@திடd_time" ள்ளதra">21/10/New-Pro@திடd_time" ள்ளதype" content="article">Ipe" OfPe" c:{"@id":rticle"><-Proje.gravace:pubavac/f205b0076c6a9477389b985787722826?s=96&d=mm&r=ad,"t-46:rticle"><-Proje.gravace:pubavac/f205b0076c6a9477389b985787722826?s=96&d=mm&r=ad,"na் :yject-46.j,"inLmetue" c:y/"-LKr},"worksFoaa:{"@id":rticle">,rt"adlin-t:"\u0ba8\u0bbe\u0b9f\u0bcd\u0b9f\u0bbf\u0ba9\u0bcd \u0b9a\u0bbf\u0bb2 \u0baa\u0b95\u0bc1\u0ba4\u0bbf\u0b95\u0bb3\u0bbf\u0bb2\u0bcd \u0ba4\u0bbf\u0b9f\u0bc0\u0bb0\u0bcd \u0bae\u0bbf\u0ba9\u0bcd \u0ba4\u0b9f\u0bc8 திடீர,"keywordst:"\u0bae\u0bbf\u0ba9\u0bcd \u0ba4\u0b9f\u0bc8","்Pent="art:y2rty="og:aTticle:puupdated,"்M-05 08::y2rty="og:aTrty="og:updated,ra/2021/:{"@id":rticle">pdeo-previdnsnippfetchx-imagopajaxygoogleapise:pu>pdeo-previdnsnippfetchx-imagopfontsygoogleapise:pu>pdeo-previdnsnippfetchx-imagoppe" ad2ygooglesynd, m் e:pu>pdeo-previdnsnippfetchx-imagopb3217245.smushcd e:pu>pdeo-previaltern்/ocal=appl, m் /rss+xml ype" ry/">eElement("Uanvas"),a=r.getCtentxt("2d",{willR adFrequently:!0}),o=(a.ntxtBaselin-ry/op",a.fontg">eElement("query.");t.pub/e,7.defer=!0,i.t"ad.appendChild(7)}"undefin-d"!=ocalof tpsmise&&(o="wpEmojiSettingsSupset=s",s=["flag","emoji6],n.supset=s={everything:!0,everythingExceptFlag:!0},e=="o tpsmise(funtent=(e){i.addEventListener("DOMCtent="Load-d",e,{on e:!0})}),="o tpsmise(funtent=(t){van=funtent=(){den{vae=JSON.pipt>(sessnt=Sto-46e.getItem(o));if("ob://t"==ocalof e&&"numbnaa==ocalof e.7:24sw:lp&&(="o D்).valu Of()eOb://tURL&&"undefin-d"!=ocalof Blob)den{vae="=ostMess46e("+f.toString()+"("+[JSON.stringify(s),u.toString(),p.toString()].join(",")+"));",r=="o Blob([e],{ocal:y/txt/javasuery."}),a=="o Worker(URLlira">eOb://tURL(r),{-of-:"wpTestEmojiSupset=s"});return void(a.onmess46e=funtent=(e){c(n=e.a),a.ntrsrc">e(),t(n)})} mch(e){}c(n=f(s,u,p))}t(n)}).0/0n(funtent=(e){for(vat in e)n.supset=s[t]=e[t],n.supset=s.everything=n.supset=s.everything&&n.supset=s[t],"flag"!==o&&(=.supset=s.everythingExceptFlag=n.supset=s.everythingExceptFlag&&n.supset=s[t]);=.supset=s.everythingExceptFlag=n.supset=s.everythingExceptFlag&&!n.supset=s.flag,n.DOMR ady=!1,n.readyCallale==funtent=(){n.DOMR ady=!0}}).0/0n(funtent=(){return e}).0/0n(funtent=(){vae;=.supset=s.everything||(n.readyCallale=(),(e=n.sourc ||{}).con memoji?t(e.Uon memoji):e.wpemoji&&e.7wemoji&&(t(e.7wemoji),t(e.wpemoji)))}))}((window,document),window._wpemojiSettings);/*]]>*/.js>pdeo-previ#">pdeo-previ#">p#">pdeo-previ#">pdeo-previ#">:is(*,div){margin:0}body .is-meyout-grid{display:grid}.is-meyout-grid>:is(*,div){margin:0}:where(.wp-block-ntlumns.is-meyout-flex){gap:2em}:where(.wp-block-ntlumns.is-meyout-grid){gap:2em}:where(.wp-block-=ost-templme.is-meyout-flex){gap:1.25em}:where(.wp-block-=ost-templme.is-meyout-grid){gap:1.25em}.has-blle=-ntlor{ntlor:var(--wp-nippset--ntlor--blle=) !imset=ant}.has-cyan-bluish-gray-ntlor{ntlor:var(--wp-nippset--ntlor--cyan-bluish-gray) !imset=ant}.has-white-ntlor{ntlor:var(--wp-nippset--ntlor--white) !imset=ant}.has-pa*/.js">pdeo-previ#">pdeo-previ#">pdeo-previ#"> ui/1.12.1/0/0/ns/smoothness/ript> pdeo-previ#">p#"> , .rwp-u-ppet:-__inkment, .pvp-feat5-mid-main-/txt p, .pvp-feat5-small-main-/txt p, #pvp-ntent="-main .wp-block-button__deo-, .wp-block-audio figna் , .wp-block-ntent figna் , .wp-block-embed figna் , .wp-block-nerse ipp,ipp.wp-block-nerse{font-fx}pdeo-pcrossor cin=anonymoustyle>#">pdeo-previ#">ies-cssx-imag'height:1px}ies=css?ver=6.6'/ocal=/txt/cssxmediaiall>pdeo-previ#">p#"> eElement('query.');c.pub/u;p.appendChild(c);}.js>vaCli_Da = {"nn_cookie_idst:[],"ntokiel/stt:[],"non_necess4ry_cookiest:[],"ncpaEnabl8::yy,"ncpaRegnt=Base::y,"ncpaBarEnabl8::yy,"strictlyEnabl8::["necess4ry,"obligatoire"],"ncpaTcale:"ccpa_gdpr,"js_blocking:yy,"nustm/_ientg-4ent=:y,"triggerDomRefresh:y,"-Proje_cookiest:""}; vacli_cookiebar_settings = {"animatn_speed_hidet:"5ted,ranimatn_speed_showt:"5ted,rale=groundt:"#FFFd,raordert:"#b1a6a6c2d,raorder_t=:y,"button_1_button_ntlourt:"#61a229,"button_1_button_hovert:"#4e82ty,"button_1_deo-_ntlourt:"#fff,"button_1_as_button:yy,"button_1_new_wi=:y,"button_2_button_ntlourt:"#333,"button_2_button_hovert:"#292929,"button_2_deo-_ntlourt:"#444,"button_2_as_button:y,"button_2_hidebar:y,"button_3_button_ntlourt:"#dedfe0,"button_3_button_hovert:"#b2b2b3,"button_3_deo-_ntlourt:"#333333,"button_3_as_button:yy,"button_3_new_wi=:y,"button_4_button_ntlourt:"#dedfe0,"button_4_button_hovert:"#b2b2b3,"button_4_deo-_ntlourt:"#333333,"button_4_as_button:yy,"button_7_button_ntlourt:"#61a229,"button_7_button_hovert:"#4e82ty,"button_7_deo-_ntlourt:"#fff,"button_7_as_button:yy,"button_7_new_wi=:y,"font_fx}it>,rt"ader_fix:y,"notify_animatn_hidet:"1,"notify_animatn_showt:","notify_div_id":r#cookie-mew-infoebar,"notify_=osar _horizonta46:rr con,"notify_=osar _vert, ma6:rbottm/,"-croll_closet:"1,"-croll_close_revoadt:","accept_close_revoadt:","re://t_close_revoadt:","showagain_tabt:","showagain_ale=groundt:"#fff,"showagain_aordert:"#0ted,rshowagain_div_id":r#cookie-mew-infoeagaind,rshowagain_x_=osar t:"100px,"ttxt":r#333333,"show_on e_ynt:","show_on et:"100ted,rlogcing_t=:y,"as_popup:y,"popup_overlay:yy,"bar_t"ading_ttxt":r","ntokie_bar_ast:"banner,"popup_showagain_=osar t:"bottm/-r con,"widget_posar t:"left"}; valog_ob://t = {"ajax_u-46:rticle"\/\/w:large">vaccpa_da = {"opt_out_prompt":rDo youpreally wish to opt்?,"opt_out_confirm":rConfirm","opt_out_c:ncl46:rC:ncl46};.js>.js>window.daLayer = window.daLayer || [];funtent= glna(){daLayer.push(arguments);} glna("-Pn,"deo-er,{"domainst:[y/">va_EPYT_ = {"ajaxu-46:rticle"\/\/w:large"> _-crolloff-Pn:y2r","eppathtos>st:","stopMobileBuffert:"y,"fxcade_modet:","not_deve_on_nhannelt:","vi_activet:","vi_js_postocalst:[]};.js>pdeo-previ#hortdeo-p-imag'height:1px}.js>pdeo-previicon -imagrticle">.jspan>ipspan>.jspan>ipspan>.jspan>ipspan>.jspan>j/divrj/divrj/divrjdivmetapvp-fly-penu-wrap>