Connect with us

செய்திகள்

நீதி கிடைக்கும்வரை அமைச்சு பணிகளை முன்னெடுக்கமாட்டேன்! – வாசுதேவ விடாப்பிடி

Published

on

Vasudeva Nanayakkara

விமல் வீரவன்ச, உதய கம்மன்பில ஆகிய இருவருக்கும் நீதி கிடைக்கும்வரை, தான் அமைச்சு பணிகளை முன்னெடுக்கப்போவதில்லை என அறிவித்திருந்த அமைச்சர் வாசுதேவ நாணயக்கார, உத்தியோகபூர்வ வதிவிடம் மற்றும் அரச வாகனங்களை மீள கையளித்துள்ளார்.

அரசின் செயற்பாடுகளை கடுமையாக விமர்சித்த விமல்வீரவன்ச, உதய கம்மன்பில ஆகியோர் அமைச்சரவையில் இருந்து நீக்கப்பட்டனர். எனினும், வாசுதேவ நாணயக்கார நீக்கப்படவில்லை.

இருந்தாலும் இவ்விருவருக்கும் நீதி கிடைக்கும்வரை தான் அமைச்சு பணிகளை முன்னெடுக்கமாட்டார் என வாசுதேவ நாணயக்கார அறிவிப்பு விடுத்திருந்தார். இந்நிலையிலேயே அரச இல்லம் மற்றும் வாகனங்களை மீள ஒப்படைத்துள்ளார்.

#SriLankaNews

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

உங்கள் மின்னஞ்சல் வௌியிடப்பட மாட்டாது.

Jey IT Solutions - A London Based Web Agency

Advertisement
WhatsApp Image 2022 06 21 at 12.07.22 PM
இலங்கை1 வாரம் ago

சாவகச்சேரி எரிபொருள் நிரப்பு நிலையத்தில் வரிசையில் வாகனங்கள்! – கார்ட்ஸ் விளையாடும் இளைஞர்கள்

kk
சினிமா4 வாரங்கள் ago

பிரபல பாடகர் மரணம்! – திரையுலகினர் அ"மைாகள்

இலங்கை4 வாரங்கள் ago
இலங்கை4 வாரங்கள் ago ப்ன்! ந: ாடதஙையத்திபொினடிப!ள்
இலங்கை4 வாரங்கள் ago
kk
சினிமா4 வாரங்கள் ago

பிரபல பாடகர் மரணம்! – திரையுலகினர் அ"மைாகள்

WhatsApp Imag5 1622 07.54.0312.07.22 PM
மிரப்ரபோ஁ பணாடுபல ராாயம்! - ணம்! &# வைதை அிரப்்! ர டு முி ிறாv>

பர்கள்

WhatsApp Imag5 1422 08.48.0612.=

ாி>

ாமாம்யள்

WhatsApp Imag5 1222 060.09.5712.07.22 PM
WhatsApp Imag5 1222 060.35.0812.07.22 PM

kk kk
<=block-4 clastandget-homel-notes>உங்க൳மாவ கe">

ரபதே೵ டுuthor>பொ൳! கொக்ம?்ரகள டுகள கe">

யத1; ுuthதொ்யளpel-notes>உங்க൳மாவ ாடுe">

ரபதே೵ டுuthor>பொப ் ரர

ா൳ைங்கடுள.்!ரக் வயமளை ிசையி கிப்பஙையத1; ுuthதொ்கள 8211; மா்ம l-notes>உங்க൳மாவ க்! - ாடுe">

ும்....ள்

<=block-4 clastandget-homel-மாவ கச௮ள கમonைati ப்ிடகமுe">

ரும்൮ிரைes>உங்யளpel-மாவ கp>ரபபோ ாயுையத்தித்ாடுe">

ஙையச்ச௮ள கમonைati! கொக்ம?஍ ப்ிடகமுe">

ரடாப ிரைes>உங்.஍ ப்ிடகமுnotes>உங் கி൳மாவ கઍ ம கમonைati! கொக்஍...ள்

WhatsApp I1h:  2622 09.12.4612.= WhatsApp I1h:  2622 09.12.4612.=
<=block-4 clastandget-homel- முி఍! - ாમணப (26.05.p-Im)ளp>Medam &#் ரகமாடமி்ச௚ு es>உங் டுகமளை !ர பணிஅமகe">

யபோ஁வ ிரப"ங்.મாசைatiமாெ஍ியி க்குையத்திv>

பர பிணிஅமகe"டவ ிரப"ங்.൳மாாசகசுகிடை் ுe">

ணாங்கடிவ ிுuthக்க. ப்ுகிணue="ப

ிடை் ு൳மாவரമக்டாபாசடதொ"ங்....ள்

WhatsApp I1h:  2622 09.12.4612.= WhatsApp I1h:  2622 09.12.4612.=
<=block-4 clastandget-homel- முி఍! - ாમணப (25.05.p-Im)ளp>Medam &#൯் es>உங் ே೵ "டை் க்!மாாடைகாசடதுe">

ரபைes>உங். !் அ் பணue="ப கி்்notes>உங்அமகe"ாாடாபாசடதொக. வய் பணவாடைக்் அ"் டத ಮயயகி கிடைட்ட. க்குையத்திபொட one;>மடுக்கம்ு்த வயு onடுக்கமਮ்த...ள்

WhatsApp I1h:  2622 09.12.4612.= WhatsApp I1h:  2622 09.12.4612.=
<=block-4 clastandget-homel- முி఍! - ாમணப (24.05.p-Im)ளp>Medam &# க்குையத்திபொட பொசடது൮்் னெங்கitle="ைக்க.஍ சகசு பயிમ! கொங்க் பயக!ர்! - "ங்.൳ வய் ையத்தி!ரமா வரபtes>உஙes>உங் ேவய>உமளை !ர பிரப"ங்.મாசைatiர"ங அ்கசonைதிమங ர es>உங்அ>...ள்
WhatsApp I1h:  2622 09.12.4612.= WhatsApp I1h:  2622 09.12.4612.=
<=block-4 clastandget-homel- முி఍! - ாમணப (23.05.p-Im)ளp>Medam &# க்குையத்பொயிவாਮ்ுர பங அயி டதொிonுப"ங்.൮்பங அயிையத1; ி் அ"் ட>உம൳! கொ் .

ாிிమகு ்ய்!துையட.் ியிઍ ையய>உமਲ਼! ி க்க. ப்ுகிணயிઍ பிர அய...ள்

WhatsApp I1h:  2622 09.12.4612.= WhatsApp I1h:  2622 09.12.4612.=
<=block-4 clastandget-homel- முி఍! - ாમணப (22.05.p-Im)ளp>Medam &#் அ"டத &#்மு்்ிரைடுe"i ஜ பிரப"ங்.ਮ்மத ் பையத்திਮ்ிi ஜம൳! த e">

யபோ൮்ர ன்ொ"ங்.சonைதிதொி஁குாசட க்கயிிரப"ங்.் அொ஍!மாோ൮் ர்"்ச௚ு es>உங்...ள்

articleiv>aeiv><-conom/eerrelt-teiv>aehere=buttopatabindex=0ee"> Necesstry anot-teiv>erence-checkbox esecwtccli-checkbox-necesstrypg 150seccheckbox-necesstrypcheckeecchecked> Necesstryoslaberiv>
tive"> <>Always Enabledli< agoot-teiv><> Necesstryrih/ ies ar rabsolutely essterial for th rwebsite to fundiv>< properly. Th serih/ ies ensur rageic fundiv>Ch/ ieDuraiv><De21"><ch/ ielawinfo-checkbox-analyticstdpttdee">11rmonthstdpttdee">This ch/ ie is set byeGDPR Ch/ ie Consent plugin. Th ch/ ie is used to stote th ruser consent for th rih/ ies ipath rimvpgory "Analytics".tdpt/treltree">ch/ ielawinfo-checkbox-fundiv>11rmonthstdpttdee">The ch/ ie is set byeGDPR ch/ ie consent to record th ruser consent for th rih/ ies ipath rimvpgory "Fundiv>ch/ ielawinfo-checkbox-necesstryostdpttdee">11rmonthstdpttdee">This ch/ ie is set byeGDPR Ch/ ie Consent plugin. Th ch/ ies is used to stote th ruser consent for th rih/ ies ipath rimvpgory "Necesstry".tdpt/treltree">ch/ ielawinfo-checkbox-oth rstdpttdee">11rmonthstdpttdee">This ch/ ie is set byeGDPR Ch/ ie Consent plugin. Th ch/ ie is used to stote th ruser consent for th rih/ ies ipath rimvpgory "Oth r.tdpt/treltree">ch/ ielawinfo-checkbox-performancetdpttdee">11rmonthstdpttdee">This ch/ ie is set byeGDPR Ch/ ie Consent plugin. Th ch/ ie is used to stote th ruser consent for th rih/ ies ipath rimvpgory "Performance".tdpt/treltree">/svged_ch/ ie_pilicytdpttdee">11rmonthstdpttdee">The ch/ ie is set byeth rGDPR Ch/ ie Consent plugin and is used to stote wheth r or notruser has consented to th ruseeof ih/ ies. It does notrstote any pers>aehere=buttopatabindex=0ee"> Fundiv>erence-checkbox eg 150seccheckbox-fundiv> i-enable=Enabled g 150n>i-disable=Disabled>ative"> Fundiv>ot-teiv><> Fundiv>aehere=buttopatabindex=0ee"> Performance anot-teiv>erence-checkbox eg 150seccheckbox-performance> i-enable=Enabled g 150n>i-disable=Disabled>ative"> Performance< agoot-teiv><> Performancepih/ ies ar rused to understand and analyze th rkey performancepindex s of th rwebsite which helps ipadeliveringra better user experience for th rvisitors.tscriptscriptscriptscriptt-teiv>aehere=buttopatabindex=0ee"> Analytics anot-teiv>erence-checkbox eg 150seccheckbox-analytics> i-enable=Enabled g 150n>i-disable=Disabled>ative"> Analytics< agoot-teiv><> Analyticalpih/ ies ar rused to understand howrvisitors interadiawithath rwebsite. Th serih/ ies helprprovid rinformaiv>< opametricspth rnumber of visitors, bounce rate, trafficasource, etc.tscriptscriptscriptscriptt-teiv>aehere=buttopatabindex=0ee"> Advertisenter anot-teiv>erence-checkbox eg 150seccheckbox-advertisenter> i-enable=Enabled g 150n>i-disable=Disabled>ative"> Advertisenter< agoot-teiv><> Advertisenter ih/ ies ar rused to provid rvisitors withaxt evant ads and rel=etingrcampaigns. Th serih/ ies trackrvisitors acrossrwebsites and ihll/diainformaiv>< to provid rcustomized ads.tscriptscriptscriptscriptt-teiv>aehere=buttopatabindex=0ee"> Oth rs anot-teiv>erence-checkbox eg 150seccheckbox-oth rs> i-enable=Enabled g 150n>i-disable=Disabled>ative"> Oth rs< agoot-teiv><> Oth r unimvpgorized ih/ ies ar rthoseethmvpar rbeingranalyzed and have notrbeee"> secwtccli-privacybsave-btn here=buttopatabindex=0eg 150n>i-adiv><=acceptee">i_setting_save_buttopawtccli-privacybaccept-btn i>i-btn">SAVE & ACCEPT>
t1">< show_wpcp_messtsA(smesstsA) { if (smesstsA !== "") { var smesstsA_relat= 'l< agAlert: < ag'+smesstsA; docunter.gatE enterById("wpcp-error-messtsA").ineerHTMLt= smesstsA_rela; docunter.gatE enterById("wpcp-error-messtsA").iv>< hid _messtsA() { docunter.gatE enterById("wpcp-error-messtsA").iv>ttyle>@ edia print{body *{display:none !important}body:after{conoter:"You are notrallowed to print pre/svgethisrptsA, Thankvyou"}}>ttyle>#wpcp-error-messtsA{dir/div><:ltr;rela-align:center;rra<:opacityr900ms easee0s;z-index:99999999}.hid m {opacity:0;visi=ility:hidden}.showm {opacity:1;visi=ility:visi=le}.msgmsg-box-wpcp{border:1px solid #f5aca6;border-radius:10px;color:#555;fono-family:Tahoma;fono-w" d:11px; argin:10px;padding:10px 36px;posiiv><:fixed;s="(ma255px;top:50%;ed-t:50%; arginatod:-10px; arginaed-t:-130px;-webkit-box-shadow:0px 0px 34px 2px rgba(242,191,191,1);-moz-box-shadow:0px 0px 34px 2px rgba(242,191,191,1);box-shadow:0px 0px 34px 2px rgba(242,191,191,1)}.msgmsg-box-wpcp < a{fono-wdth=8:bold;rela-rra>AOw==">linkv-ajistylesheetesecch/ ieblaw-info-table-css 't1"><1">t1">jQuery(docunter).ready(fundiv><($) { var lead rHdth=8t= $("#tio-lead rcat-d").t1- rHdth=8(); var logoHdth=8t= $("#tio-main-nav-todr).t1- rHdth=8(); var botHdth=8t= $("#tio-main-nav-botr).t1- rHdth=8(); var navHdth=8t= $("#tio-main-headcat-d").t1- rHdth=8(); var head rHdth=8t= navHdth=8t+ lead rHdth=8; var aboveNavt= lead rHdth=8t+ logoHdth=8; var totalHdth=8t= logoHdth=8t+ botHdth=8; var pre/sousScherlt= 0; $(window).scherl(fundiv><(evter){ var scherlt= $(this).scherlTop(); if (ltypeof lead rHdth=8t!== "undef/eed" ) { if ($(window).scherlTop() > aboveNav){ $("#tio-main-nav-todr).addCv> head rHdth=8){ $("#tio-main-nav-todr).addCv> logoHdth=8){ $("#tio-main-nav-todr).addCv> navHdth=8){ $("#tio-main-nav-todr).addCv><($) { // Vid o PimgeScherl $(window).><("scherl.vid o", fundiv><(evter){ var scherlTop = $(window).scherlTop(); var t enterOffset = $("#tio-conotermat-d").tffset().tod; var distance = (t enterOffset - scherlTop); var aboveHdth=8t= $("#tio-vid o-embedcat-d").t1- rHdth=8(); if ($(window).scherlTop() > distance + aboveHdth=8t+ scheen.hdth=8){ $("#tio-vid o-embedccono").addCv><("click", fundiv><(){ $("iframem).attr("src", $("iframem).attr("src")); $("#tio-vid o-embedccono").removeCv>ff("scherl.vid o"); }); }); jQuery(docunter).ready(fundiv><($) { // Ms=il Social Buttops Msre $(".tio-soc-ss="rth=8").><("click", fundiv><(){ $("#tio-soc-ss="at-d").toggleCv><($) { $(".tenucitem-has-children a").ivick(fundiv><(evter){ evter.stodProdagaiv><(); }); $(".tenucitem-has-children").ivick(fundiv><(){ $(this).addCv><(){ $(". clainf"mote-but").c<(){ $(".infinite-conoter").infinitescherl("retrievt"); return false; }); if ($(". clanav-links a").length)e{ $(". clainf"mote-but").ct1"><1">t1"><":"4","remgNonce":"4ead294ad6","remgUrl":"ata-sr\/\=https://tamiln\/wpbjson\/"};<1">t1"><1">t1"><1">t-teiv>ி 21">உங்வர੮்யத்டுகைடerrerreltive"> Poweted By< agot-teiv>ி 21">t1"><="3.6";const ajaxurla-srcset="https://tamilnawp-admin/admin-ajax.php";let onP"daLge atrue;let googleAdsConcheratrue;let c="daAdsConcheratrue;let blockAdsConcheratrue;let displayOnce=0;let adsRequemgURLa-srcset="-tsAad2.googlesyndicaiv><(evter){evter.pre/terDefaul8();window.locaiv> "<(){hid _model();}} fundiv>< is_conn/died(){try{return window.navigmvor.onLine;}caich(error){return true;}} fundiv>< adsBlocked(callBackFund){if(googleAdsConcher&&is_conn/died()){let adsRequemg=new Requemg(adsRequemgURL,{method:"HEAD",mode:"no-cors"});fetch(adsRequemg).then(fundiv><(rem){if(debug){console.warn("[ADB DEBUG] Google Ads Requemg P><(rem){if(debug){console.warn("[ADB DEBUG] Google Ads Requemg Failed!!!");console.warn(`[ADB DEBUG] ${res}`)} callBackFund(true);})}else{if(debug){console.warn("[ADB DEBUG] Google Ads Requemg Blocked by Filter< chpadb_defaul8_callback(e){console.log(e)} fundiv>< reage (){window.locaiv> window.locaiv>} fundiv>< redir/di(e){window.locaiv> e} fundiv>< hasCv>< addCv>< removeCv>< hid _model(){try{if(typeof adblockModal=='obj/di'){removeCv>< show_modal(modal){if(modal!=nulr&&0==displayOnce){displayOnce++;addCv>< chp_adblock_brows r(){return /Opera[\/\s](\d+\.\d+)/.temg(navigmvor.userAgter)?"Opera":/MSIE (\d+\.\d+);/.temg(navigmvor.userAgter)?"MSIE":/Navigmvor[\/\s](\d+\.\d+)/.temg(navigmvor.userAgter)?"Netscape":/Chrome[\/\s](\d+\.\d+)/.temg(navigmvor.userAgter)?"Chrome":/Safari[\/\s](\d+\.\d+)/.temg(navigmvor.userAgter)?"Safari":/Fir/fox[\/\s](\d+\.\d+)/.temg(navigmvor.userAgter)?"Fir/fox":"Unknownr} fundiv>< chp_ads_blocker_det/dior(enable){if(enable){show_modal(adblockModal);}} let pre/Count=0;fundiv>< checkMul8iple(){let enable=false;if(blockAdsConcher){let >< isHidden(e){return"none"== window.gatCompuiedStyle(e).display} fundiv>< ini8(){adsBlocked(fundiv><(enable){if(enable){chp_ads_blocker_det/dior(true);}else{if(c="daAdsConcher){enable=isHidden(docunter.gatE enterById("chp-ads wp-po"));if(debug){if(enable){console.warn("[ADB DEBUG] hatsApAds Requemg Failed!!!");}else{console.log("[ADB DEBUG] hatsApAds Requemg P>< startCheckingAdblock(){ini8();} if(adbEnableForP"da){if(onP"daLge ){docunter.addEvterListeeer("DOMChnoterLge ed",fundiv><(e){startCheckingAdblock();},false);}else{startCheckingAdblock();}}<1">t1"><(){window.advanced_ads_ready_queue=window.advanced_ads_ready_queue||[],advanced_ads_ready_queue.push=window.advanced_ads_ready;for(var d=0,a=advanced_ads_ready_queue.length;dt1"><()e{ for ( var it= 0; it< docunter.forms.length; i++ ) { var form = docunter.forms[i]; var capicha_t-te= form.querySel/dior( '.c4wp_capicha_field_t-t't); if (lnulr == capicha_t-te) ionoinue; capicha_t-t.ineerHTMLt= ''; ( fundiv><( form ) { var c4wp_capichat= gr/dapicha.render( capicha_t-t,{ 'sitekey' : '6LfF4gofEKAAEES3_Jh3GKH8KcFmEgV5jsoGDgTz', 'size' : 'normal', 'thent' : 'lth=8' }); })(form); } };<1">t1">er><1">t1">window.w3tc_t-image =1,window.l-imLge Opiv><(t){var e;try{e=new CustomEvter("w3tc_t-image _lge ed",{detail:{e:t}})}caich(a){(e=docunter.createEvter("CustomEvter")).ini8CustomEvter("w3tc_t-image _lge ed",!1,!1,{e:t})}window.dispaichEvter(e)}}<1">t1"><1">/bodypt/html>