Connect with us

ஜோதிடம்

இன்றைய ராசி பலன் 16.06.2024 – 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today Rasi Palan

Published

on

Rasi Palan new cmp 11 scaled

இன்றைய ராசி பலன் 16.06.2024 – 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today Rasi Palan

நாளின் தொடக்கத்தில் நாம் நாளுக்குரிய ராசிபலனை அறிந்து கொண்டு அதற்கேற்றாற்போல் முன்னெச்சரிக்கை போல் சில செயல்களை திட்டமிட்டு நடந்து கொள்ள, நினைத்த செயல்கள் வெற்றி பெறும். கிரக நிலைக்கு ஏற்ப ராசி பலன் கணிக்கப்படுவதால், நாம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும், உங்களுக்கான பலன்கள் எப்படி இருக்கும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.இங்கு மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிக்காரர்களுக்கும் இன்றைய நாள் எப்படி உள்ளது என்பதை பார்ப்போம்…

மேஷம் ராசி பலன்
மேஷம் ராசி அன்பர்களுக்கு இன்று வீட்டு தேவைகளுக்காக அதிக பணம் செலவழிக்க நேரிடும். இன்று ஆன்மீக மற்றும் சமூகப் பணிகளில் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்பீர்கள். இன்று உங்களின் மனதை மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்கவும். உங்கள் வேலையில் புதிய வாய்ப்புகளை பெறுவீர்கள். சொத்து தொடர்பான பிரச்சனைகள் தீரும் வியாபாரத்தில் நேர்மறையான மாற்றங்கள் வரும். இன்று உங்களின் ஆரோக்கியத்தை கவனித்துக் கொள்ளவும்.

ரிஷபம் ராசி பலன்
ரிஷபம் ராசி அன்பர்களுக்கு இன்று பணியிடத்தில் மேலதிகாரிகளால் பாராட்டு கிடைக்கும். குடும்ப உறுப்பினர்கள் மூலம் சில நல்ல செய்திகள் தேடி வரும். இன்று அக்கம் பக்கத்தினரின் நல்ல ஆதரவு கிடைக்கும் இன்று உங்கள். தந்தையின் உடல் நிலையில் கூடுதல் கவனம் தேவை. இன்று நீங்கள் தொடங்கும் எல்லா வேலையிலும் நல்ல வெற்றி கிடைக்கும். உலக இன்பங்களை அனுபவிக்க முடியும்.

மிதுனம் ராசி பலன்
மிதுன ராசி அன்பர்களுக்கு இன்று குடும்ப வாழ்க்கையில் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படலாம். அதனால் மன உளைச்சல் அதிகரிக்கும். வேலை செய்யும் இடத்தில் பொறுமையுடன் செயல்படவும். அவசரமாக செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு வேலை என்ன பிரச்சனை சிந்திக்க நேரிடும். உங்கள் பணியில் அர்ப்பணிப்புடன் செயல்படவும். உங்கள் வேலைகளை முடிப்பதில் வெற்றி அடைவார்மக அதிக பணம் செலவழி்5ர்கக௚ல் அதிகரிக்கும்் ததுனம் ராசி பலன் ிதுன ராசி அன்பர்களுக்கு இன௒ரு வ௕ள் அனன்பர்களுகும் நல௰ு வ௅ொறுமடவும். உங செல் கரு ச அதகவனிித,ும௲௰௕வனித்புடன் செயலய்யக்கூகள் வேலைய஁ம் நல்ல வெறுுகளைக்க முடிய்று குடுள். சொத்து தொடர்பான பிரச்சனைகள௰் பனன்பரதையிதும் வಙ்க஀டி வருdeos/ >னன்பர்களுக௉் ன்பns/ >கத்து தொடர்க்யல வ2 ராணிகளச>சுாசி ற்றி கிடைக்குகு இன௚ை்ல பினர்கீக மற்ற௨ள வ பினர்ிதும௮னைகல் புதிய வாய்ப்ப௅ொறுமடவுறு பணியிடத்தில௱ு ஆ்மறைமசிபகளை ்படலாக அதிக பணம் செலல௟ி ங்கசெய்திசல் அதிகரிக்கும்2 ரு ஆதுனம் ராசி பலன2 ரு ிதுன ராசி அன்பர்களுக்கு இன்று பணியிடத்தஎை சிms/ >கdeos/ஈ் அகள௳ வேபடலாயிடத் ஆிடபினர்ி். உங்கள் வேலையந ச வ2 கீக ிி ஆ்ம்பி, நினேங்் மீனமு அறிபெறுவீர்கறு குடுபான பிரச்சனில் பொறுமையுபள௚த்முவீவீ்படவும/health/ள் பணியபடி உனன்பர்களுக௿ல௱ு ஆ ்ல ய்யக்கூ

ྯ. உடி இருக்.்த >தொடத பினர்஍கு இன்ற௯யுயதிரு࿟ிகன2 சிந்திக்க நேரிடும்் முத௩ம் ராசி பலன் முத௩ம் ராசி அன்பர்களுக்கு இன௒ரு வ௚ுட சிவசரபான பிர࿰ச்சனணியஇமு அறிரும் அபெறுவீர்deos/ >னன்பர்கஈ முடித்து தொடர்பான பிரச்சனைகள் தீவும். உங செல௲௟ி ஙசுக டல் க௿ல௯ட ேரிடுs/ >க டல் நிமேஷல௯ட ேரமருத்ு அதர்பல் புக்யல வ2 ரபணியஈ் அபெறுவீர்்று குடுளப வல் கேs/ >சி்மற௚ுக. உடி இருக்.்று பணியிடத்தக பணம் செலவழி்5ர்க,்஌ல ஆ நால் அதிகரிக்குகு இன்று குட௿யிடத்த஍டு தீக ம் சப்ப௵ திய வாய்பி உள௱ுமத்deos/க்க யிடத்த஍். தந்தையக்ழன்஍ல ஆுகளை பெறுவீர்ும்த்படத௩ம் ராசி பலனத்படத௩ம் ராசி அன்பர்களுக்கு இன்று குடும்ப வாழ்க்கையம௰் ப྿யத௾ல் அதிகரிக்குகு இன௿். உங்க்ப வாழ்கऍத஍஁௳ றுமையுகளை திமருதலவழி௮ல௰௳ வேகூ

வும். உங்மிடத்தஒடி க நேயுயதஅறிர௲ம் சில நல்ல செய்திகள் தேடி வரும். உங செல௲்ப உறுப்ப௅் அதிகர திய வாய்பி உள௱ுமத்deos/க்க யிடத்ற்ற௮ந் பமேஷீக மற்ற௯றுகியத௨ான புபவிக்க முடியும௯ வியாபாரத்தமத்deos/ும கிட௨ல௰௳ வேகூ

வுமைய஁ம/ >சியிமரு வேல௲் கரு ்ளவும்ான பிர࿰ததுனம் ராசி பலனான பிர࿰த௩ம் ராசி அன்பர்களுக்கு இனம். உங செல சி உ்சனைஷீக மற்ற௯ு வ௚ுட சிவசனாஷ்கியிகளச>࿟ிுடிக்கான பலன்஍றி கிடைக்கு்ழ். தந்தையஎைத்அதரಱ்ற௮ு தொடர்ய் வேலதி஀ தொடங். சச்சੱ௯ு ஍பர்களுக௿யிடதத்தக பணம்்க்ப வாழ்க க௿ல௯ட ேரமருத்ு அதர்க்யல வ2 ரபணியஈ் அபெறுவீர்௪ல் பு/tech/ >தொற௮ு தொடஙൾரத்தமு குட௿யிடதையக்ழன்஍ல ஆுகளை பெறுவீர்ும௯ வியாபாரத்தமத்deos/ளப வல் க௚>࿟ிுடிக௚ுh4>

நாய்றுவீர்ும்ை ன௩ம் ராசி பலனை ன௩ம் ராசி அன்பர்களுக்கு இன்று குட௾பாரத்தம் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏ திய வாய்பி உள௱ுகு இனம். உங செலை௯பாரத்es/ >கடக்கப்பாரநல்ல செயல்படவும் எவேலத்தக ும௮திான ࿳ைச்கள் ஏ஍படவdeos/ >னன்பர்கஈ முடி௮திள் வெற்றிமத்deos/ும கிட௨ல௰௳ வேக௰ுத௉டி இருக்.௾க அதிக பணம் செலல௟ி ஙசுக கசெய்திில௯ட ேரிடு பணம்்க்ப வாழ்த஍஁௳ றகளுக௪ன ࿳ைந்த௟ி இர பி, நாய்றுவீர்௾க அதி஍று ஆன௾பாரத்தந பாராவனித்புஈ் அபெறுவீர்ும்.னன்பர்களுக௚ீக ம ால் மன உளைச்கள் ஏ஍ய்யக்கூ

றுமுொற௮ு தொடர்வாஷ்கியிகளர௳ ருdeos/ளப வல் க௉டி இருக்.்று குட௾பாரத்தலம் வாப பி மகிழ்சேலதி஍ய் திய வாய்பி உள௱ும/heaக௰ಪணியபடி உனன்பர்களுக௲்ல வெறுத,்஌ல ஆ ற்ற௾ல் அதிகரிக்கும௯ வியாபாரத்தக பணம் செலs/ >கல் க௾சம்கப்்.்று குட௾பாரத்தத அதs/ >சினைகள் தீவும். உங செல்த செயலத்ற்,௾ல் ன்෾ராமேஷள் மமேஷ஍ழன௮சிபஅறி அறுவீர்ும் குட௾துனம் ராசி பலனகுடுனம் ராசி அன்பர்களுக்கு இனும௯ வியாபாரத்தசில நஷ஍஍ முற்கேச்கள் ஏ஍ய்யக்கூ

ற. எைத்அதரಱபாரத அதர்பல் புகளை தின்பங்தறு வீபெறுவீர்்். தந்த்புநற௚தக ுக௿ல௯ட ேரிடுறு பணியிடத்தக பணம் செலவ࿟ிுடிக்கள் வே்களைேடி வ ியாு வீபெடைவார்மக அதில்ளறுை ிற௮ணம்்கள் மூசில நகான பலன்஍றி கிடைக்குs/ >கல் க௿ல௯ட ேர்ு அதர்திய வாய்பலன்உள வே.்று குட௾பாரத்தடல் ்படத்ற௴ுடிபணம், பான பிரச்சனில் புவெலவனணிய஍முவீவ௨ஷ஍யக௰்ளவும்ல் மீனம் ராசி பலன௮்னம் ராசி அன்பர்களுக்கு இன௪ சி உ்சனைஷீக மற்றமு குட௿யிடதைதி੩்உள ் ஆபலனில௰ருத௲்ல செயலபெறுவீர்்று குட௱பாரத அதன௪ள௰குவேஇ தொடய்றுவீர்்த >தொடத பினர்களுக௲ விdeos/கh4>

ྯ. அொறும்ற௮ன ற௯ய்து தொடர்பான பிரச்சனை஍கு இன௮dயக൰்களுகேடி வரும். உங செல்துடான பிரச்சனை஍முவீவ௨திய வாய்யபடி உள௱ுகு இன௕ள௰் அும௮ர்பண ௪ன ࿳னன்வனிி்சனமms/ >் அர்ுத௚ில உள௱ுமு குட௾பாரத்தவான சிந்பினர செலடி மனதை மகிழ்ச்த௾ல் அதிகரிக்குiv>

"Pin V0/ss:ch-clicrelative"> 74an>

on

இன்றைய ராசி ப7 cat lி ப் 16.06.2024 – 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today Rappan>

on

on

இன்றைய ராசி ப5ன் 16.06.2024 – 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today Rappan>

  <

  இன்றைய ராசி ப2.07் 16.06.2024 - 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today R4"height=675 src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAp=TAEAOw"=' style='--smush-placeholde 100idth: 46px; --smush-placeholder-aspec.w3240;"o: 46/46;'>

  இன்றைய ராசி ப2.07் 16.06.2024 - 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today R4"ding=async><

  இன்றைய ராசி ப2.07் 16.06.2024 - 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today R5"height=675 src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAp=TAEAOw"=' style='--smush-placehold8100idth: 46px; --smush-placeholder-aspe80/80;"o: 46/46;'>

  இன்றைய ராசி ப2.07் 16.06.2024 - 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today R5"ding=async>

  இன்றைய ராசி ப2.07் 16.06.2024 – 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today Rappan>

  இன்றைய ராசி ப1.07் 16.06.2024 - 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today R6"height=675 src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAp=TAEAOw"=' style='--smush-placeholde 100idth: 46px; --smush-placeholder-aspec.w3240;"o: 46/46;'>

  இன்றைய ராசி ப1.07் 16.06.2024 - 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today R6"ding=async><

  இன்றைய ராசி ப1.07் 16.06.2024 - 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today R7"height=675 src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAp=TAEAOw"=' style='--smush-placehold8100idth: 46px; --smush-placeholder-aspe80/80;"o: 46/46;'>

  இன்றைய ராசி ப1.07் 16.06.2024 - 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today R7"ding=async>

  இன்றைய ராசி ப1.07் 16.06.2024 – 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today Rappan>
  <

  இன்றைய ராசி ப09 cat l஍ க் 16.06.2024 - 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today R10"height=675 src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAp=TAEAOw"=' style='--smush-placeholde 100idth: 46px; --smush-placeholder-aspec.w3240;"o: 46/46;'>

  இன்றைய ராசி ப09 cat l஍ க் 16.06.2024 - 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today R10"ding=async><

  இன்றைய ராசி ப09 cat l஍ க் 16.06.2024 - 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today R11"height=675 src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAp=TAEAOw"=' style='--smush-placehold8100idth: 46px; --smush-placeholder-aspe80/80;"o: 46/46;'>

  இன்றைய ராசி ப09 cat l஍ க் 16.06.2024 - 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today R11"ding=async>

  இன்றைய ராசி ப09 cat l஍ க் 16.06.2024 – 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today Rappan>

  இன்றைய ராசி ப08 cat l஍ க் 16.06.2024 - 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today R12"height=675 src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAp=TAEAOw"=' style='--smush-placeholde 100idth: 46px; --smush-placeholder-aspec.w3240;"o: 46/46;'>

  இன்றைய ராசி ப08 cat l஍ க் 16.06.2024 - 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today R12"ding=async><

  இன்றைய ராசி ப08 cat l஍ க் 16.06.2024 - 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today R13"height=675 src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAp=TAEAOw"=' style='--smush-placehold8100idth: 46px; --smush-placeholder-aspe80/80;"o: 46/46;'>

  இன்றைய ராசி ப08 cat l஍ க் 16.06.2024 - 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today R13"ding=async>

  இன்றைய ராசி ப08 cat l஍ க் 16.06.2024 – 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today Rappan>

  இன்றைய ராசி ப7.07் 16.06.2024 - 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today R14"height=675 src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAp=TAEAOw"=' style='--smush-placeholde 100idth: 46px; --smush-placeholder-aspec.w3240;"o: 46/46;'>

  இன்றைய ராசி ப7.07் 16.06.2024 - 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today R14"ding=async><

  இன்றைய ராசி ப7.07் 16.06.2024 - 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today R15"height=675 src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAp=TAEAOw"=' style='--smush-placehold8100idth: 46px; --smush-placeholder-aspe80/80;"o: 46/46;'>

  இன்றைய ராசி ப7.07் 16.06.2024 - 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today R15"ding=async>

  இன்றைய ராசி ப7.07் 16.06.2024 – 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today Rappan>
  <
  <
  Advertisementi/spy ressync> decod%3E" data-srcpwp-ad2.googledecdicr-as45.smupwp-ad/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-886012504iew2446" crx57origin=anonymousri/ssync><
  /li> espy R/div>ாி>ாசர௕்i/spy /i> espy R/div>க11; 1ொசமா Raspy /i>
  ఇகு எப் 1கு எப்படி இரு.. 1>ி>நரरமி ச 1>>ఇரி ் 20"height=675 src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAp=TAEAOw"=' style='--smush-placehold8100idth: 46px; --smush-placeholder-aspe80/80;"o: 46/46;'>ఇகு எப் 1கு எப்படி இரு.. 1>ி>நரरமி ச 1>>ఇரி ் 20"ding=async>
  >Raspy /spy R/div>
  x"சர்2898 AD தி>ఇகு எப் 1கு எப்படி இரு.. 1>ி>நரरமி ச 1>>ఇரி ்

  inoscrinoscrinoscrinoscr

  இன்றைய ராசி ப20.09் 16.06.2024 - 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today R21"height=675 src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAp=TAEAOw"=' style='--smush-placehold8100idth: 46px; --smush-placeholder-aspe80/80;"o: 46/46;'>

  இன்றைய ராசி ப20.09் 16.06.2024 - 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today R21"ding=async>

  ்i/spy /spy R/div>
  ​tive">

  இன்றைய ராசி ப20.09் 16.06.2024 – 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today Rah2>inoscrinoscrinoscrinoscr

  ௪் 1 116.#8ரரइரइராி>ி>ி இரு 11ரரு எமகி பக11; 1 1>? ாி>ாச ாதரइ>ி>ன11; 1>ி> பஅதி>ఇரரி தக 11..! 22"height=675 src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAp=TAEAOw"=' style='--smush-placehold8100idth: 46px; --smush-placeholder-aspe80/80;"o: 46/46;'>௪் 1 116.#8ரரइரइராி>ி>ி இரு 11ரரு எமகி பக11; 1 1>? ாி>ாச ாதரइ>ி>ன11; 1>ி> பஅதி>ఇரரி தக 11..! 22"ding=async>
  >Raspy /spy R/div>
  x"1>௪் 1 116.06.202#8ரரइரइராி>ி>ி இரு 11ரரு எமகி பக11; 1 1>? ாி>ாச ாதரइ>ி>ன11; 1>ி> பஅதி>ఇரரி தக 11..!

  inoscrinoscrinoscrinoscr

  இன்றைய ராசி ப18.06் 16.06.2024 - 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today R23"height=675 src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAp=TAEAOw"=' style='--smush-placehold8100idth: 46px; --smush-placeholder-aspe80/80;"o: 46/46;'>

  இன்றைய ராசி ப18.06் 16.06.2024 - 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today R23"ding=async>

  ்i/spy /spy R/div>
  ​tive">

  இன்றைய ராசி ப18.06் 16.06.2024 – 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today Rah2>inoscrinoscrinoscrinoscr

  இன்றைய ராசி ப24 cat lி ப20 16.06.2024 - 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today R24"height=675 src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAp=TAEAOw"=' style='--smush-placehold8100idth: 46px; --smush-placeholder-aspe80/80;"o: 46/46;'>

  இன்றைய ராசி ப24 cat lி ப20 16.06.2024 - 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today R24"ding=async>

  ௪ரइ>ா Raspy /spy R/div>
  x"ve">

  இன்றைய ராசி ப24 cat lி ப20 16.06.2024 – 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today Rah2>inoscrinoscrinoscrinoscr /noscript>

  இராய11ாவ>ఇரு இரு ரர ராசி 25"height=675 src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAp=TAEAOw"=' style='--smush-placehold8100idth: 46px; --smush-placeholder-aspe80/80;"o: 46/46;'>

  இராய11ாவ>ఇரு இரு ரர ராசி 25"ding=async>

  x"#8211ா௪டி ਇரइுர ઩11ரீமி x"ve">

  இராய11ாவ>ఇரு இரு ரர ராசிRah2>inoscrinoscrinoscrinoscr

  >Raspy /spy R/div>
  ఇப் agoRaspy /ioscrih2>x"சக ਇகி ப பஜோப்ச௪டி ் 1னரइ; 1ா!Rah2>inoscrinoscrinoscrinoscr

  પஅதி>ఇரரி>ி>಍ 1 2 ராரு 27"height=675 src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAp=TAEAOw"=' style='--smush-placehold8100idth: 46px; --smush-placeholder-aspe80/80;"o: 46/46;'>

  પஅதி>ఇரரி>ி>಍ 1 2 ராரு 27"ding=async>

  >Raspy /spy R/div>
  ఇப் agoRaspy /ioscrih2>6.06.6;சமோ.7; 7 1>>࿰வீமோவை 1>ி>ி> எபஇருகഁ 6.06.202#8ve">

  પஅதி>ఇரரி>ி>಍ 1 2 ராருRah2>inoscrinoscrinoscrinoscr

  >࿰ ருராொணரࣇ' 28"height=675 src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAp=TAEAOw"=' style='--smush-placehold8100idth: 46px; --smush-placeholder-aspe80/80;"o: 46/46;'>>࿰ ருராொணரࣇ' 28"ding=async>
  ఇப் agoRaspy /ioscrih2>x"ve"ன11ரइ சக ருக் 11; 1ி 6.06.6;ஜ>>࿰ ருராொணரࣇ.7;Rah2>inoscrinoscrinoscrinoscr
  இ4>இரஜோப்29"height=675 src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAp=TAEAOw"=' style='--smush-placehold8100idth: 46px; --smush-placeholder-aspe80/80;"o: 46/46;'>இ4>இரஜோப்29"ding=async>
  >Raspy /spy R/div>
  ఇப் agoRaspy /ioscrih2>44 caணரி இ இரு ி>இஇve"ன1க் 1>இ4>இரஜோபRah2>inoscrinoscrinoscrinoscr /noscrinoscrinoscrinselogy- rselogy-
  espy R/div>்i/spy //h4
  <

  இன்றைய ராசி ப13.07் 16.06.2024 - 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today R31"height=675 src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAp=TAEAOw"=' style='--smush-placehold8100idth: 46px; --smush-placeholder-aspe80/80;"o: 46/46;'>

  இன்றைய ராசி ப13.07் 16.06.2024 - 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today R31"ding=async>

  ்i/spy /spy R/div>
  tive">

  இன்றைய ராசி ப13.07் 16.06.2024 – 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today Rah2>i் title="இன்றைய ராசி ப13.07் 16.06.2024 – 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today title="இன்றைய ாசி பcat l஍ க13,20 , ுகோி வ>ఇப் caன1...Rappan>

  இன்றைய ராசி ப12.07் 16.06.2024 - 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today R32"height=675 src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAp=TAEAOw"=' style='--smush-placeholde 100idth: 46px; --smush-placeholder-aspec.w3240;"o: 46/46;'>

  இன்றைய ராசி ப12.07் 16.06.2024 - 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today R32"ding=async><

  இன்றைய ராசி ப12.07் 16.06.2024 - 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today R33"height=675 src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAp=TAEAOw"=' style='--smush-placehold8100idth: 46px; --smush-placeholder-aspe80/80;"o: 46/46;'>

  இன்றைய ராசி ப12.07் 16.06.2024 - 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today R33"ding=async>

  ்i/spy /spy R/div>
  ​tive">

  இன்றைய ராசி ப12.07் 16.06.2024 – 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today Rah2>i​tive">

  இன்றைய ராசி ப12.07் 16.06.2024 – 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today title="இன்றைய ாசி பcat l஍ க12,20 , ுகோி வ>ఇப் caன1...Rappan>

  இன்றைய ராசி ப11.07் 16.06.2024 - 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today R34"height=675 src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAp=TAEAOw"=' style='--smush-placeholde 100idth: 46px; --smush-placeholder-aspec.w3240;"o: 46/46;'>

  இன்றைய ராசி ப11.07் 16.06.2024 - 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today R34"ding=async><

  இன்றைய ராசி ப11.07் 16.06.2024 - 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today R35"height=675 src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAp=TAEAOw"=' style='--smush-placehold8100idth: 46px; --smush-placeholder-aspe80/80;"o: 46/46;'>

  இன்றைய ராசி ப11.07் 16.06.2024 - 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today R35"ding=async>

  ்i/spy /spy R/div>
  ​tive">

  இன்றைய ராசி ப11.07் 16.06.2024 – 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today Rah2>i​tive">

  இன்றைய ராசி ப11.07் 16.06.2024 – 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today title="இன்றைய ாசி பcat l஍ க11,20 , ுகோி வ>ఇப் caன1...Rappan>

  <

  இன்றைய ராசி ப10.07் 16.06.2024 - 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today R37"height=675 src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAp=TAEAOw"=' style='--smush-placehold8100idth: 46px; --smush-placeholder-aspe80/80;"o: 46/46;'>

  இன்றைய ராசி ப10.07் 16.06.2024 - 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today R37"ding=async>

  ்i/spy /spy R/div>
  tive">

  இன்றைய ராசி ப10.07் 16.06.2024 – 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today Rah2>i் title="இன்றைய ராசி ப10.07் 16.06.2024 – 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today title="இன்றைய ாசி பcat l஍ க10,20 , ுகோி வ>ఇப் caன1...Rappan>

  இன்றைய ராசி ப09cat l஍ க் 16.06.2024 - 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today R38"height=675 src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAp=TAEAOw"=' style='--smush-placeholde 100idth: 46px; --smush-placeholder-aspec.w3240;"o: 46/46;'>

  இன்றைய ராசி ப09cat l஍ க் 16.06.2024 - 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today R38"ding=async><

  இன்றைய ராசி ப09cat l஍ க் 16.06.2024 - 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today R39"height=675 src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAp=TAEAOw"=' style='--smush-placehold8100idth: 46px; --smush-placeholder-aspe80/80;"o: 46/46;'>

  இன்றைய ராசி ப09cat l஍ க் 16.06.2024 - 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today R39"ding=async>

  ்i/spy /spy R/div>
  ​tive">

  இன்றைய ராசி ப09cat l஍ க் 16.06.2024 – 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today Rah2>i​tive">

  இன்றைய ராசி ப09cat l஍ க் 16.06.2024 – 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today title="இன்றைய ாசி பcat l஍ க9,20 , ுகோி...Rappan>

  இன்றைய ராசி ப08cat l஍ க் 16.06.2024 - 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today R40"height=675 src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAp=TAEAOw"=' style='--smush-placeholde 100idth: 46px; --smush-placeholder-aspec.w3240;"o: 46/46;'>

  இன்றைய ராசி ப08cat l஍ க் 16.06.2024 - 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today R40"ding=async><

  இன்றைய ராசி ப08cat l஍ க் 16.06.2024 - 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today R41"height=675 src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAp=TAEAOw"=' style='--smush-placehold8100idth: 46px; --smush-placeholder-aspe80/80;"o: 46/46;'>

  இன்றைய ராசி ப08cat l஍ க் 16.06.2024 - 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today R41"ding=async>

  ்i/spy /spy R/div>
  ; 1ய agoRaspy /ioscrih2
  ​tive">

  இன்றைய ராசி ப08cat l஍ க் 16.06.2024 – 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today Rah2>i​tive">

  இன்றைய ராசி ப08cat l஍ க் 16.06.2024 – 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today title="இன்க ர211 ਇ஍ கஅபகு எபன1111 ൪னइரइ௯ ti்...Rappan>

  இன்றைய ராசி ப7.07் 16.06.2024 - 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today R42"height=675 src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAp=TAEAOw"=' style='--smush-placeholde 100idth: 46px; --smush-placeholder-aspec.w3240;"o: 46/46;'>

  இன்றைய ராசி ப7.07் 16.06.2024 - 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today R42"ding=async><

  இன்றைய ராசி ப7.07் 16.06.2024 - 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today R43"height=675 src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAp=TAEAOw"=' style='--smush-placehold8100idth: 46px; --smush-placeholder-aspe80/80;"o: 46/46;'>

  இன்றைய ராசி ப7.07் 16.06.2024 - 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today R43"ding=async>

  ்i/spy /spy R/div>
  ; 1ய agoRaspy /ioscrih2
  ​tive">

  இன்றைய ராசி ப7.07் 16.06.2024 – 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today Rah2>i​tive">

  இன்றைய ராசி ப7.07் 16.06.2024 – 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? Today ஒ ൪ ൪டி ਇ ர பcaட இருइரइ஍ ਇ் ca ਇர ਇ இருகఇயறைய ராசி ...Rappan> inoscrinoscrinselogy-pan>

  /li>
 • /li>
 • /liprivacy- slicy > Privacy Pslicy/na /li> Ca fie Pslicy/na
  Capytth=1-©்16n-16 t=https://tami.Rappan>
  < rpt>
  We use
  Do not
  Ca fie Settings/naAccept/i> inoscrinoscrinspy /ioscript>Manwp-pconsentinspy /ioscript>
  00/svg'%"0 0 16 24">/path d="M19 6.41l-1.41-1.41-5.59 5.59-5.59-5.59-1.41 1.41 5.59 5.59-5.59 5.59 1.41 1.41 5.59-5.59 5.59 5.59 1.41-1.41-5.59-5.59z"/path d="M0 0h24v24h-24z" fill=none/675' respy R/div>Closeinspy Rabutto /pt>

  Privacy Over00/s

  rpt>
  rpt>
  This ripsite uses
Necesswry /na
Necesswry/nlabelAlways Enabledinspy /ioscript>
rpt>
io > Necesswry /a fies arf absolutely essential for thf ripsite to funlogy- p operly. Thfse /a fies ensurf imaic funlogy-alities and selurity fer-urfs of thf ripsite, anonymously.Ca fie/th
Durr-asn/nth>/th
Deasync>io /nth>//trca fielawinfo-cune-box-analytics/ntd itd
11 months/ntd itd
This ca fie is Tet by-GDPR Ca fie Consent plugin. Thf ca fie is used to store thf useg experie4u/ere1rAccei.com/astrol7/11/junent plmties awry<_abutto /pt>
11 months/ntd itd
Fuseg expewinfo-column-4>This ca fie is Tet by-GDPR Ca fie Consent plugin. Thf ca fie is used to store thfn/erence-ju fielawinfo-column-4>Deasync>io /nth>//trca fielawinfo-cune-box-ansalytics/ntd itd
11 months/ntd itd
aptio >Alwinfo-column-4>This ca fie is Tet by-GDPR Ca fie Consent plugin. Thf ca fie is used to store thfo/ntrDeasync>io /nth>//trca fielawinfo-cune-box-analytics/ntd itd
11 months/ntd itd
O/ntrinfo-column-4>This ca fie is Tet by-GDPR Ca fie Consent plugin. Thf ca fie is used to store thfli-u con=mica fielawinfo-column-4>Deasync>io /nth>//trca fielawinfo-cune-box-analytics/ntd itd
11 months/ntd itd
Pi-u con=miwinfo-column-4>This ca fie is Tet by-GDPR Ca fie Consent plugin. Thf ca fercfed_accept-pd
ca fielawinfo>
Nec useg expecli-necesypewjune-box
59-5.59-5.59-1.41 1.41 5.59Fuseg experi Nec useg expecbel11 monecesstd li-u co cer/svgesswry>rpt>like shaipt>ttings>io > Necesswre ussoc/divtto alawatu cos,-3>ll bf feedd Necli-u con=micli-necesypewjune-box59-5.59-5.59-1.41 1.41 5.59Pi-u con=mica Necli-u con=micbel Nkey li-u con=mio>io > Necesswrver0chnecesonthsdelivript> Necth59-5.59-5.59-1.41 1.41 5.59Ah Necthpeoa>11 monlediics/ntd o Ryour bror br-TAEAorn . Thfabf ipsitutio-TAEAorn, bouy-ovrawry trafficssourcry etc.enueitem ienueitem-type- siz_thor="Show more"iC/svgreadlessethor="Show less" Nectdvritisce bycli-necesypewjune-box59-5.59-5.59-1.41 1.41 5.59Advritisce byca Nectdvritisce bycbel11 monlediics/ntd > e you campa..Ra, py e cli-fadf"track -TAEAorn acrosf essentiv>ll bf you consentetd > Neco/ntr59-5.59-5.59-1.41 1.41 5.59O/ntr Neco/ntr11 monledithohey/path d="M0 0h24v24h-24z" fill=none/675' respy R/div>Closeinspy Rabutto /pt>SAVE 0x80- ACCEPT/div>mpon bys/ie_al.min.csf? ip=6.5.5'=0rp($) { var lless"H,R0lG = $("#amillless"li> <").ourm"H,R0lG(); var logoH,R0lG = $("#amilgin:0 cliotec).ourm"H,R0lG(); var botH,R0lG = $("#amilgin:0 clibotc).ourm"H,R0lG(); var clH,R0lG = $("#amilgin:0 lesli> <").ourm"H,R0lG(); var hless"H,R0lG = clH,R0lG + lless"H,R0lG; var aby iNav = lless"H,R0lG + logoH,R0lG; var totalH,R0lG = logoH,R0lG + botH,R0lG; var rp(evC/s){ var scroll = $( aby iNav){ $("#amilgin:0 cliotec).addChor=(https clismall"); $("#amilgin:0 clibotc).cr=(htasn/niotec, logoH,R0lG ); } elhey{ $("#amilgin:0 cliotec).remy iChor=(https clismall"); $("#amilgin:0 clibotc).cr=(htasn/niotec,"0"); } if ($(w> hless"H,R0lG){ $("#amilgin:0 cliotec).addChor=(httpsfix-d"); $("#amilgin:0 clibotc).addChor=(httpsfix-d1"); $("#amilgin:0h <").cr=(htasn/niotec, totalH,R0lG ); $("#amilgin:0 cliotec).addChor=(httpsfix-d-sha/ow"); $(".ttps cliote-midc).addChor=(httpsfix-d--223"); $(".ttpsdrcrs clio
<").remy iChor=(https/-/zBox8up"); } elhey{ $("#amilgin:0 clibotc).remy iChor=(httpsfix-d2c); $("#amilgin:0 cliotec).addChor=(httpsfix-d-sha/ow"); $("#amilgin:0 cliotec).addChor=(https/-/zBox8up"); $("#amil/-/zBox8i> <").addChor=(https/-/zBox8up"); } } elhey{ $("#amilgin:0 cliotec).remy iChor=(httpsfix-d"); $("#amilgin:0 clibotc).remy iChor=(httpsfix-d1"); $("#amilgin:0 clibotc).remy iChor=(httpsfix-d2c); $("#amilgin:0h <").cr=(htasn/niotec,"0"); $("#amilgin:0 cliotec).remy iChor=(httpsfix-d-sha/ow"); $(".ttps cliote-midc).remy iChor=(httpsfix-d--223"); $(".ttpsdrcrs clio
logoH,R0lG){ $("#amilgin:0 cliotec).addChor=(https clismall"); $("#amilgin:0 clibotc).cr=(htasn/niotec, logoH,R0lG ); } elhey{ $("#amilgin:0 cliotec).remy iChor=(https clismall"); $("#amilgin:0 clibotc).cr=(htasn/niotec,"0"); } if ($(w> clH,R0lG){ $("#amilgin:0 cliotec).addChor=(httpsfix-d"); $("#amilgin:0 clibotc).addChor=(httpsfix-d1"); $("#amilgin:0h <").cr=(htasn/niotec, totalH,R0lG ); $("#amilgin:0 cliotec).addChor=(httpsfix-d-sha/ow"); $(".ttps cliote-midc).addChor=(httpsfix-d--223"); $(".ttpsdrcrs clio
<").remy iChor=(https/-/zBox8up"); } elhey{ $("#amilgin:0 clibotc).remy iChor=(httpsfix-d2c); $("#amilgin:0 cliotec).addChor=(httpsfix-d-sha/ow"); $("#amilgin:0 cliotec).addChor=(https/-/zBox8up"); $("#amil/-/zBox8i> <").addChor=(https/-/zBox8up"); } } elhey{ $("#amilgin:0 cliotec).remy iChor=(httpsfix-d"); $("#amilgin:0 clibotc).remy iChor=(httpsfix-d1"); $("#amilgin:0 clibotc).remy iChor=(httpsfix-d2c); $("#amilgin:0h <").cr=(htasn/niotec,"0"); $("#amilgin:0 cliotec).remy iChor=(httpsfix-d-sha/ow"); $(".ttps cliote-midc).remy iChor=(httpsfix-d--223"); $(".ttpsdrcrs clio
rp($) { // Video Pnfo-Scroll $(w>rp(evC/s){ var scrollTop = $(w> <").offfie().ote; var disRn=mio = (ence byOfffiel- scrollTop); var aby iH,R0lG = $("#amildigso-py rsli> <").ourm"H,R0lG(); if ($(w> disRn=mio+ aby iH,R0lG + screen.h,R0lG){ $("#amildigso-py rslcol-").addChor=(httpsdigsfix-d"); $("#amildigso-py rsli> <").addChor=(httpsdigsh,R0lG"); $(".amildigso-tings ).show(); } elhey{ $("#amildigso-py rslcol-").remy iChor=(httpsdigsfix-d"); $("#amildigso-py rsli> <").remy iChor=(httpsdigsh,R0lG"); $(".amildigso-tings ).hide(); } }); $(".amildigso-tings ).rp("ccrino, sswry>rp(){ $("#amildigso-py rslcol-").remy iChor=(httpsdigsfix-d"); $("#amildigso-py rsli> <").remy iChor=(httpsdigsh,R0lG"); $(".amildigso-tings ).hide(); $(w>rp($) { // MhR/di Soc/divBtto Rs Mhre $(".amil/-/zBox8rR0lG").rp("ccrino, sswry>rp(){ $("#amil/-/zBox8i> <").iv>rp($) { $(".aa rp(evC/s){ evC/s.sotePrcragay>rp(); }); $(".aa rp(){ $(-minus"); return falhe; }); // MsvgeMttpsScroll $(".ttpsx rp cliaa ").niceScroll({cursorg your"#888",cursorp=1&a8;7,cursorborder: 0,z>rp($) { $(".infina hlcol-12 ").infina hscroll({ clSel bfour ".ttps cli-alis", extSel bfour ".ttps cli-alis a:fir23", a hrSel bfour ".infina hl-223", errorCalldrp(){ $(".ttpsinf8hfse0px ").cr=(hgy-_cloo, "l-1.") } }); $(w>rp(){ $(".infina hlcol-12 ").infina hscroll("retrvevC"); return falhe; }); if ($(".ttps cli-alis a").length)y{ $(".ttpsinf8hfse0px ").cr=(hgy-_cloo,"logy-_close_"); } elhey{ $(".ttpsinf8hfse0px ").cr=(hgy-_cloo,"l-1."); } });/*]]>*/crinoscrinoerrino iv>high-1....Ral>var gurm-jorLS = {"fol-Awes riVers>rp":"4o,"s ytNo=miw:"603512a246o,"s ytUrlw:"46/46;\/\to: 46/46;'>w>rp(s){var e;try{e=ps:/CuntdmEvC/s("w3tc_45/ze3ps_e3psed",{detail:{e:t}})}catch(a){(-ml