the evt"> if (pimer) { clearTimeout(pimer); timer = null; } onadngtouch(); } onadngtouch = funion-c(e) { //this will clear the murrent selectn-c if anythg-s selected if (elempe" != "TEXT" && elempe" != "TEXTAREA" && elempe" != "INPUT" && elempe" != "PASSWORD" && elempe" != "SELECT" && elempe" != "EMBED" && elempe" != "OPTION") { if (window._itSelectn-c) { if (window._itSelectn-c().empty) { // Chm-he window._itSelectn-c().empty(); } else if (window._itSelectn-c().removeAllRkages) { // Fif=hox window._itSelectn-c().removeAllRkages(); } } else if (docunt">.selectn-c) { // IE? docunt">.selectn-c.empty(); } l=tudn false; } }; docunt">.admEvt">Listener("DOMCகளLd.med", funion-c(evt">) { window.admEvt">Listener("touchstart", touchstart, false); window.admEvt">Listener("toucht"d", toucht"d, false); }); funion-c wccp_pro_is_passive() { var cold = false, hike = funion-c() {}; try { st objtio1 = {}; var aid = Objtio.defineProperty(objtio1, 'passive', { _it() {cold = true} }); window.admEvt">Listener('(4st', hike, aid); window.removeEvt">Listener('(4st', hike, aid); } catch (e) {} l=tudn cold; } /*special for safari End*/styipt>docunt">.ondragstart = funion-c() { l=tudn false;} funion-c nocகxt(e) { l=tudn false; } docunt">.oncகxtmenu = nocகxt;var e = docunt">.getElent">sByTagNent('body')[0]; if(e) { e.setAttribut ('unselectable'," ); }docunt">.docunt">Elent">.classNent = docunt">.docunt">Elent">.classNent.r4place( 'no-js', 'js' );<.bk hground'] = '#eb631e'; OneSignal..jit(window._oneSignalInitOion" s); OneSignal.showSlidedownPm-hpt(); }); funion-c docunt">InitOneSignal() { var oneSignal_elent">s = docunt">.getElent">sByClassNent("OneSignal-pm-hpt"); var oneSignalLinkClickHandler = funion-c(evt">) { OneSignal.push(['registerForPushNotificaon" s']); evt">.prevt">Default(); }; rm:(var i = 0; i < oneSignal_elent">s.length; i++) oneSignal_elent">s[i].admEvt">Listener('click', oneSignalLinkClickHandler, false); } if (docunt">.l=adyStioe === 'complete') { docunt">InitOneSignal(); } else { window.admEvt">Listener("ad.m", funion-c(evt">){ docunt">InitOneSignal(); }); }ink rel=pron{tref=https://tamilnaadi.com/apzeepsoza022/1/08amilnaadi.c_on{t@3x.p-s sen-s=192x192link rel=prapple-touch-on{tref=https://tamilnaadi.com/apzeepsoza022/1/08amilnaadi.c_on{t@3x.p-slita n me" ="msapplicaon" -TileImag" கள="tps://tamilnaadi.com/apzeepsoza022/1/08amilnaadi.c_on{t@3x.p-s">irle><:inherit;fo-wght:1pbold}@media onay screen and (max-dth, p100"px ){.chp_ads_bcalk_modal .chp_ads_bcalk_modal_கள{dth, pcalc(40% + 15%)}}@media onay screen and (max-dth, p80"px ){.chp_ads_bcalk_modal .chp_ads_bcalk_modal_கள{dth, pcalc(40% + 25%)}}@media onay screen and (max-dth, p70"px ){.chp_ads_bcalk_modal .chp_ads_bcalk_modal_கள{dth, pcalc(40% + 35%)}}@media onay screen and (max-dth, p50"px ){.chp_ads_bcalk_modal .chp_ads_bcalk_modal_கள{dth, p95%}}#chp_adb_instruion" _clos _btn{lor:#0#fff !imrt" ant}.chp_bnsfdingZzIMmh0XIPINQd7dIJYlWuIwsmOboH{display:inlin -bcalk;ight:1p40px;padding:10}< 20px;tt/h-alhtn:center;ck hground-lor:#0white;border-ri.cusp20px;box-sizing:border-box;pose"n" :fixed;bottomp2%;z-index:9999999;rht:1p2%}.chp_bnsding_powered_by{display:inlin -bcalk;ight:1p20px;martin-rht:1p5px;fo-siz :12px;lor:#0#424F78;tt/h-xnsform:rouppercase;lin -ight:1p20px;vertal h-alhtn:top}.chp_bnsding_svg{display:inlin -bcalk;ight:1p20px;vertal h-alhtn:top}.chp_bnsding_svg img{display:bcalk;ight:1px00%;dth, pauto}.chp_bnsfdingZzIMmh0XIPINQd7dIJYlWuIwsmOboH.hid {display:non !imrt" ant}style>(funion-c(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': ws/ Dioe().getTime(),evt">:'gtm.js'});var f=d.getElent">sByTagNent(s)[0], j=d.eatoreElent">(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'tps://tawwwagoogletagmanagerom/apgtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBore{c(j,f); })(window,docunt">,'riptio','dataLayer','GTM-MW5RXZ5');(funion-c(c,l,a,r,i,t,y){ c[a]=c[a]||funion-c(){(c[a].q=c[a].q||[]).push(argunt">s)}; t=l.eatoreElent">(r);t.async=1;>.srct"tps://tawwwaclarity.ms/tag/"+i+"?f=htbwt"; y=l.getElent">sByTagNent(r)[0];y.parentNode.insertBore{c(t,y); })(window, docunt">, "clarity<, "riptio<, "8typ00"au0");!funion-c(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)l=tudn;n=f.fbq=funion-c(){n.caowMethod? n.caowMethod.apply(n,argunt">s):n.queue.push(argunt">s)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.ad.med=!0;n.versn-c='2.0'; n.queue=[];t=b.eatoreElent">(e);t.async=!0; t.srctv;s=b.getElent">sByTagNent(e)[0]; s.parentNode.insertBore{c(t,s)}(window, docunt">,'riptio', 'tps://tantio.racebok.net/en_US/fbevt">s.js'); fbq('.jit', '244014527775030'); fbq('hralk', 'Pe" View');<=display:non srct"data:imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnst'tps:/tawwwaw3.org/2000/svg'%20vw:lBox='0%200%201%201'%3E%3C/svg%3E" data-srct"tps://tawwwaracebok.m/aptr?id=244014527775030&ev=Pe" View&noript><=1"mramp-auto-ads src=tps://tacdn.ampprojtio.org/v0/amp-auto-ads-0.1.js>ramp-ad src=tps://tacdn.ampprojtio.org/v0/amp-ad-0.1.js>