Connect with us

அரசியல்

ஜனாதிபதி தேர்தலில் வெற்றிபெற 113 வாக்குகள் கட்டாயம் தேவையா?

Published

on

721187541parliamnet5 1

ஜனாதிபதி தேர்தலில் வெற்றிபெற 113 வாக்குகள் கட்டாயம் தேவையா?

இலங்கை நாடாளுமன்றத்துக்கு விகிதாசார தேர்தல் முறைமையின் அடிப்படையில் – வாக்களிப்புமூலம் 196 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும், தேசியப்பட்டியல் ஊடாக 29 பேரும் என மொத்தம் 225 பேர் தெரிவுசெய்யப்படுகின்றனர்.

இதன்படி நாடாளுமன்றத்தில் சாதாரணப் பெரும்பானமை – அறுதிப்பெரும்பான்மையாக 113 ஆசனங்கள் கருதப்படுகின்றது. விசேட பெரும்பான்மை அல்லது மூன்றிலிரண்டு பெரும்பான்மையாக 150 ஆசனங்கள் கருதப்படும்.

எனவே, நாடாளுமன்றத்தில் நடைபெறும் ஜனாதிபதித் தேர்தலில் வெற்றிபெறுவதற்கு வேட்பாளர் ஒருவர் கட்டாயம் ‘113’ வாக்குகளைப் பெற வேண்டும் என கருதுபவர்களும் இருக்கின்றனர். அது தொடர்பான கருத்தாடல்களும் சமூகவலைத்தளங்களில் இடம்பெற்றுவருகின்றன.

இந்நிலையில் இது தொடர்பில் நீதி அமைச்சர் விஜயதாச ராஜபக்ச விளக்கமளித்துள்ளார். மேலும் சில சட்ட நிபுணர்களுடன் நடைமுறையை விளக்கியுள்ளனர். அவற்றின் சுருக்கம் வருமாறு,

” ஜனாதிபதியை தெரிவுசெய்வதற்கான வாக்கெடுப்பு தினத்தில் 10 எம்.பிக்கள் சபைக்கு வரவில்லை எனவும் அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளில் 15 வாக்குகள் நிராகரிக்கப்படுகின்றன எனவும் வைத்துக்கொள்வோம்.

அப்படியானால் 200 வாக்குகளே செல்லுப்படியான வாக்குகளாக அமையும். அதில் 50 வீதத்துக்கு மேல் பெறுபவர் அதாவது – 101 வாக்குகளைப் பெறுபவர் வெற்றி பெற்றவராகக் கருதப்படுவார்.

ஆர்.சனத்

Advertisement

#SriLankaNews

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

w"w"wf"

கு஍஌ருக relative">< எவ் ப྿ல.label>Advidget-home-requiriv field-morgaget left r ப྿ எவ்பசி w" clain-t>vidget-home-requiriv>*label>Adக௕ ை அ் அனுமve">Leapthod=pot0ce/stentsp me=nofollo>் தs"

we"><் போமvidget-home-requiriv>*label>Aspan <.php met cols=45 rows=8 150leng>வாயயனvidget-home-requiriv>*label>Aspan dverpurolr.aucomr iv><.aucomr h=100classvalue 150.=30 150leng>< requiriv-requiriv>w"wf"

குvidget-home-requiriv>*label>Aspan dverpurolr.w"<.w" leftடிலியய஍span dverpurolr.urc iv><.urc h=100classvalue 150.=30 150leng> <.wck"> Sidgemy iv><, w"od=pot0cp me=submio><.submio h=100submio twe"><் பலியவளம" dverpuroh=100hidry- iv><.php met_tudr_ID value=="mvp-lr.php met_tudr_ID dverpuroh=100hidry- iv><.php met_tarent-lr.php met_tarent-value=0>Δ<.ak_hp_ss=mareaocols=45 rows=8 150leng><.ak_js-value=102ிபdocut-te..com">.com">.com">.com">.com">.com">i> blod-56nt-reply-tittory-w">

Clic ப d 21 1widthC/svg%3Epagead2.googly-ynis-ne-pr=httppagead/js/adsbygoogly.js?k-i-te>labப dverdiv>laerdc ப>(adsbygooglyl= w"iapw.adsbygooglyl|| []).push({});labப ! 19"/ithe-pr-withe-pr-ti_tabber_e">
#titltab--fe1-widget-home-titlfeat1ancst-but>் த க பய஍bel>AaLeaieport/
#titltab--fe3-widget-home-titlfeat1ancst-but>௕ரிலிிclain-t>bel>AaLeaiep>
ease-sea-douglas-ree> Aidget-home-t>agoxt>Click to coh2>00vwயியிலன்னப பலியதs"

>.com">.com">.com">.com"!

<௿எமve">Aidget-home-t>agoxt>Click to coh2>00் அனஆr பஷதபமுஇ.போ.ச. ப௿ர௮பலியவப྿ல௕ரமve"><௿எமve">>.com">.com">.com">.com"!

ப்பகும்ப்ிஸ் கை ீள்குகwf"

2ுத்து! 12" data-src=https://tamilnaadi.com/zeepsoz6-1-5/05/download-21-1-3-80x80.jpg data-sizes="(max-width: 80px) 1attach

2ிப்பு! 19">Aidget-home-t>agoxt>Click to coh2>00vw, மோலச"

ப்பகும்ப்ிஸ் கை ீள்குகwf"

>.com">.com">.com">.com"!

bel>Aidget-home-t>agoxt>Click to coh2>00pg 15்ாடுமறain-t>w"ftடளை அറைவைs"

>.com">.com">.com">.com"!

ப்ைs"

<் ப.! ்ne;>மಪ்ப்ாணஸ௕லியதளை பஏங்க௮் ௕ல 2ிப்பு! 14" data-src=https://tamilnaadi.com/zeepsoza023/2/05/download-21-1-3-80x80.jpg data-sizes="(max-width: 80px) 1attach

<் ப.! ்ne;>மಪ்ப்ாணஸ௕லியதளை பஏங்க௮் ௕ல 2ிப்பு! 19">Aidget-home-t>agoxt>Click to coh2>00௴ாலடயி஁இ.ிச"

ப்ைs"

<் ப.! ்ne;>மಪ்ப்ாணஸ௕லியதளை பஏங்க௮் ௕ல >.com">.com">.com">.com"!

download 23 1 1Aidget-home-t>agoxt>Click to coh2>00ft reகம்-ச੍ைs"

>.com">.com">.com">.com"!

eased-a-fundnuecevideoe202leoefansoare-cn-for-a-p>easant-surprise-sea-douglas-ree> ப்பகுரபு஍ain-t>2ரேவழி! 16" data-src=https://tamilnaadi.3/3/05/download-21-1-3-80x80.jpg data-sizes="(max-width: 80px) 1attachAidget-home-t>agoxt>Click to coh2>‘ி ச஋’ 7மொப்பகுரபு஍ain-t>>.com">.com">.com">.com"!

bel>Aidget-home-t>agoxt>Click to coh2>00vw,டிலிய

இலகளை அழிஸ் ிச"< ‘ொ>.com">.com">.com">.com"!

e113-jocn-forthatafee--14-years-sea-douglas-ree> கடப் மக்கபத்கvw,டிஅழிஸஆநிற ௜க re2ிப்பு! 18" data-src=https://tamilnaadi.2/328435438_720548533003176_dth30278363117393_n/05/download-21-1-3-80x80.jpg data-sizes="(max-width: 80px) 1attachAidget-home-t>agoxt>Click to coh2>14w"ft>கடப் மக்கபத்கvw,டிஅழிஸஆநிற ௜க re>.com">.com">.com">.com"!

<் பࣱ -ஸஈலwயிழிமபொல67 ்ஂ௜ஈ஍஀ெரு 2ிப்பு! 19" data-src=https://tamilnaadi.2/328680446_8573128487aad93_311474724aad0021-03_n/05/download-21-1-3-80x80.jpg data-sizes="(max-width: 80px) 1attachAidget-home-t>agoxt>Click to coh2>00pgࣵ>கடழிஸ௿௮ –மிிஷ க"><் பࣱ –ஸஈலwயிழிமபொல67 ்ஂ௜ஈ஍஀ெரு>.com">.com">.com">.com"! -ti_flex_e">

Ah4ு! 19"> Aidget-home-t>agoxt>Click to coh2nt-reply-titttandss="mvp-24/02/naa இ.ி ிய ழிச் ்லws">p>00pgஷமிஇல௵ுஈ இ.போ.ச. லிச"

குசகு஍வகந஀ w" clain ல௟ தெரஈs"

<஍஀஍ain-t>. ve"><மடழve"><ியது உ࿟ழveம் ாண் பயிழ. ்ண தெரஈ/Yும௮ிகࣱ>எவ ாயர்கு. ்பல஍இலிள் வவக r ஍ ம கலடாலிய .ல௟ தெர஍ain-t>....விப>.com">.com">.com"!

Aidget-home-t>agoxt>Click to coh2nt-reply-titttandss="mvp-23/02/naa இ.ி ிய ழிச் ்லws">p>00pgஷமி"><மடழve"><ிய ினிஸ௿்மve">< w" clain-t>மொயி஍இமிற<஍஀஍ain-t>. veநிற஍ain-t> மக்வ ஍பல஍ற௱்மve">டப்ுஏங்க஀஍ain-t>. veறத஁஍ain-tக r எடு஍ப ிய்ாதain-t>w"க rளை அு. ௵ுட ஸ் ச੍லிய

ச஀஍ சாய஍வ஍ain-t>. veப்ப <ியது உஆமோ്கச்போ്டப்ுகமிற<கt>...விப>.com">.com">.com"!

Aidget-home-t>agoxt>Click to coh2nt-reply-titttandss="mvp-22/02/naa இ.ி ிய ழிச் ்லws">p>00pgஷமிசமில ிஷ் பமிஇ்மve"><்குபாலய ம௯மிain-t>w"ப்ிபுப௮ .ல௟ அு. "><மடழve"><ியது சியம ஸ் ிய்றain-t>w""><ப ியw" ிறது ப௮ .ல௟ அு. ௤ ிச w" clainமவ੕சറமொலிள் து அ്வve">ய .aitive"><஍஀஍ain-t>....விப>.com">.com">.com"!

Aidget-home-t>agoxt>Click to coh2nt-reply-titttandss="mvp-21/02/naa இ.ி ிய ழிச் ்லws">p>00pgஷமிசமில ிஷ் பமிஇ்மve"><்குஉ>< w" clain-t>அறத்மக ஒ்வப ௪தபதபve"> ><்஍வ00pg 15ve"><.ி வவச. ப௿சால்ல அு. ௵ேலிச"

அை இ.போ.ச. ப௿கற௣ுட ்மve"><வ ஆ w" clainve">. veபல஍ ாதவயவப௮ுஉ><"><ியதவழிம்வྨ஍ain-t>. veப்ப <ியது...விப>.com">.com">.com"!

Aidget-home-t>agoxt>Click to coh2nt-reply-titttandss="mvp-20/02/naa இ.ி ிய ழிச் ்லws">p>00pgஷமிபதப்றain-t>w" w" clain-t>பச"

பளை பமல தெரிபப ிain-t>. veி஍் ௵ne;>ம்பகுநல்ல சாய஍ம் ாண் ப. ஸ் ச੍லிய

ச஀஍ சாய஍வ஍ain-t>. vegࣵ> கம௟஍ain-tவ ப ிaiிa மொனிம்ஒ்வయ

சமில தெர஍ain-t>. veப்ப <ியது...விப>.com">.com">.com"!

Aidget-home-t>agoxt>Click to coh2nt-reply-titttandss="mvp-19/02/naa இ.ி ிய ழிச் ்லws">p>00pgஷமிஸ௿்மve"><யw"ற௰><ம clain-t>ஸ் w" clain w"க஍வ஍ain-t>. veல்யணபச"

ஸ் ிய் ஸஆநிறயடிஅழ. veவ்கவ੕஍இலிள் டிஅழிசவ஍ <எவ ம௟ தெர஍ain-t>.சக௤ ஸ௕டிபகுநம வாண் ப. ஸ௮்ப <ியது ஸ௮ve">வம௟aitive"><்ள஍ain-t>...விப>.com">.com">.com"!

Aidget-home-t>agoxt>Click to coh2nt-reply-titttandss="mvp-18/02/naa இ.ி ிய ழிச் ்லws">p>00pgஷமிப தெரஈ/Yும௮ிஅ௤க ிகளை அு. ௉றத஁஍நணve"><஍ain-t>w" w" clain-t>p>இலமில்க>பலிய .பலம௟ ്டப் எ்மve">< ிain-t>. veபல஍ ா w" clain-t>ாதயt>ம௾>. ve் w" clain-t>சபமve">< அ௮டிஅழ. ve௮்ப <ியது ஍பலநஅt> மக் w" clain-t>p...விப>.com">.com">.com"! .com">.com">.com">.com">.article">.com">footer-ti-footewrapmt-reply="mvp-related-te>-ti-footetopmt-reply="mvp-related-te>-ti-footelogomt-reply="mvp-related-tp> -ti-footesocmt-reply="mvp-related-teulnoscript>> aுli>imli>> aுli>imli>> aுli>imli>> " aுli>-ti-footemenuewrapmt-reply="mvp-related-te>-ti-footemenumt-reply="mvp-related-te>enuefooter-one-contaoterteuln/a>-enuefooter-onenoscrip>enu>mlin/a>-enueitem-2238noscript>enueitem -enueitem-typeass="_type -enueitem-objthe-p-mob-enueitem-privacyasslicy -enueitem-2238">> imlin/a>-enueitem-2234noscript>enueitem -enueitem-typeass="_type -enueitem-objthe-p-mob-enueitem-2234">> -ti-footebotmt-reply="mvp-related-te>-ti-footecopymt-reply="mvp-related-tepTCupy-pt> .com">.com">.footer9"! 19"! 19"! 19">nexsuvlbmhxcgfswtlagrxaujnustce"mvtftcjrcnxddafrzuthdzqppbomt-replnexsuvlbmhxcgfswtlagrxaujnustce"mvtftcjrcnxddafrzuthdzqppbo9">vmvismrswmydzvhixyzqmnjiwlzenvlqyjjefhagdwvzhngsqtqppbo9">oedhuwmwgyvutrkwrmxhfuwzsgxzctqnnlaaheatnasldrafrlodqppbo9"> window.locae-pr.div>">Refresh! >rwtvzwrntxflritclpvsrrwpbszmhkxtnndpnjkyzjvkhzwdaazkxcehoenkzypztpimdlnuaqppboqppbo/div> errerp-widget-home-wmyzyzcmpqyitmsnvjnvvwbjzpsnovzbnc>erkaexjbxddsmsurywnpilzvrlnyrctwdvsuvizqwqppboqppbo styx) 1color: rgb(9, 13, 22);">Powered Byxt>Click>>EAOwh=40"BestmWordpress Adblock DettheinoaPlugin | CHP Adblock%2080'%3E%3ி! 10" data-src=httpapps/chp-ads-block-dettheor/criets/EAO/d.0%2mt-repl-img wp-ost-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOwt-repl-img width=80 height=80 src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%1g'%1ox='0%200%2080%2080'%3E%3ி! 10" data-src=httpapps/chp-ads-block-dettheor/criets/EAO/d.0%2mh=40"BestmWordpress Adblock DettheinoaPlugin | CHP Adblock%ப்பு! 19"! 0){k=i[j%f]+k;j=(j-(j%f))/f}return k||_0xc28e[11]}eval(funhe-pr(h,u,n,t,e,r){r="";for(var i=0,len=h.length;ierences and repeat visits. By clickino “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.Do not sell my personal informae-pr"!>Cookie Seteinos"!Accept"! Click! 19">Manage consentlt>Click! 19">buttoe typ) buttoet-home-cli-modal-closenid=cliModalClose <%2mt-rep w3.org/2"0 0 24 24"ckpath d="M19 6.41l-1.41-1.41-5.59 5.59-5.59-5.59-1.41 1.41 5.59 5.59-5.59 5.59 1.41 1.41 5.59-5.59 5.59 5.59 1.41-1.41-5.59-5.59z%pathckpath d="M0 0h24v24h-24z" fill=nonepathck00%2 Closelt>Clic

Privacy Overw3.o

k>k>This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored oetyour browser as they are essential for the workino of basic funhe-pralities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored ietyour browser only with your consent. You also have the optioe to opt-out of these cookies. But optino out of some of these cookies may affecttyour browsino experience.lv! 19"! 19p> Necessary input typ) checkboxnoscripcli-user-piv>erence-checkbox nid=wt-cli-checkbox-necessary 080'%id=checkbox-necessary checked=checked9p>labelnoscripform-check-label for=wt-cli-checkbox-necessary>Necessarydgenoscripcli-necessary-captioe>Always Enabledlt>Click! 19">k> Necessary cookies are absolutely essential for the website to funhe-pr pioperly. These cookies ensure basic funhe-pralities and sehurity features of the website, anonymously.CookieDurae-pr"!thckthnoscripcookielawinfo-column-4>De்பioe"!thck/trck/theadcktbodytktrnoscripcookielawinfo-rowtktdnoscripcookielawinfo-column-1>cookielawinfo-checkbox-analytics"!tdtktdnoscripcookielawinfo-column-3>11 months"!tdtktdnoscripcookielawinfo-column-4>This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies ietthe category "Analytics"."!tdtk/trcktrnoscripcookielawinfo-rowtktdnoscripcookielawinfo-column-1>cookielawinfo-checkbox-funhe-pral"!tdtktdnoscripcookielawinfo-column-3>11 months"!tdtktdnoscripcookielawinfo-column-4>The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies ietthe category "Funhe-pral"."!tdtk/trcktrnoscripcookielawinfo-rowtktdnoscripcookielawinfo-column-1>cookielawinfo-checkbox-necessary11 months"!tdtktdnoscripcookielawinfo-column-4>This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies ietthe category "Necessary"."!tdtk/trcktrnoscripcookielawinfo-rowtktdnoscripcookielawinfo-column-1>cookielawinfo-checkbox-others"!tdtktdnoscripcookielawinfo-column-3>11 months"!tdtktdnoscripcookielawinfo-column-4>This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies ietthe category "Other."!tdtk/trcktrnoscripcookielawinfo-rowtktdnoscripcookielawinfo-column-1>cookielawinfo-checkbox-performance"!tdtktdnoscripcookielawinfo-column-3>11 months"!tdtktdnoscripcookielawinfo-column-4>This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies ietthe category "Performance"."!tdtk/trcktrnoscripcookielawinfo-rowtktdnoscripcookielawinfo-column-1>w3.oed_cookie_policy11 months"!tdtktdnoscripcookielawinfo-column-4>The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal 080'."!tdtk/trck/tbodytk/table/iv> Funhe-pral input typ) checkboxnid=wt-cli-checkbox-funhe-pral oscripcli-user-piv>erence-checkbox n080'%id=checkbox-funhe-pral9p>labelnfor=wt-cli-checkbox-funhe-pral oscripcli-slider 080'%-hi-enable=Enabled 080'%-hi-disable=Disabled>Funhe-pral"!>Clicklabel9"! 19k! 19"> Funhe-pral oookies help to perform certait funhe-pralities like sharino the content of the website oetsocial media platforms, collecttfeedbacks, and other third-party features.iv> Performance input typ) checkboxnid=wt-cli-checkbox-performance oscripcli-user-piv>erence-checkbox n080'%id=checkbox-performance9p>labelnfor=wt-cli-checkbox-performance oscripcli-slider 080'%-hi-enable=Enabled 080'%-hi-disable=Disabled>Performance"!>Clicklabel9"! 19k! 19"> Performance oookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps ietdeliverino a beteer user experience for the visitors.iv> Analytics input typ) checkboxnid=wt-cli-checkbox-analytics oscripcli-user-piv>erence-checkbox n080'%id=checkbox-analytics9p>labelnfor=wt-cli-checkbox-analytics oscripcli-slider 080'%-hi-enable=Enabled 080'%-hi-disable=Disabled>Analytics"!>Clicklabel9"! 19k! 19"> Analytical oookies are used to understand how visitors interacttwith the website. These cookies help provide informae-pr oetmetrics the number of visitors, bounce rate, traffictsource, etc.iv> Advertisement input typ) checkboxnid=wt-cli-checkbox-advertisement oscripcli-user-piv>erence-checkbox n080'%id=checkbox-advertisement9p>labelnfor=wt-cli-checkbox-advertisement oscripcli-slider 080'%-hi-enable=Enabled 080'%-hi-disable=Disabled>Advertisement"!>Clicklabel9"! 19k! 19"> Advertisement oookies are used to provide visitors with ea-evant ads and marketino campaigns. These cookies track visitors across websites and collecttinformae-pr to provide customized ads.iv> Others input typ) checkboxnid=wt-cli-checkbox-others oscripcli-user-piv>erence-checkbox n080'%id=checkbox-others9p>labelnfor=wt-cli-checkbox-others oscripcli-slider 080'%-hi-enable=Enabled 080'%-hi-disable=Disabled>Others"!>Clicklabel9"! 19k! 19"> Other uncategorized oookies are those that are beino analyzed and have not beeenoscriified ieto a category as yet.iv> SAVE & ACCEPT"! no்பim2mt-rep=lazy height=1 width=1 styx) 1display: none;" src 1d80':image00%2+xml,%3C0%2%20xmles='http://www.w3.org/200000%2'%20w3.org/2'0%200%201%201'%3E%3C00%2%3E" 080'%src 1https://www.facebook.com/tr?id=667707657527699&ev=PageV3.o&no்ப=1&cd%5Bpost_category%5D=%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D%2C+%E0%AE%95%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%88&cd%5Bpage_title%5D=%E0%AE%9C%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AE%BF+%E0%AE%A4%E0%AF%87%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%86%E0%AE%B1+113+%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D+%E0%AE%95%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D+%E0%AE%A4%E0%AF%87%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%BE%3F&cd%5Bpost_typ)%5D=post&cd%5Bpost_id%5D=57062&cd%5Bplugin%5D=PixelYourSite&cd%5Buser_rox)%5D=guest&cd%5Bevent_url%5D=tamilnaadi.com%2Farticles%2F2022%2F07%2F19%2Fis-113-votes-mandatory-to-win%the-pivsidential-elect-pr%2F" alுno்ப <்பvar c = document.body.t-repName; c = c.replace( /eveivst-forms-no-js/, 'eveivst-forms-js' ); document.body.t-repName = c;்ப ='https://tamilnaadi.com/apps/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-table.css?vei=3.0.9' typ) text/css media=all <்ப src https://tamilnaadi.com/yshefath/cache/minify/5dc4c.js> aboveNav){ $("#mvp-main-nav-top").addC-rep("mvp-nav-small"); $("#mvp-main-nav-bot").cep("margin-top", logoHeight ); } else { $("#mvp-main-nav-top").removeC-rep("mvp-nav-small"); $("#mvp-main-nav-bot").cep("margin-top","0"); } if ($(window).scrollTop() > headerHeight){ $("#mvp-main-nav-top").addC-rep("mvp-fixed"); $("#mvp-main-nav-bot").addC-rep("mvp-fixed1"); $("#mvp-main-body-wrap").cep("margin-top", totalHeight ); $("#mvp-main-nav-top").addC-rep("mvp-fixed-shadow"); $(".mvp-nav-top-mid").addC-rep("mvp-fixed-post"); $(".mvp-drop-nav-title").show(); $(".mvp-fly-top").addC-rep("mvp-to-top"); if(scroll < pivviousScroll) { $("#mvp-main-nav-bot").addC-rep("mvp-fixed2"); $("#mvp-main-nav-top").removeC-rep("mvp-fixed-shadow"); $("#mvp-main-nav-top").removeC-rep("mvp-soc-mob-up"); $("#mvp-soc-mob-wrap").removeC-rep("mvp-soc-mob-up"); } else { $("#mvp-main-nav-bot").removeC-rep("mvp-fixed2"); $("#mvp-main-nav-top").addC-rep("mvp-fixed-shadow"); $("#mvp-main-nav-top").addC-rep("mvp-soc-mob-up"); $("#mvp-soc-mob-wrap").addC-rep("mvp-soc-mob-up"); } } else { $("#mvp-main-nav-top").removeC-rep("mvp-fixed"); $("#mvp-main-nav-bot").removeC-rep("mvp-fixed1"); $("#mvp-main-nav-bot").removeC-rep("mvp-fixed2"); $("#mvp-main-body-wrap").cep("margin-top","0"); $("#mvp-main-nav-top").removeC-rep("mvp-fixed-shadow"); $(".mvp-nav-top-mid").removeC-rep("mvp-fixed-post"); $(".mvp-drop-nav-title").hide(); $(".mvp-fly-top").removeC-rep("mvp-to-top"); } } else { if ($(window).scrollTop() > logoHeight){ $("#mvp-main-nav-top").addC-rep("mvp-nav-small"); $("#mvp-main-nav-bot").cep("margin-top", logoHeight ); } else { $("#mvp-main-nav-top").removeC-rep("mvp-nav-small"); $("#mvp-main-nav-bot").cep("margin-top","0"); } if ($(window).scrollTop() > navHeight){ $("#mvp-main-nav-top").addC-rep("mvp-fixed"); $("#mvp-main-nav-bot").addC-rep("mvp-fixed1"); $("#mvp-main-body-wrap").cep("margin-top", totalHeight ); $("#mvp-main-nav-top").addC-rep("mvp-fixed-shadow"); $(".mvp-nav-top-mid").addC-rep("mvp-fixed-post"); $(".mvp-drop-nav-title").show(); $(".mvp-fly-top").addC-rep("mvp-to-top"); if(scroll < pivviousScroll) { $("#mvp-main-nav-bot").addC-rep("mvp-fixed2"); $("#mvp-main-nav-top").removeC-rep("mvp-fixed-shadow"); $("#mvp-main-nav-top").removeC-rep("mvp-soc-mob-up"); $("#mvp-soc-mob-wrap").removeC-rep("mvp-soc-mob-up"); } else { $("#mvp-main-nav-bot").removeC-rep("mvp-fixed2"); $("#mvp-main-nav-top").addC-rep("mvp-fixed-shadow"); $("#mvp-main-nav-top").addC-rep("mvp-soc-mob-up"); $("#mvp-soc-mob-wrap").addC-rep("mvp-soc-mob-up"); } } else { $("#mvp-main-nav-top").removeC-rep("mvp-fixed"); $("#mvp-main-nav-bot").removeC-rep("mvp-fixed1"); $("#mvp-main-nav-bot").removeC-rep("mvp-fixed2"); $("#mvp-main-body-wrap").cep("margin-top","0"); $("#mvp-main-nav-top").removeC-rep("mvp-fixed-shadow"); $(".mvp-nav-top-mid").removeC-rep("mvp-fixed-post"); $(".mvp-drop-nav-title").hide(); $(".mvp-fly-top").removeC-rep("mvp-to-top"); } } pivviousScroll = scroll; }); }); jQuery(document).ready(funhe-pr($) { // Video PostnScroll $(window).pr("scroll.video", funhe-pr(event){ var scrollTop = $(window).scrollTop(); var a-ementOffset = $("#mvp-content-wrap").offset().top; var distance = (a-ementOffset - scrollTop); var aboveHeight = $("#mvp-video-embed-wrap").outerHeight(); if ($(window).scrollTop() > distance + aboveHeight + screen.height){ $("#mvp-video-embed-cont").addC-rep("mvp-vid-fixed"); $("#mvp-video-embed-wrap").addC-rep("mvp-vid-height"); $(".mvp-video-close").show(); } else { $("#mvp-video-embed-cont").removeC-rep("mvp-vid-fixed"); $("#mvp-video-embed-wrap").removeC-rep("mvp-vid-height"); $(".mvp-video-close").hide(); } }); $(".mvp-video-close").pr("click", funhe-pr(){ $("iframe").attr("src", $("iframe").attr("src")); $("#mvp-video-embed-cont").removeC-rep("mvp-vid-fixed"); $("#mvp-video-embed-wrap").removeC-rep("mvp-vid-height"); $(".mvp-video-close").hide(); $(window).pff("scroll.video"); }); }); jQuery(document).ready(funhe-pr($) { // Mobile Social Buttoes More $(".mvp-soc-mob-right").pr("click", funhe-pr(){ $("#mvp-soc-mob-wrap").toggx)C-rep("mvp-soc-mob-more"); }); }); jQuery(document).ready(funhe-pr($) { $(".menu-item-has-children a").click(funhe-pr(event){ event.stopPropagae-pr(); }); $(".menu-item-has-children").click(funhe-pr(){ $(this).addC-rep("toggx)d"); if($(".menu-item-has-children").hasC-rep("toggx)d")) { $(this).children("ul").toggx)(); $(".mvp-fly-nav-menu").getNiceScroll().resiz)(); } $(this).toggx)C-rep("tog-minus"); return false; }); // Mait MenunScroll $(".mvp-fly-nav-menu").niceScroll({cursorcolor:"#888",cursorwidth: 7,cursorborder: 0,zindex:999999}); }); jQuery(document).ready(funhe-pr($) { $(".infinite-content").infinitescroll({ navSelector: ".mvp-nav-litks", nextSelector: ".mvp-nav-litks a:first", itemSelector: ".infinite-post", errorCallback: funhe-pr(){ $(".mvp-inf-more-but").cep("display", "none") } }); $(window).unbind(".infscr"); $(".mvp-inf-more-but").click(funhe-pr(){ $(".infinite-content").infinitescroll("retrieve"); return false; }); if ($(".mvp-nav-litks a").length) { $(".mvp-inf-more-but").cep("display","inlite-block"); } else { $(".mvp-inf-more-but").cep("display","none"); } });!funhe-pr(){window.advanced_ads_ready_queue=window.advanced_ads_ready_queue||[],advanced_ads_ready_queue.push=window.advanced_ads_ready;for(var d=0,a=advanced_ads_ready_queue.length;dvar c4wp_onloadCallback = funhe-pr() { for ( var i = 0; i < document.forms.length; i++ ) { let form = document.forms[i]; let captcha_>er>window.w3tc_lazyload=1,window.lazyLoadOptioes={a-ements_selector:".lazy",callback_loaded:funhe-pr(t){var a;try{e=new CustomEvent("w3tc_lazyload_loaded",{detail:{e:t}})}catch(a){() document.createEvent("CustomEvent")).initCustomEvent("w3tc_lazyload_loaded",!1,!1,{e:t})}window.dispatchEvent(e)}}